TlačPoštaZväčšiZmenši

Chýbajúci obsah doporučenej zásielky súdu

3.11. 2012, 17:00 |  najpravo.sk

Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. V danom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že údaje na doručenke zodpovedajú skutočnému stavu. Otvorením doporučenej zásielky zo súdu účastník koná s vedomím, že ak absentuje jej obsah, tak je na ňom dôkazné bremeno preukázať opak. Racionálnym postupom by bolo neodkladné oznámenie tejto skutočnosti doručovateľovi a súčasne oznámenie súdu. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. 8. 2011, sp. zn. 3Sžf/27/2011)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Trnave napadnutým uznesením č. k. 14S/12/2011-52 zo dňa 11.05.2011 neustanovil žalobcovi zástupcu z radov advokátov v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zo dňa 07.12.2010: č. I/227/17124-122351/2010/990271-r a i.

Uznesením č. k. 14S/12/2011-46 zo dňa 02.03.2011 krajský súd vyzval žalobcu, aby predložil súdu plnú moc udelenú advokátovi na zastupovanie v tomto konaní, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie. Žalobca požiadal o ustanovenie advokáta ex offo a svoju žiadosť odôvodnil tým, že je v hmotnej núdzi, momentálne je nezamestnaný a advokáta si nemôže dovoliť zaplatiť. Krajský súd skúmal podmienky pre ustanovenie advokáta podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.") a zaslal žalobcovi potvrdenie – tlačivo o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na ustanovenie právneho zástupcu. Žalobca napriek výzve súdu nezaslal vyplnené tlačivo o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch. Žiadosť o určenie zástupcu z radov advokátov súd zamietol, pretože nemohol posúdiť, či osobné, majetkové a zárobkové pomery predpokladajú oslobodenie od súdnych poplatkov na ustanovenie právneho zástupcu súdom.

Proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 14S/12/2011-52 zo dňa 11.05.2011 podal žalobca včas odvolanie, v ktorom uviedol, že v obálke zo súdu, ktorá mu prišla, nebolo priložené žiadne tlačivo o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch. Uvedené tlačivo má záujem vyplniť a poslať súdu naspäť. Z uvedeného dôvodu navrhoval, aby odvolací súd zrušil rozhodnutie vec a vrátil prvostupňovému súdu na opätovné preskúmanie podmienok pre ustanovenie advokáta podľa § 30 O.s.p.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 246c O.s.p. v spojení s ust. § 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal odvolaním napadnuté uznesenie krajského súdu a konanie mu predchádzajúce (§ 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 212 a nasl. O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 O.s.p.) a podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie krajského súdu potvrdil. V senáte rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. mája 2011).

Z obsahu spisu najvyšší súd zistil, že Krajský súd v Trnave uznesením č. k. 14S/12/2011-46 zo dňa 02.03.2011 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil žalobu tak, že predloží súdu plnú moc udelenú advokátovi na zastupovanie v tomto konaní, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie. Žalobca sa proti uzneseniu odvolal s tým, že je v hmotnej núdzi, momentálne nezamestnaný a nemôže si dovoliť platiť právne služby.

Krajský súd následne výzvou zo dňa 04.04.2001 (čl. 49) vyzval žalobcu, aby sa vyjadril, či žiada aj o oslobodenie od súdnych poplatkov súdom. Súd na výzve výslovne uviedol, že v prílohe mu zasiela na vyplnenie „Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie právneho zástupcu". Súčasne označil na výzve prílohu: „1x potvrdenie". Žalobca podľa doručenky výzvu prevzal dňa 13.04.2011. Na doručenke je výslovne identifikovaný predmet doručovania ako 14S/12/2011-49 výzva + potvrdenie L. Z obsahu spisu ďalej vyplýva, že vyšší súdny úradník urobil v spise dňa 03.05.2011 záznam, že žalobca sa k výzve nevyjadril a nezaslal potvrdenie na účely ustanovenia zástupcu z radov advokátov.

Tieto okolnosti sú konfrontované s tvrdením žalobcu v odvolaní, že „ je pravdou, že mu zo súdu niečo prišlo, ale nebolo v obálke žiadne spomínané tlačivo, keby bolo, bol by ho vyplnil a s radosťou poslal."

Spornou skutočnosťou bolo, či zásielka doručená zo súdu obsahovala alebo neobsahovala i prílohu – tlačivo „Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie právneho zástupcu". Okolnosti doručovania sú procesne významné a mohli byť predmetom dokazovania pred krajským súdom. Občiansky súdny poriadok pre tieto prípady ustanovuje pravidlá dokazovania.

Podľa § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.

V danom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že údaje na doručenke zodpovedajú skutočnému stavu. Na doručenke od žalobcu je výslovne uvedené tlačivo - „Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie právneho zástupcu". Otvorením doporučenej zásielky zo súdu žalobca konal s vedomím, že ak absentuje jej obsah, tak je na ňom dôkazné bremeno preukázať opak. Racionálnym postupom by bolo neodkladné oznámenie tejto skutočnosti doručovateľovi a súčasne oznámenie súdu, čo však žalobca neurobil a dokonca ani na výzvu súdu nereagoval.

Za týchto okolností považuje najvyšší súd procesný postup Krajského súdu za zákonný a vecne správny. Žalobca v návrhovom konaní, svojou pasivitou nepreukázal okolnosti významné pre posúdenie dôvodnosti jeho návrhu. V návrhovom konaní účastník nemôže zostať pasívnym.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Podľa § 30 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej pomoci alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.

Krajský súd rozhodol v súlade so zákonom, ak žiadosť žalobcu o ustanovenie zástupcu z radov advokátov zamietol z dôvodu, že nemohol posúdiť či osobné, majetkové a zárobkové pomery odôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov a zároveň aj na ustanovenie zástupcu, pretože žalobca nezaslal súdu vyplnený formulár – „Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie zástupcu z radov advokátov", čím neuniesol dôkazné bremeno svojich tvrdení. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 953
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Požiadavky na kvalitu skráteného odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí špecifikoval, aké podmienky sú kladené na skrátené odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu.

JUDIAKTÚRA: Doktrína nepreskúmateľnosti rozhodnutia podľa ESĽP

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou zákonného limitu doktríny nepreskúmateľnosti rozhodnutia ...

JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

Najvyšší správny súd SR sa venoval otázke, aký vplyv má prekročenie lehoty na poskytnutie informácii v rámci MVI vo vzťahu k prerušeniu ...

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2023

Zo súdnej praxe 2/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 2/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: