Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Odstúpenie od neprijateľnej rozhodcovskej doložky

13.12. 2012, 05:52 |  najpravo.sk

Nevyužitie odstúpenia od neprijateľnej rozhodcovskej doložky nerobí doložku individuálne vyjednanou.

Odstúpenie od zmluvnej podmienky prichádza do úvahy za predpokladu, že je platná.

(uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 29.11.2012, sp. zn. 6CoE 256/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvého stupňa") napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu, že sa vymáha plnenie zo spotrebiteľskej formulárovej zmluvy a rozhodcovská doložka predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Záver o neprijateľnej, a teda neplatnej rozhodcovskej doložke založil na hrubej nerovnováhe v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa a tiež aj v zmysle rozsudku Súdneho dvora Pannon z tzv. geografických dôvodov a neprijateľného miesta rozhodcovského konania, keďže miesto rozhodcovského konania sa dohodlo v sídle dodávateľa.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť