Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Závažná ujma ako predpoklad priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

najpravo.sk • 17.1. 2012, 18:49

Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (t.j. materiálnej satisfakcie) je – vždy – v závislosti na individuálnych okolnostiach daného prípadu – existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba podľa právneho názoru dovolacieho súdu považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba.

Pokiaľ dôjde k neoprávnenému zásahu do práva na česť a dôstojnosť, má zásah závažné dôsledky vtedy, keď ním bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti. Aj v prípade niektorého zásahu do práva na súkromie môže nastať ten istý dôsledok (zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere); tento negatívny – difamačný následok ale nie je jediným právne akceptovateľným prejavom závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na týchto chránených právach.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. júna 2011, sp. zn. 4 Cdo 232/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 22. januára 2009 č.k. 16 C 103/08-74 zaviazal žalovaného k povinnosti na vlastné náklady uverejniť v denníku P. na prvej strane zvýrazneným typom písma BOLD ospravedlnenie v nasledujúcom znení: Ospravedlňujeme sa pánovi M. M. za nepravdivé informácie o jeho súkromí uverejnené v novinách P. zo dňa 29. januára 2008 pod názvom „X", k povinnosti na vlastné náklady uverejniť v týždenníku Š. na strane 8 zvýrazneným typom písma BOLD ospravedlnenie v nasledujúcom znení : Ospravedlňujeme sa pánovi M. M. za nepravdivé informácie o jeho súkromí uverejnené v časopise Š. pod názvom „X" zo dňa 29. januára 2008, keď na túto opravu bude avízo zvýrazneným typom písma BOLD na prvej strane týždenníka Š. pod názvom: Ospravedlnenie sa pánovi M. M. strana 8. Okrem toho zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu v peniazoch v sume 10 000 EUR do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku (žalobca sa domáhal náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 16 596,96 EUR) žalobu zamietol a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 2 482,24 EUR do rúk právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že v konaní mal za preukázané, že informácie uvedené v článku v denníku P. zo dňa 29. januára 2008 s nadpisom „X" a podnadpisom „X so zdôraznením „X", že žalobca má milenku, snaží sa vzťah s M. T. utajiť, sú nepravdivé. Taktiež v článku v týždenníku Š. č. 5 zo dňa 29. januára 2008 s názvom „X" sú uvedené nepravdivé informácie o tom, že žalobca strieda v dôchodkovom veku jednu priateľku za druhou a to sa nestihol ani rozviesť. Upútavka na tento článok sa nachádza na prvej strane tohto týždenníka s názvom „X", tvrdí spolu s fotografiou M. T.. Na strane 4 predmetného týždenníka je uverejnená fotografia žalobcu a M. T. s uvedením, že sa „X". Prvostupňový súd poukázal na to, že samotným uverejnením nepravdivých skutkových tvrdení v denníku P., že žalobca má vzťah s M. T., snaží sa ho utajiť a v týždenníku Š., že strieda v dôchodkovom veku jednu priateľku za druhou a to sa nestihol ešte ani rozviesť, teda že má milenku, došlo k zásahu do osobnosti žalobcu. Žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal pravdivosť uvedených informácií v článkoch uverejnených v týždenníku Š. a denníku P.. Dôkazné bremeno zaťažovalo práve žalovaného, aby v súdnom konaní osvedčil pravdivosť tvrdení uvádzaných v predmetných článkoch. Uverejnenie uvedených nepravdivých skutkových tvrdení spôsobilo žalobcovi ujmu na jeho osobnostných právach. Bez právneho významu je skutočnosť, z akého zdroja žalovaný, ktorý zasiahol do práv chránených ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka zverejnené poznatky získal. Nie je rozhodujúce, odkiaľ sa údaje získali, či je ich autor uvedený alebo nie. Je povinnosťou vydavateľa periodickej tlače, resp. šéfredaktora, ktorý z poverenia vydavateľa riadi hromadný informačný prostriedok, aby si vopred overil pravdivosť i tvrdení obsiahnutých v uverejnených prevzatých článkoch, správach a pod. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia alebo či išlo len o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Na základe uvedeného prvostupňový súd dospel k záveru, že sú splnené zákonné predpoklady pre priznanie primeraného zadosťučinenia v podobe požadovaného ospravedlnenia, preto žalobe v tejto časti vyhovel. V časti náhrady nemajetkovej ujmy prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 13 ods. 2, 3 Občianskeho zákonníka. Dospel k záveru, že v danej veci nie je postačujúce samotné morálne zadosťučinenie s prihliadnutím na skutočnosť, že k zásahu do osobnosti došlo jedným z najčítanejších denníkov a týždenníka a teda s prihliadnutím na rozsah zásahu. Pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sa riadil dvomi taxatívne stanovenými kritériami a to závažnosťou ujmy a okolnosťami, za ktorých k porušeniu práva došlo. Závažnosť ujmy možno vyvodiť už z nadpisu v článku uverejnenom v denníku P. „X" a v týždenníku Š. z upútavky na článok, ktorý je na prvej strane s názvom „X". Závažnosť ujmy možno vyvodiť z uverejnených nepravdivých informácií. Takto uvedené nepravdivé obvinenie bolo nepochybne spôsobilé vyvolať u čitateľov dojem, že žalobca je sukničkár, opakovane sa dopúšťa mimomanželských vzťahov. Žalobca v čase neoprávneného zásahu do jeho osobnostných práv bol osobou známou občanom SR ako humorista a glosátor relácie S. Súd pri určení výšky nemajetkovej ujmy prihliadol aj k tomu, že k zásahu došlo prostredníctvom média, a to jedným z najčítanejších denníkov a týždenníka s celoslovenskou pôsobnosťou. Vzhľadom k tomu dospel k záveru, že suma 10 000 EUR je náhradou zodpovedajúcou efektívnemu zmierneniu následkov neoprávnených zásahov do osobnostných práv s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo; vo zvyšku potom žalobu zamietol. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1350

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: