Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť spoločnosti za škodu spôsobenú akcionárovi podľa § 156 ods. 9 OBZ

najpravo.sk • 12.11. 2012, 13:16

V zmysle § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka, pokiaľ spoločnosť pri rozhodovaní o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu prevodom akcií poruší svoje povinnosti, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi. Pokiaľ by teda aj predstavenstvo akciovej spoločnosti pri rozhodovaní o žiadosti žalobcu v tomto prípade porušilo zákon, zodpovedá za škodu tým vzniknutú iba žalobcovi ako akcionárovi, ktorý chcel akcie previesť, nie však žalovanej, ktorá mala akcie podľa zmluvy nadobudnúť. Žalovaná by si mohla svoje prípadné zodpovednostné a iné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o prevode akcií uplatňovať len voči žalobcovi ako predávajúcemu.

(rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 43Cob 35/2012)

Z odôvodnenia

Okresný súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť vydať žalobcovi listinné cenné papiere znejúce na meno vydané emitentom Ž. a.s., , s číselným označením 1715607 až 17156266 a s číselným označením 1872925 až 1872930 v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur oproti povinnosti žalobcu zaplatiť žalovanej sumu 4 410 Eur, všetko do 10 dní od právoplatnosti rozsudku ( prvá výroková veta), žalovanú zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 2.120,14 Eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku ( druhá výroková veta ), vedľajšiemu účastníkovi na strane žalobcu právo na náhradu trov konania nepriznal ( tretia výroková veta ), žalobcu zaviazal nahradiť žalovanej trovy konania zo vzájomného návrhu vo výške 1.447,84 Eur na účet právnej zástupkyne žalovanej do 3 dní od právoplatnosti rozsudku ( štvrtá výroková veta ) a žalovanej uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok zo vzájomného návrhu vo výške 264,50 Eur na účet Okresného súdu Banská Bystrica vedený v Štátnej pokladnici SR do 10 dní od právoplatnosti rozsudku ( piata výroková veta ).

Žalobca sa podanou žalobou domáhal vydania rozsudku, ktorým súd zaviaže žalovanú na vydanie listinných cenných papierov znejúcich na meno, vydané emitentom Ž. a.s., IČO: s číselným označením 1715607 až 1715726 a s číselným označením 1872925 až 1872930 v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur. Žalobca uviedol, že je majiteľom vyššie uvedených 126 listinných cenných papierov, a dňa 25.6.2010 uzavrel so žalovanou Zmluvu o kúpe cenných papierov, predmetom ktorej bol prevod vyššie identifikovaných cenných papierov na žalovanú za celkovú cenu 4.410 Eur. Po podpise zmluvy boli cenné papiere odovzdané žalovanej. Podľa dohody v zmluve žalobca požiadal emitenta – spoločnosť Ž. a.s. o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu akcií na žalovanú, a predstavenstvo spoločnosti Ž. a.s., listom zo dňa 9.8.2010 oznámilo žalobcovi, že súhlas s prevodom akcií neudeľuje podľa čl. IV ods. 14 písm. i/ stanov spoločnosti. Žalobca po obdržaní uvedeného oznámenia o neudelení súhlasu s prevodom akcií listom zo dňa 20.8.2010 odstúpil od Zmluvy o kúpe cenných papierov a vyzval žalovanú na vrátenie týchto listinných cenných papierov do 31.8.2010, s čím však žalovaná nesúhlasila, čo oznámila žalobcovi listom zo dňa 26.8.2010. Nakoľko napriek opätovnej výzve žalobcu zo dňa 20.9.2010 na akceptovanie odstúpenia od zmluvy a na vydanie listinných cenných papierov, žalovaná cenné papiere žalobcovi nevydala, domáhal sa žalobca svojho nároku podanou žalobou.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1321

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: