Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Prieskum exekučného titulu, následky nedostatku právomoci orgánu na vydávanie exekučných titulov

4.11. 2012, 10:29 |  najpravo.sk

Exekučný súd je vždy povinný skúmať, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je skutočne exekučným titulom v zmysle Exekučného poriadku, najmä či bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie. Exekučný súd je povinný skúmať túto podmienku ex officio, a to už pri vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, prípadne neskôr počas celého exekučného konania a v prípade zistenia nedostatku materiálnej vykonateľnosti je povinný exekúciu aj bez návrhu zastaviť.

Predpokladom pre vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a následné vydanie upovedomenia o začatí exekúcie je existencia vykonateľného rozhodnutia, pričom sa musí jednať o rozhodnutie vykonateľné po materiálnej aj formálnej stránke. Iba vykonateľné rozhodnutie totiž umožňuje v exekučnom konaní vynútiť plnenie. Súd sa pri skúmaní toho, či rozhodnutie je vykonateľné zaoberá predovšetkým tým, či sa jedná o rozhodnutie, ktoré možno vykonať podľa Exekučného poriadku, a či rozhodnutie je vykonateľné po formálnej ako aj materiálnej stránke. Ide pritom o predpoklady, ku ktorým súd prihliada z úradnej povinnosti. Súčasťou týchto predpokladov je, že exekučný titul bol vydaný orgánom vybaveným právomocou na vydanie takéhoto rozhodnutia. Ak takáto právomoc chýba, ide o právny akt nulitný, pri ktorom sa pre účely exekučného konania neuplatňuje princíp jeho správnosti ale naopak, má to za následok, že takéto rozhodnutie nie je možné vykonať. Nie je totiž aktom verejnej moci (aktom aplikácie práva). Nulitný akt nikoho nezaväzuje a hľadí sa naň akoby neexistoval.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. júna 2011, sp. zn. 4 Cdo 11/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Žiar nad Hronom v poradí druhým uznesením z 24. februára 2010 č.k. 13 Er 430/2009-53 exekúciu, vykonaním ktorej poveril 18. júna 2009 súdnu exekútorku JUDr. A. S. so sídlom exekútorského úradu v L., na základe platobného výmeru č. X. vydaného 15. októbra 2001 P., vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Uviedol, že správca konkurznej podstaty úpadcu P.P., JUDr. E. V. nebol oprávnený vydať individuálny akt orgánu verejnej správy – platobný výmer č. X. z 15. októbra 2001, preto uvedené rozhodnutie nie je možné považovať za exekučný titul podľa Exekučného poriadku. Nulitný právny akt, vo väzbe na postúpenie pohľadávky na oprávneného z tohto konania, nemôže byť podkladom na vykonanie exekúcie. Preto exekúciu aj bez návrhu zastavil.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť