Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nárok na paušálnu náhradu trov zastavenej starej exekúcie

17.8. 2020, 15:25 |  najpravo.sk

Nárok na paušálnu náhradu trov zastavenej starej exekúcie vzniká súdnemu exekútorovi ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky. Procesný postup exekútora určuje priamo lex specialis. Preto nie je možné uvažovať o porušení základných práv sťažovateľky nezohľadnením výkladu úpravy lex generalis a judikatúry z nej vychádzajúcej, keďže jej aplikácia je vylúčená existenciou a povinnosťou aplikácie úpravy lex specialis.

(uznesenie Ústavného súdu SR z 12. mája 2020, sp. zn. II. ÚS 211/2020, zdroj a analytická právna veta: ustavnysud.sk)

Z odôvodnenia:

I. Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 20. marca 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti RAVIL, s. r. o., Grösslingová 4, Bratislava, IČO 36 790 869 (ďalej len „sťažovateľka“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“), základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 listiny, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) upovedomeniami o zastavení starých exekúcii súdneho exekútora JUDr. Štefana Šviderského, PhD. (ďalej len „súdny exekútor“), sp. zn. EX 3011/2007 a sp. zn. EX 266/2007, obe z 23. februára 2020, v časti výziev na úhradu trov starej exekúcie (ďalej len „napadnuté upovedomenia“).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť