Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosť súdu zaoberať sa dôvodmi pre zastavenie exekúcie, príloha notárskej zápisnice

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:33

Platí, že pri námietkach sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (vyjadrená povinnosťou namietať všetko, čo by mohlo brániť exekúcii už v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty určenej na námietky proti exekúcii), to však nič nemení na tom, že v každom štádiu exekučného konania je súd povinný zaoberať sa tým, či tu nie je nejaká prekážka, pre ktorú by exekúcia ďalej prebiehať nemala, pretože opak by mohol byť v rozpore s platným právom.

Ak súčasťou exekučného titulu predstavovaného notárskou zápisnicou je aj zmluva, na ktorú sa zápisnica odvoláva, nemôže byť žiadnej pochybnosti o tom, že tu skúmaniu súladnosti so zákonom podlieha aj takáto zmluva. Exekučný súd pritom nie je pri skúmaní súladu so zákonom odkázaný na tzv. sporové konanie, pretože aj na exekučný súd dopadá tá časť úpravy procesného práva, podľa ktorej je súd viazaný len určitými rozhodnutiami a inak je oprávnený si otázky prejednateľné inými orgánmi posúdiť sám.

(uznesenie Krajského súdu Trnava zo dňa 29. mája 2009, č. k. 10CoE/12/2009-79)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa (jeho vyššia súdna úradníčka) na návrh povinných vyhlásil exekúciu vedenú súdnou exekútorkou JUDr. S. M. pod sp. zn. 12Er 504/2005, EX 1283/2005 za neprípustnú a takúto exekúciu zastavil. Toto rozhodnutie odôvodnil právne ust. §§ 52 – 54 a § 517 ods. 2 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení), čl. 3 ods. 1 a 2 a bodom 1 písm. e/ prílohy smernice Rady č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, § 23a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona č. 634/1992 Zb.), § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., príslušnými ustanoveniami zmluvy účastníkov o úvere (čl. 6 bod 6.1., čl. 10 body 10.1 a 10.2 zmluvy z 3. decembra 2004) a § 41 ods. 2 písm. c/, § 57 ods. 1 písm. g/ a ods. 2 a § 58 ods. 1 E. p. (zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, teda exekučného poriadku), vecne potom záverom, podľa ktorého notárska zápisnica predstavujúca v tejto veci exekučný titul mala za neoddeliteľnú súčasť aj zmluvu účastníkov o úvere, ktorá však obsahovala viacero neprijateľných (a teda neplatných) podmienok týkajúcich sa ustanovení o zabezpečení záväzkov exekučne vymáhaných (výslovne dojednania o zmluvnej pokute a úroku z omeškania), pričom už dojednané plnenia jednotlivých strán sporu (aj zmluvy) boli v hrubom nepomere a ten len zvýraznila (potvrdila) oprávnená aj realizáciou zabezpečovacieho prevodu práva predajom nehnuteľností povinných (slúžiacich na zabezpečenie záväzku) pod cenu (za sumu 200.000 niekdajších Sk). Spoločné rozhodnutie o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení odôvodnil ustálenou súdnou praxou a rozporom prípadného opaku s hospodárnosťou a účelom exekučného konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1921

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: