Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Exekúcia vyprataním bytu a zabezpečenie náhradného bytu

4.11. 2012, 10:43 |  najpravo.sk

Náhradný byt musí byť oprávneným zabezpečený najneskôr v čase, keď súdny exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie, nakoľko od doručenia o upovedomení o začatí exekúcie začne povinnému plynúť lehota na vznesenie námietok proti príslušnej bytovej náhrade. Správne súd prvého stupňa vyhovel námietkam povinného proti začatí exekúcie, nakoľko v upovedomení o začatí exekúcie vyprataním bytu, nielen, že nie je označený zabezpečený náhradný byt zo strany oprávnenej, ale je uvedená povinnosť byt vypratať bez zabezpečenia akejkoľvek bytovej náhrady, čo je, ako bolo uvedené vyššie v rozpore s exekučným titulom a najmä s jeho vykonateľnosťou, ako nevyhnutnou podmienkou na začatie exekúcie. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. 10. 2010, sp. zn. 5 Cdo 144/2009)

 

Z odôvodnenia:

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť