TlačPoštaZväčšiZmenši

Výška úrokov z omeškania v spotrebiteľských úveroch pred 15. 1. 2009

17.3. 2011, 17:53 |  najpravo.sk

Pokiaľ zákonodarca s účinnosťou od 15.1.2009 novelizoval ust. § 369 ods. 1 Obč. zákonníka tak, že v prípade záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv možno úroky z omeškania dohodnúť najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva, reagoval tak na úpravu ochrany spotrebiteľa, vyplývajúcu z predpisov Európskej únie, aproximovanú do slovenského právneho poriadku už skôr, v rámci ochrany spotrebiteľa v Obč. zákonníku ( § 52 a nasl.) a zákonom o spotrebiteľskom úvere, aby odstránil prípadné pochybnosti. Vychádzajúc však z právnej úpravy ochrany spotrebiteľa, platnej v čase účinnosti zmluvy, na základe ust. § 54 ods. 1 Obč. zákonníka, ktoré sa vzťahuje aj na zmluvy, majúce charakter absolútnych obchodov, aj do 15.1.2009 bolo potrebné na spotrebiteľskú zmluvu aplikovať ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka, keďže táto úprava bola pre spotrebiteľa výhodnejšia.

(rozsudok Krajského súdu Žilina z 13. 10. 2010, sp. zn. 7Co/284/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členiek senátu JUDr. Evy Malíkovej a JUDr. Kataríny Potockej, v právnej veci navrhovateľa: C. S., a.s., P. X, . B., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpeného JUDr. M. C., advokátom so sídlom v B., V. XX, . proti odporkyni A. C., nar. XX.X.XXXX, . trvale bytom L. M., H. XXX/X, prechodne bytom L. M., Ž. XXX/X, . v konaní o zaplatenie 71, 34 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č. k. 6C/39/2010-51 zo dňa 29. júna 2010, takto

r o z h o d o l :

Krajský súd rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým vo zvyšku návrh zamietol, vo výroku, ktorým súd rozhodol o neplatnosti zmluvnej podmienky v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru zo dňa 22. 8.2006 a vo výroku o trovách konania účastníkov, p o t v r d z u j e.

V nenapadnutej časti, pokiaľ odporkyňa bola povinná zaplatiť navrhovateľovi sumu 71, 34 € s príslušenstvom, sa rozsudku okresného súdu n e d o t ý k a.

Odporkyni náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 71, 34 eur a úroky z omeškania 8, 5% ročne zo sumy 480, 10 eur od 1.1.2008 do 11.8.2008, zo sumy 467, 02 eur od 12.8.2008 do 11.9.2008, zo sumy 417, 56 eur od 12.9.2008 do 11.11.2008, zo sumy 368, 10 eur od 12.11.2008 do 11.12.2008, zo sumy 318, 64 eur od 12.12.2008 do 12.1.2009, zo sumy 269, 18 eur od 13.1.2009 do 11.2.2009, zo sumy 219, 72 eur od 12.2.2009 do 11.3.2009, zo sumy 170, 26 eur od 12.3.2009 do 11.6.2009, zo sumy 120, 80 eur od 12.6.2009 do 13.7.2009 a zo sumy 71, 34 eur od 14.7.2009 až do zaplatenia. Vo zvyšku návrh zamietol. Zároveň určil, že z dôvodu neprijateľnosti je neplatná zmluvná podmienka v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru, uzavretej dňa 22.8.2006, obsahom ktorej bolo s odkazom na všeobecné podmienky C. S., a.s., pre poskytnutie spotrebiteľského úveru dojednanie úrokov z omeškania nad výšku ustanovenú predpismi občianskeho práva v lehote tri dni od právoplatnosti rozsudku. Ďalej okresný súd rozhodol, že navrhovateľovi priznáva náhradu trov konania 72, 86 eur, ktoré je odporkyňa povinná zaplatiť na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že odporkyňa bola povinná zaplatiť navrhovateľovi z titulu poskytnutého úveru sumu 21 900, - Sk, zmluvnú pokutu vo výške 696, - Sk a poplatok za vymáhanie pohľadávky 400, - Sk, spolu 22 996, - Sk. Po prepočítaní tejto sumy konverzným kurzom, spolu 763, 33 eur. Odporkyňa zaplatila navrhovateľovi celkom 687, 45 eur. Dlh odporkyne voči navrhovateľovi tak predstavuje 75, 88 eur. Navrhovateľ si však v konaní uplatnil len sumu 71, 34 eur a nakoľko je súd návrhom viazaný, súd návrhu vyhovel a odporkyňu zaviazal zaplatiť navrhovateľovi uplatnenú sumu 71, 34 eur.

Navrhovateľ si uplatnil okrem istiny aj úroky z omeškania, keď výšku úrokov z omeškania odvodzoval v čl. V. - 5., 3 a 4 veta VÚP, podľa ktorého ku dňu účinnosti odstúpenia alebo výpovede je splatný celý dlh klienta a C. je oprávnený účtovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0, 08% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania (čo predstavuje 29, 2% ročne). Súd pri posudzovaní úrokov z omeškania vychádzal zo skutočnosti, že v danom prípade sa jedná o spotrebiteľský právny vzťah, na ktorý sa musia aplikovať normy spotrebiteľského práva. Účastníci uzavreli zmluvu za účinnosti zák. č. 150/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Občiansky zákonník a ktorým do nášho právneho poriadku bola implementovaná smernica rady č. 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. V čase uzatvárania zmluvy boli spotrebiteľské úvery upravené zákonom č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a zároveň je potrebné na danú vec aplikovať aj ust. § 54 ods. 1, 2 Obč. zákonníka. Vzhľadom na toto zákonné ustanovenie, v spojení so Smernicou rady č. 93/13/EHS boli pre prípad odstúpenia od zmluvy dojednané neprijateľne vysoké úroky z omeškania. Úprava úrokov z omeškania bola v čase uzavretia zmluvy pre spotrebiteľa priaznivejšia podľa noriem občianskeho práva, nebolo možné dohodnúť vyššie úroky z omeškania s odvolaním sa na skutočnosť, že sa jednalo o tzv. absolútny obchod a úroky z omeškania určiť s poukazom na ust. § 369 Obch. zákonníka. Preto súd podľa § 153 ods. 4 O.s.p. určil zmluvnú podmienku, ktorou boli dojednané úroky z omeškania nad výšku úrokov podľa občianskeho práva za neplatnú, z dôvodu neprijateľnosti a priznal navrhovateľovi úroky z omeškania v maximálne prípustnej výške podľa predpisov občianskeho práva, t. j. 8, 5 % ročne od 1.1.2008, ako dvojnásobok diskontnej sadzby, určenej Národnou bankou Slovenska. Vo zvyšku potom súd nárok na zaplatenie úrokov z omeškania zamietol.

Výrok o trovách konania sa opiera o ust. § 142 ods. 3 O.s.p., keď navrhovateľ mal úspech v prevažnej časti uplatneného nároku.

Voči citovanému rozsudku podal odvolanie navrhovateľ. Nesúhlasí s právnym posúdením veci prvostupňovým súdom. Poukazuje na to, že úverová zmluva nie je uvedená vo výpočte spotrebiteľských zmlúv v zmysle ust. § 52 ods. 1 Obč. zákonníka. Podľa ust. § 261 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka, sa treťou časťou Obchodného zákonníka spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov, okrem iného zmluvy o úvere. Potom v zmysle ust. § 369 ods. 1 Obch. zákonníka, platného v čase vzniku omeškania, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska. Zákon č. 654/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník s účinnosťou až od 15. januára 2009 síce obmedzil použite ust. § 369 ods. 1 Obch. zákonníka v prípade záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv tak, že úroky z omeškania možno v takýchto prípadoch dohodnúť najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. Avšak toto obmedzenie sa nevzťahuje na omeškanie, ktoré vzniklo pred 15. januárom 2009. Žalovaná sa dostala do omeškania s plnením peňažného záväzku dňa 1.1.2008. Prvostupňový súd pochybil, keď v otázke úrokov z omeškania rozhodoval podľa predpisov občianskeho práva. Vymedzenie úverových vzťahov je upravené v § 497 a nasl. Obch. zákonníka, pričom bližšie podmienky na poskytovanie spotrebiteľských úverov sú uvedené v zák. č. 258/2001 Z.z.. Úverová zmluva je tzv. absolútny obchod bez ohľadu na povahu účastníkov daného záväzkového vzťahu. Prvostupňový súd pri rozhodovaní o nároku žalobcu v časti príslušenstva pohľadávky nepoužil správny predpis a správne mal prvostupňový súd posúdiť otázku úrokov z omeškania podľa predpisov obchodného práva. Na základe uvedeného, preto žalobca nesúhlasí s posúdením uplatneného úroku z omeškania vo výške 0, 08 % denne, ako neprijateľnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve podľa ust. § 54 Obč. zákonníka. Dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0, 08% denne nie je v rozpore s dobrými mravmi, nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a nepredstavuje ani neprijateľnú podmienku. Z uvedených dôvodov žalobca žiada, aby krajský súd rozhodnutie prvostupňového súdu v časti, v ktorej bol návrh žalobcu zamietnutý, zmenil tak, že žalobcovi prizná úrok z omeškania vo výške 0, 08 % denne z uplatnenej istiny a vo výroku, ktorým prvostupňový súd určil, že z dôvodu neprijateľnosti je neplatná zmluvná podmienka dojednania úrokov z omeškania nad výšku ustanovenú predpismi občianskeho práva, rozsudok zrušil. Zároveň žiada priznať trovy právneho zastúpenia.

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, preskúmal napadnutý rozsudok na základe podaného odvolania v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1/ O.s.p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania ( § 214 ods. 2 O.s.p.) postupom v zmysle ust. § 156 ods. 3 O.s.p., rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým bol návrh vo zvyšku zamietnutý, určené, že z dôvodu neprijateľnosti je neplatná zmluvná podmienka dojednania úrokov omeškania nad výšku stanovenú predpismi občianskeho práva a vo výroku o trovách konania, potvrdil v zmysle ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p..

Rozsudok prvostupňového súdu je vecne správny. Okresný súd dostatočne zistil skutkový stav veci a vec správne právne posúdil. Krajský súd sa stotožňuje s dôvodmi prvostupňového rozhodnutia.

Odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné.

Odvolateľ namieta nesprávne práve posúdenie, majúc za to, že prvostupňový súd nesprávne aplikoval na danú vec ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka o úroku z omeškania, majúc za to, že správne mal aplikovať ust. § 369 ods. 1 Obch. zákonníka z dôvodu, že uzatvorený zmluvný vzťah - úverová zmluva - je absolútnym obchodom v zmysle ust. § 261 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka a spravuje sa Obchodným zákonníkom.

Problematika ochrany spotrebiteľa je inštitút, ktorý je potrebné chápať komplexne. Do Slovenského právneho poriadku sa aproximovali viaceré smernice Európskej rady a parlamentu, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa.

Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným typom zmluvy, ale ide o druh zmluvy, pre ktorú najmä Občiansky zákonník, ale aj osobitné predpisy ustanovujú osobitné podmienky. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, bez ohľadu na jej formu, ktorú uzatvára spotrebiteľ a dodávateľ. Charakter spotrebiteľskej zmluvy môžu mať nielen zmluvy uzatvárané podľa Obč. zákonníka, ale aj uzatvárané podľa Obch. zákonníka o osobitných predpisov.

Z hľadiska ochrany spotrebiteľa je potrebné venovať osobitnú pozornosť zmluvám, pri ktorých spotrebiteľ nemohol ovplyvniť ich obsah. Súd má v prípade uvedených spotrebiteľských zmlúv povinnosť ex offo skúmať, či takáto zmluva neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 54 Obč. zákonníka.

Podľa § 54 ods. 1 prvá veta Obč. zákonníka, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona (OZ) v neprospech spotrebiteľa.

V danom prípade účastníci uzatvorili z hľadiska podstatných náležitostí úverovú zmluvu, ktorá je absolútnym obchodným vzťahom v zmysle ust. § 261 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka a spravuje sa ust. § 479 a nasl. Obch. zákonníka. Zároveň však ide o spotrebiteľskú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka, ako aj ust. osobitného zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Napriek tomu, že úverová zmluva je absolútnym obchodno-záväzkovým vzťahom v zmysle Obch. zákonníka, vzhľadom na charakter účastníkov zmluvy v postavení dodávateľa a spotrebiteľa, ako aj vzhľadom na tzv. formulárový typ zmluvy, keď spotrebiteľ nemal možnosť ovplyvniť obsah zmluvných podmienok, je potrebné na tento právny vzťah aplikovať ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia zák. č. 258/2001 Z.z..

Ustanovenie § 54 ods. 1 prvá veta Obč. zákonníka, účinného v čase uzatvorenia zmluvy, prikazuje aplikovať ustanovenia Obč. zákonníka na práva a povinnosti spotrebiteľa, pokiaľ sú pre spotrebiteľa priaznivejšie, ako príslušné ustanovenia Obch. zákonníka. Ustanovenie § 54 ods. 1 Obč. zákonníka predstavuje korektív pre použite ustanovení Obch. zákonníka, a to aj napriek charakteru úverovej zmluvy ako absolútneho obchodu podľa Obch. zákonníka. Uvedené znamená, že Obch. zákonník možno v prípade spotrebiteľskej zmluvy aplikovať iba tam, kde nenarazí na obmedzenia vyplývajúce z Obč. zákonníka.

Pokiaľ potom zmluvné strany dojednali v zmluve úrok z omeškania, ktorý je síce v súlade s úpravou § 369 ods. 1 Obch. zákonníka, ale presahuje úrok z omeškania prípustný podľa § 517 ods. 2 Obč. zákonníka, dojednanie úroku z omeškania nad výšku prípustnú podľa predpisov Obč. zákonníka predstavuje neprijateľnú a absolútne neplatnú podmienku spotrebiteľskej zmluvy. Súd je povinný na neplatnosť zmluvnej podmienky prihliadať a nepriznať na základe nej požadované plnenie.

Pokiaľ zákonodarca s účinnosťou od 15.1.2009 novelizoval ust. § 369 ods. 1 Obč. zákonníka tak, že v prípade záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv možno úroky z omeškania dohodnúť najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva, reagoval tak na úpravu ochrany spotrebiteľa, vyplývajúcu z predpisov Európskej únie, aproximovanú do slovenského právneho poriadku už skôr, v rámci ochrany spotrebiteľa v Obč. zákonníku ( § 52 a nasl.) a zákonom o spotrebiteľskom úvere, aby odstránil prípadné pochybnosti. Vychádzajúc však z právnej úpravy ochrany spotrebiteľa, platnej v čase účinnosti zmluvy, na základe ust. § 54 ods. 1 Obč. zákonníka, ktoré sa vzťahuje aj na zmluvy, majúce charakter absolútnych obchodov, aj do 15.1.2009 bolo potrebné na spotrebiteľskú zmluvu aplikovať ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka, keďže táto úprava bola pre spotrebiteľa výhodnejšia. Okresný súd potom postupoval správne, keď vyhlásil za neprijateľnú a neplatnú podmienku zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi, priznávajúcu nárok na úrok z omeškania vo výške 0, 08% denne, a to vo výške presahujúcej úrok z omeškania podľa občianskoprávnych predpisov, v danom prípade vo výške 8, 5% ročne. V tejto časti okresný súd uplatnený nárok správne zamietol.

Krajský súd z uvedených dôvodov rozhodnutie okresného súdu ako vecne správne potvrdil.

Toto rozhodnutie sa nedotýka odvolaním nepadnutej časti výroku rozsudku okresného súdu, pokiaľ odporkyňa bola zaviazaná zaplatiť navrhovateľovi sumu 71, 34 eur z 8, 5% úrokom z omeškania ročne zo sumy 480, 10 eur od 1.1.2008 do 11.8.2008, zo sumy 467, 02 eur od 12.8.2008 do 11.9.2008, zo sumy 417, 56 eur od 12.9.2008 do 11.11.2008, zo sumy 368, 10 eur od 12.11.2008 do 11.12.2008, zo sumy 318, 64 eur od 12.12.2008 do 12.1.2009, zo sumy 269, 18 eur od 13.1.2009 do 11.2.2009, zo sumy 219, 72 eur od 12.2.2009 do 11.3.2009, zo sumy 170, 26 eur od 12.3.2009 do 11.6.2009, zo sumy 120, 80 eur od 12.6.2009 do 13.7.2009 a zo sumy 71, 34 eur od 14.7.2009 až do zaplatenia.

Výrok o trovách konania sa opiera o ust. § 224 ods. 1 s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Odporkyňa bola v odvolacom konaní úspešná, trovy konania jej však v odvolacom konaní nevznikli, preto súd rozhodol, že sa jej náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 977
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Kredibilita. Započítanie iného majetkového nároku

I. Hľadisko kredibility (solventnosti) sa stáva samostatnou podmienkou pre prikázanie veci niektorému zo spoluvlastníkov a okolnosťou, ku ktorej ...

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2021

Bulletin slovenskej advokácie 11/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: