Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie zásadného právneho významu

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:22

Rozhodnutie zásadného právneho významu ako pojem nie je definovaný pozitívnym právom. Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky približuje jeho podstatu tým, že uvádza, že rozhodnutie odvolacieho súdu má zásadný význam z hľadiska svojho všeobecného dopadu na právne pomery iných (podobných) sporov, ale aj tým, že dotknuté právne posúdenie veci je významné pre vec samu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 7. 2011, sp. zn. 7 Cdo 50/2011)

Z odôvodnenia:

Žalobu ( upravenú v priebehu konania ) Okresný súd Žilina rozsudkom z 23. novembra 2009 č.k. 23 C 334/2004-92 zamietol, ktorou sa žalobca voči žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi na jeho strane strane domáhal uloženia povinnosti zaplatiť mu rentu od 1.10.2000 do 31.7.2009 spolu v sume 15.964,10 Eur a do budúcna od 1.8.2009 mesačne po 102,03 Eur s valorizáciou vždy do 22. dňa bežného mesiaca. Žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Svoj nárok si uplatňoval na skutkovom základe, že Okresný súd Žilina v konaní vedenom pod sp. zn. 13 C 922/86 schválil medzi účastníkmi zmier, kde sa J. v N.

zaviazal uhradiť žalobcovi sumu 34 132 Kčs z titulu náhrady škody z titulu choroby z povolania a od 1.9.1989 plniť naďalej do budúcnosti 711 Kčs mesačne. Vedľajší účastník na seba zobral tento záväzok na základe uzatvorenej poistnej zmluvy. Po dovŕšení dôchodkového veku žalobcu, t.j. 65 rokov však vedľajší účastník prestal rentu žalobcovi vyplácať z dôvodov uvedených v § 195 ods. 5 Zákonníka práce. Súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nemá vecnú pasívnu legitimáciu v predmetnej veci, nakoľko uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36 Cb – 24 K 299/97 bol na jeho majetok od 28.10.1997 vyhlásený konkurz podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Žalovaný pred podaním návrhu na začatie konania na súd ( dňa 19.11.2004 ) vstúpil do konkurzného konania, preto ako účastník všetkých hmotnoprávnych vzťahov, v ktorých úpadca vystupoval a vo všetkých sporoch bol v čase začatia konania a je oprávnený vystupovať len správca konkurznej podstaty. Nedostatok vecnej pasívnej legitimácie súd zistil aj u vedľajšieho účastníka, keď podľa § 51e ods. 1 zákona č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni ( účinnej od 1.1.1995 do 1.1.2004 ) výkon poistenia zodpovednosti za škodu od 1.4.2002 prešiel zo Slovenskej poisťovne, a.s. na Sociálnu poisťovňu. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1219

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: