Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôodu straty účinnosti exekučného titulu

4.11. 2012, 10:33 |  najpravo.sk

Pokiaľ oprávnený podal včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie. Oprávnený totiž postup súdu vo vykonávacom konaní, resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku trvania tohto postupu, teda aj prípadné vykonanie exekučného titulu do straty jeho účinnosti v priebehu konania, nemohol ovplyvniť. Okrem toho súd by bol povinný exekúciu zastaviť i z úradnej moci, ak by zistil stratu účinnosti exekučného titulu v priebehu konania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 7. 2010, sp. zn. 2 M Cdo 10/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava I uznesením z 25. januára 2008, č.k. 3 Er 979/2006-8, exekúciu vedenú na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Er 979/2006 zastavil. Oprávnenému uložil povinnosť uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 7 900,- Sk do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že súdny exekútor dňa 18. januára 2008 doručil súdu podnet na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. Súdny exekútor si vyčíslil náhradu trov exekúcie vo výške 7 900,- Sk v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Uviedol, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste vydaný Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava I, č. k. AA 543377 zo dňa 3. marca 2004, ktorý bol podkladom na vykonanie exekúcie nadobudol právoplatnosť dňa 3. marca 2004 a vykonateľnosť dňa 18. marca 2004. Súd s poukazom na § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku exekúciu zastavil a v zmysle § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku rozhodol o trovách exekúcie.

Krajský súd v Bratislave na odvolanie oprávneného v časti výroku o trovách exekučného konania uznesením z 8. októbra 2008, sp. zn. 16 CoE 82/2008 prvostupňové rozhodnutie v napadnutej časti potvrdil a povinnému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v danom prípade došlo k zastaveniu exekúcie z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie exekúcie. Zastavenie exekúcie povinný procesne nezavinil a preto mu nemožno uložiť nahradiť trovy exekúcie. Podľa názoru odvolacieho súdu správne postupoval súd prvého stupňa, keď na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného, i keď oprávnený taktiež zastavenie exekúcie nezavinil.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť