Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doručovanie zásielok advokátovi počas jeho dovolenky

najpravo.sk • 4.3. 2012, 10:49

Pokiaľ právny zástupca účastníka čerpá riadnu dovolenku a túto skutočnosť oznámi konajúcemu súdu, nemôže dôjsť k platnému doručeniu písomnosti podľa § 47 ods. 2 OSP, nakoľko právny zástupca účastníka sa v mieste doručenia nezdržiava.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. 8. 2009, sp. zn. 5 Cdo 170/2009)

Z odôvodnenia:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu, čo do výroku o odmietnutí odvolania, podal dovolanie navrhovateľ, ktorý ho navrhol zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Prípustnosť dovolania vyvodzoval z toho, že rozhodnutie o odmietnutí odvolania, bolo vydané v konaní postihnutom vadou uvedenou v § 237 písm. f/ O.s.p. Súd mu odňal možnosť konať tým, že ním (jeho právnym zástupcom) včas podané odvolanie odmietol, hoci pre takýto procesný postup nemal zákonný dôvod. Pri doručovaní rozhodnutia súdu prvého stupňa totiž nebol dodržaný zákonný postup v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p., nakoľko jeho právny zástupca sa počas doručovania predmetnej zásielky a jej uloženia na pošte v mieste doručovania nezdržiaval, pretože v období od 1.8.2007 do 20.8.2007 čerpal riadnu dovolenku, o čom upovedomil aj Okresný súd Čadca dňa 22.5.2007. O tejto skutočnosti predložil fotokópiu oznámenia o čerpaní dovolenky. Nemohlo preto účinne dôjsť k doručeniu prvostupňového rozhodnutia. Rozsudok súdu prvého stupňa právny zástupca prevzal po skončení dovolenky až dňa 20.8.2007 a 15-dňová lehota na podanie odvolania začala teda plynúť dňa 21.8.2007.

V prejednávanej veci dovolací súd pri posudzovaní prípustnosti dovolania vychádzal jednak z ustanovenia § 47 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon a iné písomnosti, ak tak nariadi súd, jednak z ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorého ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1114

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: