Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Uzavretie dohody o vyporiadaní BSM s procesným opatrovníkom

najpravo.sk • 2.11. 2012, 16:37

Na rozdiel od opatrovníka ustanoveného podľa § 27 O. z. sú oprávnenia opatrovníka podľa § 29 ods. 1 a 2 OSP obmedzené len na procesné úkony, a to len voči súdu. Nie je teda oprávnený na (hmotnoprávne) úkony robené mimo súdneho konania, či už voči ostatným účastníkom alebo tretím osobám. V žiadnom prípade nie je oprávnený konať za osobu ním zastúpenú v plnom rozsahu podľa § 27 O. z. a ani podľa § 29 O. z., najmä nie je oprávnený za zastúpeného uzatvárať dohody a zmluvy o nadobúdaní alebo scudzovaní majetku a ani preberať na zastúpeného záväzky. Takto ustanovený zástupca totiž nemá postavenie zákonného zástupcu podľa Občianskeho zákonníka.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je svojou povahou scudzovacou zmluvou, pretože na jej základe dochádza k zmene vlastníckych pomerov. Okrem bývalého manžela je oprávnená ju v jeho mene uzavrieť len osoba ním na tento účel výslovne splnomocnená (podpis bývalého manžela musí byť osvedčený), alebo opatrovník ustanovený súdom v konaní podľa § 192 a § 193 OSP v spojení s § 27 ods. 2 O. z. s tým, že tento jeho úkon podlieha schváleniu súdu (§ 28 O. z.).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. 01. 2011, sp. zn. 5Sžo/92/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd") zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného zo 17. decembra 2008 č. Vo 22/2008/Be-12. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Správy katastra Košice č. V 6060/2008 z 25. septembra 2008 a zamietol odvolanie žalobkyne. Správa katastra Košice ako orgán príslušný na konanie a rozhodovanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prvom stupni [§ 18 ods. 2 písm. a/ a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon")] rozhodnutím z 25. septembra 2008 č. V 6060/2008 zastavila konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - bytu na základe žalobkyňou predloženej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov z 02. mája 2008 z dôvodu, že žalobkyňa napriek tomu, že bola na to vyzvaná, v lehote ustanovenej v rozhodnutí Správy katastra Košice z 25. júna 2008 č. V 6060/2008 o prerušení konania nepredložila listiny preukazujúce oprávnenie Ing. Z. A. konať v mene bývalého manžela žalobkyne T. Z. vo vzťahu k dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a neopravila v návrhu na vklad a ani v dohode označenie katastrálneho územia z nesprávne uvedeného K. - St. (§ 31b ods. 1 písm. f/ katastrálneho zákona).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1513

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: