Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Definícia príčinnej súvislosti

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:06

V právnej teórii sa vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) označuje priama väzba javov (objektívnych súvislostí), v rámci ktorého jeden jav (príčina) vyvoláva druhý jav (následok). O vzťah príčinnej súvislosti ide, ak je medzi nesprávnym úradným postupom a škodou vzťah príčiny a následku. Ak bola príčinou vzniku škody iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nenastáva. Ako už bolo uvedené vyššie, otázka príčinnej súvislosti nie je otázkou právnou, ide o skutkovú otázku, ktorá môže byť riešená len v konkrétnych súvislostiach; vyriešenie tejto otázky preto nemožno uložiť znalcovi (ten môže poskytnúť len odborné podklady, z ktorých súd pri zisťovaní skutkového stavu veci vychádza). Právnym posúdením je vymedzenie, medzi ako ujmou (ako následkom) a ako skutočnosťou (ako príčinou) tejto ujmy má byť príčinná súvislosť zisťovaná. Pre posúdenie vzniku zodpovednosti za škodu má preto zásadný význam otázka, v čom konkrétne spočíva škoda (majetková ujma), za ktorú je náhrada požadovaná. Práve vo vzťahu medzi konkrétnou ujmou poškodeného (pokiaľ vznikla) a konkrétnym konaním škodcu (ak je protiprávne) sa zisťuje príčinná súvislosť. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba škodu izolovať zo všeobecných súvislostí a skúmať, ktorá príčina ju vyvolala. Pritom nie je rozhodujúce časové hľadisko, ale vecná súvislosť príčiny a následku; časová súvislosť ale napomáha pri posudzovaní vecnej súvislosti (porovnaj R 21/1992). V postupnom slede javov je každá príčina niečím vyvolaná (sama je následkom niečoho) a každý ňou spôsobený následok sa stáva príčinou ďalšieho javu. Zodpovednosť však nemožno robiť závislou na neobmedzenej kauzalite. Atribútom príčinnej súvislosti je totiž „priamosť" pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba v dôsledku toho skúmať, či v komplexe skutočností prichádzajúcich do úvahy ako (priama) príčina škody existuje skutočnosť, s ktorou zákon spája zodpovednosť za škodu.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 5 Cdo 126/2009)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou na súde 17. decembra 2004 žalobcovia sa domáhali splnenia povinnosti žalovanou nahradiť im škodu 619 618,-- Sk, spolu s 8 %-ným úrokom z omeškania, ktorá im vznikla v dôsledku nesprávneho úradného postupu orgánov polície pri pátraní po ich motorovom vozidle, ktoré bolo odcudzené X.. Za nesprávny úradný postup majúci za následok vznik škody považovali žalobcovia nečinnosť orgánov Policajného zboru pri vyšetrovaní nimi oznámeného trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Nebyť tejto nečinnosti by na motorovom vozidle nevznikla škoda v žalovanom rozsahu.

Okresný súd Bratislava II (súd prvého stupňa) rozsudkom z 2. októbra 2007 č.k. 17 C 206/2004-109 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne sumu 549 065,-- Sk spolu s 8 %-ným úrokom z omeškania od 30. septembra 2004 do zaplatenia a náhradu trov konania v sume 61 638,-- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol. Dospel k záveru, že žalovaná zodpovedá za škodu vzniknutú žalobcom podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom v rozsahu ustálenom znalcom. Vychádzal z toho, že v konaní bol preukázaný vznik všetkých predpokladov vzniku zodpovednosti žalovanej. Porušenie právnej povinnosti orgánmi polície videl v nerešpektovaní ustanovení zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, najmä jeho ustanovení o úlohách Policajného zboru a povinnostiach policajta. Dospel k záveru, že orgány polície boli pri prešetrovaní oznámení žalobcov a matky žalobkyne 2/ nečinné. Podľa súdu prvého stupňa je daná aj príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti orgánmi Policajného zboru a vznikom škody. Táto príčinná súvislosť „spočíva práve v nečinnosti" polície, ktorá od roku 2003 nevykonala v podstate žiadne úkony. Vyšetrovanie trvalo neúmerne dlho v dôsledku čoho došlo k znehodnoteniu motorového vozidla žalobcov.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1881

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: