Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť za škodu namiesto prevádzateľa vozidla

najpravo.sk • 27.4. 2016, 19:28

Z hľadiska ustanovenia § 430 ods. 1 veta druhá Občianskeho zákonníka k naplneniu podmienky nedbanlivosti stačí nedbanlivosť nevedomá, ktorá predstavuje psychický stav prevádzateľa k zákonom predvídanému následku, ktorým je možnosť zneužitia jeho dopravného prostriedku, a ktorá je charakteristická tým, že prevádzateľ nechcel, aby dopravný prostriedok bol zneužitý, a ani nevedel, že spôsob jeho zabezpečenia, ktorý zvolil, nie je dostatočný a umožňuje zneužitie dopravného prostriedku v čase jeho neprítomnosti, hoci vzhľadom na okolnosti a svoje postavenie či osobné pomery vedieť mal a mohol.

V žiadnom právnom predpise nie je stanovená povinnosť prevádzateľovi motorového vozidla, ako majú byť kľúče od vozidla zabezpečené, preto je treba vychádzať z požiadavky rozumného prístupu k zabezpečeniu kľúčov od vozidla. V bežných rodinných vzťahoch, kde nie sú dané okolnosti svedčiace o tom, že by k zneužitiu vozidla rodinným príslušníkom mohlo dôjsť, nie je potrebné kľúče od vozidla osobitne zabezpečovať.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 313/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Michalovce rozsudkom z 25. októbra 2011 č.k. 10 C 40/2005-356 uložil žalovanej povinnosť v lehote 3 dní zaplatiť žalobcovi sumu 93 116,841 € a vo zvyšku žalobu žalobcu zamietol. Zároveň vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením. V odôvodnení uviedol, že po vykonanom rozsiahlom dokazovaní dospel k záveru, že zodpovednosť žalovanej za škodu vzniknutú žalobcovi pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 9. decembra 2001 a ktorú zavinil syn žalovanej naviac pod vplyvom alkoholu, ktorý pri nehode zomrel, zodpovedá žalovaná ako prevádzateľka motorového vozidla, ktoré viedol jej nebohý syn, v zmysle § 430 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žalovaná v čase, keď došlo k dopravnej nehode, a svojej neprítomnosti z dôvodu dovolenky vo Vysokých Tatrách, svojím nedbanlivostným konaním umožnila nebohému synovi vedenie vozidla, pretože mu výslovne nezakázala, aby vozidlo nepoužíval a kľúče od vozidla a garáže, v ktorej bolo umiestnené, neodložila na neprístupné miesto, aby nebohému synovi, ktorý mal vodičské oprávnenie necelé 4 mesiace, znemožnila ich použitie, ale tieto nechala voľne prístupné. Žalobca pri dopravnej nehode utrpel vážne poškodenie zdravia, preto vyhovel ním uplatneným nárokom na náhradu bolestného a sťaženie spoločenského uplatnenia, vrátane ich mimoriadneho zvýšenia v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v rozsahu 40 násobku stanovených odškodnení. Nárok žalobcu na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia spolu s mimoriadnym zvýšením určil po zohľadnení z toho titulu vyplatenej náhrady vedľajšou účastníčkou sumou 93 116,841 € a vo zvyšku, keďže žalobca sa domáhal náhrady v celkovej výške 109 664,01 €, žalobu ako nedôvodnú zamietol. Neprihliadol na námietku premlčania vznesenú vedľajšou účastníčkou, keďže žalobca mohol nárok na bolestné uplatniť až po ustálení zdravotného stavu. Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. si vymienil právo rozhodnúť o náhrade trov konania po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1730

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: