Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Charakter zmluvy o výkone správy

najpravo.sk • 24.9. 2019, 18:51

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím charakterom spotrebiteľskú zmluvu, v súvislosti s konaním o ktorej sa uplatní aj režim ustanovenia § 4 ods. 2 písm. u) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. augusta 2019, sp. zn. 8Cdo/172/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 1. júna 2017 č. k. 28 C 193/2016-122 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 406,83 eur s príslušným úrokom z omeškania za jednotlivé obdobie, v prevyšujúcom rozsahu žalobu zamietol a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi 100% trov konania a zároveň zaplatiť doplatok súdneho poplatku za žalobu v sume 13,50 eur na účet Okresného súdu Košice II. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca v období rokov 2004-2015 na základe zmluvy o vykonaní správy vykonával správcu bytového domu na ulici A. Č.. XX Q. XX v C., v ktorom žalovaný je vlastníkom bytu č. 4 vo vchode č. 36. Žalovaný, ako vlastník bytu, za mesiac júl a august 2014 a za mesiac január až november 2015 nepoukazoval preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a preddavky úhrad za plnenia v sume 107,91 eur mesačne určené mu formou zálohových predpisových platieb, v dôsledku čoho mu vznikol nedoplatok na týchto platbách. Z týchto dôvodov súd prvej inštancie bol názoru, že nárok uplatnený žalobcom, čo do istiny pohľadávky, bol plne dôvodný. Vo svojom rozhodnutí poukázal na to, že bolo povinnosťou žalovaného uhrádzať mesačné preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a preddavky podľa zmluvy o výkone správy vždy do 25. dňa v mesiaci vopred a zaplatiť tiež aj prípadný doplatok vykázaný z rôznych vyúčtovaní týchto preddavkov na skutočné náklady. Žalovaný však preddavky za rok 2014, 2015 riadne neplatil. Vyúčtovaním zaplatených preddavkov na skutočné náklady bol žalovanému vykázaný nedoplatok za rok 2014 v sume 305,94 eur a za rok 2015 v sume 1 189,00 eur, ktoré žalovaný ani v určenej lehote splatnosti nezaplatil, a to ani čiastočne. Žalovaný sa vždy nasledujúcim dňom, teda 26., dostal s plnením neuhradeného preddavku do omeškania a počnúc týmto dňom vzniklo žalobcovi za omeškanie právo na úroky z omeškania v percentuálnej výške zodpovedajúcej nariadením vlády č. 87/95 Zb. Žalovaný v žiadnom smere nepoprel skutkové tvrdenie žalobcu o základe a výške uplatnených nárokov a neuplatnil ani iné prostriedky procesnej obrany, preto iné konania, na ktoré žalovaný poukazoval, nemohli mať žiaden dôkazný význam ani vplyv na spôsob právneho posúdenia rozhodujúcich právnych otázok. Z uvedených dôvodov súd prvej inštancie žalobe vyhovel. O trovách konania rozhodol podľa § 255 ods. 1 CSP.

2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalovaného rozsudkom z 21. novembra 2018 sp. zn. 1 Co 48/2018 rozsudok súdu prvej inštancie vo vyhovujúcom výroku, vo výroku o trovách konania a vo výroku o povinnosti zaplatiť súdny poplatok potvrdil. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v celom rozsahu. Mal za to, že podané odvolanie nie je opodstatnené, a preto napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 CSP. Stotožnil sa s odôvodnením rozsudku súdu prvej inštancie, ktorý dostatočne zistil skutkový stav veci, urobil správny právny záver a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade so správne aplikovanými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Dodal, že ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu, preto odvolací súd na skutkové zistenia a na právne normy, ktoré uviedol súd prvej inštancie poukázal a v celom rozsahu sa s nimi stotožnil. Odvolanie žalovaného nepovažoval za dôvodné, ak vychádzalo z názoru, že vo vzťahu k prejednávanej veci sú aj iné konania, a to konanie vedené pod sp. zn. 43 C 154/2009, v ktorom sa určujú neplatnosti rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov bytového domu a konanie pod sp. zn. 31 C 10/2005, predmetom ktorého je spor o zaplatenie nedoplatkov z vyúčtovania za skoršie obdobie. V tejto súvislosti poukázal na dôvody rozhodnutia súdu prvej inštancie, v ktorých sa tento riadne vyporiadal i s touto námietkou, keď uviedol, že uvedené konania nemohli byť záväzným podkladom pre rozhodnutie v tejto veci vzhľadom na to, že žalovaný v žiadnom smere nepoprel skutkové tvrdenia žalobcu o základe a výške uplatnených nárokov a neuplatnil ani iné prostriedky procesnej obrany a pre toto konanie nemohli mať žiaden dôkazný význam ani vplyv na spôsob právneho posúdenia rozhodujúcich právnych otázok. Za nedôvodnú odvolací súd považoval i žalovaným v odvolaní vznesenú námietku zaujatosti vo vzťahu k prejednávajúcemu sudcovi, nakoľko táto bola vznesená až potom, ako súd prvej inštancie rozhodol vo veci samej a preto rozhodovanie o tejto námietke v odvolacom konaní neprichádzalo do úvahy. Z obsahu spisu navyše nevyplynulo, že vo veci rozhodoval vylúčený sudca. Výrok o trovách odvolacieho konania odôvodnil podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 CSP.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1308

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: