TlačPoštaZväčšiZmenši

Stavba domu a vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov

28.10. 2011, 12:37 |  najpravo.sk

Ak s vytváraním vecí, napr. rodinného domu začal jeden z manželov pred uzavretím manželstva, je potrebné posúdiť, či manželia za trvania manželstva len dokončovali úpravu stavby, ktorá už existovala v okamihu uzavretia manželstva alebo, či spoločnou prácou stavby za trvania manželstva tvorili (porovnaj R26/1989 Zb. súdnych rozhodnutí).

Nadobudnutím veci v zmysle § 143 OZ je tiež jej vytvorenie. Posúdenie okamihu vzniku stavby ako veci v zmysle práva je otázkou právnou, ktorú musí posúdiť súd, a nie znalec po tom, čo má pre svoj hodnotiaci záver náležitý skutkový podklad vo vykonaných dôkazoch, a to už aj prípadne za pomoci znalca z príslušného odboru, najmä na posúdenie stavebnej rozostavanosti alebo dokončenosti posudzovanej stavby.

Keď neboli v čase, keď došlo k uzavretiu manželstva, ešte vybudované na stavbe - rodinnom dome - prvky dlhodobej životnosti (hlavne zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište) a prípadne väčšina ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom slova zmysle, možno z toho spravidla vyvodiť, že do uzavretia manželstva nemohla vzniknúť vec, ktorá nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bola potom dokončená za trvania manželstva. Z tohto hľadiska nie je rozhodujúce, na koho bolo vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie.

(uznesenie Krajského súdu Nitra zo dňa 6. 12. 2006, sp. zn. 25Co/50/2006)

Z odôvodnenia:

Žalobca sa domáhal žalobným návrhom došlým súdu prvého stupňa 30. 12. 2005 určenia, že je v 1-ici podielovým spoluvlastníkom rodinného domu č. súp. 1186, nachádzajúceho sa v k. ú. V. K. na parc. č. 512/11 zapísanej na LV 2735. Uviedol, že so žalovanou boli manželia a táto ešte pred uzavretím manželstva nadobudla do svojho výlučného vlastníctva pozemok - parc. č. 512/11 a na jej meno bolo vydané stavebné povolenie na stavbu rodinného domu. Rovnako tak na meno žalovanej bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla rodinného domu. Rodinný dom teda bol zapísaný na Správe katastra N. Z. do výlučného vlastníctva žalovanej.

V konaní pred súdom prvého stupňa sp. zn. 5C 174/2001 podal návrh na určenie, že nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Keďže ani žalobca, ani žalovaná nepodali návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva, dom podľa jeho názoru je v podielovom spoluvlastníctve žalobcu a žalovanej, pričom podiely sú rovnaké.

Žalovaná nesúhlasila so žalobou a žiadala ju zamietnuť. Namietala, že v predmete nehnuteľnosti už jedenkrát rozhodol súd rozsudkom v konaní 5C 174/2001, a teda vec nemožno opätovne prejednať. Žalobca mal dosť času, aby podal návrh na vyporiadanie BSM, príp. aj možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu vo veci prejednania otázky, že nehnuteľnosť patrí do BSM. Žalobca tak neučinil, a teda novou žalobou sa nemôže domáhať určenia, že nehnuteľnosť patrí do podielového spoluvlastníctva účastníkov konania. Vzniesla námietku prekážky v rozhodnutej veci a žiadala žalobu zamietnuť.

Súd prvého stupňa rozsudkom z 25. 4. 2006 žalobu zamietol. Žalobcovi nepriznal oslobodenie od súdneho poplatku. Zaviazal ho zaplatiť súdny poplatok za žalobu v sume 26.050, -Sk na účet súdu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanej náhradu trov konania vo výške 48.900, -Sk na účet jej advokáta do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok odôvodnil tým, že vykonal vo veci dokazovanie výsluchom účastníkov konania, oboznámením sa s vyjadreniami oboch účastníkov, výpisom z listu vlastníctva č. 2735, obsahom spisu sp. zn. 5C 174/2001 a mal za preukázaný tento skutkový a právny stav. Účastníci konania boli manželmi, ich manželstvo bolo uzavreté 30. mája 1998, bolo rozvedené rozsudkom tohto súdu č. k. 13C 131/2001 zo 17. 9. 2001, právoplatným dňom 5. 10. 2001.

Žalovaná pred uzavretím manželstva nadobudla do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, a to parc. č. 512/1 vedenú na LV č. 2735. Zároveň jej bolo vydané stavebné povolenie na stavbu rodinného domu. Na meno žalovanej je vydané aj kolaudačné rozhodnutie, ako aj rozhodnutie o pridelení súpisného čísla.

Návrh žalobcu, ktorým sa domáhal v súdnom konaní sp. zn. 5C 174/2001 určenia, že nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania, rozsudkom z 24. 6. 2004 zamietol. Ani jeden z účastníkov nepodal návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Žalobca nepodal odvolanie proti rozsudku č. k. 5C 174/2001 z 24. 6. 2004.

Čo do veci samej, podľa názoru súdu, ide o prekážku v rozhodnutej veci, keď podľa § 159 ods. 3 OSP len, čo sa o veci právoplatne rozhodne, môže sa prejednávať znova. Súd v konaní vyriešil otázku, či nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania, tvorila bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov konania. Pri riešení tejto prejudiciálnej otázky dospel k záveru, že presne tá istá vec bola predmetom konania sp. zn. 5C 174/2001. Súd mal za to, že v tomto predchádzajúcom konaní sa riešila otázka, či nehnuteľnosť patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Keďže predmetom tohto konania bolo určenie, že nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súd mal za vyriešenú prejudiciálnu otázku tak, že vyriešil v neprospech žalobcu. Žalobca sa mal možnosť proti rozsudku v tom konaní odvolať, mal možnosť podať návrh na vyporiadanie BSM po rozvode manželstva, v ktorom konaní by sa súd zaoberal aj otázkou možných dlžných investícií zo strany žalobcu do nehnuteľnosti. Žalobca tak neučinil, teda podľa názoru súdu, sám si uprel právo, ktorým by sa mohol domáhať minimálne vložených investícií.

Súd akceptoval vznesenú námietku prekážky v rozsúdenej veci z dôvodu, že sa jednalo o totožných účastníkov konania a totožný predmet konania. Pre prekážku v rozhodnutej veci preto žalobu v plnom rozsahu zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a úspešnej žalovanej priznal náhradu trov konania vo výške 48.900, -Sk proti neúspešnému žalobcovi.

Nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku, ktorý činil 26.050, -Sk, lebo tento 25. 4. 2006 síce požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku v pôvodne podanej žalobe zo dňa 30. 12. 2005, ale od 13. 12. 2005 je zamestnaný s jeho čistým príjmom okolo 5 až 8.000, -Sk. Pomery žalobcu neodôvodňujú preto priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Rozsudok napadol odvolaním v celom rozsahu žalobca. Odvolanie smerujúce voči výroku, ktorým súd žalobu zamietol, ako aj s tým spojenému výroku o trovách konania odôvodnil tak, že súd opiera svoje rozhodnutie o dva zmätočne splývajúce dôvody. Ako prvý dôvod uviedol, že musel riešiť najskôr prejudiciálnu otázku, v ktorej však už v neprospech žalobcu právoplatne rozhodol s rozsudkom č. k. 5C 174/2001 a ním sa cítil viazaný. Takto identifikovaný dôvod svedčí zamietnutú žalobu pre jej nedôvodnosť s poukazom na aplikáciu § 135 ods. 2 OSP. Ako druhý dôvod uvádza, že išlo o totožnosť predmetu konania i totožnosť účastníkov konania s konaním 5C 174/2001. Tento dôvod potom ale svedčí zamietnutú žalobu pre prekážku rozhodnutej veci podľa § 159 ods. 3 OSP, ktorý výslovne cituje a na ktorý odkazuje. Neboli však splnené podmienky pre aplikovanie § 135 ods. 2, ale ani § 159 ods. 3 OSP. A súd veľmi povrchne a nesprávne posudzoval okolnosti rozhodujúce pre zákonné rozhodnutie vo veci. Pomáhal si pritom iba zdôrazňovaným konštatovaním, že v predchádzajúcom konaní sa riešila a právoplatne vyriešila otázka, či sporná nehnuteľnosť patrí alebo nepatrí do BSM žalobcu a žalovanej. Žalobca zastáva názor, že v konaní sp. zn. 5C 174/2001 nerozhodol o tom, či sporná nehnuteľnosť patrí alebo nepatrí do BSM žalobcu a žalovanej, resp. či ku dňu zániku BSM bola táto nehnuteľnosť v ich BSM. Žalobca poukazuje na to, že podľa petitu žaloby sa nedomáhal určenia, že sporná nehnuteľnosť patrí do BSM, ale domáhal sa určenia, že sporná nehnuteľnosť je v BSM žalobcu a žalovanej, nakoľko v čase podania žaloby boli obaja účastníci manželia a ich BSM trvalo. Po ich rozvode, a s tým spájajúceho zániku BSM, už nemohol súd s poukazom na § 154 ods. 1 OSP rozhodnúť inak, ako žalobu zamietnuť. Z toho rozsudku teda jednoznačne vyplýva, že jediným a výlučným dôvodom zamietnutia žaloby bol zánik BSM rozvodom (§ 148 ods. 1 OZ) a to bez toho, aby súd napriek široko vykonanému dokazovaniu záväzným spôsobom posúdil aj existenciu právneho vzťahu medzi účastníkmi konania. Zo samotného rozsudku potom bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že súd žalobcom tvrdené práva nepreskúmal. Za týchto okolností nemohol potom súd v tomto konaní správne dospieť k záveru, že o predbežnej otázke bolo už právoplatne rozhodnuté, a teda ani k záveru o námietke v rozhodnutej veci. Záver o existencii prekážky veci právoplatne rozhodnutej vylučuje naviac i skutočnosť, že nie je daná totožnosť prejednávanej veci, nakoľko žalobca sa žalobou zo dňa 10. 9. 2001 domáhal určenia, že sporná nehnuteľnosť je v BSM žalobcu a žalovanej, zatiaľ čo žalobou z 15. 11. 2005 doručenou 30. 12. 2005 sa domáha žalobca o určenie, že je podielovým spoluvlastníkom spornej nehnuteľnosti v 1-ici. Podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sú dva rozdielne inštitúty. Poukázal na podporu svojho tvrdenia na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 27. 11. 2003, sp. zn. 2Cdo 105/03, podľa ktorého nejde o prekážku v rozsúdenej veci podľa § 159 ods. 3, ak predchádzajúcim rozsudkom bola určujúca žaloba zamietnutá bez toho, aby súd záväzne posúdil existenciu právneho vzťahu medzi účastníkmi konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že ak ide o rozhodnutie o určovacej žalobe, bude rozhodujúci i právny stav záväzne určený jeho obsahom (teda nie iba výrok). Ak rozhodnutie vyznie tak, že podľa neho právo alebo právny vzťah, príp. povinnosť existuje, resp. neexistuje, je tým daná prekážka v rozhodnutej veci pre novú žalobu. Ak ale bola určovacia žaloba zamietnutá bez toho, aby súd záväzne posúdil existenciu právneho vzťahu medzi účastníkmi, nejde o rozhodnutie, ktoré by zakladalo prekážku rozsúdenej veci podľa § 159 ods. 3 OSP. Napriek tomu, že žalobca poukázal na právny názor vyslovený v tomto rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, súd prvého stupňa to ponechal absolútne bez povšimnutia, nijako sa s ním nevyporiadal.

Odvolanie smerujúce proti výroku, ktorým súd žalobcovi nepriznal oslobodenie od súdneho poplatku a voči výroku, ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 26.050, -Sk, odôvodnil žalobca tak, že súd pri vyhlásení rozsudku už nezdôvodnil svoje rozhodnutie nepriznať žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku, uložil mu povinnosť súdny poplatok zaplatiť tým, že sa jedná o zrejmé bezúspešné uplatnenie práva. V písomnom vyhotovení rozsudku zdôvodňuje rozhodnutie majetkovými pomermi žalobcu. Takéto konanie považuje žalobca za nesprávne.

Žalobca je toho názoru, s poukazom na skutočnosti uvedené v jeho podaní z 18. 4. 2006, že oslobodenie od súdneho poplatku je dôvodné. Pri nezaujatom posúdení jeho príjmov a výdavkov súd nemôže dospieť k záveru, že jeho finančná situácia mu umožňuje zaplatiť súdny poplatok vo výške 26.050, -Sk. Diéty nemožno posudzovať ako príjem, lebo tie spotrebúva žalobca na služobných cestách a jeho čistý príjem nepostačuje na uspokojenie základných životných potrieb. Okrem toho, žalovaná prostredníctvom advokátov uplatňuje náhradu trov konania z predchádzajúceho súdneho sporu vo výške 85.000, -Sk, pričom žalobca spláca i dlhy spojené so stavbou sporného rodinného domu. Žiadal, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobe vyhovie, prizná žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku a zároveň zaviaže žalovanú na náhradu trov odvolacieho konania. Alternatívne navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. h/ OSP a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Na odvolacom pojednávaní zástupca žalobcu zdôraznil, že súd v rozsudku 5C 174/01 neriešil otázku BSM účastníkov k nehnuteľnostiam, iba zamietol žalobný návrh, lebo došlo k rozvodu manželstva. Nezaoberal sa vôbec skutočnosťou, či nehnuteľnosť patrí do BSM. Poukazuje na verejné listiny, a to stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, z ktorých možno vyvodiť začiatok i koniec lehoty stavby rodinného domu. Je nesporné, že nehnuteľnosť bola postavená počas manželstva, boli použité finančné prostriedky žalovanej, ale aj finančné prostriedky žalobcu, o čom svedčí aj výpoveď žalovanej v rozvodovom konaní. Navrhuje rozsudok preto zmeniť a návrhu vyhovieť, eventuálne rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Právny zástupca žalovanej navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Rozhodol správne, aj keď dôvody, ktoré súd uviedol, nie sú správne a úplné. Žalobca sa v terajšom konaní domáha určenia spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, pričom súd musel vyriešiť otázku, či vec patrila do BSM, ale v rámci prejudiciálnej otázky nemôže rozhodnúť o vyporiadaní. Prisľúbil dokazovanie, ktoré prináleží inému konaniu. To sa vykonávalo v konaní 5C 174/01. Žalobca mal možnosť v rámci 3 ročnej lehoty po zániku BSM podať návrh na vyporiadanie BSM, avšak tak neučinil. Stavebné povolenie na meno žalovanej, ako aj kolaudačné rozhodnutie bolo vydané počas trvania manželstva, a ani vtedy navrhovateľ nežiadal o určenie podielu.

Odvolací súd prejednal vec v dôsledku odvolania žalobcu na odvolacom pojednávaní (§ 211 ods. 1 OSP) a prejednal vec (§ 212 ods. 1, § 214 ods. 1 OSP). Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu a vo všetkých jeho výrokoch zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. h/ OSP, lebo súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy. Okrem toho, postupom súdu bola účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom. Vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 3 OSP). Súd prvého stupňa sa dopustil viacerých pochybení.

Podľa § 159 ods. 2 výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány; ak je ním rozhodnuté o osobnom stave je záväzný pre každého.

Podľa odseku 3 cit. ust. len, čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Podľa § 83 OSP začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Ustanovenie § 83 OSP vyjadruje prekážku súdneho konania - litispendencie.

Ustanovenie § 159 ods. 3 OSP ustanovuje prekážku rozhodnutej veci - res judicata.

Podľa § 103 OSP, kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môžu konať o veci (podmienky konania). Prekážka rozhodnutej veci (§ 159 ods. 3 OSP) sa považuje za neodstrániteľný nedostatok podmienok konania a má za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § 104 ods. 1 OSP. Rovnako prekážka litispendencie (§ 83 OSP) je neodstrániteľným nedostatkom - podmienkou konania s rovnakým právnym následkom.

Súd prvého stupňa už pochybil iba tým, že ak považoval vec za prekážku rozhodnutej veci, nemohol vecne rozhodnúť, ale procesným dôsledkom je vždy zastavenie konania.

Podľa obsahu spisu 5C 174/01 OS Nové Zámky vyplýva, že žalobca P. S. podal žalobný návrh proti žalovanej B. S., rod. T., došlým súdu dňa 11. 9. 2001, o určenie práva bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorým žiadal určiť, že rodinný dom č. súp. 1186 nachádzajúci sa v kat. úz. V. K. na parc. č. 512/1 zapísaný na LV 2735 je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - žalobcu a žalovanej. Z obsahu spisu tiež vyplýva, že účastníci konania boli manželmi od 30. mája 1998. Manželstvo účastníkov bolo rozvedené v konaní 13C 138/01 rozsudkom zo 17. 9. 2001, ktorý nadobudol právoplatnosť 5. 10. 2001.

Súd prvého stupňa rozsudkom č. k. 5C 174/01-124 dňa 24. 6. 2004 návrh zamietol, keď zistil, že v čase vyhlásenia rozsudku obaja účastníci už boli právoplatne rozvedení dňom 5. 10. 2001, preto nie je možné rozsudkom určiť, či niečo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tento inštitút vzniká priamo zo zákona a je viazaný na existenciu manželstva. Žalobca sa môže, podľa názoru súdu, domôcť svojho práva len prostredníctvom vyporiadania BSM. Rozsudok nadobudol právoplatnosť vo veci samej dňa 17. 8. 2004.

Žalobca sa v konaní 4C 157/2005 domáhal žalobou došlou súdu prvého stupňa 30. 12. 2005 určenia, že je spoluvlastníkom domovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. V. K. na parc. č. 512/1, súp. č. 1186, vedenej na LV 2735 v rozsahu 1-ce. Bolo potrebné samozrejme, okrem iného, vyriešiť otázku, či je tu prekážka rozhodnutej veci, ktorá by bola neodstrániteľnou podmienkou konania a zakladala by zastavenie konania.

O prekážku veci rozsúdenej podľa § 159 ods. 3 OSP nejde, ak predchádzajúcim rozsudkom bola určujúca žaloba zamietnutá bez toho, aby súd záväzne posúdil existenciu právneho vzťahu medzi účastníkmi konania.

Vo veci 5C 174/01 o návrhu na určenie, že rodinný dom č. súp. 1186, postavený na parc. č. 512/1 v kat. úz. V. K. je BSM manželov - účastníkov konania, bola zamietnutá žaloba iba z toho dôvodu, že medzičasom manželstvo zaniklo, a to právoplatne dňom 5. 10. 2001. Výslovne to v odôvodnení rozhodnutia uviedol súd. Nerozhodoval teda o existencii právneho vzťahu medzi účastníkmi konania. Okrem iného, pokiaľ ide o totožnosť na tú istú vec v zmysle § 159 ods. 3 OSP, treba v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už právoplatne rozhodlo. Vecne, ak sa opiera o ten istý právny dôvod vyplývajúci z totožného skutkového stavu.

Pokiaľ ide o rozhodnutie o určovacej žalobe (§ 80 písm. c/ OSP) pre posúdenie toho, či zakladá prekážku rozsúdenej veci, bude rozhodujúci aj právny stav záväzne určený jeho obsahom a v rozhodnutí vyznie tak, že podľa neho právo alebo právny vzťah, príp. povinnosť existuje alebo neexistuje, je tým daná prekážka res judicata pre novú určovaciu žalobu. Totožnosť predmetu konania je daná vtedy, keď ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, na základe ktorých bol uplatnený, t.j. o nárok založený na rovnakom právnom dôvode a vyplývajúci z rovnakých skutkových okolností. Pri posúdení, či je daná prekážka právoplatne rozhodnutej veci nie je významné, ako bol skutok, ktorý bol predmetom konania posúdený po právnej stránke.

Žaloba 5C 174/01 bola zamietnutá bez toho, aby súd záväzne posúdil existenciu právneho vzťahu medzi účastníkmi konania. Nejde teda o prekážku rozhodnutej veci, a preto nebol dôvod na zastavenie konania, a už tobôž nie na to, aby súd žalobný návrh zamietol, hoci pri prekážke rozhodnutej veci v zmysle § 159 ods. 3 OSP je treba konanie podľa § 104 ods. 1 OSP zastaviť.

Súd prvého stupňa bude teda musieť vecne zisťovať stav veci a vo veci meritórne rozhodnúť. Niet sporu medzi účastníkmi o tom, že samotná parcela č. 512/6 vo výmere 600 m2 je výlučným vlastníctvom žalovanej, nar. 13. 4. 1979, v celosti titulom daru. Stavebné povolenie malo byť vydané rozhodnutím Okresného úradu N. Z., odbor životného prostredia č. OŽP02-187/1998-Kú z 18. mája 1998 na stavbu rodinného domu. Na parc. 512/6 nie je známe, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom v N. Z., odbor životné prostredie - oddelenia stavebného poriadku z 2. 4. 2001 č. OŽP02-2001/22944-04-N rozhodnutím z 2. 4. 2001, kedy nadobudlo aj právoplatnosť a je vystavené na navrhovateľa B. S..

Účastníci konania uzavreli manželstvo 30. mája 1988 a bolo rozvedené rozsudkom tohto súdu 13C 138/01 zo 17. 9. 2001, právoplatne 5. 10. 2001. Manželstvo účastníkov teda trvalo od 30.mája 1998 do 5. 10. 2001. Tieto skutočnosti vyplývajú z obsahu spisu 5C 174/01 a terajšieho konania. Odvolací súd poukazuje pritom na ustanovenie § 143 Obč. zákonníka.

Podľa § 143 OZ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúciu majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva sú všetky hmotné veci - hnuteľné i nehnuteľné, ktoré nadobudol niektorý z manželov zákonom dovoleným spôsobom, napr. kúpnou zmluvou, spracovaním, vydržaním a pod. za trvania manželstva s výnimkou vecí, o ktorých bolo už vyššie uvedené. Všetky ostatné veci, okrem výnimiek uvedených v § 143 OZ zásadne patria do bezpodielového spoluvlastníctva za podmienok ustanovených zákonom. Sú to teda predovšetkým všetky príjmy a úspory z pracovného alebo iného, na jeho úroveň postaveného pomeru, z podnikateľskej činnosti, príjmy zo sociálneho zabezpečenia, úspory, výhry z lotérie, z výherných vkladných knižiek, výnosy z majetku manželov a pod..

Z uvedeného vyplýva, že ak bola nejaká vec získaná za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva, hoci z menšej časti z prostriedkov obidvom manželom spoločným, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva. K tomu je potrebné dodať, že výrazom získaná je potrebné rozumieť i vytvorenie veci prácou jedným z manželov alebo nimi obidvoma (porovnaj k tomu R36/1985 Zb. súdnych rozhodnutí a stanovy).

Ak s vytváraním vecí, napr. rodinného domu začal jeden z manželov pred uzavretím manželstva, je potrebné posúdiť, či manželia za trvania manželstva len dokončovali úpravu stavby, ktorá už existovala v okamihu uzavretia manželstva alebo, či spoločnou prácou stavby za trvania manželstva tvorili (porovnaj R26/1989 Zb. súdnych rozhodnutí a stanovy).

Nadobudnutím veci v zmysle § 143 OZ je tiež jej vytvorenie. Posúdenie okamihu vzniku stavby ako veci v zmysle práva je otázkou právnou, ktorú musí posúdiť súd, a nie znalec po tom, čo má pre svoj hodnotiaci záver náležitý skutkový podklad vo vykonaných dôkazoch, a to už aj prípadne za pomoci znalca z príslušného odboru, najmä na posúdenie stavebnej rozostavanosti alebo dokončenosti posudzovanej stavby.

Keď neboli v čase, keď došlo k uzavretiu manželstva, ešte vybudované na stavbe - rodinnom dome - prvky dlhodobej životnosti (hlavne zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište) a prípadne väčšina ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom slova zmysle, možno z toho spravidla vyvodiť, že do uzavretia manželstva nemohla vzniknúť vec, ktorá nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bola potom dokončená za trvania manželstva. Z tohto hľadiska nie je rozhodujúce, na koho bolo vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie. Odvolací súd poukazuje v tejto súvislosti na rozsudok Najvyššieho súdu SR 3Cdo 201/96. Súd prvého stupňa bude teda musieť riešiť vecne žalobu a po vykonanom dokazovaní vo veci rozhodnúť.

Odvolací súd zrušil i jeho rozhodnutie o nepriznaní žalobcovi oslobodenia od súdnych poplatkov, ako aj výrok v časti, ktorým zaviazal žalobcu zaplatiť súdny poplatok. Dôvodom je, že súd dostatočným spôsobom nevyhodnotil žiadosť žalobcu o oslobodenie od súdnych poplatkov a tvrdenia v nej uvedené, aby posúdil majetkové a zárobkové pomery v celej súvislosti.

Súd prvého stupňa po zhodnotení, poprípade po zadovážení ďalších dôkazov, resp. dokladov rozhodne o tom, či žalobcovi poskytne oslobodenie od súdnych poplatkov a v akom rozsahu alebo nie. Svoje rozhodnutie musí však náležite zdôvodniť. V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne podľa § 224 ods. 1, 3 OSP aj o náhrade trov odvolacieho konania. Podľa § 226 OSP je súd prvého stupňa viazaný právnym záverom odvolacieho súdu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 776
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: