TlačPoštaZväčšiZmenši

395/2019 Z. z.

26.12. 2019, 16:05 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého dôvodom je predovšetkým vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. Okrem toho sa navrhuje úprava viacerých (aj systémových) prvkov pri vydávaní občianskych preukazov, preto sa pristúpilo k vypracovaniu nového zákona.

 

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

 

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje pre občanov mladších ako 15 rokov vydávať občiansky preukaz bez podoby tváre. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, pretože bude vydávaný z úradnej moci bez fyzickej  prítomnosti držiteľa. Vyhotovený doklad bude  automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar. Rovnaký postup sa navrhuje aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz.

 

Súčasne sa navrhuje možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, pričom sa navrhuje občiansky preukaz s podobou tváre vydávať s obmedzenou platnosťou analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre. Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb. Občiansky preukaz bez podoby tváre vydaný z úradnej moci bude držiteľovi ponechaný, kým nedosiahne vek 15 rokov pre prípad, že by zákonný zástupca nepožiadal po skončení platnosti občianskeho preukazu s podobou tváre o vydanie nového dokladu. Vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bude v tomto prípade spoplatnené do veku 15 rokov, pretože sa jedná o možnosť jeho vydania, nie o povinnosť. Od veku 15 rokov bude vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bezplatné tak, ako ustanovuje platná právna úprava. Takisto sa zachováva jeho bezplatné vydanie, ak dôjde k výmene dokladu za nový doklad z dôvodu uplynutia jeho časovej platnosti.

 

Návrhom zákona sa umožňuje požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, pretože vývoj za posledné roky poukazuje na početnú skupinu občanov Slovenskej republiky s pobytom mimo nášho územia, ktorí nemajú zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu, a teda nemajú ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo je možné v porovnaní s občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky považovať za obmedzujúce.

 

Rozširuje sa okruh občanov, ktorým môže byť žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre prijatá prostredníctvom mobilného pracoviska. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa môže mobilné pracovisko použiť iba u občanov bezvládnych z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko, z podnetov z praxe sa okruh rozširuje o občanov bezvládnych z dôvodu psychického ochorenia.

 

V novele zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa navrhuje, aby policajt bol oprávnený okrem kontroly občianskeho preukazu osoby, resp. iných identifikačných dokladov, skontrolovať a overiť totožnosť osoby aj prostredníctvom zosnímania odtlačkov prstov a  porovnať ich so záznamami najmä v európskych systémoch.  Ide o reakciu na novú  úpravu Schengenského informačného systému, ktorej cieľom je vytvorenie spoločnej služby porovnávania biometrických údajov, čím sa umožní v prípade potreby oveľa spoľahlivejšia identifikácia osoby, než je identifikácia na základe alfanumerických údajov.

 

V súvislosti s legislatívnymi úpravami na úseku vydávania občianskych preukazov sa navrhuje nové znenie položiek 22a  a 259 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Základné sadzby správnych poplatkov pri vydávaní občianskych preukazov ostávajú zachované, upravuje sa však napríklad, že ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku za vydanie občianskeho preukazu (napríklad uplynutie jeho platnosti), občan si bude môcť zároveň bezplatne doplniť alebo zmeniť aj akékoľvek iné údaje v občianskom preukaze.

 

Z dôvodu úpravy odovzdávania občianskeho preukazu s podobou tváre aj na ohlasovni pobytu pri odhlasovaní z pobytu na území Slovenskej republiky sa novelizuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

 

Predpokladané vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu, na služby pre občana, na životné prostredie a manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy návrhu zákona, ktorým je úprava podmienok a postup pri vydávaní občianskych preukazov vrátane občianskych preukazov bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií a sankcie za porušenie tohto zákona.

 

K § 2

Definuje sa občiansky preukaz rovnako ako je tomu v súčasnej právnej úprave.

Ako orgán vydávajúci občiansky preukaz sa namiesto súčasného okresného riaditeľstva Policajného zboru vymedzuje útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie občianskych preukazov. Ide o všeobecnejšiu definíciu útvaru vydávajúceho občianske preukazy, čím bude možné flexibilnejšie riešiť organizačnú štruktúru oddelení dokladov.

V odseku 3 sa dopĺňa, že povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu sa vzťahuje na občana staršieho ako 15 rokov, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a občania mladší ako 15 rokov budú mať možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu.

Odsekom 4 sa upravuje platnosť občianskeho preukazu podľa vekových kategórií. Je to významná zmena v doteraz platnej právnej úprave, na základe ktorej aj občan mladší ako 15 rokov bude môcť byť držiteľom občianskeho preukazu. Tento doklad bude môcť plnohodnotne využívať aj pri cestovaní v rámci Európskej únie a do krajín, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, príp. v ďalších elektronických službách, ktoré sa predpokladajú postupne zavádzať. Platnosť občianskeho preukazu sa určila podľa platnosti cestovného pasu, nakoľko podoba tváre sa u občanov mladších ako 15 rokov výrazne mení.

Ustanovenie o dôkaznosti údajov uvedených v občianskom preukaze obsahovo vychádza z platnej právnej úpravy.

 

K § 3

Vymedzujú sa údaje, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze, pričom tieto sa de facto preberajú zo súčasnej právnej úpravy. Jedinou podstatnou zmenou je zapisovanie miesta pobytu v zahraničí občana, ktorý nie je prihlásený na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tento údaj sa bude zapisovať na základe potvrdenia úradu v zahraničí o evidovanom pobyte. V prípade, že dané potvrdenie bude v inom jazyku ako v slovenskom alebo českom, občan bude musieť predložiť aj osvedčený preklad potvrdenia do slovenčiny [§ 9 ods. 2 písm. d)]. Okrem toho sa do občianskeho preukazu umožní (na základe preukazu o ťažkom zdravotnom postihnutí, resp. preukazu o ťažkom zdravotnom postihnutí so sprievodcom) zapísať aj údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu, a to vo forme skratiek „ŤZP“ a „ŤZP-S“, ako aj údaj o zmyslovom postihnutí vo forme „slepý-blind“ a „hluchý-deaf“.

 

K § 4

Uvádzajú sa údaje, ktoré sa do elektronického čipu zapisujú a možnosť overenia údajov, ktoré sú zapísané do elektronického čipu. Ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

K § 5

Definuje sa bezpečnostný osobný kód ako šesťmiestna kombinácia číslic, ktorá slúži na potvrdenie totožnosti pri elektronickej komunikácii.

V odseku 3 sa ustanovuje, že ak žiadosť za bezvládneho občana podáva iná osoba, bezpečnostný kód sa zvolí pri prevzatí dokladu.

V odseku 4 sa umožňuje príslušnému útvaru z úradnej moci zvoliť bezpečnostný osobný kód, ak si ho občan odmietne zvoliť . Povinnosť pre občana zvoliť si bezpečnostný osobný kód je ustanovená aj v súčasne platnej právnej úprave, ale nie je to definované jednoznačne tak, aby občan uznal, že je to jeho povinnosť, následkom čoho v mnohých prípadoch vznikajú zbytočné nedorozumenia a sťažnosti.

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

K § 6

Ustanovuje sa rozsah podkladov a dokladov, ktoré sa predkladajú k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu a k zapísaniu údajov.  Ide o ucelené precizovanie predloženia dokladov k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu tak, aby bolo zrejmé, ktoré doklady sa v akých prípadoch predkladajú.

V odseku 10 sa upravuje, že ak je požadovaný údaj evidovaný v skôr vydanom občianskom preukaze alebo v informačnom systéme verejnej správy a nenastali pochybnosti alebo rozpory o ich správnosti a úplnosti, doklad sa nevyžaduje. To znamená, že zamestnanec pri prijímaní žiadosti skontroluje údaje v príslušnom informačnom systéme, a ak nenastanú pochybnosti alebo rozpory o ich správnosti a úplnosti, iné doklady od občana už vyžadovať nebude, čím sa podstatným spôsobom zníži administratívna záťaž pre občana. 

 

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

K § 7

Upravuje sa podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

V nadväznosti na § 2 ods. 3, ktorým sa umožnilo vydávanie občianskeho preukazu aj občanovi mladšiemu ako 15 rokov, sa v odsekoch 5 a 6 definuje okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu za občana mladšieho ako 15 rokov. V nadväznosti na to sa v odseku 9  definuje, že osoba, ktorá podala žiadosť za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, sa nemôže dať zastupovať s výnimkou štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. Návrh vychádza zo zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch tak, aby bol okruh osôb definovaný rovnako.

Občania uvedení v odseku 6 sú osoby, ktoré sú zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť alebo osoby dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, ako aj osoby, ktorým je ustanovený poručník alebo opatrovník alebo ktoré sú umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu.

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy s tým, že nasnímanie mobilným zariadením na náklady štátu umožňuje nielen občanovi bezvládnemu z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko, ale aj z dôvodu psychického ochorenia.

 

K § 8

Takisto ako je tomu v súčasnosti, umožňuje sa podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto možnosť platí len pre občanov starších ako 15 rokov, ktorí už mali predtým vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

 

 

K § 9

Upravuje  sa podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Vzhľadom na znenie zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe, ktorý vymedzuje okruh činností pre jednotlivé druhy zastupiteľských úradov, je táto možnosť dostupná na diplomatickej misii a konzulárnom úrade, keďže tieto zastupiteľské úrady vykonávajú konzulárne činnosti.

V odseku 1 sa v porovnaní s platnou právnou úpravou podanie žiadosti neobmedzuje iba na niektoré prípady, ale umožňuje sa podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu vo všetkých prípadoch tak, akoby si občan podával žiadosť na príslušnom útvare.

 

K § 10

Ustanovenia upravujú prevzatie občianskeho preukazu.

Rovnako ako je tomu pri preberaní cestovných dokladov a vodičských preukazov, aj občiansky preukaz bude môcť naďalej prevziať blízka osoba jeho držiteľa bez osvedčeného plnomocenstva, čím sa odbremeňujú od administratívnej záťaže.

V odseku 5 sa zavádza atypické prevzatie občianskeho preukazu občana, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb, ako je napríklad zariadenie pre seniorov. Toto doplnenie si vyžiadala aplikačná prax vzhľadom na prípady, keď si takýto občan nemohol prevziať občiansky preukaz a nemal blízku osobu ani inú osobu, ktorá by mu vyhotovený doklad mohla prevziať.

V odseku 6 sa definuje okruh osôb, ktoré môžu prevziať vyhotovený občiansky preukaz za občana mladšieho ako 15 rokov s tým, že zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť, sa nemôže dať zastupovať s výnimkou štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.

Prevzatie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade sa zosúlaďuje s preberaním cestovného pasu podľa zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch.

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

K § 11

Ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy a reagujú na situácie, keď občiansky preukaz už nemôže plniť svoj účel.

 

K § 12

Ustanovujú sa prípady, kedy sa vydáva potvrdenie o  občianskom preukaze, jeho obsahové náležitosti, časová platnosť a  neplatnosť vydaného potvrdenia odkazom na prípady neplatnosti občianskeho preukazu.

V odseku 1 písm. e) sa doplnila možnosť vydať potvrdenie o občianskom preukaze na žiadosť občana, ktorý vybavuje matričnú udalosť a pohreb občana, ktorý zomrel a u ktorého občiansky preukaz nebol nájdený potvrdenie sa vydá na sedem pracovných dní, ak ho vydáva útvar Policajného zboru, resp. na 30 dní, ak ho vydáva zastupiteľský úrad. Toto doplnenie si vyžiadala aplikačná prax vzhľadom na prípady, kedy sa u zomrelého nenájde občiansky preukaz a vzniká tak problém pri vybavovaní matričnej udalosti a pohrebu.

V odseku 3 sa ustanovuje, že potvrdenie sa opakovane nevydá občanovi, ktorý si počas jeho doby platnosti nepodal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu. Toto doplnenie si taktiež vyžiadala aplikačná prax, nakoľko podľa súčasne platnej právnej úpravy je možné vydať občanovi potvrdenie opakovane, pričom niektorí občania nemajú snahu si podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

 

K § 13

Zavádza sa  a súčasne sa definuje občiansky preukaz bez podoby tváre. Tento doklad bude slúžiť občanom, ktorí nebudú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom na to, aby sa mohli prihlasovať do elektronických služieb, prioritne do elektronického zdravotníctva.

V odseku 2 sa ustanovuje vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre z úradnej moci občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení a pri udelení štátneho občianstva a občanovi, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude platný 15 rokov. Ak platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre presiahne u jeho držiteľa vekovú hranicu 15 rokov, je občan povinný odovzdať tento doklad pri prevzatí štandardného občianskeho preukazu.

Návrh zákona definuje údaje, ktoré sa do občianskeho preukazu bez podoby tváre zapisujú. Je to meno a priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo a časová platnosť. Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre bude aj čip a strojovo čitateľná zóna. Čistopis občianskeho preukazu bez podoby tváre bude identický s čistopisom občianskeho preukazu, ale vypisovať sa budú len niektoré predtlačené kolónky. Priestor určený na podobu tváre a podpis zostane prázdny, resp. so záznamom v tejto časti, aby sa zamedzilo pozmeneniu tohto dokladu. Uvedený zámer predpokladá ušetrenie finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie a použitie inej karty, než je polykarbonátová karta čistopisu občianskeho preukazu a na personalizáciu karty.

Z úradnej moci sa občiansky preukaz bez podoby tváre vydá aj vtedy, ak bol takýto doklad nájdený a nedošlo ešte k vydaniu nového. V odsekoch 6 a 7 sa upravuje vydanie nového občianskeho preukazu bez podoby tváre z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, zmeny údaja uvedeného v občianskom preukaze bez podoby tváre alebo nefunkčnosti elektronického čipu. Tieto ustanovenia sa však nebudú vzťahovať na občanov starších ako 65 rokov; títo občania si pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu bez podoby tváre budú musieť požiadať o vydanie štandardného občianskeho preukazu (bez správneho poplatku).

 

K § 14

Aby si nemusel občan prevziať občiansky preukaz bez podoby tváre na príslušnom útvare, v odseku 1 sa ustanovuje, že tento bude občanovi doručený na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Ak nebude občiansky preukaz bez podoby tvárepri doručovaní v odbernej lehote prevzatý, bude zaslaný na príslušný útvar v mieste trvalého pobytu občana, kde môže byť vyzdvihnutý.

 

K § 15

Definujú sa povinnosti vzťahujúce sa na občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre. Vychádza sa pritom zo súčasnej právnej úpravy.

V odseku 2 sa definuje, že neplatný občiansky preukaz z dôvodu, že obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, neobsahuje voliteľné údaje alebo podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa, môže občan odovzdať až pri prevzatí občianskeho preukazu. To znamená, že v takýchto prípadoch si bude môcť občan takýto neplatný občiansky preukaz ponechať, aby sa do prevzatia nového občianskeho preukazu mohol dokladom preukazovať alebo využívať elektronické služby. Ide o ďalšiu praxou odôvodnenú zmenu, lebo podľa súčasnej platnej právnej úpravy je občan v týchto prípadoch povinný občiansky preukaz odovzdať pri podaní žiadosti. Ak medzi podaním žiadosti o vydanie občianskeho preukazu a jeho vydaním dôjde k strate alebo odcudzeniu skôr vydaného občianskeho preukazu, bude táto skutočnosť riešená ako priestupok a nie cez zvýšený správny poplatok. Ide o zapracovanie podnetov z doterajšej aplikačnej praxe.

Ostatné ustanovenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy. Ide najmä o  nemožnosť odovzdať alebo prijať občiansky preukaz ako záloh a o  odovzdanie občianskeho preukazu pri rôznych situáciách (jeho nájdenie, úmrtie držiteľa, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody).

 

K § 16

Návrh zákona definuje okruh údajov, ktoré obsahuje evidencia občianskych preukazov a evidencia občianskych preukazov bez podoby tváre a ktoré sa z týchto evidencií poskytujú. Oproti platnej právnej úprave sa dopĺňa evidovanie telefónneho čísla alebo emailovej adresy poskytnutých pre účely notifikačných oznámení alebo oznámení o elektronických službách poskytovaných ministerstvom.

 

K § 17

Ustanovenia o priestupkoch boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy s tým, že sa doplnili sadzby pokút pri ich prejednaní v blokovom konaní. Jednotlivé skutkové podstaty reagujú na porušenie povinností ustanovených zákonom.

 

K § 18

Na postup štátnych orgánov a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Taktiež sa ustanovuje, že pri spracúvaní osobných údajov vedených podľa tohto zákona sa postupuje podľa relevantných osobitných predpisov.

Keďže platné právne predpisy už v súčasnosti v súvislosti s autentifikáciou umožňujú použitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom, v záujme právnej istoty sa explicitne ustanovuje, že na tento účel sa umožňuje aj použitie občianskeho preukazu bez podoby tváre.

 

K § 19

V prechodných ustanoveniach sa ustanovuje, že občianske preukazy vydané do 30. novembra 2019 sa považujú za občianske preukazy vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom uplynutia platnosti v nich uvedenej.

Súčasne sa ustanovuje, že občanovi mladšiemu ako 15 rokov a občanovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydá ministerstvo z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občiansky preukaz bez podoby tváre najneskôr do 31. decembra 2021. Vyhotovený občiansky preukaz bez podoby tváre zašle ministerstvo týmto občanom na adresu prihláseného trvalého pobytu uvedenú v registri fyzických osôb. Týmto sa zabezpečí, aby bol od 1. januára 2022 každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom, respektíve aby mal možnosť byť držiteľom takéhoto občianskeho preukazu tak, aby mohli občania od tohto dátumu využívať služby elektronického zdravotníctva.

 

K § 20

Návrhom zákona sa zrušuje doterajší zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.

 

K čl. II

 

V súčasnosti disponuje policajt oprávnením vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti, t. j. štandardne občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Stotožnenie osoby je základným prostriedkom na preverenie záznamov v Schengenskom informačnom systéme a iných systémoch z hľadiska získania relevantných informácií. V praxi však častokrát dochádza k nemožnosti kontroly osôb na základe alfanumerických údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia) získaných z dokladov totožnosti alebo k lustráciám bez pozitívnych výsledkov. Osoby častokrát používajú viacero identít, cestujú bez identifikačných dokladov alebo identitu neuvádzajú či zámerne zatajujú.

Na tieto bezpečnostné riziká reagovala aj Európska únia v rámci novej úpravy Schengenského informačného systému [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti hraničných kontrol a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce] spolu s projektom Interoperabilita, ktorého cieľom je vytvorenie spoločnej služby porovnávania biometrických údajov, čím sa umožní oveľa spoľahlivejšia identifikácia osoby než je identifikácia na základe alfanumerických údajov. Právny rámec k interoperabilite informačných systémov Európskej únie bol schválený v máji 2019 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie]. Nová právna úprava Európskej únie sa bude uplatňovať od 28. decembra 2020.

Zákon o Policajnom zbore (§ 20a) v súčasnosti upravuje oprávnenie na snímanie identifikačných znakov predvedenej, zaistenej, zadržanej, zatknutej, obvinenej alebo nájdenej osoby a taktiež aj cudzincom v osobitných prípadoch. Uvedená právna úprava je nepostačujúca pre kontrolu osôb podľa odtlačkov prstov priamo na mieste na iné účely, akými sú napr. pátranie po osobách (osobách so záznamom v Schengenskom informačnom systéme).

Na dosiahnutie skutočne efektívnej kontroly osôb je v kontexte s novou európskou úpravou nevyhnutné, aby príslušníci Policajného zboru mali možnosť popri vyžadovaní identifikačných dokladov vyzvať kontrolovanú osobu aj k poskytnutiu odtlačkov prstov prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré umožňuje ich elektronické zosnímanie a následnú lustráciu, či nejde o hľadanú, nezvestnú alebo monitorovanú osobu, príp. osobu, ktorá sa na území Schengenského priestoru nachádza nelegálne. Takto zosnímané odtlačky prstov sa nebudú nijakým spôsobom uchovávať a budú použité iba v momente aktuálnej kontroly osoby.

 

K čl. III

 

K bodu 1

Za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s časovou platnosťou na menej ako 10 rokov sa navrhuje poplatok vo výške dvojnásobku základnej sadzby, t. j. 9 eur z dôvodu, aby bol aj týmto poplatkom občan motivovaný k ochrane dokladu pred stratou alebo odcudzením. Napriek tomu, že ide o občanov mladších ako 15 rokov, je potrebné takýto poplatok zaviesť, pretože bez zvýšeného poplatku by dochádzalo k neúmerným stratám a odcudzeniam tak, ako k tomu dochádzalo pri cestovných pasoch, kým sa aj u tejto vekovej kategórie nezaviedol zvýšený správny poplatok za stratu alebo odcudzenie.

V rámci oslobodenia sa zavádza bezplatné vydanie občianskeho preukazu aj v prípade, kedy síce došlo k doplneniu, zmene alebo zrušeniu niektorého údaja v občianskom preukaze, avšak existuje nejaký dôvod na oslobodenie od správneho poplatku (napríklad občan podáva žiadosť v lehote 180 dní pred skončením časovej platnosti alebo žiada o výmenu platného občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom).

Ostatné body vrátane splnomocnenia boli obsahovo prevzaté z platnej právnej úpravy.

 

K bodu 2

Novým znením položky 259 o konzulárnych poplatkoch týkajúcich sa občianskych preukazov sa zosúlaďuje znenie tejto položky s položkou 22a. Základná suma konzulárneho poplatku bola prevzatá zo súčasne platnej právnej úpravy. Zo súčasne platnej položky 259 bolo prevzaté vybratie zvýšeného správneho poplatku pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu poškodenia už vydaného občianskeho preukazu. V položke 22a bol tento dôvod vypustený, pretože v prípade poškodenia sa bude jednať o priestupok, ktorý bude riešený podľa § 17 navrhovaného zákona. Avšak vzhľadom na to, že zastupiteľský úrad nie je oprávneným orgánom na prejednanie priestupku, podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu poškodenia na zastupiteľskom úrade sa spoplatňuje podľa súčasne platnej právnej úpravy.

 

K bodu 3

Návrh na doplnenie položky 264 vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii. Podľa čl. 7 nariadenia sa k špecifikovaným verejným listinám na žiadosť osoby, ktorá má nárok na získanie verejnej listiny, pripojí viacjazyčný štandardný formulár vypracovaný v súlade nariadením. Podľa čl. 11 nariadenia by poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára nemal presiahnuť výrobné náklady verejnej listiny, ku ktorej je pripojený. V praxi viacjazyčné štandardné formuláre vydávajú príslušné orgány Slovenskej republiky, ktoré vydávajú verejné listiny, ku ktorým je formulár pripojený. Na žiadosť občana v zahraničí je viacjazyčný štandardný formulár spolu s príslušnou verejnou listinou zaslaný na zastupiteľský úrad na doručenie žiadateľovi spolu so žiadosťou o vybratie príslušného správneho poplatku.

 

K čl. IV

 

K bodu 1

Občan, ktorý sa odhlasuje z trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a nebude žiadať o vydanie občianskeho preukazu, bude povinný ohlasovni pobytu odovzdať občiansky preukaz.

 

K bodu 2

Ohlasovňa pobytu bude musieť zabezpečiť bezodkladné odovzdanie občianskeho preukazu útvaru Policajného zboru príslušnému na vydávanie občianskych preukazov. Ide o zapracovanie podnetov z doterajšej aplikačnej praxe, nakoľko sa zistilo, že v mnohých prípadoch nedošlo po skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky k odovzdaniu občianskeho preukazu a občania aj naďalej používali neplatný občiansky preukaz. Týmto návrhom sa sleduje aj zefektívnenie verejnej správy tak, aby si občan mohol splniť povinnosť odovzdať neplatný občiansky preukaz priamo na ohlasovni pobytu a nemusel chodiť na ďalší úrad odovzdať občiansky preukaz.

 

K bodom 3 a 4

Uvedenými zmenami sa register doplní aj o evidovanie podoby tváre.

 

K čl. V

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2019 s prihliadnutím na štandardnú dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

V Bratislave, 21. augusta 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

PeterPellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Denisa Saková, v. r.

ministerka vnútra

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 124
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Šikuta: Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu NS SR je zláhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-personalna-situacia-v-obc/521723-clanok.html

Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR sa zhoršuje.

ZSS: Otvorený list opodstatnene poukazuje na nedostatkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-otvoreny-list-sudcov-opodstatnene/521719-clanok.html

Sudcovia v otvorenom liste zo 7. januára upozorňujú, že nová súdna mapa spomalí súdne ...

Rezort spravodlivosti plánuje diskutovať o podmienkach väzbyhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-planuje-otvorit-trestny-poriado/521697-clanok.html

Iniciatívu podporilo takmer 120 advokátov a príslušníkov iných právnických profesií.

Rezort spravodlivosti: Usilujeme o otvorenú komunikáciu o návrhochhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-usilujeme-sa-vzdy-o-otvorenu-ko/521583-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti sa vždy usiluje o otvorenú komunikáciu o návrhoch, ktoré ...

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržalihttps://www.webnoviny.sk/byvalu-predsednicku-krajskeho-sudu-zilina-opat-zadrzali/

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina Evu Kyselovú opäť zadržali.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: