Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

Charakter poverenia na vykonanie exekúcie

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:37

Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O.s.p. (len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova), pretože poverenie na vykonanie exekúcie je len písomný doklad, ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 29. 1. 2010, sp. zn. 17CoE/2/2010)

Z rozhodnutia:

Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd exekúciu čiastočne - v časti vymáhanej pohľadávky vo výške 1.601,94 € a úrokov z omeškania vo výške 0,25% denne zo sumy 4.921,33 € od 16. 11. 2007 do zaplatenia, zastavil. V odôvodnení predmetného uznesenia okresný súd uviedol, že preskúmaním úverovej zmluvy uzatvorenej medzi povinnou a oprávneným dňa 16. 05. 2007 zistil, že táto neobsahuje povinný údaj v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a to ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Podľa názoru okresného súdu rozhodcovský súd v konaní vedenom pod sp. zn. SR 01324/08 nedostatočne aplikoval zákonné ustanovenia chrániace spotrebiteľa pred nekalými podmienkami, keď na túto skutočnosť neprihliadal, hoci k tomu bol podľa zákona povinný. Poukázal tiež na smernicu Rady 93/13/EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských úveroch, z článku 3 ktorej vyplýva, že zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá sa považuje za nekalú, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy, ku škode spotrebiteľa. Podmienka sa podľa smernice nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred a spotrebiteľ preto nebol schopný ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou. Oprávnený zmluvnú podmienku o povinnosti platiť úrok z omeškania povinnou zahrnul do formulára Všeobecné podmienky poskytnutia úveru. Ide o nekalú podmienku v zmysle citovanej smernice EHS. Na základe úverovej zmluvy bola oprávneným poskytnutá povinnej suma 100.000,- Sk (3.319,39 €). Túto sumu mala povinná oprávnenému vrátiť zvýšenú o poplatok vo výške 48 260,- Sk (1.601,94 €), spolu sumu vo výške 148.260,- Sk (4.921,33 €).

Okresný súd po zistení ( zo zmluvy ), že zmluva údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov neobsahovala exekúciu čiastočne zastavil, pretože sa úver bez uvedenia tohto údaju považuje za bezúročný a bez poplatkov. Argumentáciu povinnej, že pre nesprávne nastavenie splátok nenastala strata výhody splátok okresný súd vyhodnotil tak, že stanoviť zročnosť celého dlhu ako následok omeškania s platením čo i len jednej splátky je výlučne v kompetencii súdu, preto oprávnený môže žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky len ak to bolo dohodnuté alebo určené v rozhodnutí.

Proti predmetnému uzneseniu okresného súdu sa v podaní zo dňa 24. 11. 2009 navrhovateľ odvolal a v odvolaní uviedol, že sa nestotožňuje so závermi prvostupňového súdu, pretože zmluva, ktorá bola uzatvorená medzi oprávneným a povinnou nie je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, nakoľko oprávnený poskytuje klientom úvery na základe zmlúv o úvere uzatváraných v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Oprávnený poukázal na ust. § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa na vzťahy vzniknuté zo zmluvy o úvere vždy aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka a to bez ohľadu na povahu zmluvných strán a tiež na bod 19 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere, kde sa zmluvné stany v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.

Oprávnený ďalej poukázal na to, že podstatnými náležitosťami zmluvy o úvere v zmysle § 497 Obchodného zákonníka je na jednej strane záväzok veriteľa na požiadanie dlžníka poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky v dohodnutej výške a na druhej strane záväzok dlžníka poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Z uvedeného podľa oprávneného vyplýva, že predmetná zmluva obsahuje podstatné náležitosti zmluvy uvedené v § 497 Obchodného zákonníka s odkazom na § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré je svojou povahou ustanovením kogentným, z čoho podľa oprávneného vyplýva, že v predmetnej zmluve o úvere nemusela byť ako podstatná náležitosť dohodnutá aj ročná percentuálna miera nákladov.

Ako ďalší dôvod, prečo sa v danom prípade nejedná o zmluvu o spotrebiteľskom úvere oprávnený v odvolaní uviedol, že v zmysle § 2 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom k 16. 05. 2007 Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom, pričom zdôraznil, že klienti oprávneného neuhrádzajú celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom, ale iba časť týchto nákladov, z ktorých 1/3 je dohodnutý úrok a 2/3 náklady na vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o úvere spolu so všetkou administratívou s tým spojenou. Oprávnený ďalej poukázal aj na znenie § 4 ods. 2 zák. o spotrebiteľských úveroch, z gramatického a logického výkladu ktorého vyplýva, že okrem všeobecných náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere musí predmetná zmluva obsahovať aj náležitosti vymenované za slovom „najmä", ku ktorým je možné pridať ešte ďalšie. V nadväznosti na uvedené zdôraznil, že predmetom úverov poskytovaných zo strany oprávneného klientom sú peňažné prostriedky, preto zmluvy o úvere zo strany spoločnosti P., s.r.o. nemôžu obsahovať náležitosti vyžadované zákonom o spotrebiteľských úveroch pre zmluvu o spotrebiteľskom úvere (opis tovaru alebo služby, cenu tovaru alebo služby, atď). Z uvedeného podľa názoru oprávneného vyplýva záver, že vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti oprávneného nie je možné, aby poskytoval úvery na základe zákona o spotrebiteľských úveroch, nakoľko činnosť oprávneného nepatrí do pôsobnosti tohto zákona.

Vo vzťahu k tvrdeniu povinnej o neprimerane vysokých úrokoch z omeškania, ktorých výška je v rozpore s dobrými mravmi oprávnený v odvolaní uviedol, že povinná podpísaním zmluvy o úvere vyjadrila svoj súhlas so zmluvnými podmienkami, konkrétne s bodom 6 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere, v zmysle ktorého (bodu 6) v prípade ak sa stane splatný celý dlh naraz podľa bodu 4 týchto podmienok sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi i úrok z omeškania vo výške 0,25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa, keď sa stal splatný celý dlh až do dňa jeho uhradenia. Zdôraznil, že tento úrok má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, ak poruší zmluvné podmienky, čiže nesplní svoju povinnosť dohodnutú v zmluve. Poukázal na to, že povinná bola počas rozhodcovského konania nečinná a ani raz nevyjadrila prípadný nesúhlas s úrokom z omeškania, ktorý sa dobrovoľne a nie v tiesni zaviazala uhradiť v prípade, ak sa dostane do omeškania. Podľa názoru oprávneného dohodnutá výška úrokov z omeškania 0,25% denne nie je neprimeraná a nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a to aj vzhľadom na skutočnosť, že oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov a nevyžaduje zabezpečenie pri poskytnutí úveru.

V nadväznosti na uvedené poukázal oprávnený na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 1 Obdo/34/2004 zo dňa 21. 12. 2004, v odôvodnení ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil záver, že „ak si účastníci pre prípad omeškania úrokovú sadzbu dohodli, musí dlžník platiť úroky v dohodnutej výške. Výška úrokov 0,25% denne z dlžnej sumy nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku" a tiež na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2Obdo/26/2004 zo dňa 22. 09. 2005 a č.k. 2Obdo/28/2004 zo dňa 22. 09. 2005, kde sa najvyšší súd tiež zaoberal otázkou úrokov z omeškania a skúmal ich z hľadiska otázky dobrých mravov, pričom zdôraznil, že nie je možné odvolávať sa zo strany odporcov na dobré mravy, keďže každý odporca v čase, keď bol pri uzatvorení zmluvy o úvere v pozícii dlžníka mal možnosť zvážiť, či uzatvorí zmluvu o úvere za podmienok tam uvedených, či je schopný splácať záväzok, ku ktorému sa v danej zmluve o úvere zaväzuje a teda musel si byť vedomý následkov v prípade riadneho a včasného nesplnenia tohto záväzku.

Okrem uvedených námietok sa oprávnený v odvolaní vyjadril aj k zastaveniu exekúcie v časti poskytnutého poplatku za poskytnutie úveru, pričom uviedol, že v zmysle § 499 Obchodného zákonníka, za dojednanie záväzku veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky možno dojednať odplatu, ak poskytnutie úveru je premetom podnikania veriteľa. Podľa názoru oprávneného v zmysle § 499 Obchodného zákonníka si zmluvné strany mohli dojednať odplatu - v danom prípade príslušný poplatok pozostávajúci v 1/3 z dohodnutého úroku a 2/3 z nákladov na vypracovanie a uzavretie zmluvy o úvere spolu so všetkou administratívou s tým spojenou.

Pokiaľ ide o argumentáciu prvostupňového súdu, vychádzajúcu zo smernice Rady 93/13/EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách oprávnený uviedol, že smernice vydávané v rámci komunitárneho práva majú len nepriamu záväznosť, čo znamená, že pre jednotlivé členské štáty spoločenstva sú záväzné, len pokiaľ ich konkrétny členský štát v stanovenej dobe neimplementuje do svojho právneho systému. Smernica Rady 93/13/EHS bola implementovaná do právneho systému platného na území SR ešte v rámci tzv. prístupového obdobia, preto ju slovenský súd nemôže používať ako prameň práva, ale musí na riešenie sporu aplikovať príslušný právny predpis, v ktorom je táto smernica obsiahnutá. Oprávnený zdôraznil tiež, že rozhodcovský rozsudok bol premetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. V tomto štádiu ho súd uznal za exekučný titul súladný zo zákonom, preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Podľa oprávneného je otázkou, čo viedlo konajúci súd k tomu, že rozhodol o zastavení exekúcie v časti, hoci počas celého trvania exekučného konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu. Navrhol, aby odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom podľa ust. § 221 O.s.p. zrušil. Povinná sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrila. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací preskúmal vec v rozsahu danom odvolaním podľa ust. § 212 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p."), bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu ako vecne správne podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil. Po preskúmaní veci odvolací súd konštatuje, že prvostupňový súd postupoval správne keď zmluvu o úvere č. X. zo dňa 16. 05. 2007 uzatvorenú medzi oprávneným a povinnou posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa § 2 zák. č. 258/2001 Z.z., nakoľko na posúdenie okolnosti, či sa jedná o tzv. spotrebiteľský úver nie je rozhodujúce akou právnou formou sa spotrebiteľský úver poskytuje, dôležité je len, či sa jedná o poskytnutie peňažných prostriedkov v prospech spotrebiteľa za odplatu. Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že zmluvou o úvere č. X. zo dňa 16. 05. 2007 poskytol oprávnený povinnej úver vo výške 100.000,- Sk (3.319,39 €) za odplatu 48.260,- Sk (1.601,94 €), t.j. spolu vo výške 148.260,- Sk (4.921,33 €), čím uvedená zmluva spĺňa charakter zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zák. č. 258/2001 Z.z..

Argumentáciu oprávneného, že v danom prípade sa zmluvné strany nedohodli uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom, ale iba časť týchto nákladov, z ktorých 1/3 je dohodnutý úrok a 2/3 náklady na vypracovanie uzatvorenia zmluvy o úvere spolu so všetkou administratívou s tým spojenou, vyhodnotil odvolací súd ako neopodstatnenú, pretože z hľadiska splnenia podmienky poskytnutia peňažných prostriedkov za odplatu nie je podstatné, či sa zmluvné strany dohodnú na úhrade celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom alebo len ich časti. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, že okrem všeobecných náležitostí musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať náležitosti uvedené v odseku 2 ustanovenia § 4 zákona o spotrebiteľských úveroch - ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá je vyjadrením skutočnej ceny spotrebiteľského úveru a ktorá zohľadňuje nielen úroky a poplatky s poskytnutím úveru spojené, ale aj časové obdobie ich splácania, Ak ročná percentuálna miera nákladov nie je v zmluve o spotrebiteľských úveroch uvedená, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov ( § 4 ods. 3 ) čo znamená, že sa na uvedené poplatky a úroky spojené s úverom v zmysle tejto právnej fikcie neprihliada. Z uvedeného vyplýva, že ak je povinnosť na takéto plnenie obsiahnutá v rozsudku rozhodcovského súdu vymáhaná v exekučnom konaní, súd je povinný exekúciu v časti tohto plnenia aj bez návrhu zastaviť ( § 45 ods. 1 písm. c), ods. 2 zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní).

Po preskúmaní veci odvolací súd dospel k záveru, že s ohľadom na chýbajúcu podstatnú náležitosť zmluvy - údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov a celkových nákladov spotrebiteľa spojených s týmto úverom môže sa oprávnený domáhať v exekučnom konaní zaplatenia len zostatku nesplateného úveru. Pokiaľ ide o námietku oprávneného, že okresný súd skúmal rozhodcovský rozsudok už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi, kedy uznal exekučný titul za súladný so zákonom, na základe čoho udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, odvolací súd konštatuje, že udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nie je také procesné rozhodnutie, ktoré by vylučoval čiastočné alebo úplné zastavenie exekúcie pre nesúlad exekučného titulu zo zákonom. Takýto postup je zákonný, výslovne upravený v § 45 ods. 1, 2 zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Povinná v návrhu na zastavenie exekúcie tvrdila, že sa proti nej vykonáva exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku zaväzujúcu ju na plnenie právom nedovolené a odporujúce dobrým mravom. Túto námietku mohla vzniesť povinná len po tom, ako jej bolo exekútorom doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Súd rozhodujúci o žiadosti súdneho exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie mal pri rozhodovaní o žiadosti exekútora k dispozícii len návrh oprávneného, rozsudok stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti S. R., a. s., B. z 03. 03. 2008 sp. zn. SR 01324/08 (exekučný titul). Oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie zmluvu o úvere nepripojil, jej skutočný obsah nebol zistiteľný ani z rozhodcovského rozsudku.

Exekučný súd rozhodujúci o žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nemá v tomto okamihu dostatočný časový priestor (a veľakrát ani dostatok informácií) na preskúmanie exekučného titulu z hľadiska jeho formálnej a materiálnej vykonateľnosti, ak chce vyhovieť zákonnej požiadavke ( § 44 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ďalej len „Exekučný poriadok") rozhodnúť o tejto žiadosti do 15 dní od jej doručenia. Oprávnený, ak chce predísť situácii vzniknutej aj v tomto konkrétnom prípade, že súd poverí exekútora vykonaním exekúcie a následne exekúciu zastaví z dôvodov existujúcich už v čase vydania poverenia na vykonanie exekúcie, mal by spolu s návrhom predkladať exekútorovi (súdu) nielen rozhodcovský rozsudok, ale aj zmluvu o úvere s ohľadom na oprávnenie súdu zastaviť exekúciu aj bez návrhu, vyplývajúce z § 57 ods. 2, § 58 ods. 1 Exekučného poriadku a § 45 ods. 2 zák. o rozhodcovskom konaní.

Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O.s.p. (len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova), pretože poverenie na vykonanie exekúcie je len písomný doklad, ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. K námietke oprávneného, že smernice ako prameň komunitárneho práva sú pre členské štáty záväzné len pokiaľ ich členský štát neimplementuje do svojho právneho systému odvolací súd uvádza, že podľa článku 288 Zmluvy o Európskej únii (bývalý článok 249 Zmluvy o založení ES) smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, pokiaľ ide o výsledok, ktorý sa má dosiahnuť. Členské štáty majú širokú možnosť voľby, akú formu implementácie príslušnej smernice do svojho právneho poriadku zvolia. Odvolací súd konštatuje, že Smernica Rady 93/13/EHS z 05.04.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (na ktorú poukázal okresný súd v súvislosti s úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne z vymáhanej sumy od 16.11.2007 do zaplatenia) bola implementovaná do slovenského právneho poriadku dňom 01. 04. 2004 zákonom č. 150/2004 Z.z. z 02. 03. 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1960 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (do ust. § § 52 až 54 Občianskeho zákonníka).

Je potrebné prisvedčiť názoru odvolateľa, že odkaz okresného súdu na smernicu rady 93/13/EHS z 05. 04. 1993 bol nadbytočný, keď dôvodom na čiastočné zastavenie exekúcie bol rozpor rozhodcovského rozsudku s § 45 ods. 1 písm. c) zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, pretože zaväzoval povinnú na plnenie právom nedovolené - úroky a poplatky i napriek tomu, že úverová zmluva povinný údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov neobsahovala. Čiastočná nesprávnosť dôvodov uznesenia okresného súdu nemala za následok nesprávnosť rozhodnutia okresného súdu o návrhu povinnej na zastavenie exekúcie, preto krajský súd uznesenie okresného súdu podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1839

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: