TlačPoštaZväčšiZmenši

343/2019 Z. z.

15.12. 2019, 12:20 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel upraviť podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený a aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotnéhopoistenia. Účelom je aj precizovať definíciu základného pojmu európskej referenčnej ceny lieku; umožniť aplikovať zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru.

V návrhu zákona sa precizujú ustanovenia podľa aktuálne platného zákona.

Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh vyhlášky predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy (odhadovaná ročná úspora minimálne 3 mil. eur, šetrenie verejných zdrojov), pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie (návrh zákona môže zaťažiť držiteľov registrácie, výrobcovalebo dovozcov liekov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktorí budú pristupovať k prehodnocovaniu cien), pozitívny sociálny vplyv (zníženie doplatkov za lieky sa týka všetkých skupín obyvateľov), nepredpokladá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právne záväznými aktmi Európskej únie.

Osobitná časť

K bodu 1 až 2

Precizuje sa definícia základného pojmu európskej referenčnej ceny lieku.

Legislatíva umožňuje výrobcom mať zaradený liek na Slovensku s odlišnou veľkosťou balenia ako v iných EÚ krajinách. Cena balení odlišnej veľkosti sa navzájom neporovnáva a preto výrobca môže profitovať z neúmernej ceny na Slovensku. Zmena legislatívy, ktorá by znemožnila výrobcom obchádzať porovnávanie cien so zahraničím by priniesla odhadovanú ročnú úsporu minimálne 3 mil. eur.

Maximálna cena lieku na Slovensku sa od roku 2011 určuje aj podľa cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Účelom tohto, tzv. externého referencovania je efektívne využívanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia (VZP) – aby za rovnaký produkt zdravotné poisťovne neplatili neprimerane veľa. Porovnávanie cien so zahraničím sa uplatňuje aj pri dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach. Práve pri liekoch je aktuálne znenie zákona výrazne benevolentnejšie ako pri ostatných zdravotníckych produktoch. Pri zdravotníckych pomôckach výrobca musí ceny počas porovnávania prepočítať na rovnakú jednotku, , napríklad 1ks plienky. Na druhej strane, pri liekoch dochádza k porovnaniu iba identických veľkosti balení v EÚ, to znamená, že 20ks balenie sa cenovo neporovnáva s 10 kusovým.

Pre určenie maximálnej ceny na Slovensku sa používa „európska referenčná cena“, ktorú definuje zákon 363/2011 Z. z. takto: § 2. „Na účely tohto zákona sa rozumie,...“

Písm. f: európskou referenčnou cenou lieku priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch,...“

Písm. g: „európskou referenčnou cenou zdravotníckej pomôcky priemer troch najnižších cien prepočítaných na jednotkovú cenu zdravotníckej pomôcky spomedzi úradne určených cien zdravotníckej pomôcky v iných členských štátoch...“

Keďže pri liekoch sa neprepočítava cena na rovnakú veľkosť balenia (veľkosť balenia je vyjadrená počtom ks liekovej formy, nie ŠDL), hrozí situácia, že výrobcovia budú dodávať na územie Slovenska lieky s odlišnou veľkosťou balenia, aby cena ich lieku mohla byť vyššia ako v zahraničí.

Pre účely overenia tejto hypotézy, Útvar hodnoty za peniaze (UHP) analyzovalo 100 liekov s najväčším ročným dopadom na VZP. Pri 6 liekoch skutočne dochádza k výraznému nadbytočnému preplácaniu liekov, pretože sa na slovenský trh dodáva neobvyklá (predražená) veľkosť balenia. Prepočítanie cien na rovnakú veľkosť balenia by problém vyriešilo. Úprava legislatívy by pri spomínaných problematických liekoch priniesla ročnú úsporu vo výške 3 miliónov eur. Pri extrapolácií aj na zvyšné kategorizované lieky by sa potenciálne usporilo až 6,5 mil. eur. 

Legislatívnou úpravou by bolo vhodné dosiahnuť nasledujúce:

•             ak je v konkrétnej EÚ krajine k dispozícii identická veľkosť balenia lieku, do porovnania sa započíta táto cena.

•             ak nie, do porovnania sa započíta cena najvýhodnejšieho balenia prepočítaná na slovenskú veľkosť.

 

Na Slovensku je napríklad dostupný liek v 20ks balení. V Maďarsku je ten istý liek k dispozícii vo veľkosti 10ks a 20ks. Keďže je v Maďarsku k dispozícií rovnaká veľkosť balenia, do porovnania sa započíta cena 20ks balenia. V Bulharsku je liek dostupný iba v 10ks balení. Pri súčasnej legislatíve by do porovnania ceny vôbec nevstupoval. Po zmene by sa pre účely porovnania zahraničných cien rátala 2 násobná cena 10ks balenia v Bulharsku. Zmenou legislatívy by sa zabránilo špekuláciám zo strany výrobcov.

 

(príloha č.1: Príklad liekov, ktoré obchádzajú externé referencovanie diferencovaním veľkosti balenia pre jednotlivé trhy)

 

Bude vymedzený základný pojem Európskej referenčnej ceny lieku. Aktuálnym návrhom by sa malo dosiahnuť, že ak na Slovensku pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké v iných európskych krajinách nie sú, tak úradne určená cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z úradne určených cien iných balení toho istého lieku.

 

K bodu 3

Predmetné doplnenie sfunkčňuje aplikáciu možnosti zmien v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru.

Bude umožnené pravidelne vykonávať zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, čo doteraz nebolo možné.

 

K bodu 4

Dopĺňa sa tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

 

Ide o jeden z nástrojov liekovej politiky na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia z verejných zdrojov. Uvedeným ustanovením budú držitelia registrácií nútení k prehodnocovaniu ceny liekov. Výnimka z fixného doplatku bude uplatňovaná na liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada, ale len v prípade ak v rovnakej referenčnej skupine nie je zaradený liek s doplatkom poistenca nižším ako 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.

 

 

K bodu 5

Zrušuje sa tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

 

Ide o jeden z nástrojov liekovej politiky na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia z verejných zdrojov. Uvedeným ustanovením budú držitelia registrácií nútení k prehodnocovaniu ceny liekov. Výnimka z fixného doplatku bude uplatňovaná na liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada, ale len v prípade ak v rovnakej referenčnej skupine nie je zaradený liek s doplatkom poistenca nižším ako 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.

 

K bodu 6

Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia pre účel konzistentného rozhodovania vo veciach kategorizácie.

 

K Čl. II.

Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.

 

V Bratislave dňa 21. augusta 2019.

 

 

 

 

 

Peter Pellegriniv.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Andrea Kalavská  v.r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 112
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: