Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Podmienky na to, aby súd mohol po smrti pôvodného žalobcu pokračovať s jeho právnym nástupcom

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:11

Ak je viac dedičov a dedičstvo ohľadne spornej veci nebolo ešte vyporiadané, nemôžu sa dedičia alebo jeden z nich bez ďalšieho domáhať, že sú vlastníkmi veci. Dedičia z titulu svojho dedičského nároku sú vecne legitimovaní len na podanie žaloby, že poručiteľ bol v čase svojej smrti vlastníkom veci.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. februára 2009, sp. zn. 5 Cdo 106/2008)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov (súd prvého stupňa) rozsudkom zo 14. júna 2004 č.k. 15 C 71/01- 103, v spojení s dopĺňacím uznesením z 11. decembra 2006 č.k. 15 C 71/2001-154, určil, že žalobca (pôvodne JUDr. L. P.) je výlučným vlastníkom častí pozemku parc.č. X., zapísaného na LV č. X. a pozemku parc.č. X. zapísaného na LV č. X. v kat. území H., ohraničených v znaleckom posudku J. G. č. 4/03 z 5. decembra 2003 bodmi ABFEDA vo výmere X. m2 a bodmi BCGFB vo výmere X. m2. Žalovanej 1/ uložil povinnosť žalobcovi vydať do troch dní časť parc.č. X., zapísanej na LV č. X. kat. územia H., ktorej zodpovedá plocha vyznačená v znaleckom posudku znalca J. G. č. 4/03 z 5. decembra 2003 bodmi ABFEDA a časť parc.č. X., zapísanej na LV č. X. kat. územia H., ktorej zodpovedá plocha vyznačená v znaleckom posudku znalca J. G. č. 4/03 z 5. decembra 2003 bodmi ABJIHA. Žalovanej 2/ uložil povinnosť vydať žalobcovi do troch dní časť parc.č. X., zapísanej na LV č. X. kat. územia H., ktorej zodpovedá plocha vyznačená v znaleckom posudku znalca J. G. č. 4/03 z 5. decembra 2003 bodmi BCGFB a časť parc.č. X., zapísanej na LV č. X. kat. územia H., ktorej zodpovedá

plocha vyznačená v znaleckom posudku znalca J. G. č. 4/03 z 5. decembra 2003 bodmi BCKJB. Žalovaným uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi a štátu v rovnakej lehote aj náhradu ich trov. Súd prvého stupňa tak rozhodol majúc za to, že žalobca nadobudol vlastnícke právo k častiam predmetných pozemkov vydržaním. Reagujúc na obranu žalovaných, že nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním bránilo zistenie, že pozemky, k častiam ktorých sa žalobca domáhal určenia svojho vlastníckeho práva, boli vo vlastníctve štátu a ako také nemohli byť predmetom vydržania, súd prvého stupňa uviedol, že prijatím novely Občianskeho zákonníka, vykonanej zákonom č. 509/1991 Zb., „dané obmedzenie odpadlo". Proti rozsudku súdu prvého stupňa a jeho dopĺňaciemu uzneseniu žalované podali odvolanie. Opravný prostriedok odôvodnili tým, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a že hodnotenie výsledkov vykonaného dokazovania je nelogické. Pokiaľ ide o právne posúdenie veci, poukázali v celom rozsahu na vyjadrenie žalovanej 1/ z 24. marca 2004.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2023

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: