TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 345/2021 Z. z.

27.10. 2021, 18:16 |  najpravo.sk

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NRSR

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do legislatívneho procesu  poslanci Národnej rady Slovenskej republiky:  Jozef Habánik, Dušan Jarjabek.

 

Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej vykonanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písm. c) tohto ods. zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodom 1 a 2

S cieľom umožniť vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej vykonanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písm. c) tohto ods. zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.

 

Z dôvodu úpravy §27 ods. 2 písm. a) vyplýva nutnosť ods. 3 vypustiť a nasledujúce ods. prečíslovať.

 

 

K Čl. II

 

Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2021, vzhľadom na začiatok akademického roka 2021/2022.

 

 

 

Spoločná  správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) v druhom čítaní

 

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu  zákona.

 

I.

 

                Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2021 č. 748 sa uzniesla prerokovať  návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

 

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

 

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie do 14. júna 2021.

 

Navrhovatelia zákona listom zo dňa 3. 6. 2021 požiadali predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zaradenie predmetného návrhu zákona na jeho prerokovanie v druhom čítaní na septembrovú schôdzu NR SR. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote do začiatku konania septembrovej schôdze NR SR.

 

Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

 

II.

 

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

III.

 

                K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021

a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport  v uznesení č. 100 zo 16. septembra 2021

 

zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

 

IV.

 

Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto  pozmeňujúce a doplňujúce  návrhy:

 

1.            V názve zákona a v čl. I, úvodnej vete sa za slová „v znení  neskorších predpisov“ dopĺňajú slová „v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“.

 

Legislatívno-technická pripomienka; zosúladenie s 23. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).

Ústavnoprávny výbor NR SR      

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť  

     

2.            V čl. I, 1. bode sa slová „nahrádzajú slová „uskutočňovať štátne skúšky“,“ nahrádzajú slovami „slová „uskutočňovať štátne skúšky“ nahrádzajú“.

 

Legislatívno-technická pripomienka; zosúladenie s 25. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR      

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť        

3.            V čl. I, 2. bod znie:

„2. V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.“.

 

Legislatívno-technická pripomienka; zosúladenie s 31. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR      

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť        

 

4.            Čl. I sa dopĺňa 3. a 4. bodom, ktoré znejú:

 „3.  V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 27 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods.                 5“.

4.            V § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 27 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 6“.“.

 

Legislatívno-technická pripomienka; precizovanie návrhu zákona z dôvodu vypustenia § 27 ods. 3 a následného prečíslovania doterajších odsekov v 2. bode návrhu zákona, nakoľko toto vypustenie sa nepremietlo do celého textu platného znenia.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR      

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť        

 

5.  Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

 

„Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z. a zákona č. 426/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

V § 55 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis35b) neustanovuje inak.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b  znie:

„35b) § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.“.

               

                Doterajší článok II sa primerane preznačí.

               

                V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví aj názov zákona.

 

                Akceptovanie stanoviska OLaAP K-NR SR. Cieľom je odstrániť kolíziu navrhovanej úpravy § 27 ods. 2 písm. a) Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s § 55 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť        

 

6.  V čl. II sa slová „ 1.septembra 2021“ nahrádzajú slovami „1.januára 2022“.

               

                Prerokovanie návrhu, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní až na septembrovej schôdzi NR SR. Z toho dôvodu je potrebné upraviť nadobudnutie jeho účinnosti.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

                               Gestorský výbor odporúča schváliť        

               

 

                Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6  spoločne s odporúčaním ich schváliť.

 

V.

 

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade  Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

 

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) zo 17. septembra 2021 č. 108.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Augustína Hambálka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.

 

 

 

Bratislava  september 2021

 

 

 

 

 

Richard Vašečka v. r.

predseda

Výboru NR SR  pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 73
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Prednosť skutočnej vôle účastníkov zmluvy pred jej formálnym vyjadrením

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie zákona v prípade, keď súdy formálne posudzovali zmluvu len podľa obsahu bez ...

JUDIKATÚRA: Kritéria pre posúdenie striedavej starostlivosti a odôvodnenie rozhodnutia

Ústavný súd ČR sa vo svojom rozsudku vyjadril k tomu, čo všetko by mali súdy zohľadňovať pri striedavej starostlivosti.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia informácie pre zneužitie práva

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k možnosti odmietnutia sprístupniť informáciu z dôvodu zneužitia práva na informácie.

JUDIKATÚRA: Právo na informácie vs. kapacitné možnosti správneho orgánu

Môže správny orgán odmietnuť vyhovieť žiadosti o sprístupnenie informácie z dôvodu nedostatku kapacitných možností na poskytnutie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: