Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Zaplatenie kúpnej ceny domu rodičmi jedného z manželov

2.11. 2012, 16:38 |  najpravo.sk

V prípade, ak kúpna cena nehnuteľností bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obidvaja manželia, ktorí obidvaja jasne prejavili vôľu nadobudnúť tieto nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva, je práve táto vôľa rozhodujúca z hľadiska určenia, či nehnuteľnosti patria, či nepatria do ich bezpodielového spoluvlastníctva (Pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 19. apríla 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98).

Ak manželia písomnou a registrovanou kúpnou zmluvou ako kupujúci nesporne prejavili zhodnú vôľu nadobudnúť označené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva, potom bez ohľadu na to, že kúpna cena bola zaplatená z finančných prostriedkov rodičov žalovaného (teda rodičmi žalovaného za obidvoch účastníkov), nemožno dôjsť k inému záveru, než že sa označené nehnuteľnosti stali predmetom bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov. Nič nebránilo tomu, aby kúpnu zmluvu ako kupujúci uzavrel sám žalovaný alebo jeho rodičia a nehnuteľnosti tak nadobudol do výlučného vlastníctva buď žalovaný alebo jeho rodičia.

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 17. 10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1659/2000) 

Z odôvodnenia:

Okresní soud v Pardubicích (dále „soud prvního stupně") rozsudkem ze dne 11. srpna 1999, č. j. 18 C 1/95-130, přikázal do vlastnictví žalovaného ideální polovinu domu č. p. 1729 na stavební parcele č. 2871, ideální polovinu stavební parcely č. 2871 a ideální polovinu zahrady parcelního č. 2506/12 v kat. úz. P., které měli účastníci ve společném jmění manželů (správně bezpodílovém spoluvlastnictví manželů), a žalovanému uložil, aby žalobkyni zaplatil na vyrovnání jejího podílu částku 400 000,- Kč. Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že účastníci uzavřeli manželství dne 12. dubna 1975 a že jejich manželství zaniklo rozvodem 23. června 1993. Mezi účastníky došlo k dohodě ohledně věcí jimi nabytých za trvání manželství vyjma označených nemovitostí, které nabyli do bezpodílového spoluvlastnictví kupní smlouvou ze dne 10. března 1976, registrovanou Státním notářstvím v P. 30. 4. 1976, za kupní cenu 18 910,- Kč. Kupní cenu zaplatili prodávajícím rodiče žalovaného, kteří mínili tyto finančního prostředky darovat výlučně žalovanému. Soud prvního stupně setrval na právním názoru vysloveném ve svém předchozím rozsudku ze dne 23. října 1998, č. j. 18 C 1/95-109, zrušeném usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 1999, č. j. 22 Co 61/99-120, že označené nemovitosti se staly součástí bezpodílového spoluvlastnictví účastníků, nyní jejich společného jmění, s tím, že žalovanému nebyly peníze na zakoupení nemovitostí rodiči platně darovány. Tím, že rodiče žalovaného zaplatili kupní cenu nemovitostí, dokonce na ni zaplatili více, než kolik bylo uvedeno ve smlouvě, získali účastníci na úkor rodičů žalovaného bezdůvodné obohacení. Při vypořádání vycházel z tržní ceny poloviny nemovitostí v částce 800 000,- Kč.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť