Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Charakter poverenia na vykonanie exekúcie

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:37

Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O.s.p. (len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova), pretože poverenie na vykonanie exekúcie je len písomný doklad, ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať.

(uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 29. 1. 2010, sp. zn. 17CoE/2/2010)

Z rozhodnutia:

Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd exekúciu čiastočne - v časti vymáhanej pohľadávky vo výške 1.601,94 € a úrokov z omeškania vo výške 0,25% denne zo sumy 4.921,33 € od 16. 11. 2007 do zaplatenia, zastavil. V odôvodnení predmetného uznesenia okresný súd uviedol, že preskúmaním úverovej zmluvy uzatvorenej medzi povinnou a oprávneným dňa 16. 05. 2007 zistil, že táto neobsahuje povinný údaj v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a to ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Podľa názoru okresného súdu rozhodcovský súd v konaní vedenom pod sp. zn. SR 01324/08 nedostatočne aplikoval zákonné ustanovenia chrániace spotrebiteľa pred nekalými podmienkami, keď na túto skutočnosť neprihliadal, hoci k tomu bol podľa zákona povinný. Poukázal tiež na smernicu Rady 93/13/EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských úveroch, z článku 3 ktorej vyplýva, že zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá sa považuje za nekalú, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy, ku škode spotrebiteľa. Podmienka sa podľa smernice nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred a spotrebiteľ preto nebol schopný ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou. Oprávnený zmluvnú podmienku o povinnosti platiť úrok z omeškania povinnou zahrnul do formulára Všeobecné podmienky poskytnutia úveru. Ide o nekalú podmienku v zmysle citovanej smernice EHS. Na základe úverovej zmluvy bola oprávneným poskytnutá povinnej suma 100.000,- Sk (3.319,39 €). Túto sumu mala povinná oprávnenému vrátiť zvýšenú o poplatok vo výške 48 260,- Sk (1.601,94 €), spolu sumu vo výške 148.260,- Sk (4.921,33 €).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1895

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: