Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 372/2021 Z. z.

najpravo.sk • 14.4. 2022, 15:08

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

 

A. Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Konkrétne ide o úpravu v časti súhlasov, kde na základe praktickej aplikácie dochádza k zmene tak, aby reflektovala aktuálnu situáciu. Úpravou príde k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa budú môcť dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch. Ďalšiu úpravu na základe praktickej aplikácie si vyžiadala opätovne oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Samotné úpravy sú vyvolané situáciou v tejto oblasti ktorá nastala v prvom štvrťroku 2020. Táto úprava nie je rozsiahla a má zabezpečiť základnú stabilitu systému.

Návrhom zákona sa dopĺňajú  aj opatrenia z aktuálneho Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019-2025 a upresňuje sa aplikácia § 15 zákona o odpadoch. V nadväznosti na rozporové rokovania boli doplnené aj ustanovenia ohľadom posilnenia vynútiteľnosti zabezpečenia primárne materiálového zhodnotenia odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zberovými spoločnosťami.

Predkladaný návrh zákona má negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie. Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na informatizáciu, sociálne vplyvy, na služby pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I bodu 1 [§ 6 ods. 13]

V zákone sa vyslovene upravuje zákaz energeticky zhodnocovať odpad, ktorý môže byť zhodnotený resp. recyklovaný v dostupnom zariadení určenom  na materiálové zhodnotenie.

Tento princíp prednosti materiálovej recyklácie pred energetickým zhodnotením vyplýva zo samotnej hierarchie odpadového hospodárstva, v praxi však nie je rešpektovaný. Ustanovenie nadväzuje na vykonané zmeny v § 59 ods. 4 písm. d) a § 81 ods. 27.

 

K čl. I bodu 2 [§ 9 ods. 6]

Pre implementáciu hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 6 ods. 1 zákona o odpadoch je podstatné, aby boli ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu realizované na nižšej, ako na celoštátnej úrovni. Preto sa pristupuje k novej povinnosti, aby si kraje na základe informácií v regióne zvolili tie najúčinnejšie ciele a opatrenia, ktoré im pomôžu znižovať množstvo odpadu.

 

K čl. I bodu 3 [§ 13 písm. e)]

Doplnenie nového zákazu je navrhnuté na základe opatrenia O.18 Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Účinnosť je tu nastavená od 01.01.2023. Uvedeným zákazom by sa mal odpad z potravín odkloniť od jeho zneškodňovania uložením na skládku odpadu.

 

K čl. I bodu 4  [§ 14 ods. 1 písm. i)]

Legislatívno-technická zmena, ktorá súvisí s vypustením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením. Z uvedeného vyplýva, že odpad bude možné zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, pričom uvedenú lehotu nie je možné predlžovať, a to ani pre pôvodcu odpadu.

 

K čl. I bodu 5  [§ 15 ods. 4 až 6 ]

Potreba doplnenia zmien v odsekoch 4 až 6 vyplynula z potrieb aplikačnej praxe. 

Rovnako nepriaznivý aspekt, ako je uloženie odpadu do vodného toku je potrebné vnímať aj situáciu niektorým biotopov, ktoré sú protiprávnym ukladaním odpadu priamo zničené alebo poškodené. Preto sa v odseku 4 dopĺňa povinnosť toho, kto oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu prijal, bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny.

Povinnosť prítomnosti zástupcu obce pri overovaní rozsahu nezákonne umiestneného odpadu (odsek 5)  je pri tomto ustanovení podľa všetkého zbytočná, nakoľko samotná obec je podľa § 104 dotknutého zákona orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Nie je potrebné, aby pri overovaní rozsahu nezákonne umiestneného odpadu konali dva subjekty, ktoré sú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Z pohľadu účelností postačuje, aby konal ten, ktorému bolo doručené oznámenie o protiprávnom konaní alebo sa o ňom dozvedel ako prvý a je v tejto veci vecne príslušný konať.

Navrhnuté doplnenie odseku 6 sa týka určovania vecnej príslušnosti orgánu presadzujúceho právo. Pôvodný  spôsob určovania vecnej príslušnosti, založený na oznámeniach o uložení odpadu nie je možné považovať za správny, nakoľko každý subjekt, ktorému je oznámené protiprávne konanie, je povinný skúmať svoju vecnú príslušnosť, avšak takýto záver nie je možné opierať len o osobný predpoklad. Je potrebné túto skutočnosť overiť tak, ako to predpokladá ustanovenie § 15 ods. 5 návrhu zákona.

 

K čl. I bodu 6 [§ 15 ods. 17]

Precizovanie názvu subjektu, ktorý bude vykonávať súčinnosť.

 

K čl. I bodu 7 [§ 16 ods. 12 až 15]

V novom odseku 12 sa dopĺňa oznamovacia povinnosť zberových spoločností, ktoré vykonávajú v obci triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nahlasovať raz ročne ministerstvu údaje o výkupných cenách zbieraných materiálov. Zber týchto informácií vychádza výlučne z požiadavky analytického útvaru ministerstva pri tvorbe analýz.

 

K čl. I bodu 8  [§ 19 ods. 1 písm. g)]

Ide o precizovanie textu, ktoré je výsledkom aplikačnej praxe, tak aby bolo jednoznačné, že monitorovanie sa realizuje aj počas prevádzky. Takýto výklad sa dá vyvodiť aj z platného znenia, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ povinný predkladať výsledky monitoringu, a teda takýto monitoring musí aj realizovať. Súčasne je samotné monitorovanie špecifikované vo vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, ktorú ministerstvo vydalo v súlade s § 105 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch.

Zmena termínu súvisí s inými povinnosťami v zmysle zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, a týka sa povinnosti viesť evidenciu a oznamovať do 28. februára údaje z nej príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Zosúladením termínu príde k zníženiu byrokratickej záťaže podnikateľských subjektov.

 

K čl. I bodu 9  [§ 25 ods. 13]

Úprava predmetného ustanovenia súvisí so zabezpečením úplnej transpozície čl. 9 ods. 1 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica“). Zavádza sa povinnosť pre dodávateľov výrobkov (výrobca alebo dovozca výrobku, distribútor alebo iný aktér dodávateľského reťazca, ktorý uvádza výrobok na trh) nahlasovať údaje o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) vo výrobkoch pri ich uvádzaní na trh (https://echa.europa.eu/sk/scip). Tieto informácie dodávatelia výrobkov ohlasujú Európskej chemickej agentúre do databázy SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)). Oznamovanie požadovaných informácií Európskej chemickej agentúre dopĺňa už existujúce komunikačné a oznamovacie povinnosti pre SVHC látky vo výrobkoch, nakoľko tieto údaje sa už v súčasnosti musia oznamovať v rámci dodávateľského reťazca. Cieľom databázy SCIP je zaistiť, aby informácie o  SVHC boli k dispozícii v priebehu celého životného cyklu výrobkov a materiálov vrátane fázy odpadu, a teda sprístupniť spracovateľom odpadu informácie, ktoré im umožnia identifikáciu a účinné spracovanie odpadov obsahujúcich látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

K čl. I bodu 10  [§ 26 ods. 1 písm. a)]

Legislatívno-technickú úprava, ktorá súvisí s vypustením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy.

 

K čl. I bodu 11  [§ 26 ods. 2 písm. b), § 26 ods. 4 a 5]

Legislatívno-technickú úprava, ktorá súvisí s vypustením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy.

 

K čl. I bodu 12  [§ 27 ods. 16] 

V praxi sa stáva, že výrobca, ktorý chce vypovedať zmluvu OZV, bol doteraz povinný doručiť výpoveď OZV do 30. septembra. Ak ju poslal napr. 25. septembra, tak niektoré OZV si ju zámerne prevzali až v októbri, čím výpoveď nebola „doručená“ a museli ostať v danej OZV aj nasledujúci rok. Preto je potrebné slovo „doručiť“ zmeniť na „odoslať“. Ako logický ústupok sa posúva na skorší termín odoslania výpoveď zmluvy výrobcu aj obce.

 

K čl. I bodu 13 [§ 28 ods. 4 písm. h)]

Povinnosť, ktorú majú organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 1 písm. h) sa z § 28 ods. 4 písm. h) vyníma.

 

K čl. I bodu 14

Požiadavka na zmenu definície vyplynula z rozporových rokovaní v nadväznosti na nové oznamovacie povinnosti v § 59 ods. 1 písm. h).

 

K čl. I bodu 15 [§ 52 ods. 25] 

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou.

 

K čl. I bodu 16 [§ 52 ods. 33] 

Vzhľadom na to, že ciele zberu sa upravujú tak, aby plnenie cieľov zberu bolo v priebehu kalendárneho roka, nebude potrebné upravovať ciele zberu v priebehu roka.

 

K čl. I bodu 17 [§ 56 ods. 7]

Zmena veľkosti predajnej plochy, na ktorej je povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v SR uvádzajú, vychádza z opatrenia O.31 Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Znížením veľkosti predajnej plochy by mala byť uvedená povinnosť pre distribútora obalov aplikovaná na menšie predajné plochy ako 100 m2, a tým by sa rozšíril počet obchodov, kde je možné zakúpiť si nápoje v opakovane použiteľných obaloch.

 

K čl. I bodu 18 [§ 59 ods. 4 písm. d) a e)] 

Dopĺňajú sa povinné náležitosti zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci. Zákonom a následne vykonávacím predpisom sa ustanovuje minimálna úroveň dotriedenia obalových materiálov, ktoré musí zberová spoločnosť zabezpečiť, ak má byť odpad materiálovo zhodnotený v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Pokiaľ ide o povinnosť zabezpečenia štandardov triedeného zberu v obci, zahrnutie úpravy podrobností do zmluvných vzťahov smeruje k posilneniu postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

 

K čl. I bodu 19 a 20 [§ 59 ods. 11 písm. c) a d)] 

Podľa súčasného znenia § 59 ods. 11 zákona OZV pre obaly je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve podľa § 59 ods. 2 zákona len pri naplnení dvoch taxatívne stanovených dôvodov upravených v písmenách a) a b). Dopĺňa sa nový výpovedný dôvod spojený s potrebou plnenia požiadaviek podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona pred koncom kalendárneho roka (predpoklad pravidelnej potreby vypovedania zmlúv ku koncu roka, ale v dostatočnom časovom predstihu na to, aby boli prezmluvnené pred 1. januárom všetky subjekty podľa potreby a požiadaviek  § 28 ods. 5 písm. f) zákona). Navrhuje sa preto  možnosť OZV pre obaly vypovedať ku koncu roka zmluvu s obcou, a to dôvodne, kedy má naviac obyvateľov v systéme podľa preskupenia výrobcov na konci roka.

 

Prax ukázala, že aj počas kalendárneho roka môže vyvstať legitímna potreba, kedy OZV musí ukončiť zmluvu s obcou, a to operatívne s cieľom plnenia zákonných povinností. Dôvody, pre ktoré nastane pohyb na strane výrobcov v systéme OZV môžu byť rôzneho charakteru mimoriadneho, nepravidelného (pravidelný je ku koncu roka zo zákona) - dôvod legislatívnej zmeny, pohybu cien druhotných surovín, zvýšenia nákladov triedeného zberu a zmeny cenníka a pod. V dôsledku zmluvného pohybu výrobcov - ich prezmluvnenia medzi OZV počas kal. roka vyvstane operatívna potreba prezmluvnenia aj na strane obcí za účelom vyrovnanosti systémov OZV, čomu musí predchádzať oprávnenie OZV vypovedať zmluvu s obcou operatívne – ale len ak OZV disponuje vyšším počtom obyvateľov podľa § 28 ods. 5 písm. f)  Vo výpovedi sa tak musí odvolať  na tento výlučný dôvod. Pri platnosti ust. § 59 ods. 12 nemusia mať obce obavu, že zostanú bez financovania triedeného zberu.

 

Navrhuje sa do § 59 ods. 11 zákona o odpadoch doplniť nové písmeno d), v ktorom sa ustanoví oprávnenie OZV pre obaly vypovedať zmluvu s obcou ku koncu kalendárneho mesiaca, kedy bola výpoveď doručená z dôvodu potreby vybalansovania prevádzkovaného systému kolektívneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadov v zmysle § 28 ods. 5 písm. f), aby OZV pre obaly vedela preukázať, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedá trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

 

K čl. I bodu 21 a 24 [§ 64 ods. 2 písm. b), §  65 ods. 1 písm. o)] 

Pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie a vystavení Protokolu o spracovaní starého vozidla na spracovanie je zberné miesto povinné odovzdať držiteľovi starého vozidla potvrdenie o trvalom vyradení vozidla. Toto potvrdenie je generované MV SR cez systém Národnej evidencie vozidiel (NEV). V prípade, keď automatické vyradenie vozidla nie je cez NEV vykonané, nemôže zberné miesto splniť podmienku podľa  § 64 ods. 2 písm. b) Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

K čl. I bodu 22  [§ 64 ods. 2 písm. d)] 

Zmena súvisí s navrhovanou zmenou § 64 ods. 2 písm. g) zákona o odpadoch, kde osvedčenie o evidencii časť I a časť II sa už nedoručuje orgánu PZ SR, ale odovzdáva sa spolu so starým vozidlom spracovateľovi.

 

K čl. I bodu 23 [§ 64 ods. 2 písm. g)] 

Zmenou sa zabezpečí precizovanie zdroja zasielaných údajov vzhľadom na existujúce potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie (príloha č. 21 k vyhláške 366/2015 Z. z.). Povinnosť odovzdať odobraté osvedčenie o evidencii časť I a časť II by mal mať iba spracovateľ starých vozidiel. Osvedčenie o evidencii časť I a časť II má odovzdať orgánom PZ SR spracovateľ starých vozidiel, on vykonáva proces spracovania starého vozidla a je zodpovedný za spracovanie starého vozidla a mal by byť tiež zodpovedný za odovzdanie osvedčenia o evidencii časť I a časť II orgánom Policajného zboru.

 

K čl. I bodu 25 [§ 65 ods. 1 písm. v)] 

Zmenou sa zabezpečí precizovanie zdroja zasielaných údajov vzhľadom na existujúce potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie (príloha č. 21 k vyhláške 366/2015 Z. z.). Ďalšie doplnenie textu „po ukončení kalendárneho štvrťroka“ je požiadavka aplikačnej praxe, v ktorej táto lehota nie je uskutočniteľná bez veľkej administratívnej náročnosti a nákladov pre spracovateľa starých vozidiel. Podľa platného znenia zákona o odpadoch má spracovateľ osvedčenie o evidencii časť I a časť II  doručiť orgánom PZ SR do 30 dní po prevzatí starého vozidla na spracovanie. Jedná sa o veľmi krátku lehotu nepokrývajúcu niekedy ani jeden celý mesiac.

 

K čl. I bodu 26 [§ 65 ods. 1 písm. x)]    

Keďže staré vozidlá neobsahujú pneumatiky, za ktoré členovia KC PNEU prevzali zodpovednosť ich uvedením na trh, ohlásenie spracovateľa uvedené v § 65 ods. 1 písm. x) je pre potreby KC Pneu zbytočné. Spracovateľom sa zníži administratívna náročnosť vedenia evidencie a ohlasovania potrebných údajov uvedených v tomto ustanovení.

 

K čl. I bodu 27  [§ 79a ods. 3 písm. b)] 

Legislatívno-technická zmena, ktorá súvisí s vypustením súhlasu podľa v § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

 

K čl. I bodu 28 [§ 81 ods. 7 písm. c)]

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 sa zavádza povinnosť mať zavedený zber textilu do 1. januára 2025. Do ustanovenia § 81 ods. 7 písm. c) sa preto zavádza základná povinnosť obcí, zaviesť zber textilu pričom konkrétny spôsob bude určený až na základe vypracovaných analýz a štúdií k danej téme. Ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou je aj zhodnotiť prípadné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil, napriek tomu sa táto povinnosť zavádza, aby obce mali dostatok času pripraviť sa na skutočnosť, že najneskôr od 1. januára 2025 budú povinné zabezpečiť aj triedený zber textilu. Zavedením povinného triedeného zberu pre textil sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie, umožní sa vysoko kvalitná recyklácia a podporí využívanie kvalitných druhotných surovín.

 

K čl. I bodu 29 [§ 81 ods. 7 písm. j)]

Na rozporovom konaní v rámci legislatívneho procesu k návrhu novely o štátnej štatistike bol dohodnutý spôsob riešenia poskytovania a zverejňovania údajov o zbere, triedení a spracovaní komunálneho odpadu na úrovni obce v snahe preklenúť doterajší faktický stav viazaný na výkladový problém. V súčasnosti je poskytovanie týchto údajov získaných Štatistickým úradom SR zo štatistického zisťovania pre potreby Ministerstva životného prostredia SR resp. zverejňovanie týchto údajov viazané na súhlas obce z dôvodu ich statusu dôverných štatistických údajov. Podľa čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v platnom znení: „Údaje získané zo zdrojov, ktoré sú podľa právnych predpisov dostupné verejnosti a ktoré naďalej zostanú dostupné verejnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa nepovažujú za dôverné na účely šírenia štatistiky získanej z týchto údajov.“. Štatistický úrad považuje za zdroje podľa čl. 25 nariadenia (ES) č. 223/2009 „ktoré sú podľa právnych predpisov dostupné verejnosti a ktoré naďalej zostanú dostupné verejnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov“ nielen verejné časti informačných systémov verejnej správy vrátane registrov, ale aj informácie sprístupnené povinnými osobami na základe práva na informácie povinne alebo na žiadosť kohokoľvek bez uvedenia účelu alebo právneho dôvodu.

Návrh nového znenia § 30 ods. 5 zákona o štátnej štatistike jednoznačne určuje výnimky, za ktorých štatistický údaj nie je dôverným štatistickým údajom, a teda štatistický údaj je možné poskytovať aj na iné ako štatistické účely vrátane jeho zverejnenia.

 

K čl. I bodu 30 [§ 81 ods. 22]

Doterajší systém bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka s cieľom stabilizovať systém, aplikačná prax z predchádzajúcich rokov však ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobú neurčitú, no vypovedali sa už po prvom roku. Vzhľadom na to, že časté presuny výrobcov v rámci OZV naopak spôsobovali nestabilitu systému, navrhuje sa zmluvy uzatvárať na obdobie najmenej 2 kalendárnych rokov, tak pre výrobcov ako i obce. Na základe tejto zmeny budú môcť aj OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv zo strán OZV pre nedostatok výrobcov.

 

K čl. I bodu 31 [§ 81 ods. 27]

Dopĺňa sa nová povinnosť pre zberové spoločnosti zabezpečiť, aby odpad z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraný v obci končil v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zariadení určenom na materiálové zhodnotenie. 

 

K čl. I bodu 32 [§ 82 ods.1]

V poslednej novele došlo k úprave § 81 ods. 1, z uvedeného dôvodu sa preformulovalo znenie § 82 ods. 1.

 

K čl. I bodu 33 [§ 88a ods. 2 písm. f)]

Potreba zefektívnenia kontroly cezhraničnej prepravy batérií  a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe.

 

K čl. I bodom 34 až 36  [§ 90]

Uvedenou zmenou sa spresňuje, že podmienkou udelenia autorizácie je, aby nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o zrušení autorizácie z určitých špecifických dôvodov (napr. držiteľ nedodržal podmienky jej udelenia). K samotnému zrušeniu autorizácie môže totiž dôjsť aj na základe žiadosti jej držiteľa, čo by nemalo byť prekážkou pre jej opätovné udelenie ak sa subjekt znova rozhodne pre výkon autorizovanej činnosti.

 

K čl. I bodu 37 [§ 92 ods. 2] 

Legislatívno-technická úprava, absencia podmienky preukázania bezúhonnosť pri žiadosti o predĺženie autorizácie aj pre tretiu osobu.

 

K čl. I bodu 38  [§ 93 ods. 1]

V prípade samotného oznámenia zmeny sa subjekt mohol vyhnúť zaplateniu správneho poplatku. Upravenie predmetného ustanovenia je preto nevyhnutné kvôli jeho zosúladeniu so zákonom o správnych poplatkoch.

 

K čl. I bodu 39  [§ 93 ods. 2]

Uvedená zmena spočíva v precizovaní textu nadväzujúceho na § 93 ods. 1 zákona, ktorý je taktiež predmetom novely zákona.

 

                K čl. I bodom 40 [§ 94 ods. 2 písm. g)]

Do dôvodov pre zrušenie autorizácie OZV sa dopĺňa ďalší významný dôvod.

 

K čl. I bodu 41 a 42 [§ 94 ods. 3 písm. e), § 94 ods. 4 písm. e)]

Doplnenie chýbajúcich dôvodov na zrušenie autorizácie pre tretiu osobu a výrobcov, ktorí si plnia povinnosti individuálne.

 

K čl. I bodu 43  [§ 95 ods. 2 písm. c)]

K zmene dochádza z dôvodu, že ministerstvo plánuje zabezpečovať odbornú prípravu pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke svojpomocne, bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou.

 

K čl. I bodu 44  [§ 95 ods. 3]

Vypúšťa sa ustanovenie o minimálnej frekvencii konania skúšok za účelom overenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť na základe skúseností z praxe. Ak nie sú prihlásení žiadatelia o odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť, nie je možné dodržať ustanovenú minimálnu frekvenciu.

 

K čl. I bodu 45  [§ 97 ods. 1 písm. d)]

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu aplikačnej praxe, nakoľko je potrebné v rámci súhlasu podľa písm. d) rozlišovať, či sa jedná o zariadenie na zber alebo prevádzku zberného dvora. V praxi môžu nastať nasledovné situácie:

-              súhlas sa udelí pre zariadenie na zber odpadov,

-              súhlas sa udelí pre prevádzku zberného dvora,

-              súhlas sa udelí pre zariadenie na zber odpadov a zároveň aj pre prevádzku zberného dvora, za podmienky, že sa vyšpecifikujú druhy odpadov, ktoré sa budú zbierať v jednotlivých zariadeniach (t. j. v zbernom dvore sa môžu zbierať len odpady zaradené do kategórie 20).

Doteraz vydané rozhodnutia zostávajú v platnosti (viď prechodné ustanovenia).

Súvisiace zmeny: § 22 vykonávacej vyhlášky a úprava položky č. 162 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z.

 

K čl. I bodu 46  [§ 97 ods. 1 písm. f) a g)]

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa pristúpilo k vypusteniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f), nakoľko činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi sú už súčasťou iných súhlasov (okrem prepravy). Vypustením predmetného súhlasu dochádza k zníženiu administratívnej záťaže na strane podnikateľských subjektov, ale aj na strane príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (v prípade prepravy sa jedná o okresné úrady a aj okresné úrady v sídle kraja).

V prípade súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne s azbestom, ktorý sa udeľoval pre firmu vykonávajúcu nakladanie s odpadom obsahujúci azbest (stavebné a demolačné práce), sa už nebude udeľovať súhlas podľa písm. f), avšak takáto firma, bude môcť svoju činnosť vykonávať len po udelení súhlasu podľa písm. b). V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb (ČOV), ktoré nakladajú s nebezpečným odpadom, sa už nebude udeľovať súhlas podľa písm. f), nakoľko tieto zariadenia sú už prevádzkované a povoľované podľa osobitných predpisov. Podľa zákona o odpadoch sa týmto zariadeniam bude udeľovať súhlas podľa písm. e) - vydanie prevádzkového poriadku. V prípade prepravy nebezpečných odpadov, ten, kto vykonáva prepravu odpadov (akýchkoľvek) pre vlastnú ako aj cudziu potrebu je povinný sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch. Nejedná sa o bežného pôvodcu, ktorý prepravuje vlastný odpad medzi svojimi prevádzkami alebo k ďalšiemu oprávnenému držiteľovi za účelom splnenia povinností podľa § 14 zákona od odpadoch. Ide o dopravcu odpadu pre vlastnú potrebu, ktorý prepravuje odpad v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“ (napr. v rámci svojich služieb ponúka aj službu prepravy odpadu). Ďalej môže ísť o dopravcu odpadu pre cudziu potrebu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci predmetu podnikateľskej činnosti charakteru „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“.

Doteraz vydané rozhodnutia strácajú platnosť okrem súhlasov na nakladanie s odpadom s obsahom azbestu, ktorým platnosť skončí uplynutím doby na ktorú boli vydané.

Zároveň sa dopĺňa čl. III (zákon č. 39/2013 Z. z.) návrhu zákona o nové novelizačné body, prostredníctvom ktorého sa upravuje ustanovenie § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod a prechodné ustanovenie.

 

S vypustením predmetného súhlasu súvisia nasledovné zmeny: § 26 ods. 1 písm. a), § 26 ods. 2 písm. b) , § 97 ods. 2 písm. a), § 97 ods. 3, § 107 písm. g), § 117 zákona o odpadoch, § 24 vykonávacej vyhlášky, príloha č. 12 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. a úprava položky č. 162 písm. f) zákona č. 145/1995 Z. z.

Na uvoľnené  miesto v zákone o odpadoch sa presúva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí.

 

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pristúpilo ministerstvo aj k vypusteniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g).

Na uvoľnené miesto sa v zákone presúva súhlas na schválenie plánu na recykláciu lode.

 

K čl. I bodu 47 [§ 97 ods. 1 písm. j)] 

Zmenou sa zabezpečí precizovanie textu, ktoré je výsledkom aplikačnej praxe, kde prichádza k rôznej interpretácii. V rámci praktickej aplikácie prichádza k situáciám, v ktorých prevádzkovateľ skládky odpadov žiada o uvoľnenie účelovej finančnej rezervy na monitorovanie skládky aj v prípadoch, kde je skládky uzavretá len sčasti a naďalej prebieha prevádzka skládky, teda zneškodňovanie odpadov. Účelová finančná rezerva je určená v prípade monitorovania tak ako je uvedené v § 24 ods. 1 po uzavretí skládky, nielen jej časti. Súčasne z § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti jednoznačne vyplýva, že monitorovanie po uzavretí v príslušnej frekvencii sa má realizovať až od momentu vydania potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov, od ktorého sa považuje skládka za definitívne uzatvorenú. Súčasne v tomto ustanovení je taktiež uvedené, že monitorovanie je minimálne 30 rokov a začína odo dňa vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov a nielen jej časti. Ďalším argumentom je, že účelová finančná rezerva sa počíta na monitorovanie po uzavretí skládky ako celku na príslušné obdobie, ktoré je minimálne 30 rokov a nie na čiastkové monitorovanie v prípade uzatvárania po častiach.

 

K čl. I bodu 48 [§ 97 ods. 1 písm. t)] 

K vypusteniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením pristúpilo ministerstvo z nasledovných dôvodov:

-              predmetný súhlas sa v súlade s § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch udeľuje len pôvodcovi odpadu, avšak v niektorých prípadoch bol predmetný súhlas udelený držiteľovi odpadu, ktorý nie je pôvodcom tohto odpadu,

-              od účinnosti zákona o odpadoch (t. j. od 01.01.2016) bolo udelených spolu len 21 súhlasov podľa písm. t),

-              v súhlasoch absentoval dôvod potreby dlhšieho zhromažďovania odpadov,

-              jednou z podmienok pre udelenie predmetného súhlasu (§ 97 ods. 16) je preukázanie, že na území SR sa nenachádza vhodné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie predmetného druhu odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne, avšak v praxi sa často stáva, že uvedený súhlas podľa písm. t) je udeľovaný pre také druhy odpadov, pre ktoré existujú dostatočné kapacity na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie na území SR a taktiež sa jednalo o veľké množstvá (objemy) odpadov (napr. 3 000 t, 5 000 t), pre ktoré je problematické zabezpečiť skladovanie u pôvodcu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch,

-              § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch ustanovuje maximálne obdobie, počas ktorého je možné odpad skladovať a zhromažďovať, cieľom predmetného ustanovenia je zamedzenie vytvárania háld odpadu a zabezpečenie plynulého nakladania s odpadom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na fakt, že cieľ predmetného súhlasu sa minul účinku, ministerstvo pristúpilo k jeho zrušeniu.  Vypustením predmetného súhlasu sa zároveň znižuje administratívna záťaž na strane štátnych orgánov.

Doteraz vydané rozhodnutia strácajú platnosť.

S vypustením predmetného súhlasu súvisia nasledovné zmeny: § 14 ods. 1 písm. i), § 97 ods. 2 písm. a), § 97 ods. 3, § 97 ods. 16, § 113 ods. 2 písm. x), § 113 ods. 4, § 117 zákona o odpadoch, § 26 vykonávacej vyhlášky a úprava položky č. 162 písm. t) zákona č. 145/1995 Z. z.

 

K čl. I bodu 49  [§ 97 ods. 1 písm. v) a w)]

Legislatívno-technická úprava v spojitosti s vypustením písm. f), g) a t) v § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a z dôvodu zachovania abecedného poradia súhlasov uvedených v § 97 ods. 1.

Súvisiace zmeny: § 79a ods. 3 písm. b), § 105 ods. 2 písm. aj), § 113 ods. 4, § 117 zákona o odpadoch, § 26c vykonávacej vyhlášky.

 

K čl. I bodu 50 [§ 97 ods. 2 písm. a)]

Zmenou ustanovenia sa zabezpečí jednotnosti pri aplikácii  § 97 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva pri vydávaní rozhodnutí o udelení predmetných súhlasov. Zo strany orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pri udeľovaní súhlasu je nutné túto požiadavku posudzovať vo vzťahu ku všetkým odpadom, s ktorými sa v rámci jednotlivých súhlasov bude nakladať. Tzn., že v prípade zhodnocovania odpadov sa to týka nielen odpadov, ktoré budú zhodnocované, ale aj tých, ktoré budú výsledkom procesu zhodnocovania

 

K čl. I bodu 51 [§ 97 ods. 3]

Legislatívno-technická zmena.

 

K čl. I bodu 52 [§ 97 ods. 13] 

Zmenou sa zabezpečí precizovanie textu, ktoré je výsledkom aplikačnej praxe, kde prichádza k rôznej interpretácii. V rámci praktickej aplikácie prichádza k situáciám, v ktorých prevádzkovateľ skládky odpadov žiada o uvoľnenie účelovej finančnej rezervy na monitorovanie skládky aj v prípadoch, kde je skládka uzavretá len sčasti a naďalej prebieha prevádzka skládky, teda zneškodňovanie odpadov. Účelová finančná rezerva je určená v prípade monitorovania tak, ako je uvedené v § 24 ods. 1 po uzavretí skládky nielen jej časti. Súčasne z § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti jednoznačne vyplýva, že monitorovanie po uzavretí v príslušnej frekvencii sa má realizovať až od momentu vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov, od ktorého sa považuje skládka za definitívne uzatvorenú. Súčasne v tomto ustanovení je taktiež uvedené, že monitorovanie je minimálne 30 rokov a začína odo dňa vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov a nielen jej časti. Ďalším argumentom je, že účelová finančná rezerva sa počíta na monitorovanie po uzavretí skládky ako celku na príslušné obdobie, ktoré je minimálne 30 rokov a nie na čiastkové monitorovanie v prípade uzatvárania po častiach.

 

K čl. I bodu 53 [§ 97 ods. 16] 

Legislatívno-technická úprava v spojitosti s vypustením písm. t) v § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

 

 

K čl. I bodu 54 [§ 97 nový ods. 16]

Aktuálne znenie neodráža v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania filozofiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010) ako aj trendy uplatňované v tejto oblasti v iných členských štátoch EÚ. Obmedzenie platnosti súhlasu na päť rokov je pre prípady, ak je súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu, v tomto prípade podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o integrovanej prevencii“), zbytočné a zaťažujúce stranu žiadateľa (podnikateľské subjekty) ako aj stranu Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako príslušného orgánu štátnej správy. V zmysle zákona o integrovanej prevencii, konkrétne § 34 ods. 5 a 6 sa vykoná environmentálna kontrola prevádzky minimálne raz za rok resp. raz za tri roky. Tieto časové lehoty sa uplatňujú v plnej miere. Z vyššie uvedeného je možné jednoznačne vyvodiť, že takéto prevádzky sú pod kontinuálnym dohľadom. Časová perióda aj pri maximálnom časovom rozpätí tri roky je o dva roky kratšia ako lehota päť rokov, na ktoré sa môže udeliť súhlas. V zákone o odpadoch je táto lehota piatich rokov okrem iného určená aj z dôvodu, aby príslušné orgány minimálne v tejto lehote pri predlžovaní súhlasu preverili jeho podmienky a podobne. Súčasne je potrebné uviesť, že v drvivej väčšine prevádzok povolených podľa zákona o integrovanej prevencii sa realizujú zmeny integrovaných povolení niekoľkokrát do roka. Čo v praktickej aplikácii znamená, že štát prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva v prenesenom zmysle predlžovanie súhlasu aj keď reálne túto zmenu nezrealizuje. V každom konaní môže Slovenská inšpekcia životného prostredia na základe žiadosti ale aj na základe výsledkov environmentálnej kontroly aktualizovať podmienky integrovaného povolenia, a teda aj podmienky, ktoré súvisia so súhlasmi, ktoré sú ich súčasťou a sú vydávané v súlade so zákonom o odpadoch. V neposlednom rade vyvoláva praktická aplikácia rozpor so zákonom o integrovanej prevencii, podľa ktorého platnosť integrovaného povolenia nie je obmedzená. Je dôležité podotknúť, že integrované povolenie tvorí celok rôznych súhlasov a povolení, ktoré by boli vydávané podľa osobitných predpisov. Integrované povolenie je platné ako celok a v prípade súhlasu obmedzeného na päť rokov je nekoncepčné a nelogické, že zostávajúce časti platia, avšak prevádzkovateľ nemôže vykonávať činnosť tak, aby neporušoval zákon o integrovanej prevencii, pretože parciálna časť je teoreticky neplatná.

 

K čl. I bodu 55 [§ 97 ods. 17] 

Zmenou sa zabezpečí precizovanie textu, ktoré je výsledkom aplikačnej praxe, kde prichádza k rôznej interpretácii. V rámci praktickej aplikácie by mohlo prísť k situácii, že prevádzkovateľ skládky aj napriek svojej zákonnej povinnosti vykonávať monitorovanie skládky po jej uzavretí takúto činnosť nebude realizovať. Monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí je dôležité z pohľadu ochrany životného prostredia, a teda možnosti v čo najkratšom čase zachytiť prípadný negatívny vplyv skládky na svoje okolie.

 

K čl. I bodu 56  [§ 97 ods. 18]

Legislatívno-technická zmena.

 

K čl. I bodu 57 [§ 97 ods. 20] 

V rámci aplikačnej praxe vyplynula potreba doplnenia možnosti udelenia súhlasu na spätné zasypávanie, pri ktorom sa použijú odpady v súlade s predpismi platnými v oblasti odpadového hospodárstva, aj zhotoviteľovi geologických prác, ak vykonáva činnosť spätného zasypávania pri sanácii environmentálnej záťaže alebo sanácii geologického prostredia podľa zákona               č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákona) v znení neskorších predpisov.

K čl. I bodu 58 [§ 98 ods. 4] 

Legislatívno- technická úprava.

 

K čl. I bodu 59 [§ 98 ods. 5] 

K vypusteniu slova „ písomnej“ dochádza z dôvodu plánovaného zavedenia elektronického spôsobu podávania žiadostí o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch. Z dôvodu aplikačnej praxe bolo potrebné okresným úradom ustanoviť lehotu na vydanie potvrdenia o registrácii podľa § 98.

K čl. I bodu 60 [§ 100 ods. 3 písm. d)]

K zmene dochádza z dôvodu, že ministerstvo plánuje zabezpečovať odbornú prípravu pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke svojpomocne, bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou.

 

K čl. I bodu 61 [§ 103 ods. 3] 

Uvedené podrobnosti bude presnejšie upravovať vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

 

K čl. I bodu 62 [§ 105 ods. 2 písm. k) a o)]

K zmene dochádza z dôvodu, že ministerstvo plánuje zabezpečovať odbornú prípravu pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke svojpomocne, bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou.

 

K čl. I bodu 63 [§ 105 ods. 2 ] 

Legislatívno-technická úprava v spojitosti s vypustením písm. f) a t) v § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

 

K čl. I bodu 64 [§ 105 ods. 2 písm. al) a am)]

Doplnenie ustanovenia súvisí so zriadením účtu v štátnej pokladnici podľa ustanovení § 24 ods. 4, aby každá skládka odpadov mala jednoznačný identifikátor pre prijatie platby. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť aj zoznam identifikátorov platieb účelovej finančnej rezervy, zabezpečiť jeho zverejnenie a riešiť  operatívne jeho aktualizáciu v prípade zmien, napr. pri zmene prevádzkovateľa počas prevádzky skládky odpadov. Dopĺňa sa kompetencia ministerstva ako orgánu, ktorý monitoruje cezhraničnú prepravu batérií a akumulátorov.

 

K čl. I bodu 65 [§ 105 ods. 3 písm. m)] 

Doplnenie splnomocňujúceho ustanovenia k podrobnostiam o úrovni dotriedenia.

 

K čl. I bodu 66 [§ 106 písm. g)]

Zmena kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

 

K čl. I bodu 67 [§ 107 písm. g)]

Legislatívno-technickú úprava, ktorá súvisí s vypustením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy.

 

K čl. I bodu 68 [§ 107 písm. s)]

Zmena uvedeného ustanovenia súvisí so skutočnosťou, že okresné úrady v sídle kraja udeľujú súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch na vykonávanie prípravy na opätovné použitie. Kompetenciu na schvaľovanie prevádzkových poriadkov, t. j. udeľovanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) majú však okresné úrady. Z dôvodu zjednotenia a zabezpečenia udelenia súhlasu na vykonávanie činnosti a schválenie prevádzkového poriadku vzťahujúcemu sa k tejto činnosti jedným povoľujúci orgánom bola doplnená do kompetencií okresného úradu v sídle kraja aj kompetencia na schválenie prevádzkového poriadku zariadenia vykonávajúceho činnosť prípravy na opätovné použitie.

Okresné úrady v sídle kraja, okrem iného zároveň udeľujú súhlas aj podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadu na spätné zasypávanie. V uvedenom prípade však nebolo potrebné presunúť kompetenciu na schvaľovanie prevádzkového poriadku, nakoľko sa nejedná o "zariadenie" a uvedená činnosť zhodnocovania "využitie odpadu na spätné zasypávanie" nepodlieha súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.

 

K čl. I bodu 69 [§ 108 ods. 1 písm. c)] 

Okresnému úradu sa dopĺňa povinnosť zverejňovať zoznam subjektov, ktoré sa  zaregistrovali na činnosti nakladania s odpadom podľa § 98 zákona (v zmysle článku 26 smernice 2008/98/ES o odpade). Zoznam bude súčasťou Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej len „ISOH“).

Zverejnenie týchto informácií zvýši transparentnosť v nakladaní s odpadmi činnosťami, ktoré sú predmetom registrácie podľa § 98 zákona. Zároveň verejná dostupnosť zoznamu registrovaných subjektov umožní slovenským aj zahraničným spoločnostiam ľahší výber subjektu na zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom registrácie podľa § 98 zákona. 

 

K čl. I bodu 70 [§ 110 ods. 1 písm. a)]

Doplnenie kompetencií Slovenskej obchodnej inšpekcie vo vzťahu ku kontrole povinností podľa § 25 ods. 13.

 

K čl. I bodu 71 a 72  [§ 113]

Legislatívno-technická úprava v spojitosti s vypustením písm. f) a t) v § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

 

K čl. I bodu 73 [§ 114 ods. 4] 

Zjednotenie prístupu ku zmenám v rozhodnutiach – jednalo sa o výnimku, ktorá nepokrývala všetky súhlasy, ktoré boli potrebné pre prevádzkovanie zariadení. Vo väčšine prípadov žiadateľ po využití uvedeného ustanovenia aj tak musel požiadať o vykonanie zmeny rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona. Ďalším dôvodom uvedenej zmeny je, že v rámci prevádzkovania ISOH, je jeho funkcionalita postavená na základnej identifikácii subjektu cez IČO, čo by v tomto prípade bez zmeny rozhodnutia podľa § 114 ods.1 písm. a) zákona nebolo možné uplatniť.

 

K čl. I bodu 74  [§ 114b)] 

Na základe aplikačnej praxe sa dopĺňa a precizuje existujúci mechanizmus na zabezpečenie uzavretia skládky odpadu. Navrhuje sa, aby v prípadoch, keď je prevádzkovateľ skládky odpadov nečinný konkrétne ide o prípady kde si splnil svoju povinnosť podať žiadosť ale ďalej už nerealizuje ďalšie potrebné kroky. V taktom prípade  príslušné orgány štátnej správy majú možnosť nariadiť mu vykonanie potrebných úkonov za účelom uzavretia skládky v určenej lehote. V prípade nevykonania všetkých potrebných úkonov, môže príslušný orgán štátnej správy cez právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie na stavebné práce zabezpečiť uzatvorenie skládky alebo je časti, a to na náklady prevádzkovateľa.

 

K čl. I bodu 75  [§ 115 ods. 4]

Analogicky k pokutám (§ 116), ku ktorým orgán štátnej správy, môže v rámci rozhodnutia uložiť nápravné opatrenie, dopĺňa sa táto možnosť aj k sankciám za priestupok.

 

K čl. I bodu 76  [§ 117 ods. 1]

Doplnenie pokuty k novej povinnosti podľa  § 16 ods. 12.

 

K čl. I bodu 77  [§ 117 ods. 2]

Zmena ustanovenia týkajúceho sa sankcií súvisí so zavedením novej povinnosti dodávateľa výrobku poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie v súlade s čl. 9 ods. 1 písm. i) rámcovej smernice.

 

K čl. I bodu 78  [§ 117 ods. 3]

Legislatívno-technická úprava.

Pokuta za nesplnenie povinnosti podľa § 28 ods. 9 písm. c) sa nachádzala v § 117 odseku 1 aj odseku 3.

 

K čl. I bodu 79 [§ 117 ods. 6] 

Doplnenie sankcie v § 117 ods. 6 súvisí s doplnením nových povinností v § 6 ods. 13, § 81 ods. 27 a § 88a ods. 1 písm. f).

 

K čl. I bodu 80 [§ 135i]

S ohľadom na zmeny vykonané v § 97 je potrebné zadefinovať aj prechodné ustanovenia, aby bolo zrejmé, že rozhodnutia vydané do dňa účinnosti návrhu zákona strácajú od 15. októbra (deň navrhovanej účinnosti právnej úpravy) platnosť. Subjekty, ktoré vykonávali prepravu nebezpečného odpadu v rámci súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ktorý sa ruší, sú povinné sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch v prípade, že fyzicky aj naďalej vykonávajú prepravu nebezpečného odpadu alebo vykonávajú inú činnosť, na ktorú sa vzťahuje registrácia podľa § 98.  Do doby vydania potvrdenia o registrácií podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch sa tieto subjekty preukazujú podanou žiadosťou podľa § 98 zákona o odpadoch.

 

K čl. I bodu 81 [ Príloha č. 3]

Z dôvodu zavedenia zálohového systému pre jednorazové nápojové obaly z plastu od roku 2022 je potrebné upraviť aj výšku miery recyklácie odpadov z plastových obalov, nachádzajúcich sa v triedenom zbere komunálneho odpadu. Nová miera recyklácie na jednotlivé roky sa vzťahuje na organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktoré zabezpečujú plnenie vyhradených povinností za svojich zmluvných výrobcov obalov. Táto miera recyklácie sa však vzťahuje iba na odpady z obalov, nachádzajúce sa v komunálnom odpade, a to z dôvodu vylúčenia plastových nápojových obalov, ktoré budú podliehať zálohovaniu.

K čl. I bodu 82 [ Príloha č. 3a]

Plnenie cieľov zberu sa upravuje na kalendárny rok, pričom sa zavádzajú ciele zberu v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na to, že v roku 2022, resp. 2023 dôjde k výraznejšiemu poklesu plastových fliaš v triedenom zbere v dôsledku zavedenia zálohového systému, cieľ zberu v týchto rokoch sa nezvyšuje výrazným spôsobom.

 

K čl. II

Legislatívno-technická úprava v spojitosti so zmenami v § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.

 

K čl. III

K bodu 1 [§ 2 písm. l)]

Sprecizovanie znenia pre potreby aplikácie, nakoľko v zákone je prenesený význam slova zo Smernice 2010/75 "zariadenie" definované ako "prevádzka" ako celok ide o nápravu slovnej chyby.

 

K bodu 2 [§ 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod)]

Z dôvodu legislatívnej zmeny v zákone zákon o odpadoch, ktorou sa ruší súhlas § 97 ods. 1 písme. f) v pôvodnom znení :

“súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja” je potrebné v zákone o IPKZ vypustiť súhlas v § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod. Nakoľko preprava už bude v zmysle zákona o odpadoch riešená výlučne prostredníctvom registrácie, táto činnosť je upravená následne v §7.

 

K bodu 3 a 5 [§ 7 ods. 1 písm. e), § 21 ods. 2 písm. f)]

Z dôvodu vypustenia súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) sa pre prevádzky IPKZ dopĺňajú podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu do povinných náležitostí žiadostí o povolenie a do náležitostí povolenia.   

 

K bodu 4 [§ 7 ods. 2 písm. i)]

Aby z dôvodu legislatívnej zmeny v zákone o odpadoch, ktorou sa ruší súhlas § 97 ods. 1 písm. f) boli upravené všetky úkony prevádzky aj s prepravou, ktorá bude už riešená výlučne registráciou, je potrebné zabezpečiť uvedenú zmenu aj do integrovaného povolenia prevádzky tak, aby všetky súčasné podmienky boli zachované naďalej. Dokladom je potvrdenie o registrácii alebo samotná žiadosť o registráciu.

 

K bodu 6 [§ 35a ods. 1]

Na základe aplikačnej praxe sa dopĺňa a precizuje existujúci mechanizmus na zabezpečenie uzavretia skládky odpadu. Navrhuje sa, aby v prípadoch, keď je prevádzkovateľ skládky odpadov nečinný konkrétne ide o prípady kde si splnil svoju povinnosť podať žiadosť ale ďalej už nerealizuje ďalšie potrebné kroky. V taktom prípade  príslušné orgány štátnej správy majú možnosť nariadiť mu vykonanie potrebných úkonov za účelom uzavretia skládky v určenej lehote. V prípade nevykonania všetkých potrebných úkonov, môže príslušný orgán štátnej správy cez právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie na stavebné práce zabezpečiť uzatvorenie skládky alebo je časti, a to na náklady prevádzkovateľa.

 

K bodu 7 [§ 40h]

Z dôvodu vypustenia pôvodného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja sa pristúpilo k úprave prechodného obdobia pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu tak, aby k zániku povolenia došlo k dátumu účinnosti zákona a aby  zmena povolenia spočívajúca v doplnení podmienok  nastala na základe zmeny vykonanej inšpekciou v lehote 12 mesiacov od účinnosti  tohto zákona. Pokiaľ ide o povinnosť predloženia dokladu o registrácii podľa nového § 7 ods. 1 písm. i), táto sa vzťahuje iba na prevádzkovateľa, ktorý činnosť prepravy vykonával na základe integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3písm. c) šiesteho bodu.

 

Úpravou zákona o odpadoch došlo k pozastaveniu možnosti predĺženia všetkých existujúcich/vydaných súhlasov. Nakoľko má uvedené významný vplyv na konania podľa tohto zákona,  prevádzky by nemohli požiadať o predĺženie existujúceho súhlasu, ale budú musieť požiadať o vydanie nového takého istého súhlasu. Navrhovanou úpravou zabezpečujeme nevyhnutný čas pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre tak veľkého množstvo prevádzok. Rovnako navrhovaným znením riešime už vzniknutú situáciu, kedy sa nesmú predlžovať súhlasy, ale konanie už mohlo začať. Podľa súčasne platného zákona by muselo dôjsť k zastaveniu konania a opätovnému podaniu návrhu zo strany prevádzkovateľa. Ten by už nemusel splniť požiadavku podľa § 11 ods. 8, kedy by podal žiadosť najneskôr 5 mesiacov pred skončením platnosti súhlasu, kedy mu zákon garantuje, že až do ukončenia konania ostávajú podmienky povolenia v platnosti. Týmto by v procese konania došlo k vypršaniu platnosti súhlasu a nutnosti pozastavenia prevádzky.

 

K bodu 8 [poznámka pod čiarou k odkazu 30]

Legislatívno-technická úprava.

 

K čl. IV

Posun termínu, do ktorého môžu výrobcovia uvádzať neoznačené obaly na trh o jeden mesiac vyplynul z požiadavky výrobcov obalov z dôvodu zabezpečenia logistiky pred spustením zálohovania obalov. Zároveň sa upravuje aj termín na distribúciu, ktorý sa nedopatrením neupravil v súvislosti s posunom spustenia zálohovania v predchádzajúcej súvisiacej novele.

 

K čl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje na 15. októbra 2021. Delená účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2022 pre zmenu veľkosti predajnej plochy, na ktorej je povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch a vychádza z opatrenia O.31 Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 a taktiež pre ciele recyklácie v súvislosti so spustením zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Povinnosť uzatvorenia zmluvy medzi OZV a obcou na obdobie dvoch rokov sa posúva až od 1. januára 2023, z dôvodu zosúladenia so zmluvami výrobca  - OZV.  Zavedenie povinnosti triedeného zberu pre textil sa navrhuje od 1. januára 2025 v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851.

 

 

V Bratislave dňa 26. mája 2021

 

 

 

Eduard Heger, v.r.

                                                 predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Ján Budaj, v.r.

                                         minister životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 252
PoUtStŠtPiSoNe
: