Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Splatnosť pohľadávky podľa ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z.

najpravo.sk • 4.5. 2020, 15:03

Zmyslom ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z. nie je, aby poškodený, ktorý ujmu vytrpel a ktorej odstránenia alebo zmiernenia sa domáha v rámci výkonu práva na súdnu ochranu, po tom, ako mu v súdnom konaní vedenom proti škodcovi a poisťovni bola táto ochrana poskytnutá a náhrada nemajetkovej ujmy priznaná, ešte osobitne zisťoval, v akom poradí bol vydaný rozsudok o výške tejto náhrady súdom doručovaný ostatným subjektom konania a či poisťovni (ktorá v tom istom konaní tiež vystupovala ako subjekt konania - či už ako procesná strana alebo ako intervenient) bol doručený ako poslednému subjektu konania (čím zároveň nadobudol právoplatnosť), alebo v prípade, že sa tak nestalo (t. j. že si ho prevzala skôr ako niektorý iný subjekt konania), aby potom sám iniciatívne tento rozsudok znovu doručoval poisťovni, pretože inak by nenastala splatnosť jemu prisúdeného nároku a poisťovni by napriek rozhodnutiu súdu nevznikla povinnosť mu vyplatiť poistné plnenie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2020, sp. zn. 4Cdo/88/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Prešov rozsudkom z 12. januára 2018 č. k. 20C/12/2017-50 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 1/ sumu 10 000 eur a žalobcom 2/ až 6/ sumu 3 000 eur pre každého z nich, vo zvyšku žalobu zamietol a rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcom trovy konania v rozsahu 96,90 %. Vychádzal zo zistenia, že Okresný súd Prešov rozsudkom z 18. februára 2015 č. k. 11C/80/2014-104 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo 14. októbra 2015 sp. zn. 3Co/129/2015 zaviazal P.B. ako vodiča osobného motorového vozidla, ktorý 12. novembra 2012 spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k úmrtiu syna a súrodencov žalobcov U. C. ml., a O. T. ako držiteľku a vlastníčku osobného motorového vozidla, ktorým bola dopravná nehoda spôsobená, na zaplatenie sumy 10 000 eur žalobkyni 1/ a sumy 3 000 eur žalobcom 2/ až 6/ pre každého z nich z titulu náhrady nemajetkovej ujmy; žalovaná KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuracne Group vystupovala v tomto konaní ako vedľajší účastník na strane O. T., s ktorou mala uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu viažuce sa na motorové vozidlo, ktorého prevádzkou došlo k smrteľnej dopravnej nehode. Uvedený rozsudok okresného súdu nadobudol právoplatnosť 26. marca 2015 a vykonateľnosť 26. mája 2015. Keďže O. T. žalobcom prisúdené plnenie nezaplatila, na návrh žalobcov sa začalo proti nej exekučné konanie, v ktorom súdna exekútorka 23. septembra 2016 vydala exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky, ktorým prikázala žalovanej poisťovni ako dlžníčke O. T. z titulu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedenú sumu zaplatiť na účet exekútorského úradu. Žalovaná pohľadávku na poistné plnenie neuznala a nezaplatila, preto sa jej prisúdenia žalobcovia domáhajú v predmetnom konaní poddlžníckou žalobou. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že nárok žalobcov proti žalovanej nie je premlčaný a že boli splnené všetky predpoklady vzniku zodpovednostného vzťahu, ako aj nároku na náhradu nemajetkovej ujmy proti poisťovateľovi (žalovanej), ktorá je krytá povinným zmluvným poistením v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“), a preto žalobe v časti o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v súhrnnej výške 25 000 eur vyhovel. Žalobu vo zvyšnej časti, t. j. o zaplatenie náhrady trov s tým spojenej exekúcie vo výške 393,30 eur, zamietol, pretože tento nárok do rozsahu krytia povinného zmluvného poistenia nepatrí. 

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 535

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: