TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 517/2022 Z. z.

31.3. 2023, 12:13 |  najpravo.sk

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa transponujú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (ďalej len „smernica (EÚ) 2020/2184“), ktorá rozširuje oblasť pôsobenia pôvodnej smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v platnom znení a prepája jej požiadavky s požiadavkami a ustanoveniami iných záväzných európskych predpisov s cieľom vzájomného dopĺňania a využívania poznatkov získaných podľa týchto predpisov. Základnými prioritami smernice (EÚ) 2020/2184 je v súlade s medzinárodnými dokumentmi, dohovormi a iniciatívami ochrana ľudského zdravia pred účinkami kontaminovanej pitnej vody a zlepšenie prístupu k vode, pričom dôraz sa kladie najmä na vybrané skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú prístup k vode.

V návrhu zákona sa  dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblastiach súvisiacich so zabezpečením zásobovania kvalitnou a zdravotne bezpečnou pitnou vodou. V súlade s požiadavkami Smernice sa dopĺňa nová kompetencia pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako národnej inštitúcie pre hodnotenie zdravotnej bezpečnosti chemických látok na úpravu vody a filtračných médií, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou.

Dopĺňa sa kompetencia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá je  v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zúčastňujú rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú povodňové škody a doplnením ďalšej kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa umožní ustanoviť limit pre ukazovatele a látky, ktoré nemajú vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo z dôvodu, že ide o nové látky, určené limitné hodnoty, ktorá je  v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

V oblasti vody sa upravujú kompetencie a povinnosti pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a orgánov štátnej vodnej správy.

Návrhom zákona sa ustanovujú nové povinnosti a princípy v oblasti uplatňovania prístupu, ktorý je založený na manažmente rizík vo všetkých častiach dodávateľského systému, nové požiadavky na zdravotnú bezpečnosť materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody a na vykonávanie opatrení na ochranu zdravia. Dopĺňajú sa nové kritériá na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a spôsob jej preukazovania. Upravuje sa problematika vydávania výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky ukazovateľov kvality pitnej vody. Zavádzajú sa nové povinnosti v oblasti poskytovania údajov o miere strát pri zásobovaní, pri poskytovaní informácií verejnosti, ale aj v oblasti dostupnosti údajov pre Európsku komisiu, Európsku environmentálnu agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

V návrhu zákona sa niektoré povinnosti s ohľadom na požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 rozdelili do samostatných ustanovení z dôvodu lepšej prehľadnosti a lepšej aplikácie do praxe.

V návrhu zákona v novom § 17e sú zohľadnené požiadavky z aplikačnej praxe a zvyšovanie výskytu legionelóz ako aj požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 na znižovanie výskytu ochorení súvisiacich s batériami rodu Legionella, preto sa v tomto ustanovení upravujú požiadavky na teplú vodu.

Návrh zákona ide nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ stanovených v smernici (EÚ) 2020/2184 a ustanovuje vybrané požiadavky, ktoré sú v nej ustanovené ako dobrovoľné  ako povinné. Ide o povinnosti, ktoré boli národnými predpisy ustanovené doteraz alebo sú zo zdravotného hľadiska pre oblasť pitnej vody významné. Smernica (EÚ) 2020/2184 úpravu požiadaviek v oblasti zásobovania na národnej úrovni v súvislosti s miestnymi podmienkami (napr. čl. 5 odsek 3 smernice (EÚ) 2020/2184) vo viacerých článkoch pripúšťa.

Návrhom zákona sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom,  ako aj  povinnosť fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.

Z dôvodu poskytnutia dostatočného času na zabezpečenie odbornej prípravy pre všetky osoby,

ktoré sú pri práci exponované diizokyanátom, sa v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3.

augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o

diizokyanáty (Ú. v. EÚ L 252, 4.8.2020) uplatňuje povinnosť zamestnávateľov a fyzických osôb–podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby a ktorí vykonávajú prácu s diizokyanátmi samostatne od 24. augusta 2023 zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi.

Umožňuje sa vstup so zvieraťom na prírodné a umelé kúpalisko pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť  v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

Návrhom zákona sa ďalej stanovujú podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.

Transpozícia smernice (EÚ) 2020/2184 si vyžaduje okrem zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizovanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších zákonov a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zákonov, ktoré sú v pôsobnosti rezortu životného prostredia ako spolugestora transpozície predmetnej smernice (EÚ) 2020/2184.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 12. januára 2023.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodiny ani vplyv na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická  úprava.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s novým znením § 17b a to tak, že sa vypúšťa pojem manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorý sav súlade s novými požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (ďalej len „smernica (EÚ) 2020/2184“) spresňuje a dopĺňa do § 17b. 

Do § 2 sa dopĺňa nová definícia incidentu, ktorú ustanovuje smernica (EÚ) 2020/2184 pre situácie, ktoré predstavujú významné zdravotné riziko v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou pre stanovený počet zásobovaných obyvateľov.

K bodu 3

Kompetencia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) povoľovať použitie iných metód a pravidiel pri analýzach pitnej vody a pri analýzach vody na kúpanie bola v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184 zrušená a nahradená povinnosťou ÚVZ vykonať národnú analýzu rizík z domových rozvodných systémov. Domové rozvodné systémy v budovách sú významným faktorom, ktorý môže v procese zásobovania pitnou vodu ovplyvniť kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa na kohútiku. Za ich stav a údržbu domových rozvodných systémov nezodpovedá dodávateľ pitnej vody. Vplyvu domových rozvodných systémov nebola doteraz venovaná dostatočná pozornosť, preto sa smernicou (EÚ) 2020/2184 zavádza tento nový pojem a následne aj nové požiadavky v oblasti zisťovania ich možného vplyvu na kvalitu pitnej vody.

K bodu 4

Legislatívno-technická  úprava.

K bodu 5

Podľa požiadaviek novej smernice (EÚ) 2020/2184 je ÚVZ povinný poskytovať informácie Európskej komisii (ďalej len „EK“) formou zasielania údajov o metódach, ktoré nie sú štandardne využívané pri analýzach pitnej vody a vody na kúpanie sú však s nimi rovnocenné.

Podľa požiadaviek novej smernice (EÚ) 2020/2184 už nie je ÚVZ povinný poskytovať informácie Európskej komisii (ďalej len „EK“) formou zasielania údajov. Doterajšie povinnosti ÚVZ sa v návrhu zákona preto vypúšťajú a nahrádzajú novou povinnosťou v § 5 ods. 4 písm. at) poskytovať k informáciám priamy prístup.

K bodu 6

Do návrhu zákona sa dopĺňa povinnosť ÚVZ informovať EK v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184 o druhej výnimke na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. Doteraz ÚVZ informovalo Komisiu iba o tretej výnimke, ktorú však smernica (EÚ) 2020/2184 zrušila.

K bodu 7

Dopĺňajú  sa povinnosti ÚVZ poskytovať verejnosti viaceré typy údajov. Ide o vhodné a zo zdravotného hľadiska dôležité informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limitné hodnoty ukazovateľov. Ak obyvatelia nemajú možnosť využívať verejné vodovody a spoľahlivé spôsoby zásobovania a sú odkázaní na zásobovanie z vlastných zdrojov, ÚVZ je podľa smernice (EÚ) 2020/2184 povinný poskytnúť verejnosti informácie o rizikách z používania vody a spôsoboch, ako predísť vplyvu kontaminovanej vody na zdravie. Úroveň primeraných informácií nie je možné jednoznačne špecifikovať, nakoľko vždy je potrebné prihliadať na konkrétnu situáciu – podmienky prístupu k vode, charakter populácie, ktorej sa informácie týkajú atď. Orgány verejného zdravotníctva, ktoré dlhodobo vykonávajú monitoring pitnej vody a dohľad nad hromadným zásobovaním sú schopné odborne posúdiť primeranosť informácií, ktoré je verejnosti vhodné poskytnúť.

Pre zlepšenie informovanosti dodávateľov pitnej vody o kontaminantoch, ktoré je v pitnej vode potrebné kontrolovať, sa dopĺňa povinnosť ÚVZ zverejňovať aktuálny zoznam sledovaných látok alebo zlúčenín, ktoré vykonávacími rozhodnutiami zverejňuje EK ako látky a zlúčeniny, vzbudzujúce obavy. Ide o látky a zlúčeniny, ktorých príjem z pitnej vody je nežiadúci, pretože ich vplyv na zdravie nie je dostatočne nepreskúmaný a na základe určitých poznatkov môže predstavovať riziko.

Navrhovanou úpravou sa upravuje v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184 kompetencia ÚVZ určiť na území Slovenskej republiky z hľadiska ochrany zdravia doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody, ktoré je potrebné analyzovať nad rámec štandardne vyšetrovaných ukazovateľov určených platným vykonávacím predpisom. ÚVZ určí tieto doplnkové ukazovatele a ich limitné hodnoty iba na obmedzené obdobie a v prípade, že sa preukáže potreba ich ďalšieho sledovania, zaradí ich do zoznamu štandardne vyšetrovaných ukazovateľov.

Podľa požiadaviek smernice (EÚ) 2020/2184 sa dopĺňa nová kompetencia pre ÚVZ v oblasti kontroly nad používanými metódami analýz pitnej vody.

Ďalej sa dopĺňa nová povinnosť poskytovať vybrané údaje pre EK, Európsku environmentálnu agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. K údajom umožní pre uvedené inštitúcie ÚVZ priamy prístup. Niektoré údaje (o nevyhovujúcej kvalite pitnej vody a prijatých opatreniach, o incidentoch a povolených výnimkách) musia byť sprístupňované v ročných intervaloch. Údaje o krokoch ÚVZ v oblasti podpory používania pitnej vody z vodovodu a výsledkoch posúdenia rizík z domových rozvodných systémov musia byť aktualizované v šesťročných cykloch. 

K bodu 8

Doplnenie ďalšej kompetencie ÚVZ, ktorá umožňuje rovnako ako pri pitnej vode ustanoviť limit pre ukazovatele a látky, ktoré nemajú vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo z dôvodu, že ide o nové látky, určené limitné hodnoty.

K bodu 9

Dopĺňa sa kompetencia ÚVZ, ktorá je  v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zúčastňujú rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú povodňové škody. Dopĺňajú sa kompetencie regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zúčastňujú rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú povodňové škody.  Súčasne sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa majú regionálne úrady verejného zdravotníctva vyjadrovať k poskytovaniu financií z environmentálnemu fondu, konkrétne k financovaniu riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva nemôžu byť kompetentnou inštitúciou na vydanie vyjadrenia na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie.

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava. Ide o zosúladenie § 6 ods. 3 písm. r)so znením § 11 písm. m) zákona.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 12

Navrhovaným znením sa ukladá RÚVZ povinnosť informovať ÚVZ o povolení prvej výnimky na pitnú vodu, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. Druhú výnimku, ktorú v minulosti povoľoval miestne príslušný RÚVZ, povoľuje podľa návrhu znenie ÚVZ (tretia výnimka bola zrušená).

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava. Zrušila sa kompetencia RÚVZ povoľovania prvej a druhej výnimky. Povoľovanie výnimky je v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184 upravené v rámci posudkovej činnosti orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

K bodu 14

Dopĺňajú sa kompetencie regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zúčastňujú rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú povodňové škody.  Súčasne sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa majú regionálne úrady verejného zdravotníctva vyjadrovať k poskytovaniu financií z environmentálnemu fondu, konkrétne k financovaniu riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva nemôžu byť kompetentnou inštitúciou na vydanie vyjadrenia na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie.

K bodu 15

Rozširujú sa kompetencie RÚVZ so sídlom v Poprade, ktoré bude ako národná inštitúcia oprávnené posudzovať, či chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu a filtračné médiá, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, spĺňajú minimálne hygienické požiadavky. Uvedená kompetencia bola zavedená na základe požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 vykonávať dohľad nad chemickými látkami, používanými na úpravu pitnej vody.

K bodu 16

Spresňujú sa miesta odberov vzoriek pitnej vody pre monitoring vykonávaný RÚVZ.

 

K bodu 17

Na základe požiadaviek smernice (EÚ) 2020/2184 sa dopĺňa nová špecializovaná úloha pre orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorá by mala zvýšiť dôveru spotrebiteľov k pitnej vode z vodovodu a prispieť k jej používaniu. Cieľom je tiež zníženie používania balenej pitnej vody a obmedzenie používania plastov a znížiť riziká s používania pitnej vody s nevyhovujúcou kvalitou. Aktivity môžu zahŕňať cielené kampane na detskú populáciu, obyvateľov využívajúcich vlastné studne a pod. V rámci možností úradov budú poskytované aj analýzy pitnej vody napr. v prípade mimoriadnych situácií (napr. povodne). Osobitnou súčasťou by mali byť printové aktivity v súvislosti s využívaním pitnej vody z verejného vodovodu.

K bodu 18

Do opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, pri ktorých je faktorom prenosu voda, sa v nadväznosti na zavedenie požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť teplej vody v § 17e dopĺňa aj vykonávanie odberov vzoriek teplej vody. Opatrenie je nevyhnutné v súvislosti so zvyšovaním sa výskytu ochorení (legionelóz) spôsobené prítomnosťou baktérií rodu Legionella predovšetkým v teplej vode, ktoré sú prioritne zisťované v teplej vode. Zároveň sa do ustanovenia dopĺňa požiadavka na zohľadňovanie vplyvov nariadených opatrení v praxi napr. aký dopad bude mať vydaný zákaz používania pitnej na dotknutých spotrebiteľov v konkrétnej situácii a či nie je prijateľnejším riešením z hľadiska zdravia iba jej obmedzenie alebo iné opatrenia, ktorými je možné nedostatky odstrániť. Prihliadať by sa malo i na početnosť vzniku takejto situácie. V prípade opatrení v súvislosti s pitnou vodu ide priamo o požiadavku novej smernice (EÚ) 2020/2184.

Čo sa týka vypustenia požiadavky na  zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej vody, zabezpečiť obyvateľom pitnú vodu je podľa zákona o obecnom zriadení povinná obec. Uvedené znenie sa vzťahovalo iba na prípady, keď došlo na základe rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva k zákazu používaniu pitnej vody alebo k jej obmedzeniu.  Uvedená povinnosť bola z dôvodu odlíšenia povinností vložená do povinností dodávateľov pitnej vody podľa § 17 odsek 4 písmeno o).

K bodu 19

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sa vzťahujú na opatrenia pre pitnú vodu a teplú vodu, ktoré môžu byť faktorom prenosu. Zároveň sa do ustanovenia dopĺňa požiadavka na zohľadňovanie vplyvov nariadených opatrení v praxi napr. aký dopad bude mať vydaný zákaz používania pitnej na dotknutých spotrebiteľov v konkrétnej situácii a či nie je vhodnejším riešením iba jej obmedzenie alebo iné opatrenia, ktorými je možné nedostatky odstrániť. Prihliadať by sa malo i na početnosť vzniku takejto situácie. V prípade opatrení v súvislosti s pitnou vodu ide priamo o požiadavku novej smernice (EÚ) 2020/2184.

Čo sa týka vypustenia požiadavky na  zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej vody, zabezpečiť obyvateľom pitnú vodu je podľa zákona o obecnom zriadení povinná obec. Uvedené znenie sa vzťahovalo iba na prípady, keď došlo na základe rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva k zákazu používaniu pitnej vody alebo k jej obmedzeniu.  Uvedená povinnosť bola z dôvodu odlíšenia povinností vložená do povinností dodávateľov pitnej vody podľa § 17 odsek 4 písmeno o).

K bodu 20

Legislatívno-technická úprava. Právnou úpravou sa neznižujú nároky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, nakoľko všetky pôvodné opatrenia zostávajú súčasťou novely zákona. 

K bodu 21

Dopĺňa sa všeobecné opatrenie na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré môže byť v konkrétnej situácii relevantné a môžu prispieť k ochrane zdravia. I prax ukazuje, že opatrenia na predchádzanie ochoreniam nemusia mať vždy charakter zákazu alebo významného obmedzenia používania pitnej vody, ale môžu byť prijaté i miernejšie opatrenia, ktoré môžu byť pri včasnej realizácií rovnako účinné a postačujúce.

K bodu 22

Opatrenia sa vypúšťajú z dôvodu duplicity a prijatím všeobecných opatrení podľa § 12 odsek 2 písmeno o), ktorými je možné nariadiť aj vypustené opatrenia.

K bodu 23

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sa vzťahujú na opatrenia pre pitnú vodu a teplú vodu, ktoré môžu byť faktorom prenosu. Zároveň sa do ustanovenia dopĺňa požiadavka na zohľadňovanie vplyvov nariadených opatrení v praxi napr. aký dopad bude mať vydaný zákaz používania pitnej na dotknutých spotrebiteľov v konkrétnej situácii a či nie je vhodnejším riešením iba obmedzenie alebo iné opatrenia, ktorými je možné nedostatky odstrániť. Prihliadať by sa malo i na početnosť vzniku takejto situácie.

K bodu 24

Dopĺňa sa všeobecné opatrenie na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré môže byť v konkrétnej situácii relevantné a môžu prispieť k ochrane zdravia. I prax ukazuje, že opatrenia na predchádzanie ochoreniam nemusia mať vždy charakter zákazu alebo významného obmedzenia používania pitnej vody, ale môžu byť prijaté i miernejšie opatrenia, ktoré môžu byť pri včasnej realizácií rovnako účinné a postačujúce.

K bodu 25

Navrhovaným znením sa upravujú kompetencia ÚVZ a RÚVZ pri vydávaní záväzných stanovísk. Prax ukázala, že  žiadosti o záväzné stanoviská o určenie osobitného režimu území sa týkajú výlučne návrhov na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Iné návrhy, ktoré možno považovať za návrhy na určenie osobitného režimu území sa posudzujú podľa iných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.

K bodu 26

Vypúšťa sa rozhodovacia činnosť, ktorá bola duplicitou kompetencií orgánov rezortu životného prostredia vydávajúcich povolenia na osobitné užívanie vôd a vodné stavby podľa vodného zákona (zákon č. 364/2007 Z. z.).

K bodu 27

Navrhovaným znením upravuje vydávanie rozhodnutíRÚVZ a ÚVZ v nadväznosti na novozavedené požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184. RÚVZ a ÚVZ budú vydávať rozhodnutia o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a rozhodnutia o zmene v programe monitorovania v nadväznosti a v súlade so záväznými stanoviskami okresných úradov životného prostredia ako príslušných orgánov štátnej vodnej správy, ktoré schvaľujú využívanie vodárenských zdrojov a povoľujú odber vôd, ich ochranné pásma atď. V prípadoch, keď ide o verejné vodovody, budú orgány štátnej vodnej správy vydávať záväzné stanoviská podľa zákona o verejných vodovodoch, pokiaľ nepôjde o verejný vodovod, vydá okresný úrad záväzné stanovisko podľa vodného zákona.

ÚVZ môže vydať rozhodnutie o zmene v programe monitorovania aj na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR a výsledkov z manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia.

K bodu 28

Nové znenie § 17 až 17d zosúlaďuje zákon s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184, zjednocuje terminológiu a zapracúva do zákona požiadavky z praxe.

V § 17 sa dopĺňa informácia, že požiadavky na pitnú vodu sa s výnimkou mikrobiologických ukazovateľov vzťahujú aj na pramenitú vodu. Dopĺňajú sa informácie, ktoré ukazovatele reprezentujú a sú nevyhnutné pre kontrolu kvality pitnej vody a aké kategórie hodnôt ich môžu limitovať. V nadväznosti na uvedené sa upravuje definícia zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Medzi požiadavky bolo v súlade so smernicou (EÚ) 2020/2184 zaradené aj uplatňovanie opatrení vychádzajúcich zo zásady predbežnej opatrnosti, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnej  konzumácie pitnej vody počas celého života. Táto zásada sa má podľa EK použiť, keď jav, produkt alebo proces môžu mať nebezpečný vplyv, ktorý sa zistí na základe vedeckého a objektívneho hodnotenia, ale toto hodnotenie neumožňuje určiť dané riziko s dostatočnou istotou. Zásada sa môže uplatniť len v prípade možného ohrozenia a nikdy sa ňou nemôžu odôvodňovať svojvoľné rozhodnutia.

Ustanovenia, týkajúce sa výnimiek na pitnú vodu, ktoré nespĺňajú limity ukazovateľov kvality pitnej vody, sú z dôvodu sprehľadnenia návrhu zákona spracované v osobitnom § 17a. Podľa novej smernice (EÚ) 2020/2184 je možno výnimku vydať iba pre vybrané situácie v súvislosťami s plochami povodia a umožňuje sa vydať iba prvú a druhú výnimku; tretia výnimka bola zrušená. V dôsledku toho boli upravené aj kompetencie ÚVZ a RÚVZ. RÚVZ bude vydávať prvú výnimku a ÚVZ bude vydávať druhú výnimku. Do paragrafu boli zahrnuté aj náležitosti žiadosti o výnimku a náležitosti rozhodnutia o výnimke vydaného príslušným úradom.

Do § 17b sú transponované základné požiadavky a princípy smernice (EÚ) 2020/2184 pre proces manažmentu rizík, ktorý sa musí uplatňovať v procese zásobovania pitnou vodou vo všetkých troch častiach vodárenského dodávateľského reťazca – v plochách povodia, v samotnom systéme zásobovania pitnou vodou ako aj v rozvodných systémoch budov, ktoré sa bližšie špecifikujú; súčasne sa definujú pojmy, ktoré sú nevyhnutné pri uplatňovaní prístupu založeného na manažmente rizík a jeho náplň.

§ 17c uvádza základné kritériá na manažment rizík zásobovania pitnou vodou, ktorý pozostáva z posúdenie rizík a z opatrení pre ich riadenie. Manažment rizík zásobovania pitnou vodou vypracúva dodávateľ pitnej vody v štruktúrovanej podobe a postupom, ktorý bude podrobnejšie určovať návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu. RÚVZ alebo ÚVZ môžu na základe manažmentu rizík zásobovania pitnou vodou podľa stanovených pravidiel povoliť zmenu v rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody. Navrhovaným znením sa ďalej ustanovujú požiadavky na náležitosti žiadosti o posúdenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a žiadosti o posúdenie rozšírenia alebo zúženia kontroly kvality vody v programe monitorovania.

V nadväznosti na nové požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 sa dopĺňajú a spresňujú povinnosti dodávateľov pitnej vody. Rozširuje sa definícia dodávateľ pitnej vody (ďalej len „dodávateľ“)  kde na základe praxe k dodávateľom doplnil aj subjekt, ktorý na vlastné podnikateľské účely alebo vo verejnom záujme pitnú vodu používa alebo dodáva od iného dodávateľa pitnej vody.

Dodávateľovi sa dopĺňa nová povinnosť vypracovať a aktualizovať manažment rizík systému zásobovania (doteraz išlo o dobrovoľný prístup), predkladať informácie o používaných metódach pri analýzach pitnej vody a povinnosť používať pri úprave vody okrem zdravotne bezpečných výrobkov určených na styk s pitnou vodu aj materiály a filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a vhodné a zdravotne bezpečné chemické látky na úpravu vody. Návrhom zákona sa rozširujú aj oznamovacie povinnosti dodávateľa. Dodávateľ je povinný oznámiť RÚVZ okrem prekročenia limitu zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody bezodkladne aj zmenu vo vodárenskej úprave vody, nedodržanie odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny vzbudzujúcej obavy, zmeny miest odberu a prípadné vzniknuté incidenty. Dodávateľ je povinný poskytnúť údaje o manažmente rizík systému zásobovania a výsledky kontroly kvality pitnej vody inému dodávateľovi pitnej vody, ak tento dodávanú pitnú vodu ďalej používa pre vlastnú podnikateľskú činnosť alebo vo verejnom záujme. Verejnosti je dodávateľ povinný okrem sprístupňovania relevantných informácií poskytovať v zmysle nových požiadaviek raz ročne aj údaje súvisiace s konkrétnou dodávkou vody a informovať spotrebiteľov v prípade obmedzenia zásobovania o jeho obnovení. Do kategórie vykonávania opatrení v prípade nevyhovujúcej kvalite pitnej vody sa dopĺňa potreba prijatia vhodných postupov na úpravu vody pred jej dodávaním do domových rozvodných systémov budov na zníženie alebo odstránenie rizík z nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody a povinnosť poskytovania súčinnosti pri zmierňovaní rizík.

Ďalšími ustanoveniami sa od niektorých povinností oslobodzujú dodávatelia, ktorí dodávajú alebo používajú v priemere 10 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú 50 až 500 osôb  a dodávatelia pitnej vody, ktorý dodávajú alebo používajú na podnikateľské účely alebo vo verejnom záujme v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb.

V § 17d sa určuje obsah posúdenia rizík z domových rozvodných systémov, ktoré v súlade so smernicou (EÚ) 2020/2184 pozostáva z všeobecnej národnej analýzy rizík a z monitorovania vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré môžu indikovať vplyv domových rozvodných systémov na kvalitu pitnej vody. Monitorovanie sa má uskutočňovať prednostne v priestoroch, ktoré verejnosť využíva vo zvýšenej miere a môžu znamenať zdravotné riziko. Výber takýchto prioritných priestorov vykoná na základe vlastného uváženia každej krajiny.

Požiadavky na vypracovanie ich analýz a príslušné monitorovanie boli stanovené v súvislosti so vzrastajúcim výskytom ochorení – legionelóz, ktoré predstavujú v Európskej únii najväčšiu zdravotnú záťaž spomedzi všetkých ochorení, ktoré sú prenášané patogénmi z vody. Osoby, ktoré majú vo vlastníctve bytové a nebytové budovy, musia v prípade nevyhovujúcej kvality, ktorú spôsobil domový rozvodný systém, vykonať nápravné opatrenia. Pre verejné budovy bola z dôvodu podpory používania pitnej vody zavedená povinnosť vytvoriť podmienky pre prístup verejnosti k pitnej vode.

K bodu 29

Nový § 17e prihliada na požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 na monitorovanie domových rozvodných systémov a skúsenosti z praxe. Baktérie rodu Legionella, čo potvrdzujú aj prípady ochorení,sa vyskytujú najmä v systémoch s teplou vodou. Ukázala sa potreba ustanovenia požiadaviek na zdravotne bezpečnú teplú vodu, ktorú s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov začína čoraz viac prevádzkovateľov vyrábať z vody z vlastných zdrojov. Dlhodobo sa tiež potvrdzuje, že prevádzkovatelia budov sa snažia znižovať teplotu teplej vody, ktorá tak nespĺňa požiadavky na zdravotne bezpečnú teplú vodu a vytvára tak ideálne prostredie pre množenie patogénnych baktérií.

Teplotu teplej vody ako aj ostatné požiadavky na jej kvalitu ustanoví vykonávací predpis. Pre teplú vodu na vodovodnom kohútiku sa odporúča teplota 50° C – 55 ºC.

K bodu 30

V zmysle smernice (EÚ) 2020/2184 sa rozširujú zdravotné požiadavky na výrobky, materiály a filtračné média, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou a na chemické látky na úpravu vody. Návrhom sa definujú požiadavky na ich zdravotnú bezpečnosť a spôsob ich hodnotenia. Fyzickým osobám-podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré uvádzajú uvedené produkty na trh, je uložená povinnosť zabezpečiť ich súlad s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť.

K bodu 31

Doplnenie  kompetencie ÚVZ, ktorá umožňuje rovnako ako pri pitnej vode ustanoviť limit pre ukazovatele a látky prítomné vo vode určenej na kúpanie, ktoré nemajú vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo z dôvodu, že ide o nové látky, určené limitné hodnoty.

K bodu 32

Ustanovenie v súčasnosti  zakazuje vstup so zvieraťom na prírodné kúpalisko a umelé kúpalisko pre všetky osoby. Doplnením ustanovenia sa umožní osobám so zdravotným postihnutím vstup na kúpalisko v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

K bodu 33

Z dôvodu ochrany zdravia verejnosti sa upravujú povinnosti prevádzkovateľov prírodných kúpalísk zabezpečiť plavčíka, ktorý musí mať najmenej 18 rokov a absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.

K bodu 34

Z dôvodu ochrany zdravia verejnosti sa upravujú povinnosti prevádzkovateľov umelých kúpalísk zabezpečiť plavčíka, ktorý musí spĺňať požiadavku na dosiahnutý vek najmenej 18 rokov, ako aj požiadavku absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoc.

K bodu 35

Spresnenie povinnosti pri propagácii zariadení v súvislosti s využívaním prírodných vodných plôch. Informácia o kvalite vody je dôležitá z hľadiska ochrany zdravia aj pre osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou na kúpanie pri vodných športoch.

K bodu 36

Definícia je doplnená a zosúladená s čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení a nariadením (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 

Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou alebo podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v jedálňach so samoobsluhou a  v podobných prevádzkach verejného stravovania, cukrárňach, v stánkoch a v iných prevádzkach s ambulantným predajom  potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

K bodu 37

Z dôvodu potreby jednoznačnej interpretácie ustanovenia v praxi je potrebná úprava citácií zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v poznámkach pod čiarou k odkazom 32 a 33.

K bodu 38

Spresňujú sa požiadavky na zariadenia spoločného stravovania a kde  možno stravovacie služby poskytovať.

K bodu 39

Zníženie povinnosti uchovávať evidenciu z piatich na dva roky je postačujúce z ohľadom na zásady hygieny potravín.

K bodu 40

Doplnenie teploty vody si vyžaduje zosúladenie požiadaviek na teplú vodu podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

K bodu 41

Vypustenie textu na konci vety je z dôvodu jeho  nadbytočnosti a zosúladenie s požiadavkami podľa nariadenia (ES) 852/2004 v platnom znení.

K bodu 42 a 43

Z dôvodu optimalizácie procesov verejného zdravotníctva, zníženia podnikateľského zaťaženia  sa v súlade s uznesením vlády SR č. 79 z 2. februára 2022 ruší povinnosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

K bodu 44

Európska komisia prijala nariadenie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty (Ú. v. EÚ L 252, 4.8.2020) (ďalej „nariadenie (EÚ) 2020/1149“), ktorého cieľom je obmedziť používanie diizokyanátov v priemyselných a profesionálnych aplikáciách na tie prípady, pri ktorých sa uplatňuje kombinácia technických a organizačných opatrení, pričom sa uloží požiadavka na absolvovanie kurzu minimálnej štandardizovanej odbornej prípravy. Odborná príprava sa vzťahuje na akéhokoľvek zamestnanca alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (samostatne zárobkovo činná osoba), ktorý s diizokyanátmi ako takými, alebo diizokyanátmi ako zložkami v iných látkach alebo zmesiach na priemyselné a profesionálne použitie manipuluje, alebo ktorý na takú manipuláciu dohliada. Toto nariadenie Komisie EÚ je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Diizokyanáty sa používajú najmä v priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve v penách, tmeloch a náteroch, ale aj pri výrobe nábytku, v automobilovom priemysle, v elektrotechnike. Používanie diizokyanátov predstavuje významné riziko pre zdravie ľudí.

Väčšina diizokyanátov je podľa harmonizovanej klasifikácie zatriedená ako respiračný senzibilizátor kategórie 1 a ako kožný senzibilizátor kategórie 1 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Diizokyanáty spôsobujú profesionálne ochorenia, a to ochorenie dýchacích ciest (astmu bronchiale) a kožné ochorenia (dermatitídy).

Na dosiahnutie zníženia rizika pre zdravie osôb, ktoré sú pri práci exponované diizokyanátom, je potrebné obmedziť ich používanie len na tie prípady, pri ktorých je možné uplatniť technické a organizačné opatrenia na ochranu zdravia spolu s absolvovaním odbornej prípravy pred ich používaním. Súčasťou odbornej prípravy týchto osôb, ako aj ich opakovanej odbornej prípravy vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, musia byť najmä informácie o rizikách diizokyanátov pre zdravie, o správnych a bezpečných pracovných postupoch a vhodných opatreniach na ochranu zdravia na pracovisku vrátane používania účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Návrhom zákona sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom,  ako aj  povinnosť fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.        

Odbornú prípravu budú vykonávať odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorými sú v Slovenskej republiky lekári, verejní zdravotníci alebo zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby a bezpečnostní technici.

Odborná príprava sa bude vykonávať na pracoviskách a bude sa preukazovať záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi. Následne, najmenej raz za päť rokov,  sa bude odborná príprava osôb exponovaných diizokyanátom opakovať.

Požadovaný rozsah odbornej prípravy, rozčlenený do troch úrovní podľa vykonávanej činnosti s diizokyanátmi je súčasťou nariadenia (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty (Ú. v. EÚ L 252, 4.8.2020).

Zamestnanci, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom, ako aj fyzické osoby - podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, pracujú samostatne a sú exponovaní diizokyanátom, absolvujú odbornú prípravu alebo opakovanú odbornú prípravu v rozsahu troch možných úrovní podľa vykonávanej činnosti s diizokyanátmi (podľa položky 74 Diizokyanáty, štvrtý bod písm. a), b) alebo c) prílohy XVII k nariadeniu ES č. 1907/2006 v platnom znení).

V zmysle nariadenia REACH sú fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, povinní zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi najneskôr od 24. augusta 2023.

K bodu 45

Ustanovením sa spresňuje, že Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia vykonávajú svoju činnosť len v čase mimo krízovej situácie. Momentom vyhlásenia krízovej situácie úlohy protiepidemickej komisie plní príslušný orgán krízového riadenia.

K bodu 46

Precizuje sa text povinností fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb (zamestnávateľov), ktorá súvisí s ochranou zdravia zamestnancov pri práci, a to doplnením odkazu na nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na ochranu zdravia  a bezpečnosť pri práci na pracovisku. Dôvodom doplnenia odkazu je lepšia a komplexnejšia informovanosť zamestnávateľov o povinnostiach súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov na pracovisku.

K bodu 47

Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb (zamestnávateľov), ktoré súvisia  s ochranou zdravia zamestnancov pri práci sa spresňujú, a ak si charakter práce vyžaduje vybavenie pracoviska sprchami, zamestnávateľ je povinný v sprchách zabezpečiť teplú vodu. S cieľom zlepšenia informovanosti zamestnávateľov o povinnostiach súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov na pracovisku sa dopĺňa odkaz na nariadenie vlády SR č. 391/2006

Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci na pracovisku.

K bodu 48

K opatreniam na odstránenie nedostatkov zistených na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru sa dopĺňa zákaz používania teplej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na zdravotnú bezpečnosť.

K bodu 49

Dopĺňajú sa ďalšie všeobecné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru.

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 51

Upravuje sa správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v nadväznosti na začlenenie požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť na materiály, filtračné média určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody.

K bodu 52

Zavádza pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania nový správny delikt za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3.

K bodu 53

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 54

Vzhľadom na úpravu § 39 sa upravuje aj iný správny delikt.

K bodu 55

Ide o precizovanie textu správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb (zamestnávateľov) v nadväznosti na precizovanie textu povinnosti podľa § 52 ods. 1 písm. f), do ktorej sa pre komplexnú informovanosť doplnil odkaz na nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na ochranu zdravia  a bezpečnosť pri práci na pracovisku.

K bodu 56

Do návrhu zákona sa dopĺňa správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorého sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi, ak si nezabezpečí odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi.

K bodu 57

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 58

Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu vzhľadom na zavedenie nových požiadaviek v oblasti pitnej vody a zavedenie požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť teplej vody.

K bodu 59

V súlade s termínmi ustanovenými v smernici (EÚ) 2020/2184 sa dopĺňajú prechodné ustanovenia.

K bodu 60

Z príloh sa vypúšťa zoznam látok, pre ktoré mohli RÚVZ a ÚVZ povoľovať v minulosti výnimky na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

K bodom 61 až 65

Z prílohy č. 9 sa vypúšťajú smernice, ktoré už nie sú platné.

K bodu 66

Do zoznamu preberaných európskych právnych aktov sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020), ktorá nadobudla účinnosť 12. januára 2021.

K Čl. II

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava označenia odkazu a poznámky pod čiarou.

K bodu 2

V § 2 sa dopĺňajú nové definície, ktoré vymedzujú nové pojmy v súvislosti so smernicou (EÚ) 2020/2184.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava označenia odkazu a poznámky pod čiarou.

K bodu 4 až 7

Úprava ustanovenia § 12 vyplynula precizovaním a zosúladením so smernicou (EÚ) 2020/2184.

K bodu 8

Úprava ustanovenia § 13 ods. 3 vyplynula precizovaním a zosúladením so smernicou (EÚ) 2020/2184. Jedná sa o informácie o pitnej vode, ktoré budú v manažmente rizík uvedené, a ktoré podľa usmernenia ÚVZ SR bude relevantné/ potrebné zverejňovať pre informovanie spotrebiteľa.

K bodu 9

Úprava ustanovenia § 13 ods. 5 vyplynula z precizovania textu.

K bodu 10

V § 15 ods. 4 sa rozširuje okruh povinností, ktorými môže prevádzkovateľ verejného vodovodu zastupovať vlastníka verejného vodovodu. Tieto povinnosti vyplynuli s implementácie v súvislosti so smernicou (EÚ) 2020/2184.

K bodu 11

Úprava ustanovenia § 15 ods. 5 vyplynula z precizovania textu

K bodu 12

Ustanovenie § 15 sa dopĺňa odsekmi 9 až 14, súvisiace s novými povinnosťami pre vlastníka alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu, ktoré vyplynuli v súvislosti so zabezpečením implementácie  smernice (EÚ) 2020/2184. Jedná sa o povinnosť vlastníka verejného vodovodu (alebo prevádzkovateľa) vykonať posúdenie miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody, a to za použitia posudzovacej metódy založenej na infraštruktúrnom indexe strát alebo inej vhodnej metódy. Na základe usmernení, ktoré poskytne Európska komisia, budú použité metódy, ktoré budú vhodné pre jednotlivé krajiny a systémy zásobovania.

Pri tomto posúdení sa zohľadnia príslušné aspekty verejného zdravia, environmentálne, technické a hospodárske aspekty a jeho predmetom budú dodávatelia vody, ktorí denne dodávajú aspoň 10 000 m3 alebo zásobujú aspoň 50 000 ľudí.

Následne výsledky tohto posúdenia vlastník verejného vodovodu do 30. júla 2025 oznámi ministerstvu, resp. ministerstvom poverenej osobe.

Ďalšia nová povinnosť pre  vlastníka verejného vodovodu  (alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu) vyplývajúca so zabezpečením implementácie  smernice (EÚ) 2020/2184je vykonať manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou, pokiaľ ide o každý systém zásobovania, ktorý zahŕňa miesto odberu, úpravu, akumuláciu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu k miestu dodávky vykonávané dodávateľmi vody.

Tento manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa po prvýkrát vykoná do 12. januára 2029. Manažment rizík sa preskúmava v pravidelných intervaloch aspoň raz za šesť rokov a v prípade potreby sa aktualizuje.

Ak vlastník verejného vodovodu pri monitorovaní surovej vody zaznamená neobvyklé množstvá alebo koncentrácie monitorovaných parametrov, látok alebo znečisťujúcich látok, je povinný informovať o tom ministerstvom poverenú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva. Podrobnosti o špecifikácii o aké množstvá, koncentrácie a trendy sa jedná  bude predmetom vyhlášky.

Je možnosť uplatniť výnimku pre vlastníka verejného vodovodu, ktorý dodáva pitnú vodu v priemere 10 m3 až 100 m3 za deň alebo zásobuje  pitnou vodou  50 až 500 osôb, že nebude povinný vykonávať manažment rizík systému zásobovania. Musí byť ale splnený predpoklad, že takáto výnimka neohrozí kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Dodávatelia vody, ktorým bude udelená takáto výnimka sú povinní vykonávať pravidelné monitorovanie v súlade s osobitným predpisom.

K bodu 13 a 14

V § 36 ods. 3 sa dopĺňa pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy činnosťami, ktoré vyplynuli so zabezpečením implementácie  smernice (EÚ) 2020/2184, oznámiť Komisii výsledky posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody do 12. januára 2026 a zároveň poveriť právnickú osobu na vykonávanie a zabezpečovanie podkladov posúdenia strát vody.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy.

K bodu 16

V § 36 v odseku 5 sa pôsobnosť orgánov štátnej správy dopĺňa činnosťou, vydávaním stanovísk, ktoré sa týkajú programu monitorovania dodávateľov pitnej vody, ktorí spadajú pod režim tohto zákona.

K bodu 17

V § 36 v odseku 7 v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2020/2184 sa spresňujú a dopĺňajú povinnosti obce pri zabezpečení zásobovania obyvateľov pitnou vodou s dôrazom na skupiny obyvateľstva, ktorých prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode je obmedzený.

K bodu 18

Ustanovenie § 37 ods. 2 sa doplnilo v súvislosti s oznámením o zverejnení schváleného dokumentu na webovom sídle ministerstva. Tohto času je dokument zverejňovaný, ale chýbalo v zákone oznámenie o zverejňovaní.

K bodu 19

Ustanovenie § 39 ods. 1 písm. c) sa upravilo v súvislosti s doplnením nových povinností v § 15 odsekov 9 až 13.

K bodu 20

V prílohe sa dopĺňa bod 3., preberaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020).

Čl. III

K bodu 1

V § 2 sa dopĺňajú nové písmená aw) a ax), ktoré vymedzujú nové pojmy v súvislosti so smernicou (EÚ) 2020/2184. Plocha povodia pre miesta odberu podzemnej vody určenej na ľudskú spotrebu je vymedzená časť vodného útvaru prislúchajúca miestu tvorby a akumulácie zdrojov podzemnej vody. Plocha povodia pre miesto odberu povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu je územie nad miestom odberu vymedzené hydrologickými charakteristikami.

Prístup založený na riziku v oblasti zdravotnej bezpečnosti vody predstavuje celkový prístup založený na manažmente rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu. Jedná sa o systematický proces, ktorý pozostáva z analýzy rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, z posúdenia a vyhodnotenia rizík, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, a  riadenia rizík ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.

K bodu 2

V názve pod § 7 precizovanie a zosúladenie so smernicou (EÚ) 2020/2184, voda určená na ľudskú spotrebu je všetka voda v pôvodnom stave v mieste odberu alebo po jej úprave na vodu pitnú.

K bodu 3

V § 7 odsek 1 precizovanie a zosúladenie so smernicou (EÚ) 2020/2184, voda určená na ľudskú spotrebu je všetka voda v pôvodnom stave v mieste odberu alebo po jej úprave na vodu pitnú.

K bodu 4

V § 7 ods. 5  - precizované ustanovenie.

K bodu 5

V novom § 7a, sú prebraté ustanovenia smernice (EÚ) 2020/2184 týkajúce sa procesu manažmentu rizík (posúdenia rizika a riadenia rizika), jedná sa o prístup, ktorý sa vzťahuje na celý vodárenský dodávateľský reťazec. Vodárenský dodávateľský reťazec zahŕňa plochu povodia, miesta odberu vody, úpravu vody, akumuláciu vody a distribúciu vody.

Podrobnosti procesu manažmentu rizík  v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

Podľa výsledku posúdenia rizika, sa podľa potreby prijmú opatrenia zamerané na predchádzanie identifikovaným rizikám alebo ich kontrolu, a to počnúc preventívnymi opatreniami.

Manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu sa po prvýkrát vykoná do 12. júla 2027, v pravidelných intervaloch, ktoré nie sú dlhšie ako šesť rokov sa bude prehodnocovať a  v prípade potreby sa aktualizovať.

Informácie o plochách povodia pre miesta odberu a výsledky monitorovania vykonaného budú prístupné pre vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja, pre okresné úrady, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zároveň sa vytvorí prístup k týmto informáciám pre Európsku komisiu,  Európsku environmentálnu agentúru  a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Zároveň vlastník alebo prevádzkovateľ vodárenského zdroja alebo dodávateľ, ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať ministerstvom poverenú právnickú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva o trendoch a neobvyklých množstvách alebo koncentráciách sledovaných ukazovateľov.

Na základe výsledkov z manažmentu rizík pre oblasti povodia ministerstvo môže požiadať orgány verejného zdravotníctva, aby dodávateľovi vody nariadil vykonať ďalšie monitorovania alebo úpravu vody, pokiaľ ide o niektoré parametre. Zároveň môže požiadať aj o povolenie zmeny frekvencie pre niektoré ukazovatele. V prípade, ak o to ministerstvo požiada, musí zabezpečiť o náležité monitorovanie uvedených parametrov.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava označenia legislatívnej skratky, odkazu a poznámky pod čiarou.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava označenia odkazu a poznámky pod čiarou.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

V § 59 ods. 1 sa doplnila pôsobnosť ministerstva na poverenie právnickej osoby vykonávaním a  zabezpečovaním podkladov na manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

K bodu 10

V § 59 ods. 2 sa doplnila pôsobnosť ministerstva  v súvislosti s implementáciou smernice (EÚ) 2020/2184 týkajúce sa procesu manažmentu rizík.

K bodu 11

V § 61 sa pôsobnosť orgánov štátnej vodnej správy dopĺňa činnosťami vydávaním stanovísk pre úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva k zmene v programe monitorovania a vydávaním stanovísk k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou v ploche povodia pre dodávateľov pitnej vody, ktorí nespadajú pod režim zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

K bodu 12

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od účinnosti tohto zákona pre subjekty uvedené v § 32 ods. 4, ktorým boli vydané rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja podľa § 32 sú povinné do 31. decembra 2027 požiadať o ich prehodnotenie.

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v rozhodnutiach vydaných podľa doterajších predpisov používa pojem „pásmo hygienickej ochrany vodárenského zdroja" rozumie sa tým „ochranné pásmo vodárenského zdroja.

K bodu 13

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie § 81 ods. 2 písm. o) na vydanie všeobecne záväzného predpisu, ktoré ustanoví podrobnosti o  manažmente rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, v ktorom sa preberú niektoré technické špecifikácie článku 8 smernice (EÚ) 2020/2184.

K bodu 14

Vypustenie neúčinnej smernice 98/83/ES z bodu 3 transpozičnej prílohy vodného zákona s účinnosťou od 13. januára 2023.

K bodu 15

V prílohe č. 6 sa dopĺňa bod 10., preberaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)  (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020).

Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona k 12. januáru 2023.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 63
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: