TlačPoštaZväčšiZmenši

376/2019 Z. z.

26.12. 2019, 14:27 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z.

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe úloh B.11. a B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 137 z 27. marca 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.

Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba zabezpečenia transpozície vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/68“) a vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou

sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019)

(ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/69“), ktoré sú v gescii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a zabezpečiť tak kompatibilitu právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie. Zároveň sa návrhom zákona transponuječlánok 4 ods. 1 písm. a) a článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica (EÚ) 2017/853“).Zároveň sa pristúpilo

k transpozícii článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853, ktoré bezprostredne súvisia s transpozíciou vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, zmenou zákona

č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

Predkladaná právna úprava vychádza z potreby zosúladenia právnej úpravy Slovenskej republiky s právom Európskej únie v oblasti označovania strelných zbraní na civilné použitie

(napr. veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 a podľa smernice (EÚ) 2017/853 a v oblasti uplatňovania základných požiadaviek na poplašné

a signálne zbrane podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Uplatnením týchto základných požiadaviek pri výrobe, úprave, oprave alebo inej úpravy poplašnej a signálnej zbrane,

by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku.

Predmetom návrhu zákona bude najmä úprava

-           označovania strelných zbraní na civilné použitie (napr. veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) podľa smernice (EÚ) 2017/853 a vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68,

-           základných požiadaviek na poplašné a signálne zbrane vymedzené vykonávacou smernicou (EÚ) 2019/69.

Návrh zákona mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“), ktorý je technickým predpisom

z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 64/2019 Z. z. zastrešuje právnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo pre civilné použitie a ďalšie podrobnosti

ako sú označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a overovacie značky strelných zbraní a streliva, pričom uvedené sa novelou zákona nezmení. Návrhom zákona sa len spresní spôsob označovania strelných zbraní v súlade

s požiadavkami vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 tak, aby sa dosiahla úplná transpozícia tejto vykonávacej smernice. Zároveň sa návrhom zákona transponujú základné požiadavky, ktoré

sú technickými požiadavkami na strelné zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu zákona č. 64/2019 Z. z.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie,

na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K bodu 1

Ustanovuje sa pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý bude v zmysle vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019)(ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/69“) národným kontaktným miestom, ako aj povinnosť úradu zabezpečiť spoluprácu s iným členskými štátmi Európskej únie a štátmi, ktorý sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri posudzovaní zhody podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu návrhu zákona.

 

K bodu 2

Doplnením predmetného ustanovenia sa zosúlaďuje predmetný pojem so znením vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Zároveň predkladateľ zdôrazňuje, že podľa § 4 ods. 1 za určené výrobky považujeme všetky druhy strelných zbraní uvedené v § 4 ods. 1, ktorými rozumieme tak strelné zbrane novo vyrobené, ako aj strelné zbrane po podstatnej úprave, t.j. strelné zbrane vyrobené podstatnou úpravou podľa § 2 písm. c), inak nazývané aj prerábané strelné zbrane. Tieto strelné zbrane vyrobené podstatnou úpravou sú následne považované za novo vyrobené strelné zbrane, nakoľko podľa § 7 ods. 1 sa za výrobcu považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane a na ktorého sa následne vzťahujú povinnosti výrobcu podľa tohto zákona.

 

K bodu 3

V bode 3 sa zosúlaďuje znenie § 7 ods. 2 písm. g) návrhu zákona s článkom 4 ods. 1 písm. a) a článkom 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica (EÚ) 2017/853“), ktorým sa transponuje spôsob označovania strelných zbraní podľa predmetného článku do právneho poriadku Slovenskej republiky. Výrobca je povinný označiť strelnú zbraň na hlavnej časti strelnej zbrane podľa požiadaviek uvedených v tomto ustanovení, ktoré spája požiadavky na označovanie podľa rozhodnutí Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „stála komisia“) a čl. 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853. Úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pristúpil k transpozícii článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853, ktoré bezprostredne súvisia s transpozíciou vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, zmenou zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

K bodu 4

V § 7 ods. 2 písm. h) návrhu zákona sa zosúlaďuje a spresňuje znenie tohto ustanovenia so znením rozhodnutí stálej komisie.

 

K bodu 5

Zosúlaďuje sa znenie zákona č. 64/2019 Z. z.o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu s článkom 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853, ktorým sa transponuje spôsob označovania spotrebiteľskéhobalenia streliva podľa predmetného článku do právneho poriadku Slovenskej republiky. Výrobca je povinný označiť spotrebiteľské balenie streliva podľa požiadaviek uvedených v tomto ustanovení, ktoré spája požiadavky na označovanie podľa rozhodnutí stálej komisie a čl. 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853.

 

K bodu 6

§ 7 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý upravuje situáciu, kedy výrobca strelnej zbrane alebo streliva, ktorý má vlastnú ochrannú známku, ktorou označí, ak to považuje sa potrebné strelnú zbraň alebo spotrebiteľské balenie streliva svojou ochrannou známkou. Ide o ďalšie označenie strelnej zbrane, ktoré môže výrobca označiť na strelnej zbrani popri povinných označeniach, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 2 písm. g) návrhu zákona, čo rovnako platí aj pre označenie spotrebiteľského balenia streliva, ktoré môže označiť svojou ochrannou známkou popri povinných označeniach podľa § 7 ods. 2 písm. l) návrhu zákona.

V nadväznosti na úpravu prechodných ustanovení bolo zároveň potrebné doplniť § 7 odsekom 5 tak, aby výrobca pri strelnej zbrani, ktorá bola upravená podľa § 2 psím. d) mal povinnosť označiť údajmi podľa § 7 ods. 2 písm. g) a podľa ods. 4 hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá bola v rámci tejto úpravy vymenená, opravená alebo zmenená a má zároveň možnosť, nie povinnosť, označiť údajmi podľa § 7 ods. 2 písm. g) a podľa § 7 ods. 4 návrhu zákona hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá nebola počas predmetnej úpravy strelnej zbrane vymenená, opravená alebo zmenená podľa § 2 písm. d) návrhu zákona.

 

K bodu 7

Vypúšťajú sa časti ustanovenia § 14 ods. 5 zákona č. 64/2019 Z. z.o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktoré sa stali nadbytočnými v kontexte ustanovení transponujúcimi vykonávaciu smernicu Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/68“).

 

K bodu 8

Dopĺňa sa transpozičný odkaz o vykonávaciu smernicu (EÚ) 2019/68, vykonávaciu smernicu (EÚ) 2019/69 a smernicu (EÚ) 2017/853, nakoľko účinný právny predpis ho neobsahuje.

 

K bodu 9

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. januára 2020, nakoľko nové požiadavky na strelné zbrane a strelivo v zmysle vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69 sa budú uplatňovať na tieto strelné zbrane až od účinnosti týchto smerníc.

Uvedené sa ustanovuje v kontexte ustanovenia článku 10a tretieho bodu smernice (EÚ) 2017/853, podľa ktorého „3.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane vyrobené alebo dovezené do Únie k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume s cieľom zabezpečiť, aby ich nebolo možné upraviť na uvedenie náboja, strely alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2 Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do 14. septembra 2018.“, pričom dátum bol ustanovený podľa vstupu do účinnosti vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Uvedené prechodné ustanovenie sa dotýka iba strelných zbraní podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu, predložených na nové kusové overenie, a to z dôvodu, že pri týchto zbraniach predložených na nové kusové overenie nie je predpoklad, že ide o zbrane vyrobené alebo dovezené do EÚ (čiže zbrane novovyrobené alebo vyrobené podstatnou úpravou), ale iba o zbrane po úprave strelnej zbrane (oprave strelnej zbrane) alebo o zbrane, pri ktorých sa z nejakého dôvodu kontroluje aktuálny technický stav.  

Ustanovenie uvedeného prechodného ustanovenia pre „kusové overenie po podstatnej úprave“  nie je možné. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu ako taký rozlišuje podstatnú úpravu strelnej zbrane, ktorou sa rozumie prerobenie strelnej zbrane a úpravu strelnej zbrane, ktorou sa rozumie oprava strelnej zbrane. Strelná zbraň po podstatnej úprave strelnej zbrane (prerobená strelná zbraň) sa v zmysle zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu ako aj zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za „nový“ výrobok, čiže za vyrobenú strelnú zbraň, a z toho dôvodu je aj posudzovanie zhody vykonávané precíznejším spôsobom, a to kusovým overením. Uvedené je zároveň v súlade s ustanovením článku 10a tretieho bodu smernice (EÚ) 2017/853, ktoré sa týka vykonávacích aktov, ktorým je aj vykonávacia smernica (EÚ) 2019/69, v zmysle ktorého bolo pripravené ustanovenie § 21a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. januára 2020.

 

K bodu 10

Spresnenie ustanovenia z dôvodu jeho zosúladenia s rozhodnutiami stálej komisie a vypúšťa sa slovo „nabíjaná“ z dôvodu nadbytočnosti.

 

K bodu 11

V  prílohe č. 1 časti A treťom bode návrhu zákona sa ustanovujú základné požiadavky na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu tohto zákona v súlade so znením vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Z dôvodu právnej istoty je potrebné uviesť, že ide o novovyrobenú strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu a strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho boduvyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, čím sa má na mysli v súlade s § 4 ods. 1 písm. e) návrhu zákona novovyrobená strelná zbraň ako aj strelná zbraň po podstatnej úprave, čiže všetky strelné zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu tohto zákona majú spĺňať požiadavky tohto ustanovenia.

Z dôvodu zjednodušenia písania jednotlivých ustanovení zákona sa pre „strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodua na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane“zaviedol spoločný pojem „vybraná zbraň“.

Smernica (EÚ) 2019/69 nerozlišuje novovyrobené alebo prerobené strelné zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu návrhu zákona, z toho dôvodu sa ustanovenia prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a štvrtého bodu vzťahujú na novovyrábané ako aj na prerábané strelné zbrane a predpokladá sa zrušenie vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.

Hlavné časti strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu nemožno namontovať alebo použiť ako hlavné časti strelnej zbrane inej ako strelná zbraň podľa tretieho bodu. Zo strany výrobcu je možné prijať len také opatrenia, ktoré zabezpečia, aby hlavné časti strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu nebolo možné namontovať alebo použiť ako hlavné časti strelnej zbrane inej ako strelná zbraň podľa tretieho bodu v rámci vlastnej produkcie výrobcu. Nie je možné zaručiť, že hlavná časť strelnej zbrane nie je, alebo nebude použiteľná s výrobkami iných výrobcov, najmä tých, ktoré budú tretími stranami ešte len vyrobené v budúcnosti. Nezameniteľnosť hlavných častí strelnej zbrane vie výrobca zaručiť len ak nedôjde k zásahu do predmetnej hlavnej časti zo strany tretej osoby. V tom prípade sa táto tretia osoba stáva výrobcom, nakoľko vykonala podstatnú úpravu predmetnej strelnej zbrane a je teda povinná, rovnako ako pôvodný výrobca, dodržiavať základné požiadavky kladené na túto strelnú zbraň podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu návrhu zákona.

 

K bodu 12

V  prílohe č. 1 časti A štvrtom bode návrhu zákona sa vymedzujú základné požiadavky na expanznú strelnú zbraň okrem vybranej zbrane (legislatívna skratka pre strelné zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu tohto zákona). Nerozlišujú sa  novovyrobené alebo prerobené expanzné strelné zbrane iné ako podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu tohto zákona, z toho dôvodu sa ustanovenia prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a štvrtého bodu vzťahujú na novovyrábané ako aj na prerábané strelné zbrane a predpokladá sa zrušenie vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.

V  prílohe č. 1 časti A piatom bode návrhu zákona sa ustanovujú špecifické požiadavky na spôsob označovania strelných zbraní podľa § 7 ods. 2 písm. g) a 7 ods. 4 návrhu zákona v súlade so znením vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68.

V prílohe druhom bode tretia veta k vykonávacej smernici (EÚ) 2019/68 ustanovenie: „Pri určovaní, na ktoré nekovové materiály by sa táto špecifikácia mala vzťahovať, členské štáty zohľadnia rozsah, v akom môže materiál ohroziť jasnosť a stálosť označenia.“ predstavuje dobrovoľnú transpozíciu, ktorú členský štát môže podľa uváženia transponovať alebo netransponovať do svojho právneho poriadku. Predmetné ustanovenie smernice nebude do právneho poriadku Slovenskej republiky transponované, nakoľko by predstavovalo negatívny gold-plating, keďže by muselo byť v rámci Slovenskej republiky ustanovené a následne dodržiavané používanie odlišných techník na označovanie rámov a tiel strelných zbraní ako bude dodržiavané v ostatných členských štátoch Európskej únie. Netransponovanie predmetného ustanovenia vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, ktoré členskému štátu dáva možnosť výberu bolo zvolené, nakoľko transponovanie tohto ustanovenia by mohlo viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne.  

 

K bodu 13

Upravuje sa príloha č. 5ôsmy bod podbod 8.2 písm. a) zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v súlade so zmenami v § 7 ods. 2 písm. g) a § 7 ods. 4 návrhu zákona.

 

K bodu 14

Spresnenie slov v prílohe č. 5 ôsmom bode podbode 8.2 písm. e) šiestom bode zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu z dôvodu právnej istoty (slovo „spúšťacieho“ sa nahrádza slovom „spúšťového“.).

 

K bodu 15

Upravuje sa ustanovenie prílohy č. 6 prvý bod o novom kusovom overení tak, aby sa neupravená hlavná časť strelnej zbrane alebo neupravená časť strelnej zbrane predložená na nové kusové overenie označovala údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu alebo údajmi ustanovenými pri jej uvedení na trh; to neplatí pre upravenú hlavnú časť strelnej zbrane alebo upravenú časť strelnej zbrane, nakoľko v tom prípade sa hlavná časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá je počas tejto úpravy strelnej zbrane vymenená, opravená alebo zmenená podľa § 2 písm. d) označí údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu.

Uvedené je ustanovené z dôvodu právnej istoty, že strelné zbrane, ktoré sú predmetom úpravy strelnej zbrane (opravy) alebo z dôvodu preverenia technického stavu predložené na nové kusové overenie nemusia mať všetky nové označenia podľa § 7 ods. 2 písmeno g) na tých častiach a hlavných častiach strelnej zbrane, ktoré neboli predmetom úpravy podľa § 2 písm. d).

 

K bodu 16

Dopĺňa sa príloha č. 11 návrhu zákona, ktorá vymedzuje zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

K Čl. II

K bodom 1 a 2

Novelizuje sa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 190/2003 Z. z.“)

 

tak, že  sa mení znenie § 35 zákona č. 190/2003 Z. z. tak, žetechnický postup pri úprave zbrane ustanoví osobitný predpis, ktorým je zákon č. 64/2019 Z. z. v znení predkladaného návrhu zákona. Predmetné ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na to, že technický postup pri úprave strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu sa ustanovuje v prílohe č. 1 časť A bod 3 návrhu zákona.

 

K bodu 3

V nadväznosti na predchádzajúce novelizačné body sa zrušuje vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D (ďalej len „vyhláška č. 169/2015 Z. z.“), nakoľko predstavuje čisto vnútroštátnu právnu úpravu technických t.j. základných požiadaviek na expanzné strelné zbrane, ktorá však musí byť zrušená v nadväznosti na prijatie a transpozíciu smernice (EÚ) 2019/69, ktorá nahradí na európskej harmonizovanej úrovni celú vyhlášku č. 169/2015 Z. z.

 

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 17. januára 2020 v súlade s účinnosťou vykonávacích smerníc (EÚ) 2019/68 a 2019/69.

 

 

Bratislava 29. mája 2019

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 215
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: