TlačPoštaZväčšiZmenši

377/2019 Z. z.

26.12. 2019, 14:29 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

            V roku 2005 bol zákonom č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 346/2005 Z. z.“) zavedený systém odmeňovania profesionálnych vojakov založenom primárne na odmeňovaní podľa dosiahnutej vojenskej hodnosti.

Takýto systém odmeňovania mal umožniť dostatočnú regrutáciu, rotáciu vojenského personálu, udržať a stabilizovať kvalifikovaných a skúsených profesionálnych vojakov.

Nakoľko zákonom č. 346/2005 Z. z. neboli naplnené ciele a ambície týkajúce sa priebehu štátnej služby profesionálnych vojakov, bola spracovaná nová právna úprava, a to zákon

 č. 281/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015.  Týmto zákonom sa však úroveň a filozofia systému odmeňovania profesionálnych vojakov nezmenili, nereflektovali na zmeny v bezpečnostnom prostredí, ani na aktuálny či prognózovaný sociálny, ekonomický a demografický vývoj v spoločnosti, ale nadviazali na systém odmeňovania podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

Aplikačná prax postupne v reálnom svetle ukázala viaceré nedostatky a deformácie systému odmeňovania založenom od roku 2006, primárne na hodnostnom plate vrátane zásadnej redukcie príplatkov. Zásadné nedostatky sa prejavili najmä v tom, že:

dochádzalo k poklesu úrovne rastu platovej hladiny profesionálnych vojakov v najnižších vojenských hodnostiach vo vzťahu k rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, čo malo dopad aj na úpravu platových náležitostí v ostatných vojenských hodnostiach,

odstránili sa platové rozdiely medzi vojenskými hodnosťami z hľadiska zodpovednosti, náročnosti, úloh a kompetencií vyplývajúcej zo zastávanej funkcie a charakteru činnosti na jednotlivých stupňoch velenia a riadenia,

začali sa naplno prejavovať problémy v rotácii profesionálnych vojakov v horizontálnom i vertikálnom smere,

charakteristiky vojenských hodností svojimi činnosťami priradenými k jednotlivým vojenským hodnostiam umožňujú uplatňovať príliš veľký diapazón možností priradenia rovnakých vojenských hodností k funkciám bez ohľadu na stupeň velenia a riadenia, obsahu a špecifičnosti konkrétnej práce,

systém odmeňovania postupne nadobudol skoliotický charakter, pretože činnosti vyplývajúce z funkcie determinované ich charakterom vo vzťahu k vojenskej odbornosti a jej špecializácii, náročnosťou, zodpovednosťou za ľudí a procesy, stupňom fyzickej

a psychickej záťaže a rozhodovacou právomocou prestali byť z hľadiska odmeňovania dominantným faktorom.

 

Podcenenie alebo ďalšie odkladanie riešenia súčasného nepriaznivého stavu v oblasti odmeňovania profesionálnych vojakov predstavuje pomerne vysokú mieru rizika. Prehlbovanie negatívnych trendov môže vyústiť až  do stagnácie manažmentu vojenského personálu. Medzi najvážnejšie  riziká  identifikované v rámci zhodnotenia súčasných a prognózovaných trendov patrí pokračujúci prepad kvantity a kvality získavaného nového vojenského personálu, v oblasti udržiavania a stabilizácie je to pokračujúca strata schopnosti udržať v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) vzdelaný, vycvičený a kvalifikovaný vojenský personál, strata schopnosti generovať poddôstojnícky zbor, generačne nevyvážená skladba vojenského personálu, pokles úrovne kvality života profesionálnych vojakov a ďalšie znižovanie atraktivity, konkurencieschopnosti a spoločenskej prestíže vojenského povolania. Pre ozbrojené sily  predstavujú uvedené riziká kumulatívne znižovanie ich spôsobilostí a schopností plniť stanovené úlohy a zároveň ohrozenie modernizácie a budovania nových, vývoju zodpovedajúcich spôsobilostí a kapacít ozbrojených síl.

V tejto súvislosti bola spracovaná koncepcia manažmentu vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „koncepcia“), ktorá predstavuje smerovanie implementácie bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie, Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky a Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým  vojenského personálu.

Koncepcia v oblasti motivácie a stimulácie poukázala na deformáciu súčasného systému odmeňovania. V záujme nastavenia kvalitného systému odmeňovania, ktorý bude na strane jednej naplňovať jednu zo základných podmienok odmeňovania, ktorou je spravodlivosť v odmeňovaní a na strane druhej konkurencieschopnosť na trhu práce, bolo preto nevyhnutné  pristúpiť k transformácii systému odmeňovania, založenom na zmene filozofie systému odmeňovania spočívajúcom v prechode zo systému odmeňovania založenom na hodnostnom plate na systém odmeňovania založenom na odmeňovaní za výkon funkcie. Jedným zo zásadných opatrení vyplývajúcich z koncepcie vo vzťahu k zmene v systéme odmeňovania bolo rozhodnutie o bezodkladnom spracovaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). 

Cieľom návrhu zákona je preto úprava systému odmeňovania spojená so  zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, odrážajúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Návrh zákona zachováva síce inštitút hodnostného platu, ale s tým, že bude dvojzložkový. Hodnostný plat bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne 1/3 hodnostná tarifa a 2/3 funkčná tarifa.

Návrhom zákona sa zavádza inštitút zvyšovania hodnostného platu o 1 % za každý rok výkonu štátnej služby. Ďalej, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach, môže byť zvýšená až do výšky 50 %, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie.

          Pri určení základnej výšky hodnostných platov sa uplatnil nasledujúci postup:

výška hodnostného platu vojaka 2. stupňa sa stanovilatak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v  hospodárstve Slovenskej republiky, t. j. vo výške 1050 eur,

úprava hodnostných platov v hodnostnej kategórii mužstvo a v hodnostnej kategórii poddôstojníci sa odvíjala od hodnostného platu vojaka 2. stupňa (1050 eur),

hodnostný plat poručíka sa stanovil vo výške 1,5 násobku hodnostného platu vojaka 

2. stupňa,

úprava hodnostných platov v hodnostnej kategórii dôstojníci sa odvíjala od hodnostného platu poručíka (1 575 eur).

 

Úprava platových náležitostí profesionálnych vojakov v rámci transformácie systému odmeňovania vytvára reálne predpoklady smerujúce k postupnej eliminácii a zastaveniu poklesu záujmu o vojenské povolanie, k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce, k stabilizácii skúsených, vzdelaných, vycvičených

a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov.

 

Návrh zákona obsahuje štyri články. Prvý článok novelizuje doterajšiu právnu úpravu platových náležitostí profesionálnych vojakov a ustanovovanie profesionálnych vojakov do funkciía rozširuje oprávnenie služobného úradu spracúvať na účely plnenia úloh podľa zákona č. 281/2015 Z. z. aj údaje o krvnej skupine profesionálneho vojaka, ktorý profesionálny vojak v závislosti od charakteru plnenia úloh nosí na vojenskej rovnošate. V nadväznosti na úpravu skladby hodnostného platu profesionálnych vojakov sa druhým a tretím článkom menia  zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štvrtý článok vymedzuje účinnosť návrhu zákona.

Realizácia návrhu zákona bude mať dosah na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany v roku 2020 v sume cca 79,5 mil. €, v roku 2021 v sume cca v sume cca 103,7 mil. € a v roku 2022 v sume cca 118,3 mil. €.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude v plnom rozsahu krytý v rámci limitov stanovených v kapitole ministerstva obrany na rok 2020 a ďalšie roky.

Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, ktorý sa prejaví zvýšením disponibilných príjmov profesionálnych vojakov s dopadom na vyššiu úroveň kvality života profesionálnych vojakov a ich rodiny.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy  na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona predpokladá tiež sekundárne pozitívny vplyv na zamestnanosť.

Návrh zákona si, vzhľadom na zmenu skladby hodnostného platu, vyžiada aj zmenu výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny, ktorý je vydaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 170 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. Zmena tohto výnosu nebude mať vplyv na štátny rozpočet, pretože jeho zmenou sa nezvyšujú zahraničné platy. Na výpočet platového koeficientu príslušnej krajiny má vplyv aj koeficient regulácie, ktorý sa určuje v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. Platový koeficient príslušnej krajiny bude určený tak, aby dosah na rozpočet verejnej správy bol v plnom rozsahu zabezpečený v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho rozpočtu ministerstva obrany.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

 

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

                Aplikačná prax ukázala, že 12 mesačná doba, počas ktorej neplynie doba povýšenia, je zbytočne dlhá a spomaľuje ďalší kariérny rast profesionálneho vojaka, o ktorého vymenovaní do stálej štátnej služby už bolo rozhodnuté. Následne sa tak brzdia aj ďalšie personálne zámery, naviazané na povýšenie profesionálneho vojaka. O vymenovaní profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby musí byť rozhodnuté najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby. Vo väčšine prípadov sa však rozhodne už skôr a následne vzniká dlhé „hluché“ obdobie, počas ktorého sú znemožnené personálne „pohyby“ s profesionálnym vojakom. Zbytočne sa tak brzdí profesionálna kariéra,  finančné ohodnotenie, príp. aj kvalita života profesionálneho vojaka a jeho rodiny, ak je povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti spojené so zmenou miesta výkonu štátnej služby (napr. bližšie k rodine). Navrhovanou zmenou sa umožní profesionálneho vojaka povýšiť do vyššej vojenskej hodnosti  následne po vydaní rozhodnutia o jeho vymenovaní do stálej štátnej služby alebo o povolení výnimky na jeho  zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice.

 

K bodu 2             

                Ustanovuje sa oprávnenie služobného úradu spracúvať na účely plnenia úloh krvnú skupinu profesionálneho vojaka. Spracúvanie krvnej skupiny je potrebné na ochranu života a zdravia profesionálnych vojakov, vzhľadom na úlohy, ktoré pri výkone štátnej služby plnia.

 

K bodu 3

                Ustanovuje sa, že profesionálneho vojaka, ktorý bude ustanovený podľa § 65a do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou o jeden stupeň vyššou než akú profesionálny vojak dosiahol, služobný úrad vymenuje do hodnosti poručík alebo povýši za podmienok ustanovených v § 46 zákona.

 

K bodu 4

                Navrhuje sa, v reflexii na zmeny v systéme odmeňovania vzťahujúcom sa k rozloženiu služobného platu na dve zložky – hodnostnú tarifu a funkčnú tarifu a v záujme čo najlepšieho zhodnotenia tejto zmeny, čiastočne upraviť aj podmienky ustanovenia profesionálnych vojakov do funkcií. Uvedeným ustanovením sa umožní služobnému úradu vo výnimočných prípadoch podľa potrieb ozbrojených síl ustanoviť profesionálnych vojakov spĺňajúcich zákonom ustanovené podmienky, do funkcií s plánovanou vojenskou hodnosťou o jeden stupeň vyššou. Tým sa oproti súčasnému stavu v skoršom časovom období zúročia investície vložené do vzdelávania a prípravy týchto profesionálnych vojakov, zvýši sa motivačný a stimulačný faktor nielen z hľadiska stabilizácie súčasného vojenského personálu, ale je predpoklad pozitívneho dopadu aj na občanov majúcich záujem o výkon vojenského povolania. Výnimočné ustanovenie do inej vojenskej odbornosti alebo špecializácie bude možné len so súhlasom príslušných garantov vojenských odborností.

 

K bodu 5

                Ustanovuje sa povinnosť služobnému úradu odovzdať alebo doručiť profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie o výške a zložení platu, ak u profesionálneho vojaka dôjde k zmene výšky a zložení platu v súvislosti s navrhovanými zmenami § 156 a  157, ktoré sa týkajú zložiek platu profesionálneho vojaka a hodnostného platu profesionálneho vojaka.

 

K bodu 6

           Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novým ustanovením § 65a, ako aj doterajšou aplikačnou praxou.

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doterajšou aplikačnou praxou, ktorou sa zistilo, že v prípade akejkoľvek zmeny pri prijatí občana do štátnej služby nie je možné personálny rozkaz na konkrétne personálne opatrenie zrušiť.

 

K bodu 8

                Na základe navrhovanej zmeny § 157 týkajúcej sa ponímania hodnostného platu a vo vzťahu k potrebe nastavenia progresu rastu hodnostného platu profesionálneho vojaka nezávislého od valorizačného mechanizmu, zohľadňujúceho dobu výkonu štátnej služby navrhuje sa doplnenie tohto ustanovenia o novú zložku platu. A to o obligatórnu zložku, ktorou je zvýšenie hodnostného platu profesionálneho vojaka za čas trvania štátnej služby podľa § 157a, t. j. za každý rok času trvania štátnej služby o 1 %.

 

K bodu 9

                Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou § 156 ods. 1 a vo vzťahu k návrhu prechodného ustanovenia § 235b.

 

K bodu 10

V kontexte s transformáciou systému odmeňovania profesionálnych vojakov, cieľom ktorej je položiť prioritný dôraz na odmeňovanie za výkon funkcie, navrhuje sa rekonštrukcia hodnostného platu, ktorá spočíva v negácii ponímania hodnostného platu ako dominantného len na základe dosiahnutej vojenskej hodnosti. Navrhuje sa členenie hodnostného platu na dve zložky, a to na hodnostnú tarifu a funkčnú tarifu. Hodnostný plat profesionálneho vojaka bude  tvoriť súčet týchto dvoch zložiek. Výška hodnostnej tarify a funkčnej tarify sa bude odvíjať od dosiahnutej vojenskej hodnosti alebo zapožičanej vojenskej hodnosti. Zložky hodnostného platu a ich súčet sú ustanovené v novej prílohe č. 3.

V záujme progresivity systému odmeňovania sa navrhuje, že profesionálnemu vojakovi môže byť priznaná funkčná tarifa zvýšená až do výšky50 %  z funkčnej tarify prislúchajúcej k vojenskej hodnosti (dosiahnutej alebo zapožičanej vojenskej hodnosti), a to s prihliadnutím na charakter, osobitosti a náročnosť vykonávanej funkcie, stupeň velenia a riadenia, veliteľskú a riadiacu funkciu a pod. Služobným predpisom sa ustanovia funkcie a k nim prislúchajúca percentuálna výška zvýšenej funkčnej tarify. Takto zvýšená funkčná tarifa sa bude zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor.

Navrhuje sa, že hodnostný plat z hľadiska súčtu jeho obidvoch zložiek, v prípade valorizácie na základe zákona o štátnom rozpočte, sa bude zaokrúhľovať na 50 eurocentov nahor, pričom ale každá jeho zložka, t. j. hodnostná tarifa a funkčná tarifa sa zvýši samostatne a zaokrúhli sa na najbližší eurocent nahor. Ak však dôjde k inému spôsobu valorizácie, akým je percentuálne zvýšenie, napr. o pevnú sumu, upraví sa o túto sumu len hodnostná tarifa, čo sa prejaví v úprave hodnostného platu z hľadiska súčtu obidvoch zložiek.Hodnostné platy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok ministerstvo obrany uverejní vo svojom publikačnom orgáne, a to vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

 

K bodu 11

   Navrhuje sa, že hodnostný plat profesionálneho vojaka sa zvyšuje o 1 % za každý rok výkonu v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe ako aj za čas trvania služobného pomeru podľa vymedzených ustanovení § 31 zákona. Taxatívne sa vymedzuje, čo sa nebude započítavať do času výkonu štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu o 1 %. Zvýšenie hodnostného platu  sa bude zaokrúhľovať na 50 eurocentov nahor.

 

K bodu 12          

         Ustanovuje sa, vzhľadom na navrhovanú zmenu zloženia hodnostného platu, že platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby, zahraničný príspevok, platový koeficient príslušnej krajiny, platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a osobitný stabilizačný príspevok (prevojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo) bude profesionálnemu vojakovi patriť z hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Tieto platové náležitosti a peňažná náležitosť sa budú určovať z hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby (§ 157a) a bez prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie (§ 157 ods. 2).

 

K bodom 13 a 14

                               Navrhuje sa, vzhľadom na zmenu zloženia hodnostného platu, aby príplatok výkonným letcom, príplatok výsadkárom, príplatok za ohrozenie života alebo zdravia, príplatok príslušníkom Vojenskej polície, príplatok zdravotníckym pracovníkom, príplatok za výkon špecializovanej činnosti a odmena, tak ako doteraz, boli priznávané z hodnostného platu profesionálneho vojaka, ktorý mu v čase priznania príplatku patrí, t. j. zo súčtu hodnostnej tarify, funkčnej tarify vrátane jej prípadného zvýšenia podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia hodnostného platu za každý rok trvania štátnej služby podľa § 157a.

 

K bodu 15

                               Vzhľadom na zmenu zloženia hodnostného platu, navrhuje sa, aby príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie patril profesionálnemu vojakovi, ktorý bude poverený zastupovaním alebo poverený výkonom voľnej veliteľskej funkcie, z hodnostného platu vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na túto funkciu. Príplatok sa bude určovať zo súčtu hodnostnej tarify a funkčnej tarify vrátane jej prípadného zvýšenia podľa            § 157 ods. 2, ktoré sú plánované na túto funkciu. V hodnostnom plate, z ktorého sa bude určovať príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie sa nebude zohľadňovať zvýšenie hodnostného platu za každý rok trvania štátnej služby (§ 157a).

 

K bodu 16

                Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k navrhovanej zmene týkajúcej sa doplnenia zložiek platu profesionálneho vojaka v § 156.

 

K bodu 17

Ustanovuje sa, aby profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie a profesionálny vojak, ktorý je zaradený do personálnej zálohy mali nárok na služobný plat, ktorý by im patril, ak by vykonávali funkciu, do ktorej boli ustanovení pred prerušením výkonu funkcie alebo pred zaradením do personálnej zálohy.

 

K bodu 18

Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti. Profesionálny vojak je počas lehoty na prepustenie na funkcii alebo v personálnej zálohe.

 

K bodu 19

                Ustanovuje sa, že pri súbehu nároku na výplatu príplatku výkonným letcom, príplatku výsadkárom, príplatku príslušníkom Vojenskej polície, príplatku zdravotníckym pracovníkom a príplatku vrcholovým športovcom nesmie úhrn týchto súm, tak ako doteraz, presiahnuť 30 % hodnostného platu, ktorý patrí profesionálnemu vojakovi, teda nesmie presiahnuť 30 % zo súčtu hodnostného platu (hodnostná tarifa + funkčná tarifa vrátane jej prípadného zvýšenia podľa          § 157 ods. 2) a zvýšenia hodnostného platu za každý rok trvania štátnej služby (§ 157a) profesionálneho vojaka, ktorému tieto príplatky patria.

 

K bodu 20

                Pri súbehu nároku na výplatu príplatku výkonným letcom, príplatku výsadkárom, príplatku za ohrozenie života alebo zdravia, príplatku príslušníkom Vojenskej polície, príplatku zdravotníckym pracovníkom a príplatku vrcholovým športovcom nesmie úhrn týchto súm, tak ako doteraz, presiahnuť hodnostný plat, ktorý patrí profesionálnemu vojakovi, teda nesmie presiahnuť súčet hodnostného platu (hodnostná tarifa + funkčná tarifa vrátane je prípadného zvýšenia podľa § 157 ods. 2) a zvýšenia hodnostného platu za každý rok trvania štátnej služby (§ 157a) profesionálneho vojaka, ktorému tieto príplatky patria.

 

K bodu 21

                        V súvislosti s navrhovanou zmenou týkajúcou sa hodnostného platu je nutné upraviť aj spôsob výpočtu stabilizačného príspevku. Navrhuje sa upraviť základnú výšku stabilizačného príspevku na 30 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa pri zachovaní doterajšieho koeficientu 1,2 pre Bratislavu. Stabilizačný príspevok sa bude určovať z hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby

(§ 157a) a bez prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie (§ 157 ods. 2).

 

K bodu 22

Navrhuje sa, vzhľadom na náročnosť výkonu funkcie pilota súvisiacej s čoraz vyspelejšou a sofistikovanejšou leteckou technikou a v záujme stabilizácie profesionálnych vojakov vo funkcii pilot, znížiť dobu výkonu štátnej služby v špecializácii pilot pre poskytnutie osobitného stabilizačného príspevku z pätnástich na päť rokov. Základná výška osobitného stabilizačného príspevku sa navrhuje vo výške 2 200 eur a za každý ďalší odslúžený rok nad päť rokov výkonu štátnej služby vo funkcii pilota, sa navrhuje osobitný stabilizačný príspevok zvýšiť o 5 % z tejto sumy.

 

K bodu 23

                Profesionálny vojak plní pri výkone štátnej služby úlohy, pri ktorých môže utrpieť úraz, ktorý môže ohroziť jeho život a zdravie v dôsledku veľkej straty krvi. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu možnosti vykonania dvojitej kontroly krvnej skupiny zraneného profesionálneho vojaka sa ustanovuje, že na vojenskej rovnošate nosí profesionálny vojak údaj o krvnej skupine. Vykonanou kontrolou sa overí, či údaj, ktorý nosí profesionálny vojak na vojenskej rovnošate súhlasí s údajom na kovovom identifikačnom štítku profesionálneho vojaka a následne bude možné vykonať krížovú skúšku a podať plnú krv priamo na mieste úrazu. Údaj o krvnej skupine bude profesionálny vojak nosiť na vojenskej rovnošate a jej súčastiach v závislosti od účelu použitia vojenskej rovnošaty v kontexte s charakterom plnenia služobných úloh, a to najmä pri plnení úloh, pri ktorých môže dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia profesionálneho vojaka napríklad pri vykonávaní záchranných prác pri mimoriadnej udalosti, počas vojenského cvičenia.

 

 

 

K bodu 24

Ustanovuje sa zachovanie služobného platu profesionálneho vojaka, ak by po                      1. februári 2020 jeho služobný plat bol nižší, ako hodnostný plat podľa doterajšej právnej úpravy. Zachovanie služobného platu bude zabezpečené vyrovnaním služobného platu. Osobitne sa rieši poskytovanie vyrovnania v prípade služobného platu zo zapožičanej hodnosti a poskytovanie vyrovnania profesionálnym vojakom vyčleneným na plnenie úloh Vojenského spravodajstva. Súčasne sa negatívne vymedzujú zložky služobného platu, ktorých zmena nemôže byť kompenzovaná priznaním vyrovnania. 

V § 235c sa  ustanovuje zahraničný plat, ktorý bude od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 patriť  profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. Určenie zahraničného platu na obdobie od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 je potrebné ustanoviť z toho dôvodu, že od 1. februára 2020 sa mení zloženie hodnostného platu, ako aj z dôvodu, že podľa výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22//2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny sa platový koeficient vypočítava k 1. januáru kalendárneho roka.  Výdavky na zahraničný plat budú v plnom rozsahu zabezpečené v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho rozpočtu ministerstva obrany. Od 1. februára 2020 sa bude zahraničný plat určovať zo služobného platu profesionálneho vojaka podľa § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z., ktorý bude vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny určeným na kalendárny rok 2020, ktorý je  určený tak, aby dosah na rozpočet verejnej správy bol v plnom rozsahu zabezpečený v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho rozpočtu ministerstva obrany.

 V § 235d sa ustanovuje termín vyplatenia osobitného stabilizačného príspevku profesionálnym vojakom vo funkcii v špecializácii pilot, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 193 ods. 1 a 2, t. j. prvýkrát sa im osobitný stabilizačný príspevok podľa nových podmienok vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom trvania príslušného roka, v ktorom profesionálni vojaci vykonávali štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot.

          V § 235e sa ustanovuje, aby profesionálna vojačka, ktorej bol  prerušený výkon funkcie a profesionálny vojak, ktorý bol zaradený do personálnej zálohy do 31. januára 2020 mali nárok na služobný plat, ktorý by im patril, ak by vykonávali funkciu, do ktorej boli ustanovení pred prerušením výkonu funkcie alebo pred zaradením do personálnej zálohy.

 

K bodu 25

V súvislosti s rekonštrukciou hodnostného platu navrhovanej v § 157 sa upravuje aj príloha č. 3 zohľadňujúca túto zmenu. Ustanovujú sa v nej výška hodnostnej tarify a výška funkčnej tarify hodnostného platu vrátane sumy vyjadrujúcej ich spoločnú hodnotu.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

                V súvislosti so zmenou platových náležitostí profesionálnych vojakov navrhovaných v čl. I desiatom bode - § 157 návrhu zákona, sa ustanovuje, že odmena za vykonávanú prácu, ktorú bude zamestnávateľ poskytovať evidovanému občanovi vykonávajúcemu alternatívnu službu bude v sume hodnostného platu, ktorý patrí profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti

2. stupňa bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a bez prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca súčasnú platnú právnu úpravu týkajúcu sa štátnej služby profesionálneho vojaka.

K Čl. III

K bodu 1

                V súvislosti so zmenou platových náležitostí profesionálnych vojakov navrhovaných v čl. I desiatom bode - § 157 návrhu zákona, sa ustanovuje, že vojakovi v aktívnej zálohe bude za čas pravidelného cvičenia alebo za čas plnenia úloh ozbrojených síl patriť pomerná časť hodnostného platu z vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a bez prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie. Upravujú sa náležitosti vojaka v aktívnej zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť vojaka 1.stupňa.

 

K bodu 2

                Upravujú sa platové náležitosti vojaka mimoriadnej služby v súvislosti so zmenou platových náležitostí profesionálnych vojakov navrhovaných v čl. I desiatom bode - § 157 návrhu zákona. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol nariadený výkon mimoriadnej služby bude počas výkonu mimoriadnej služby patriť hodnostný plat, ktorý mal priznaný pred dňom nariadenia výkonu mimoriadnej služby, t. j. hodnostný plat vrátane jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol nariadený výkon mimoriadnej služby a ktorého čas trvania štátnej službe na účely zvýšenia hodnostného platu bol kratší ako osem rokov sa hodnostný plat, ktorý mu patril pred dňom nariadenia výkonu mimoriadnej služby, zvýši o 1 % za každý rok času trvania štátnej služby chýbajúci do ôsmeho roku času trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu. V odseku 3 sa ustanovuje hodnostný plat, ktorý bude patriť počas výkonu mimoriadnej služby vojakovi v zálohe povolanému na výkon mimoriadnej služby a registrovanému občanovi odvedenému a povolanému na výkon mimoriadnej služby a v odseku 4 hodnostný plat pre vojaka mimoriadnej služby vo vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa, pričom hodnostný plat bude tvoriť súčet hodnostnej tarify a funkčnej tarify bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie.

 

K bodu 3

                Ustanovuje sa hodnostný plat, z ktorého sa bude určovať príplatok za výkon mimoriadnej služby. Hodnostným platom bude súčet hodnostnej tarify a funkčnej tarify ustanovenej pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie.

               

K bodu 4

                Ustanovuje sa, v súvislosti so zmenou platových náležitostí profesionálnych vojakov navrhovaných v čl. I desiatom bode - § 157 návrhu zákona, hodnostný plat, z ktorého sa bude určovať jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby. Hodnostným platom bude súčet hodnostnej tarify a funkčnej tarify profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa bez jeho zvýšenia za každý rok trvania štátnej služby a prípadného zvýšenia funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie.

 

K čl. IV

                Účinnosť zákona sa z dôvodu predpokladanej dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty navrhuje od1. februára 2020.

 

V Bratislave 21. augusta 2019

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 101
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: