Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Účinky poverenia na vykonanie exekúcie

najpravo.sk • 21.2. 2012, 16:31

Poverenie na vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Poverenie na vykonanie exekúcie však nemá priame právne účinky voči osobe povinného, preto povinný voči nemu ani nemôže využiť žiadne opravné prostriedky (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku), (viď napr. rozhodnutie III. ÚS 45/08). Ak by poverenie na vykonanie exekúcie vydal súdny úradník, bolo by voči nemu prípustné odvolanie, avšak len osobou, ktorá by na to bola subjektívne procesne legitimovaná, nie však povinným.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 1. februára 2012, sp. zn. 5 Cdo 205/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Nitra uznesením z 8. februára 2010 č.k. 24 Er 386/2009-21 návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol. Poukázal na ustanovenie § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku, § 25 ods. 3 Správneho poriadku, § 52 ods. 1 a 2 Správneho poriadku, § 57 ods. 1 Exekučného poriadku a konštatoval, že prieskumná činnosť súdu je obmedzená na to, či je exekučný titul vydaný orgánom oprávneným na jeho vydanie, či je exekučný titul formálne a materiálne vykonateľný a či sú oprávnený a povinný hmotnoprávne legitimovaní z exekučného titulu. Z výpisu živnostenského registra zistil, že miestom podnikania povinného bola nezmenene od 17. júna 2009 adresa N., táto adresa bola uvedená aj v živnostenskom registri a túto adresu používal oprávnený aj v písomnom styku s povinným, pretože jeho iná adresa - podnikateľa fyzickej osoby, mu nebola známa. V otázke riadneho doručenia exekučného titulu, ktoré spochybnil povinný, sa stotožnil s vyjadrením oprávneného, že exekučný titul mu bol riadne doručený, pričom doplnil, že sa tak stalo postupom podľa § 25 ods. 3 Správneho poriadku. Po preskúmaní veci zistil, že exekučné konanie prebieha na základe riadneho exekučného titulu, ktorým je platobný výmer vydaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. P. z 23. januára 2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 23. februára 2009 a stal sa vykonateľným 11. marca 2009 a ktorým bola povinnému uložená povinnosť uhradiť dlh voči oprávnenému v celkovej sume 1125,79 €. Po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že exekučné konanie je vedené zákonným spôsobom, na základe riadneho právoplatného a vykonateľného exekučného titulu. Konštatoval, že v danej veci neboli splnené podmienky na zastavenie exekúcie uvedené v § 57 ods. 1 Exekučného poriadku, preto návrhu povinného na zastavenie exekúcie nevyhovel a v celom rozsahu ho zamietol.

Krajský súd v Nitre na odvolanie povinného uznesením z 23. júla 2010, sp.zn. 15 CoE 189/2010 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. S poukazom na ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Konštatoval, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie aj náležite odôvodnil. K dôvodom uvedeným povinným v odvolaní uviedol, že povinný v danom konaní vystupuje ako fyzická osoba - podnikateľ, a preto aj doručovanie a s ním spojená fikcia, sa nespravuje iba povinným namietanými ustanoveniami § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku, ale aj ustanoveniami § 25 ods. 3 Správneho poriadku, na základe ktorého v danom prípade došlo k fikcii doručenia.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1166
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: