Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Upovedomenie dožiadaného súdu o vykonaní dôkazu

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:16

Vykonávanie dôkazov je ovládané zásadou priamosti a ústnosti. Preto sa predpokladá, že dôkazy budú v zásade vykonávané na pojednávaní. Iba výnimočne, ak je to účelné, ako vyplýva z citovaného ustanovenia, môže byť dôkaz vykonávaný mimo pojednávania. Aj v takomto prípade však účastníci majú právo byť prítomní pri vykonávaní dôkazu. Preto, aj keď sa dôkaz (z dôvodu účelnosti) vykonáva na inom dožiadanom súde, účastník konania musí byť o zamýšľanom vykonaní dôkazu aspoň upovedomený (dožiadaným súdom) tak, aby sa mohol vykonania dôkazu zúčastniť a mohol sa k nemu vyjadriť. Od tohto upovedomenia možno upustiť len v prípade, že na pojednávaní u procesného súdu sa účastníci (ich zástupcovia) výslovne vzdali tohto práva. Vzhľadom k tomu musí procesný súd v dožiadaní vždy uviesť, či sa účastníci vzdali alebo nie práva byť prítomní u dožiadaného súdu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2010, sp. zn. 2 Cdo 247/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 25. septembra 2007 č.k. 17 C 98/2005-365 určil, že navrhovateľ je neoprávnene evidovaný v zozname bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent. Odporcovi 1/ uložil povinnosť zverejniť výrok rozsudku na svojej internetovej stránke a v registračnom protokole pri mene navrhovateľa uviesť poznámku o súdnom rozhodnutí do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V časti určenia, že navrhovateľ vedome nespolupracoval s bývalou Štátnou bezpečnosťou ako tajný spolupracovník konanie zastavil. Odporcom 1/, 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania 16 982,50 Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. S poukazom na citované zákonné ustanovenia a vykonané dokazovanie dospel k záveru o dôvodnosti návrhu. Ako vierohodnú vyhodnotil výpoveď navrhovateľa a jeho písomné dôkazy v tom zmysle, že ho síce príslušníci ŠtB navštívili na jeho fare, kde sa s nimi rozprával o otázkach gréckokatolíckej cirkvi, ale k tajnej spolupráci sa nikdy a žiadnym spôsobom nezaviazal. Odporca 2/ nepreukázal, že navrhovateľ sa dňa 26.9.1985 zúčastnil viazacieho aktu, keď navrhovateľ predložil pastoračnú kroniku, zo záznamu v ktorej vyplýva, že tento deň odcestoval. Hodnovernosť tohto dokumentu spochybnená nebola.

Odporca 2/ tiež nepreukázal, že v prípade navrhovateľa postačoval ústny záväzok k spolupráci v zmysle čl. 46 ods. 2 Smernice (pre prácu so spolupracovníkmi kontrarozviedky A. ako prílohy k Rozkazu ministra vnútra ČSSR z 15.1.1978), teda že navrhovateľ mal dobrý vzťah s kontrarozviedkou. Taktiež zostáva nejasné, z akého dôvodu príslušníci ŠtB v dodatku k správe o získaní k spolupráci uviedli, že navrhovateľ bude kompromitovaný a tak postupne vedený k plneniu požadovaných úloh. Ak by totiž so spoluprácou súhlasil nebol by takýto dovetok potrebný. V neposlednom rade poukázal aj na mnoho ďalších neprávd uvádzaných v materiáloch ŠtB (memorandum), ktoré navrhovateľ rovnako listinnými dôkazmi preukázal. K takýmto nepresným informáciám by príslušníci ŠtB nedospeli, keby postupovali v zmysle Smernice RMV ČSSR č. 3/1978 (čl. 26 a nasl.) pri výbere kandidáta. Teda, ak by príslušníci ŠtB mali o navrhovateľa záujem ako o spolupracovníka, mali pri troch návštevách, ktoré na fare absolvovali, dostatok priestoru na to, aby získali o navrhovateľovi základné informácie, jeho osobe a rodine, ktoré by zodpovedali skutočnosti. V prípade, ak by išlo skutočne o spoluprácu s navrhovateľom boli príslušníci ŠtB povinní v zmysle čl. 140 Smernice memorandum prepracovať, prípadne doplniť, k čomu nedošlo. Navrhovateľ bol ako tajný spolupracovník ŠtB teda zaevidovaný v rozpore s vtedy platnou Smernicou, keď bol zaevidovaný bez toho, že by sa k spolupráci zaviazal. Takýmto postupom ako i ďalšou evidenciou navrhovateľa ako agenta ŠtB sa odporca 1/ dopustil neoprávneného zásahu do práva na ochranu jeho osobnosti. Evidencia má totiž nepochybne dehonestujúci dopad, pretože navrhovateľ je označovaný za osobu, ktorá sa svojou činnosťou podieľala na nezákonných postupoch bývalej ŠtB pri popieraní základných ľudských práv. Pokiaľ odporca 1/ namietal nedostatok aktívnej legitimácie, z obsahu archívneho zväzku bolo nepochybné, že osoba, ktorá bola na internete zverejnená ako spolupracovník bývalej ŠtB je totožná s osobou navrhovateľa. K námietke o nedostatku pasívnej legitimácie odporcu 2/ uviedol, že po rozdelení ČSFR (čl. 3 zákona č. 542/1992 Zb.) z právnej úpravy nasledujúceho ústavného vývoja bolo možné vyvodiť, že príslušné právomoci, prislúchajúce ku dňu zániku ČSFR federálnym orgánom, prešli 1.1.1993 na území Slovenskej republiky na príslušné orgány tejto republiky. Pre postih konkrétneho subjektu za neoprávnenú evidenciu v materiáloch bývalej ŠtB je rozhodujúce nielen to, ktorý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky prevzal konkrétnu pôsobnosť časti bývalého Federálneho ministerstva vnútra, ale i to, ktorému štátnemu orgánu bola táto pôsobnosť, pri chýbajúcej výslovnej zákonnej úprave podľa povahy veci najbližšia. A to bol bez akýchkoľvek pochybností práve odporca 2/. Ak by súd za takejto situácie nevyhovel návrhu len pre nedostatok pasívnej legitimácie, dopustil by sa odmietnutia spravodlivosti (denegatio iustitiae), ako jednej zo základných zásad občianskeho súdneho konania. Odporca 1/ je potom pasívne legitimovaným iba v časti realizácie zadosťučinenia vo forme zverejnenia výroku rozsudku na svojej internetovej stránke. Tento zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov pri získavaní spolupracovníkov ŠtB ako právny nástupca pôvodného Ministerstva vnútra ČSSR a následne Ministerstva vnútra ČSFR, pričom možnosť disponovať so zachovanými dokumentmi a teda reálne zabezpečiť realizáciu morálnej satisfakcie žiadanej navrhovateľom má len odporca 1/. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1202

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: