TlačPoštaZväčšiZmenši

43/2019 Z. z.

26.2. 2019, 18:47 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „návrh zákona“).          

Návrh zákona upravuje poskytovanie pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty, formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Konkrétne ide o minerálny olej spotrebovaný v poľnohospodárskej prvovýrobe podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19.

                Podnetom pre tvorbu návrhu zákona je snaha systémovo určiť spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne poskytnutie pomoci na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov. Táto úprava poskytovania pomoci formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov predstavuje významný moment pre poľnohospodársku prvovýrobu, pretože, na jednej strane stimuluje aktívne poľnohospodárske subjekty, ktoré prinášajú do poľnohospodárstva pridanú hodnotu vo forme výstupov z rastlinnej a živočíšnej produkcie, na druhej strane významne účelovo znižuje náklady na nákup minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe bez toho, aby neúmerne administratívne zaťažili žiadateľa.               

Pomoc, ktorá sa ustanovuje týmto návrhom zákona napĺňa aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020, v bode, v ktorom sa uvádza, že „v súlade

s pravidlami SPP vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu“.

                Týmto nástrojom pomoci reagujeme na endogénne faktory ekonomických výsledkov slovenských poľnohospodárskych podnikov. Podstata týchto endogénnych faktorov spočíva

v stave a vo vývoji trhu so vstupmi a výstupmi a v štruktúre poľnohospodárskych subjektov. Na slovenskom trhu sú v porovnaní s inými štátmi Európskej únie vyššie ceny vstupov a realizačné ceny výstupov, tak v zásade neumožňujú investičnú reprodukciu. Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi.

Predpokladáme, že aplikovaním tohto nástroja pomoci dôjde k stimulácii hlavných prvkov konkurenčnej schopnosti poľnohospodárskej prvovýroby, ktorými sú rast tvorby pridanej hodnoty a rast produktivity práce, spojené s technologickou a inovačnou dynamikou, čím budú vytvorené predpoklady, aby došlo k stimulácii podstaty konkurenčnej výhody poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike, ktorou je produkcia kvalitných poľnohospodárskych výrobkov. Vzhľadom na tento kauzálny reťazec je možné konštatovať, že stimulujeme naplnenie hlavného koncepčného cieľa slovenského poľnohospodárstva, ktorým je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov na primeranú úroveň, a tak prispieť k napĺňaniu cieľov a priorít spoločnej poľnohospodárskej politiky.

                Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadostí o pomoc, pričom žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) v termíne a za podmienok, ktoré budú uvedené vo výzve. Platobná agentúra vykoná v ďalšom kroku kontrolu žiadosti, v rámci ktorej overí splnenie podmienok stanovených v zákone a vo výzve a po splnení týchto podmienok uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci. Následne, platobná agentúra uhradí príjemcovi pomoci kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.

                Vzhľadom  na to, že tento druh pomoci je štátnou pomocou v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, návrh zákona spĺňa atribúty schémy štátnej pomoci.

                Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

K § 1

                Predmetné ustanovenie vymedzuje pôsobnosť zákona, ktorý upravuje poskytovanie pomoci podnikateľským subjektom pôsobiacim v sektore poľnohospodárskej prvovýroby  formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe.

 

K § 2

                Ustanovujú sa podmienky poskytovania pomoci, spôsob preukazovania splnenia podmienok na poskytnutie pomoci zo strany žiadateľa a doklady, ktoré žiadateľ preukazuje na účely poskytnutia pomoci.

                Žiadateľ preukazuje podmienky na poskytnutie pomoci dokladmi, ktoré predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“). Žiadateľ k žiadosti na poskytnutie pomoci prikladá doklad o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle metodiky danej Usmerneniami o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01), čestné vyhlásenie, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov, čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a originál alebo overenú kópiu potvrdenia miestne príslušného správcu dane, že nemá daňové nedoplatky, ďalej originál alebo overenú kópiu potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí s podnikaním v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou poľnohospodárskych produktov, originál alebo overenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, originál alebo overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a uvedením čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky spolu s originálom alebo overenou kópiou potvrdenia o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc.

Pokiaľ ide o preukazovanie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, vo výzve bude uvedený jednoznačný a konkrétny spôsob výpočtu pre splnenie tejto podmienky, uvedením konkrétnych údajov a položiek účtovnej závierky, ktoré je potrebné do výpočtov zahrnúť.

                Pokiaľ ide o preukazovanie, že žiadateľ použil minerálny olej, podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19, na účely spotreby v poľnohospodárskej prvovýrobe, táto podmienka je splnená odoslaním úplnej žiadosti o poskytnutie pomoci. Splnenie tejto podmienky následne overí platobná agentúra využitím údajov o počte hospodárskych zvierat, ktorý je určený v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) alebo z údajov o výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS).

 

K § 3

                Špecifikuje sa poskytovanie pomoci, t. j. technická časť podávania žiadosti o poskytnutie pomoci.

Žiadosť o pomoc žiadateľ predkladá platobnej agentúre v elektronickej alebo tlačenej podobe. Formulár žiadosti, ako aj ďalšie informácie na poskytnutie pomoci, platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorá bude zverejnená na webovom sídle platobnej agentúry. V prípade, ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti uvedené v zákone alebo výzve, platobná agentúra písomne vyzve žiadateľa, na odstránenie zistených nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, platobná agentúra vyradí žiadosť z ďalšieho spracovania, o čom žiadateľa vo výzve upozorní. Po prijatí všetkých žiadostí platobná agentúra vypočíta sumu pomoci pripadajúcu na jednotlivého žiadateľa. Pritom vychádza z údajov, ktoré uvedie žiadateľ v žiadosti a z údajov o počte hospodárskych zvierat, ktorý je určený v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) alebo z údajov o výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS).

Platobná agentúra po ukončení kontroly žiadostí a vyhodnotení žiadostí uzatvorí so žiadateľom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1 návrhu zákona, zmluvu o poskytnutí pomoci. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy platobná agentúra poskytne žiadateľovi pomoc

v sume uvedenej v zmluve.

               

K § 4

                V odseku 1 je ustanovená suma pomoci pripadajúca na jeden liter minerálneho oleja, ktorú platobná agentúra poskytuje žiadateľom, a to najviac na množstvo určené

v normatíve spotreby minerálneho oleja.

                Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.

                Odsek 3 ustanovuje spôsob krátenia pomoci pre jednotlivých žiadateľov v prípade, že limit výdavkov na poskytnutie pomoci bude nižší ako suma požadovanej pomoci všetkých žiadateľov. Ak bude súčet  súm pomoci jednotlivých žiadateľov presahovať sumu disponibilných finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyčlenených pre poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, platobná agentúra každému žiadateľovi rovnomerne kráti výšku pomoci vypočítaným koeficientom.

 

 

 

K § 5

                Upravuje sa pôsobnosť platobnej agentúry v súvislosti s vykonávaním kontroly plnenia podmienok pri poskytovaní pomoci a podmienok dohodnutých v zmluve.

                V odseku 2 je uvedený dôsledok porušenia  podmienok na poskytnutie pomoci.

 

K § 6

                Navrhovaným ustanovením sa stanovuje, že na poskytnutie pomoci formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja žiadatelia nemajú právny nárok, a že týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.

 

K § 7

                Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2019.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 245
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: