Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Dôvodová správa k zákonu č. 526/2022 Z. z.

31.3. 2023, 12:18 |  najpravo.sk

I. Všeobecná časť

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2023, 2024 a 2025. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, osobitne rozpočtu na rok 2023 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, sú podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná  a s právom Európskej únie.

I. Osobitná časť

   

K § 1

Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Určujú sa príjmy štátneho rozpočtu, pričom záväzné ukazovatele príjmov kapitol sú uvedené v prílohe č. 2. Určujú sa výdavky štátneho rozpočtu, ich rozdelenie do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3 a určuje sa schodok štátneho rozpočtu. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie a prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 sú uvedené jednotlivé časti programov, ktoré sú záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov sú záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a bližšie môžu byť definované v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie sú alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.

V zákone sa stanovujú aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré sú rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria. Prehľad týchto finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 5 k zákonu.

V súlade s ustanovením § 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.

Celková platba za poistencov štátu na rok 2023 sa určuje v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 2

Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2023, rovnako ako v roku 2022, zodpovedá rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií, objemu 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov.

Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa splnomocňuje v súlade s osobitnými predpismi na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2023.

K § 3

V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 122ya ods. 12) sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzavreté pred 1. januárom 2018, okrem zmlúv uzavretých pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzavretá, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.

Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 88a) poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzavretá, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.

K § 4

V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2023, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2023.

Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy a rámcový úver od Európskej investičnej banky na financovanie vhodných projektov podporených zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

K § 5

Pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa príslušných zákonov, sa zákonom o štátnom rozpočte na rok 2023 nenavrhuje úprava platov;  platové tarify, resp. stupnice platových taríf sa v roku 2023 zvýšia tak, ako boli dohodnuté v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024 a v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024.

 

Zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok sa v súlade s osobitnými zákonmi pre štátnych zamestnancov v služobnom pomere stanovuje výška a termín zvýšenia stupnice platových taríf, funkčných platov, resp. hodnostných platov. Na rok 2023 sa navrhuje zvýšenie stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, funkčných platov príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy o 7 % od 1. januára 2023 a o ďalších 10 % od 1. septembra 2023.

Zvýšenie hodnostných platov profesionálnych vojakov sa na rok 2023 navrhuje o 7 % od 1. januára 2023.

K § 6

Aktuálna situácia na trhu s energiami pozitívne vplýva na hospodárenie Vodohospodárskej výstavby, š. p. V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení za rok 2022 pre Vodohospodársku výstavbu, š. p. v sume 100 000 000 eur. Zároveň sa určuje aj osobitný odvod zo zisku po zdanení za rok 2023 v sume 50 000 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 15. decembra 2023.

K § 7

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2023.

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť