Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Započítanie plnenia dlžníka na istinu a príslušenstvo, variabilný symbol

4.5. 2020, 14:57 |  najpravo.sk

I. Skutočnosť, či konkrétna platba sa má (či už podľa prejavenej vôle dlžníka, alebo za použitia pravidla v § 330 Obchodného zákonníka) započítať na istinu alebo príslušenstvo, bude potrebné preskúmať pri každom čiastočnom plnení osobitne a následne ju v zmysle čl. 15 a § 191 C. s. p. vyhodnotiť vo vzájomnej súvislosti s ďalšími vykonanými dôkazmi a skutočnosťami, ktoré v konaní vyšli najavo, a v rozhodnutí riadne odôvodniť.

II. Uvedenie čísla faktúry ako variabilného symbolu v rámci platobných údajov samo osebe nepostačuje na dostatočnú špecifikáciu toho, či platba dlžníka sa má podľa jeho takto prejavenej vôle započítať (priradiť) na istinu alebo príslušenstvo.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. februára 2020, sp. zn. 4Cdo/200/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nitra rozsudkom z 1. marca 2017 č. k. 18 C 699/2015-153 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 6 568,23 eur a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku žalobu zamietol a rozhodol, že žalobkyňa má právo na náhradu trov konania v rozsahu 98 %. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa so spoločnosťou SANSTAV s. r. o. uzavrela zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej boli na ňu postúpené pohľadávky na zaplatenie úrokov z omeškania z nezaplatených vyfakturovaných súm za vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo, ktorú spoločnosť SANSTAV s. r. o. (ústne) uzavrela so žalovanou. Z vykonaného dokazovania zistil, že jednotlivé čiastkové platby, hoci boli uhradené po lehote splatnosti, boli správne započítané najskôr na istinu, a nie na príslušenstvo (úroky z omeškania), keď žalovaná pri každej úhrade uviedla ako variabilný symbol číslo faktúry, na ktorú sa mala úhrada vzťahovať, a teda určila, že čiastočnými úhradami hradí jednotlivé faktúry vystavené na istiny. Keďže v prejednávanej veci neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili postúpeniu pohľadávky na žalobkyňu, súd po vyčíslení úrokov z omeškania za omeškanie úhrady každej jednotlivej faktúry žalobe v časti o zaplatenie 6 568,23 eur vyhovel a vo zvyšnej časti o zaplatenie 0,11 eur zamietol.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť