Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 46/2024 Z. z.

najpravo.sk • 10.4. 2024, 19:41

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Primárnym podnetom na spracovanie návrhu je naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výstavbe“) v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 01. apríla 2025. Hlavnými dôvodmi sú:

•nepripravenosť integrácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,

•časový sklz pri príprave vykonávacích právnych predpisov,

•nutnosť opravy vád a chýbajúcich častí právnej úpravy nadväzujúcej na zákon o výstavbe,

•časový sklz formulárov a digitalizácie konaní vo výstavbe a technického vybavenia,

•nedostatočné personálne obsadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ďalej len „úrad“) vyškolenými odbornými zamestnancami pre realizáciu preberaného rozsahu povoľovacích konaní. 

Sekundárnym cieľom v nadväznosti na oddialenie účinnosti zákona o výstavbe je prispôsobenie režimu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) tak, aby boli aplikovateľné súčasne a nadväzovali na seba do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.

V neposlednom rade návrh smeruje k skráteniu doby prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb do nadobudnutia  účinnosti zákona o výstavbe. Vzhľadom na dočasnosť a naliehavosť úpravy návrh nemá ambíciu riešiť rozsiahlu novelu platného stavebného zákona, ani zásadným spôsobom upravovať súvisiace predpisy. Cieľom je urýchlene vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa eliminovalo riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe a v prechodnej dobe sa v čo najväčšej miere využili existujúce  inštitúty stavebného práva, primerane prebrali aplikovateľné inštitúty navrhované zákonom o výstavbe, nenarušil sa priebeh konaní na stavebných úradoch a zároveň aby sa nezaviedla úprava, ktorá by bola v zásadnom rozpore s už schválenými predpismi, ktorých účinnosť sa navrhuje posunúť na 1. apríla 2025.

 Z hľadiska úpravy stavebného zákona je do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného bez toho, aby sa zasiahlo do pôsobností stavebných úradov a orgánov štátnej správy chrániacich  verejné záujmy podľa osobitných predpisov, alebo do práv a oprávnených záujmov účastníkov konania. Doterajšia úprava umožňuje spojiť územné a stavebné konanie iba pre jednoduché stavby, ak sú jednoznačné podmienky ich umiestnenia, pri ostatných stavbách za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Návrh rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade „záväzného stanoviska“ príslušného orgánu územného plánovania. Týmto krokom sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné s akceleračným efektom začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu. Upravuje sa zároveň zjednodušený rozsah dokumentácie stavby pre podanie žiadosti orgánu územného plánovania o „záväzné stanovisko“, ako aj jeho rozsah.

Návrh tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní. Nadväzuje na existujúcu právnu úpravu v tejto oblasti a spája so stavebným konaním aj iné konania potrebné na uskutočnenie stavby, upravené v § 65 stavebného zákona. Konanie vedie a rozhodnutie vydá stavebný úrad príslušný na povolenie hlavnej stavby, ostatné stavebné úrady majú v konaní postavenie dotknutého orgánu. Navrhovaná úprava do účinnosti zákona o výstavbe znižuje administratívne zaťaženie a umožní skrátenie lehôt povoľovacích procesov pri zachovaní požiadaviek na kvalitu stavieb a ich vplyvov na okolie bez negatívneho dopadu na možnosti dotknutých orgánov chrániť im zverené záujmy a bez dopadu na práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Z pohľadu zákona o územnom plánovaní sa upravuje inštitút záväzného stanoviska posúdenia súladu s územným plánom tak, aby mohol byť podkladom pre spojenie konaní podľa stavebného zákona, určuje sa obsah žiadosti o záväzné stanovisko a jej povinné prílohy, spôsob a rozsah posudzovania navrhovanej stavby z hľadiska súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Návrh tiež precizuje štruktúru a obsah územného stanoviska. Formulačne sa precizujú nepresnosti a vady schválenej legislatívy v oblasti územného plánovania.

V oblasti výstavby sa posúva účinnosť zákona o výstavbe a primerane sa upravujú nadväzujúce právne predpisy s odsunutím všetkých ustanovení nadväzujúcich na zákon o výstavbe.  

Návrh zákona nebude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a taktiež nebude mať žiadne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu č. 1

Zrušuje sa doterajšia právna úprava v územnom plánovaní obsiahnutá v stavebnom zákone a všetky nadväzujúce vykonávacie predpisy. Odo dňa účinnosti navrhovaného zákona už budú platiť na úseku územného plánovania len nové predpisy (zákon o zákon o územnom plánovaní). Doterajšie predpisy sa použijú len v rozsahu prechodných ustanovení.

K bodu č. 2

Úprava nadpisu v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o niektorých typoch územného konania.

K bodu č. 3

Úprava v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere.

K bodu č. 4

Precizuje sa právna úprava v súvislosti s aplikáciou ustanovení o spojení územného a stavebného konania podľa 39a ods. 4.

K bodu č. 5

Úprava v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere.

K bodu č. 6

Precizuje sa v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere. 

K bodu č. 7

Precizácia pojmov v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere. 

 

K bodu č. 8

Upravujú sa podmienky pre zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania.

K bodu č. 9

Precizuje sa v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere. 

K bodu č. 10

Upravuje sa inštitút zmeny navrhovateľa počas prebiehajúceho konania v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a z dôvodu zvýšenia právnej istoty konajúcich subjektov. 

K bodu č. 11

Precizuje sa formulácia.

K bodu č. 12

Precizuje sa v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere. 

9

K bodu č. 13

V súlade s legislatívou územného plánovania sa ustanovuje, že v územnom konaní sa skúma súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa, ktorý sa preukazuje záväzným stanoviskom. 

K bodu č. 14

V nadväznosti na vyhlášku k zákonu o územnom plánovaní stanovujúcu všeobecné  požiadavky na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia sa precizujú ustanovenia o posudzovaných skutočnostiach v územnom konaní.    

K bodu č. 15

V nadväznosti na legislatívu na úseku územného plánovania sa rozširuje možnosť spojeného konania pre jednoduché stavby a v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby vyplývajú zo záväzného stanoviska posudzujúceho súlad navrhovanej stavby s územným plánom. Záväzné stanovisko vo forme fikcie súhlasu nie je podkladom pre spojenie územného a stavebného konania, keďže neobsahuje podmienky na umiestnenie stavby. 

K bodu č. 16

Vypúšťajú sa obsolétne ustanovenia o rozhodnutí o chránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere. 

K bodu č. 17

Vypúšťajú sa ustanovenia v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení o konaniach o ochránenej časti krajiny a o stavebnej uzávere

K bodu č. 18

Precizuje sa v súvislosti s vypustením obsolétnych ustanovení rozhodnutia o stavebnej uzávere. 

K bodu č. 19

Precizuje sa právna úprava zmeny územného rozhodnutia v nadväznosti na inštitút záväzného stanoviska podľa legislatívy územného plánovania.

K bodu č. 20

Ustanovenie reflektuje aplikačnú prax a upravuje, že predmetom zmeny územného rozhodnutia sú zmeny stavby, ktoré sa navrhujú v konaní povoliť a v nadväznosti na menené skutočnosti definuje aj okruh dotknutých účastníkov zmenového konania.

K bodu č. 21

Vypúšťajú sa obsolétne ustanovenia v súvislosti s konaním o ochrannom pásme.

K bodu č. 22

Vypúšťa sa ustanovenie o nemožnosti vylúčenia odkladného účinku odvolania, ktoré pripúšťa všeobecný predpis o správnom konaní.

K bodu č. 23

Precizuje sa definícia v nadväznosti na novú legislatívu o výstavbe.

K bodu č. 24

Zavádza sa definícia súboru stavieb. Definovanie súboru stavieb, ktoré sú zhotovované a určené na užívanie ako funkčný celok. Definícia zároveň nadväzuje na novú legislatívu o výstavbe.

K bodu č. 25

10

Úprava odkazu v nadväznosti na zmenu poradia bodov.

K bodu č. 26

Precizácia pojmológie civilného letectva.

K bodu č. 27

Precizuje sa definícia v nadväznosti na aktuálnu legislatívu v oblasti elektronických komunikácií.

K bodu č. 28

Precizuje sa ustanovenie v súvislosti s potrebami aplikačnej praxe.

K bodu č. 29

Precizuje sa definícia v nadväznosti na aktuálnu legislatívu v oblasti elektronických komunikácií.

K bodu č. 30

Precizuje sa definícia v nadväznosti na úpravu v oblasti elektronických komunikácií.

K bodu č. 31

V súvislosti s vhodnosťou širšieho používania inštitútu ohlásenia stavby už doteraz obsiahnutého v zákone, ktoré je efektívne a hospodárne tak z pohľadu stavebníka ako aj stavebného úradu sa upravujú úkony stavebného úradu s cieľom maximalizovať podania, ktoré môžu byť sprocesované touto jednoduchšou formou.   

K bodu č. 32

Na základe požiadaviek aplikačnej praxe sa upravuje postup stavebného úradu pri  zmene v osobe navrhovateľa z dôvodu právneho nástupníctva v prebiehajúcom konaní. 

K bodu č. 33

Na základe problémov aplikačnej praxe v neskorších štádiách uskutočňovania stavby a v kolaudačnom konaní, ustanovuje sa povinnosť vysporiadať vzťahy k vyvolaným investíciám v čase povoľovania stavby.

K bodu č. 34

Aj pre účely spojeného územného a stavebného konania, kedy zastavovacie podmienky budú vyplývať zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania sa dopĺňa upresňujúce ustanovenie posudzovania súladu aj so záväzným stanoviskom. 

K bodu č. 35

Precizujú sa dôvody zastavenia stavebného konania.

K bodu č. 36

V prípade konania pre povolenie súboru stavieb z dôvodu potreby spoľahlivo zistiť miestne pomery sa neumožňuje upustiť od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K bodu č. 37

V prípade, ak stavebnému konaniu nepredchádzalo územné rozhodnutie (napríklad z dôvodu, že uskutočnenie stavby nevyžaduje územné rozhodnutie, alebo z dôvodu, že ide o územné konanie spojené so stavebným konaním), v stavebnom konaní stavebný úrad posudzuje aj dodržanie podmienok záväzného stanoviska.

K bodu č. 38

11

Úprava nadväzujúca aj na rozšírenie možnosti spojiť podľa § 39a ods. 4 územné a stavebné konanie v prípade záväzného stanoviska súladu s územným plánom.

K bodu č. 39

Precizuje sa ustanovenie § 65 pre prípady povoľovania súboru stavieb.

Zavádza možnosť rozhodnúť v rámci stavebného konania aj o odstránení stavby, čo je v súlade so zásadou hospodárnosti konania.

K bodu č. 40

Upravuje sa zasielanie projektovej dokumentácie v prípade povoľovania súboru stavieb.

K bodu č. 41

V nadväznosti na predmet kolaudačného konania a rozsah posudzovaných skutočností sa precizujú ustanovenia o námietkach a stanoviskách. 

K bodu č. 42

Precizuje sa obsah kolaudačného konania a okruh v tomto štádiu posudzovaných skutočností.

K bodu č. 43

Upravuje sa zrejmá chyba textu.

K bodu č. 44

Precizujú sa ustanovenia o postupe stavebného úradu v prípade zistenia, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a stanovuje minimálnu lehotu na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a súvisiacich dokladov. 

K bodu č. 45

Precizujú sa dôvody nariadenia odstránenia stavby, pričom ide o návrhové konanie, ktoré sa začína na výzvu stavebného úradu v konaní o odstránení stavby. 

K bodu č. 46

Upravuje sa priebeh konania o dodatočnom povolení stavby. 

K bodu č. 47

Výslovne sa určuje, že počas konania nesmú na stavbe prebiehať žiadne práce bez povolenia stavebného úradu a stavebný úrad môže umožniť len vykonanie neodkladných prác.  

K bodu č. 48

Precizujú sa dôvody nariadenia odstránenia stavby. 

K bodu č. 49

Legislatívno-technická úprava odkazu.

K bodu č. 50

Legislatívno-technická úprava odkazu.

K bodu č. 51

Cieľom navrhovaných zmien je potreba vypustenia duplicitnej úpravy vyvlastnenia pre uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme obsiahnutej v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nastala v dôsledku schválenia zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a

12

stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“).

Zákon o vyvlastňovaní s účinnosťou od 01.07.2016 nahradil Štvrtú časť – Vyvlastnenie platného stavebného zákona. Z uvedeného dôvodu je potrebné z platného stavebného zákona vypustiť Štvrtú časť upravujúcu vyvlastnenie, vrátane ustanovenia zakladajúceho pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja ako vyvlastňovacieho orgánu.

K bodu č. 52

Vypúšťa sa z dôvodu vypustenia duplicitnej úpravy vyvlastnenia pre uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme.

K bodu č. 53

Upravuje sa názov povoľujúceho orgánu v nadväznosti na integráciu stavebných úradov na úrovni okresných úradov v sídle kraja do Úradu pre územné plánovanie a výstavbu a opravuje sa obsolétne ustanovenie o vedení stavebného konania na diaľnice všeobecným stavebným úradom. 

K bodu č. 54

Upravuje sa názov odvolacieho orgánu v nadväznosti na integráciu stavebných úradov na úrovni okresných úradov v sídle kraja do Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Dopĺňa sa chýbajúca právna úprava určenia orgánu preskúmavajúceho rozhodnutie obce ako stavebného úradu mimo odvolacieho konania.

K bodu č. 55

Precizujú sa ustanovenia upravujúce, kedy je obec ako stavebný úrad v konflikte záujmov a vzhľadom na pomer k veci nemôže rozhodovať.

K bodu č. 56

Precizácia pojmov v oblasti civilného letectva.

K bodu č. 57

A precizuje sa príslušnosť na povoľovanie súboru stavieb v prípade ak hlavnou stavbou je stavba v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu. 

K bodu č. 58

Ustanovenie spresňuje podklad pre umiestnenie a povolenie stavby špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade, ak sa územné rozhodnutie nevydáva.

K bodu č. 59

Spresňuje sa postup vojenských a iných stavebných úradov v prípade povoľovania v konaní podľa § 39a ods. 4 a v prípade povoľovania súboru stavieb.

K bodu č. 60

Vypúšťajú sa obsolétne ustanovenia aj v súvislosti s novým informačným systémom v oblasti územného plánovania a výstavby.

K bodu č. 61

Vypúšťajú sa obsolétne ustanovenia aj v súvislosti s novým informačným systémom v oblasti územného plánovania a výstavby.

K bodu č. 62

13

Vzhľadom na komplexnú úpravu územného plánovania vrátane režimu nakladania s dokumentáciou v osobitnom predpise sa vypúšťa ustanovenie týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie.

K bodu č. 63

Vzhľadom na komplexnú úpravu územného plánovania vrátane režimu nakladania s dokumentáciou v osobitnom predpise sa precizuje ustanovenie.

K bodu č. 64

Vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie vzhľadom na komplexnú úpravu územného plánovania v osobitnom predpise a upravujú sa pojmy v oblasti civilného letectva.

K bodu č. 65

Vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa spolupráce subjektov v oblasti územného plánovania vzhľadom na komplexnú úpravu územného plánovania v osobitnom predpise.

K bodu č. 66

Upravuje sa pojmológia civilného letectva.

K bodu č. 67

Vypúšťajú sa pojmy v oblasti územného plánovania vzhľadom na komplexnú úpravu územného plánovania v osobitnom predpise.

K bodu č. 68

Na základe požiadaviek aplikačnej praxe sa precizuje definícia bytovej budovy ako jednoduchej stavby.

K bodu č. 69

Precizuje sa obsah stavebných úprav v prípade líniových stavieb.

K bodu č. 70

V súvislosti s vydávaním záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu o územnom plánovaní sa precizuje ustanovenie a pridáva odkaz na príslušný predpis.

K bodu č. 71

Upravuje sa ustanovenie v súvislosti so skutočnosťou, že záväzné stanovisko sa vydáva z hľadiska súladu zo záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a to podľa osobitného predpisu, ktorým je samostatná legislatíva v oblasti územného plánovania.

K bodu č. 72

Zachováva sa postavenie všetkých dotknutých orgánov z územného a stavebného konania aj v prípade spojenia konaní.

K bodu č. 73

Navrhuje sa možnosť preskúmať stavebnotechnickú spôsobilosť existujúcich neskolaudovaných stavieb na žiadosť ich vlastníkov, čím sa takíto vlastníci motivujú dobrovoľne sa uchádzať o preskúmanie ich stavieb na užívanie. Tento režim je inšpirovaný novo navrhovanou právnou úpravou uvedenou v zákone o výstavbe. Uvedené umožní vyporiadať často aj dlhodobo pretrvávajúci nelegálny stav v prípadoch, kedy štátne orgány o nelegálnosti nemajú vôbec vedomosť a následne usporiadať aj vzťahy voči obciam z hľadiska možnosti vyberať následne za takéto stavby daň z nehnuteľností.

14

Preskúmavať bude stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby. Stavebný úrad osvedčí spôsobilosť stavby na prevádzku, ak ide o stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia, a užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa doterajších predpisov. Zákon limituje možnosť podania žiadosti o preskúmanie 5 rokov od účinnosti zákona.

Vlastník stavby bude musieť preukázať, že stavba, ktorú užíva bez povolenia je stavebnotechnicky vyhovujúca, má vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku na ktorom stavby stojí, stavba nebola postavená v rozpore s určenými záujmami chránenými zákonom, stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením, alebo napríklad na plynovode a vlastník stavby predloží príslušnú stavebnú dokumentáciu. Iniciatíva a dôkazné bremeno je na strane vlastníka stavby.

Preskúmaním technického stavu stavby voči nej možno postupovať ako pri iných stavbách, ak vykazuje vážne nedostatky stavebnotechnického charakteru, a to nariadením neodkladných prác. Ak sa však zistí, že je umiestnená v rozpore s určenými chránenými záujmami alebo že je v nespôsobilom a neopraviteľnom technickom stave, nariadi sa vypratanie a odstránenie stavby.

Ak vlastník stavby preukáže skutočnosti, ktoré sú ustanovené v odseku 1 alebo 2, stavebný úrad osvedčí spôsobilosť stavby na prevádzku, uvedené osvedčenie bude mať účinky kolaudačného osvedčenia. V prípadoch, kedy preskúmavanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku nevedie k vydaniu osvedčenia o spôsobilosti na prevádzku, stavebný úrad začne konanie o odstránení stavby.

Osobitné ustanovenia sa zavádzajú v prípade stavieb nachádzajúcich sa v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, kde je záujem overiť aspoň minimálne podmienky súladu s chránenými záujmami, existenciu vzťahu k pozemku a stavebnotechnický stav neohrozujúci život. 

K bodu č. 74

Vkladajú sa prechodné ustanovenia k prebiehajúcim konaniam.

Územné a stavebné konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli skončené právoplatným rozhodnutím do 31. marca 2024, dokončí stavebný úrad podľa doterajších stavebných predpisov. Začaté a neskončené konania nebude stavebný úrad zastavovať. Rozhodnutie o umiestnení stavby bude naďalej podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Stavebník bude mať naďalej možnosť získať samostatné územné rozhodnutie, ak nepožiada o spojené konanie, alebo ak nebudú splnené podmienky pre spojenie konaní, napríklad ak nebude vydané záväzné stanovisko so zastavovacími podmienkami, ale len formou fikcie.

Konania, ktoré podľa tohto zákona prebiehali na okresnom úrade v sídle kraja dokončí úrad, resp. jeho regionálne pracoviská bez právnej subjektivity.

V súlade s novou legislatívou v oblasti výstavby sa stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa považujú za stavby postavené  súlade týmto zákonom za dodržania stanovených podmienok. 

K bodu č. 75

V súvislosti s komplexnou právnou úpravou v oblasti územného plánovania sa vypúšťajú splnomocňovacie ustanovenia na vydanie vykonávacích predpisov v oblasti územného plánovania.

K bodu č. 76

Vzhľadom na integráciu všeobecných stavebných úradov na úrovni okresných úradov v sídle kraja do Úradu pre územné plánovanie a výstavbu upravuje sa aj označenie stavebného úradu príslušného stupňa.

 

Čl. II

15

V nadväznosti na zavedenie pojmu súbor stavieb sa upravuje spôsob odpisovania stavieb tvoriacich súbor.

Čl. III.

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné upraviť aj ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, ktoré sú viazané na inštitúty a postupy podľa zákona o výstavbe. Keďže časť ustanovení zákona o elektronických komunikáciách nadobudla účinnosť 1. septembra 2023, navrhuje sa tieto úpravy vykonať priamou novelou tohto zákona, pričom zvolená technika je podobná, ako v prípade úprav v zákone č. 205/2023 Z. z. – v prechodných ustanoveniach sa na obdobie do 31. marca 2025 upravuje osobitný postup v konaniach týkajúcich sa vecných bremien, kde účinná právna úprava počíta už s použitím inštitútov zákona o výstavbe.

Čl. IV

K bodu č. 1

Precizácia pojmov v súvislosti s legislatívou v oblasti elektronických komunikácií.

K bodu č. 2

Spresnenie definície pojmu verejného záujmu vyjadreného územnoplánovacou dokumentáciou.

K bodu č. 3

Gramatická úprava textu.

K bodu č. 4

Stanovuje sa, že ďalšie územnoplánovacie podklady sa pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie povinne využívajú tak, ako tomu bolo v doterajšej právnej úprave v stavebnom zákone a v praxi. Vypúšťa sa odkaz na krajinný plán, ktorý nie je pojmom s definovaným obsahom

K bodu č. 5

Spresňujú sa podklady, z ktorých vychádza záväzné stanovisko v prípade dohodnutých odchýlok. 

K bodu č. 6

Úprava dopĺňa orgán územného plánovania, ktorý vydal rozporné stanovisko medzi subjekty, ktoré budú informované o vydaní nového záväzného stanoviska úradom. Orgán územného plánovania, ktorý vydal rozporné stanovisko nemusí byť stavebným úradom a má možnosť nové stanovisko úradu napadnúť na súde.

K bodu č. 7

Spresňuje sa rozsah údajov digitálneho obrazu, ktoré sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti. Záväzná identifikácia priebehu hraníc pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností voči skutočným objektom a javom na povrchu územia prebieha výlučne konaniami podľa osobitných predpisov (napr. katastrálny zákon, konanie o registri obnovenej evidencie pozemkov a pod.) a to za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov. Tieto postupy nebudú nahradené priebehom hraníc určeným v rámci použitia údajov katastra nehnuteľností na tvorbu digitálneho obrazu.     

K bodu č. 8

16

Vypúšťa sa nekoncepčné ustanovenie vzhľadom na úpravu okruhu subjektov na iniciovanie zmien územných plánov, keďže obec a vyšší územný celok sú sami orgánmi územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady aj z vlastného podnetu. 

K bodu č. 9

Ustanovenie explicitne ustanovuje možnosť orgánu územného plánovania požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov súvisiacu s obstaraním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Ustanovením sa odstránia pochybnosti o možnosti takejto úhrady a poskytne možnosť participovať na nákladoch tretím osobám je účelné aj do budúcna.

K bodu č. 10

Vypúšťa sa nekoncepčné ustanovenie vzhľadom na úpravu okruhu subjektov na iniciovanie zmien územných plánov, keďže obec a vyšší územný celok sú sami orgánmi územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady aj z vlastného podnetu. 

K bodu č. 11

Precizuje sa poskytovanie údajov pre potreby územného plánovania, pričom povinnosť poskytnutia sa vzťahuje len na údaje, ktorými povinná osoba v čase podania žiadosti disponuje, nie je povinná pre žiadateľa vytvoriť, spracovať alebo obstarať nové údaje. 

K bodu č. 12

Účasť spracovateľa v štádiu prípravy zadania nie je povinná, preto neexistuje povinnosť vypracovať zadanie v spolupráci so spracovateľom.

K bodu č. 13

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou. 

K bodu č. 14

Oprava zrejmej nesprávnosti v odkaze.

K bodu č. 15 a 16

Upravujú sa podrobnosti konania o stavebnej uzávere.

K bodu č. 17

Oznámenie o začatí prerokovania územného plánu zóny sa doručuje verejnou vyhláškou.

K bodu č. 18

Precizuje sa ustanovenie o riešení rozporných stanovísk dotknutých orgánov a orgánu územného plánovania.   

K bodu č. 19

Záverečné stanovisko posúdenia strategického dokumentu územného plánu zóny sa účastníkom doručuje verejnou vyhláškou.

K bodu č. 20

Vypúšťa sa povinnosť orgánu územného plánovania zaradiť každý realizovateľný podnet na zmeny a doplnky územného plánu do evidencie podnetov ako opodstatnený. 

K bodu č. 21

Pri spracovaní správy, tak ako je to uvedené v § 29 pri prípravných prácach, orgán územného plánovania sústredí podnety a vyhodnotí ich.

17

K bodu č. 22

Vypúšťa sa nekoncepčné ustanovenie vzhľadom na úpravu okruhu subjektov na iniciovanie zmien územných plánov, keďže obec a vyšší územný celok sú sami orgánmi územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady aj z vlastného podnetu. 

K bodu č. 23

Vypúšťa sa duplicitné ustanovenie k § 29 ods. 5 a § 31 odsek 5.

K bodu č. 24

Za účelom informovania verejnosti sa navrhuje písomnosť doručovanú sprístupnením v informačnom systéme vždy zverejniť aj spôsobom, ktorý umožňuje sa s obsahom písomnosti oboznámiť osobám, ktoré nedisponujú elektronickými komunikačnými prostriedkami. Takéto zverejnenie nemá vplyv na účinky doručenia podľa prvej a druhej vety odseku.

K bodu č. 25

Vzhľadom na povahu konania o stavebnej uzávere sa vylučuje použitie niektorých ustanovení správneho poriadku.

K bodu č. 26

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie.

K bodu č. 27

V nadväznosti na odloženie účinnosti zákona o výstavbe sa upravujú pojmy a upravuje sa, že schválená územnoplánovacia dokumentácia je podkladom pre schvaľovanie zmien a doplnkov nielen pre mesto Bratislava a Košice. Zároveň do doby nahradenia súčasnej územnoplánovacej dokumentácie novou sa pre vydávanie záväzného stanoviska na úrovni regiónu použije územný plán regiónu spracovaný podľa doterajších predpisov.

K bodu č. 28

Posunutie vzniku povinnosti vlastníka, správcu a prevádzkovateľa stavieb dopravnej a technickej  infraštruktúry sprístupniť údaje.

K bodu č. 29

Upravuje sa evidovanie a ukladanie územnoplánovacích dokumentácií obstaraných podľa doterajších predpisov v súvislosti s vypustením ustanovení týkajúcich sa územného plánovania zo stavebného zákona.

K bodu č. 30

Upravuje sa vydávanie územnoplánovacej informácie k podmienkam využitia dotknutého územia a umiestňovania stavby na dotknutom území. Územnoplánovaciu informáciu poznala aj doterajšia prax, nemala však oporu v zákone.

Precizuje sa prechodný rozsah funkcionalít informačného systému podľa piatej časti zákona. 

K bodu č. 31

K § 40a

Upravuje sa nadväznosť záväzného stanoviska na konania podľa stavebného zákona, príslušnosť dotknutých orgánov na jeho vydanie v prechodnom období ku konaniam podľa stavebného zákona a precizuje sa režim záväzných stanovísk súladu s územnoplánovacou dokumentáciou v prechodnom období do 31. marca 2025.

Precizuje sa situácia kolízie neskoršieho územného plánu obce a predchádzajúceho územného plánu zóny. Upravuje sa inštitút dohodnutých odchýlok od záväznej časti územného plánu. 

18

Upravuje sa vydávanie vyjadrení obcami, ktoré nemajú územný plán. O tieto vyjadrenia nie je navrhovateľ alebo stavebník povinný požiadať a nenahrádzajú záväzné stanovisko podľa § 24.

Upravujú sa pramene záväzných územnoplánovacích údajov pri vydávaní záväzných stanovísk a upravuje sa možnosť pre obce obstarávať zmeny a doplnky na základe pôvodnej dokumentácie najdlhšie do 31. marca 2028. 

K § 40b

V nadväznosti na nový inštitút dohodnutých odchýlok od záväznej časti územného plánu sa spolu so zohľadnením požiadaviek na priestorové usporiadanie územia (ak ich územný plán neobsahuje) definujú záväzné pramene, z ktorých orgán územného plánovania pri vydávaní záväzného stanoviska vydávaného na žiadosť stavebníka pred začatím povoľovacieho konania (napr. územného, stavebného konania) vychádza.

Požiadavky na priestorové usporiadanie územia sú obsahom vyhlášky vydanej na vykonanie tohto zákona.

Územnoplánovacia dokumentácia najnižšieho dostupného stupňa nie je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska v časti, v ktorej nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, čím sa potvrdzuje obsahová priorita a záväznosť súladu s nadradeným stupňom územnoplánovacej dokumentácie.

Upravuje sa vydávanie záväzného stanoviska, ktorý posudzuje predložený návrh.

Stanovujú sa lehoty na vydanie záväzného stanoviska, jeho platnosť a možnosti preskúmania.

K § 40c

Ustanovenie odseku 1 určuje obsah žiadosti o záväzné stanovisko súladu s územným plánom a jej povinné prílohy, spôsob a rozsah posudzovania navrhovanej stavby z hľadiska súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Popisuje sa proces dopĺňania žiadosti a následky nedoplnenia na základe výzvy orgánu územného plánovania.

Ustanovenia podrobne popisujú štruktúru a obsah záväzného stanoviska a jeho prílohu, ktorou je výkres so zakreslením navrhovanej stavby, pre ktorú bolo vydané záväzné stanovisko.

K bodu č. 32

Legislatívno-technická úprava.

K bodu č. 33

Upravuje sa delená účinnosť predpisu.

Čl. V

K bodom 1 až 11

Body 1 až 11 zohľadňujú odloženie účinnosti zákona o výstavbe a zachovávajú potrebnú legisvakačnú lehotu.

Čl. VI

Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:

K bodu č. 1

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

19

K bodu č. 2

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

Navrhuje sa tiež doplniť prechodný režim do 31. marca 2025, ktorý umožní použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. V znení neskorších predpisov.

K bodu č. 3

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

Navrhuje sa tiež doplniť prechodný režim do 31. marca 2025, ktorý umožní použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 4

Precizujú sa pojmy stavebného práva.

K bodu č. 5

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačný bod 12 rozdeliť na dva, kedy časť naviazaná na zákon o územnom plánovaní bola účinná od 1. apríla 2024 (nový bod 13) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (upravený bod 12).

K bodu č. 6

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 7

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačné body upraviť tak, aby časť naviazaná na zákon o územnom plánovaní bola účinná od 1. apríla 2024 (bod 38) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (bod 39).

K bodu č. 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu č. 9

Legislatívno-technické úpravy v spojení so zmenou v § 16.

K bodu č. 10

Legislatívno-technická úprava odstraňujúca zjavnú chybu v texte, ktorý nereflektuje platný právny stav.

K bodu č. 11

Zosúlaďuje sa s nadväzujúcimi ustanoveniami.

K bodu č. 12

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačné body upraviť tak, aby časť naviazaná na

20

zákon o územnom plánovaní bola účinná od 1. apríla 2024 (bod 78) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (bod 79).

K bodu č. 13

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 14

Precizujú sa pojmy stavebného práva.

K bodu č. 15

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačné body upraviť tak, aby časť naviazaná na naďalej účinný stavebný zákon bola účinná od 1. apríla 2024 (bod 1) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (bod 2).

K bodu č. 16

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné doplniť prechodný režim do 31. marca 2025, ktorý umožní použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 17

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné do 31. marca 2025 ponechať v účinnosti ustanovenia, ktoré umožnia použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 18

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné do 31. marca 2025 ponechať v účinnosti ustanovenia, ktoré umožnia použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 19

V nadväznosti na zmeny, vrátane zmien v príslušných nariadeniach Komisie, ku ktorým došlo od schválenia zákona č. 205/2023 Z. z. v oblasti civilného letectva je nevyhnutné upraviť súvisiace ustanovenia tak, aby mohli byť od 1. apríla 2024 účinné.

K bodu č. 20

Upravuje sa zriaďovanie alebo zrušenie civilných letísk.

K bodu č. 21

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačné body upraviť tak, aby časť naviazaná na naďalej účinný stavebný zákon bola účinná od 1. apríla 2024 (§ 27 a tiež § 28 v bode 7) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (§ 28 v bode 8).

K bodu č. 22

21

V nadväznosti na zmeny, vrátane zmien v príslušných nariadeniach Komisie, ku ktorým došlo od schválenia zákona č. 205/2023 Z. z. v oblasti civilného letectva je nevyhnutné upraviť súvisiace ustanovenia tak, aby mohli byť od 1. apríla 2024 účinné.

K bodu č. 23

V nadväznosti na zmeny, vrátane zmien v príslušných nariadeniach Komisie, ku ktorým došlo od schválenia zákona č. 205/2023 Z. z. v oblasti civilného letectva je nevyhnutné upraviť súvisiace ustanovenia tak, aby mohli byť od 1. apríla 2024 účinné.

K bodu č. 24

V nadväznosti na zmeny, vrátane zmien v príslušných nariadeniach Komisie, ku ktorým došlo od schválenia zákona č. 205/2023 Z. z. v oblasti civilného letectva je nevyhnutné upraviť súvisiace ustanovenia tak, aby mohli byť od 1. apríla 2024 účinné.

K bodu č. 25

Legislatívno-technická zmena súvisiaca s úpravami v predošlých ustanoveniach.

K bodu č. 26

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

Navrhuje sa tiež doplniť prechodný režim do 31. marca 2025, ktorý umožní použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 27

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 28

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 29

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 30

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné do 31. marca 2025 ponechať v účinnosti ustanovenia, ktoré umožnia použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 31

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné do 31. marca 2025 ponechať v účinnosti ustanovenia, ktoré umožnia použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

22

K bodu č. 32

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné do 31. marca 2025 ponechať v účinnosti ustanovenia, ktoré umožnia použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 33

Legislatívno-technická úprava odstraňujúca zjavnú chybu v texte.

K bodu č. 34

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 35

Legislatívno-technická úprava spočívajúca v zmene označenia písmena, ktorá je vyvolaná tým, že ustanovenia, ktoré prečíslujú písmená v danom odseku, budú účinné až od 1. apríla 2025.

K bodu č. 36

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 37

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 38

Vypustením ustanovení týkajúcich sa vyvlastňovania v štvrtej časti stavebného zákona by bez nadväzujúcej úpravy došlo k spochybneniu možnosti vyvlastňovania pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ako to upravovalo doterajšie znenie.

K bodu č. 39

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

Navrhuje sa tiež doplniť prechodný režim do 31. marca 2025, ktorý umožní použitie účinnej právnej úpravy aj v spojení s územným konaním, resp. stavebným konaním podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 40

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné prechodné ustanovenia.

K bodu č. 41

Legislatívno-technická úprava odstraňujúca zjavnú chybu v texte.

K bodu č. 42

Úprava posunutej účinnosti.

23

Čl. VII

Zákon č. 272/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:

K bodu č. 1

Úprava nadväzujúca na stupne územnoplánovacej dokumentácie v zmysle novej legislatívy a precizácia odkazov v texte.

K bodu č. 2

Zakladá sa pôsobnosť orgánu do 31. marca 2025 k novému inštitútu zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 3

Legislatívno-technická úprava.

K bodu č. 4

       Upravuje sa odkaz na vyvlastňovací predpis.

K bodu č. 5

Upravuje sa okruh subjektov oprávnených podať odvolanie.

K bodu č. 6

Precizuje sa proces zisťovacieho konania.

K bodu č. 7

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je potrebné novelizačné body upraviť tak, aby časť naviazaná na naďalej účinný stavebný zákon bola účinná od 1. apríla 2024 (bod 7) a zvyšná časť, naviazaná na zákon o výstavbe od 1. apríla 2025 (bod 8).

K bodu č. 8

Úprava v nadväznosti na pôsobnosť úradu.

K bodu č. 9

Úprava v nadväznosti na pôsobnosť úradu.

K bodu č. 10

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť ustanovenia.

K bodu č. 11

Precizácia v súvislosti s novými stupňami územnoplánovacej dokumentácie.

K bodu č. 12

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť ustanovenia.

K bodu č. 13

V nadväznosti na cieľ tohto legislatívneho materiálu (posunúť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe na 1. apríl 2025) je nevyhnutné primerane upraviť platné ale neúčinné ustanovenia o účinnosti, s premietnutím zmien z predošlých novelizačných bodov.

24

Čl. VIII

Upravuje sa účinnosť právneho predpisu.

V Bratislave 10. januára 2024

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 42
PoUtStŠtPiSoNe
: