Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Záväznosť rozhodnutia súdu v spore o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze družstva

najpravo.sk • 30.12. 2019, 17:28

Z ustanovení Obchodného zákonníka nevyplýva záver, že právoplatné rozhodnutie súdu, vydané v spore o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze družstva, je záväzné pre každého, teda nielen pre sporové strany, t. j. tých, ktorí v spore vystupujú ako žalobca a žalovaný (§ 60 CSP), prípadne tých, ktorí sa stali právnymi nástupcami strán po právoplatnosti rozsudku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2019, sp. zn. 1Obdo/73/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia: 

1. Žalobcovia 1/ a 2/ (ďalej aj „žalobcovia“) ako členovia Bytového družstva Vlčie hrdlo sa žalobou podanou na Okresný súd Bratislava II domáhali určenia, že uznesenia č. 1 až 8, prijaté na neverejnej členskej schôdzi žalovaného družstva dňa 7. januára 2013, sú neplatné. Dňa 12. decembra 2016 bolo Okresnému súdu Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) doručené elektronické podanie odvolaných členov predstavenstva Bytového družstva Vlčie hrdlo (k ich odvolaniu malo dôjsť na členskej schôdzi družstva dňa 14.06.2016 - poznámka dovolacieho súdu), ktorým oznámili svoj vstup do konania ako intervenienti na strane žalovaného. Na odôvodnenie uviedli, že majú právny záujem na výsledku sporu, pretože v inom spore, ktorý sa viedol na tom istom súde pod sp. zn. 22Cb/71/2013

bolo preukázané, že sú oprávnenými štatutármi Bytového družstva Vlčie hrdlo, ktorú skutočnosť chcú preukázať aj v aktuálne vedenom konaní. Keďže žalobcovia ani žalovaný so vstupom týchto osôb do konania nesúhlasili, súd prvej inštancie podľa ust. § 83 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) rozhodoval, či je vstup intervenientov do konania prípustný. Uznesením č. k. 22Cb/70/2013-347 z 22. februára 2017 Okresný súd Bratislava II rozhodol tak, že pripúšťa vstup G.. C. P., G. T. a T. E. do konania ako intervenientov na strane žalovaného. Následne dňa 24. apríla 2017 súd prvej inštancie vyhlásil rozsudok pre uznanie, proti ktorému intervenienti podali odvolanie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1034

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: