Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Ľubovôľa splátkovej spoločnosti pri určovaní účelu platby

2.11. 2011, 15:20 |  najpravo.sk

Ak zmluva umožňuje ľubovôľu dodávateľa v tak závažnej otázke, akou je rozhodovanie o účele platby, a teda svojvoľné rozhodovanie o výške nielen príslušenstva, ale v konečnom dôsledku aj o výške samotnej istiny pohľadávky, nerešpektujúc pritom určenie účelu platby zo strany spotrebiteľa, je zmluva v tejto časti hrubo nevyvážená. Ustanovenie zmluvy vedúce k opísanému stavu je v neprospech spotrebiteľa a pokiaľ nie je spotrebiteľom osobitne vyjednané, ale je v rámci kontraktácie nadiktované v režime tzv. štandardnej typovej (adhéznej) zmluvy, ide vždy o neprijateľnú zmluvnú podmienku.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 20. 09. 2011, sp. zn. 6Co 39/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Poprad (ďalej len ,,prvostupňový súd") žalobu zamietol. Vychádzal zo skutkového stavu, podľa ktorého dňa 02.12.2007 uzatvoril žalobca so žalovanou Zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru, na základe ktorej žalobca žalovanej poskytol spotrebiteľský úver vo výške 215,43 Eur (6.490,- Sk) na financovanie kúpy spotrebného tovaru u predajcu DATART MEGASTORE s.r.o. a žalovaná sa zaviazala nahradiť žalobcovi celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom formou 12 mesačných splátok vo výške 21,41 Eur (645,- Sk), t. j. celkom 256,92 Eur (7.740,- Sk) so splatnosťou prvej splátky 15.01.2008 a termínom splatnosti každej splátky do 15. dňa toho ktorého mesiaca. Žalovaná uhradila žalobcovi dňa 19.02.2008 sumu 21,41 Eur, dňa 26.03.2008 sumu 21,41 Eur, dňa 17.04.2008 sumu 42,82 Eur, dňa 16.05.2008 sumu 21,41 Eur, dňa 21.07.2008 sumu 21,41 Eur a dňa 23.09.2008 sumu 128,46 Eur, spolu žalovaná uhradila sumu 256,92 Eur.

Na základe takto zisteného skutkového stavu prvostupňový súd skonštatoval, že žaloba nie je dôvodná. Uviedol, že medzi účastníkmi konania bola dňa 02.12.2007 uzatvorená zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch účinného v čase uzavretia zmluvy, na základe ktorej žalobca ako veriteľ poskytol žalovanej ako spotrebiteľke spotrebiteľský úver vo výške 215,43 eur (6.490,- Sk) a žalovaná sa zaviazala poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom formou 12 mesačných splátok vo výške 21,41 eur (645,- Sk), t. j. celkom 256,92 eur (7.740,- Sk). Žalobca v návrhu žiadal, aby súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 121,19 eur zloženej zo sumy 77,94 eur titulom dlžných mesačných splátok úveru a zo sumy 43,25 eur titulom zmluvnej pokuty za omeškanie so splácaním úveru. Z potvrdenia prijatia splátok zo dňa 20.04.2010 predloženého žalobcom mal však súd preukázané, že žalovaná uhradila žalobcovi celkovú sumu 256,92 eur, t. j. uhradila mu sumu poskytnutých peňažných prostriedkov ako aj celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Súd mal zároveň preukázané, že k poslednej čiastočnej úhrade žalovanou, ktorou bola uhradená celková suma, došlo dňa 23.09.2008, t. j. pred dohodnutou lehotou splatnosti celého spotrebiteľského úveru. Uzatvorená zmluva o spotrebiteľskom úvere má charakter spotrebiteľskej zmluvy v zmysle § 52 a 53 OZ a právny vzťah medzi účastníkmi konania je potrebné posudzovať aj podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Preto mal súd za to, že pokiaľ žalovaná plnila svoj peňažný záväzok čiastočnými úhradami, mal žalobca jej jednotlivé čiastočné úhrady započítavať na istinu, t. j. na jednotlivé dohodnuté splátky, nakoľko žalovaná pri ich plnení neurčila inak a nemal ňou celkovo uhradenú sumu použiť na úhradu dohodnutých úrokov, zmluvných pokút, poplatkov a časti úverovej istiny. Vzhľadom na to, mal súd za to, že žalovaná uhradila celkovú sumu, na plnenie ktorej sa zmluvou zaviazala, návrh žalobcu nie je dôvodný, a preto súd rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti uznesenia a žalobu v celom rozsahu zamietol.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť