Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Oprávnenie exekučného súdu na preskúmanie rozhodcovského rozsudku

4.11. 2012, 10:33 |  najpravo.sk

Exekučný súd je pri postupe podľa § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní oprávnený hľadieť na rozhodcovský rozsudok tak, akoby materiálne právoplatný nebol - nie je ním teda viazaný v zmysle § 159 O.s.p. a môže ho preskúmavať z hľadísk vyjadrených v § 45 ZoRK aj čo do jeho materiálnej správnosti. Môže teda skúmať, či sú tu dôvody na zastavenie uvedené v § 268 O.s.p. (resp. súčasnom § 57 Ex. por.), či sú tu nedostatky uvedené v § 40 písm. a) alebo b) ZoRK, alebo či rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Toto ustanovenie (§ 45 ZoRK) potom treba považovať za to zákonné zmocnenie, ktoré umožňuje exekučnému súdu jeho skúmanie.

(uznesenie Krajského súdu Prešov z 5. 5. 2010, sp. zn. 3CoE 29/2010)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením prvostupňový súd zastavil exekučné konanie v časti istiny 191,20 eur a v časti týkajúcej sa vymoženia úroku z omeškania vo výške 0,25 % denne zo sumy 325,30 eur od 27. 07. 2008 do zaplatenia. Nepriznal trovy exekučného konania v zastavenej časti súdnemu exekútorovi JUDr. RK, Exekútorský úrad Bratislava a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania v časti, v ktorej bolo exekučné konanie zastavené.

Pri preskúmaní žiadosti o udelenie poverenia, návrhu oprávneného, exekučného titulu a priloženej zmluvy o úvere prvostupňový súd zistil, že oprávnený s povinnou uzavreli dňa 19. 12. 2007 zmluvu o úvere, na základe ktorej poskytol oprávnený povinnej úver vo výške 199,16 eur (6 000 Sk). Povinná sa zaviazala vrátiť uvedenú čiastku oprávnenému spolu s príslušným poplatkom vo výške 191,20 eur (5 760 Sk) v 12-tich mesačných splátkach po 32,53 eur (980 Sk) počnúc dňom 22. 01. 2008. Keďže povinná bola v omeškaní s plnením svojho záväzku, oprávnený sa obrátil na Stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom S ................................................. s návrhom, aby bola povinná zaviazaná na zaplatenie istiny 337,25 eur (10 160 Sk) s 0,25 %-ným denným úrokom z omeškania zo sumy 325,30 eur (9 800 Sk) od 27. 07. 2008 do zaplatenia a trov konania. Stály rozhodcovský súd návrhu oprávneného v celom rozsahu vyhovel, pričom z jeho odôvodnenia vyplýva, že žalovaná suma pozostáva z nezaplateného úveru, poplatku za jeho poskytnutie vo výške 325,30 eur (9 800 Sk) a poplatku za upomienku vo výške 11,95 eur (360 Sk).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť