TlačPoštaZväčšiZmenši

302/2019 Z. z.

3.11. 2019, 13:10 |  najpravo.sk

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)

predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov aj pre výrobcov obalov vrátane výrobcov jednorazových obalov na nápoje. Takýmto systémom zberu sa vyzbiera zhruba 60% jednorazových plastových nápojových obalov uvedených na trh v Slovenskej republike. MŽP SR z uvedeného dôvodu vypracovalo návrh zákona, ktorý má za cieľ zvýšiť mieru zberu odpadov z týchto obalov a súčasne návrh zákona má dopomôcť k zníženiu tzv. litteringu odpadu, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.

 

Návrh zákona reaguje aj na smernicu Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2018/852z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len „smernica“).Smernica stanovuje nové ciele pre recykláciu obalov. Najneskôr do 31.12. 2025 sa bude recyklovať 65%  hmotnosti všetkých odpadov z obalov, konkrétne 50% plastov, 70% železných kovov a pre hliník je stanovená miera recyklácie 50%.  Na základe uvedenej európskej legislatívy ako aj na základe návrhov iných právnych predpisov Európskej únie je zrejmé, že Európska únia smeruje k ambicióznejším cieľom v oblasti zberu a recyklácie odpadov z obalov.

           

Keďže spomínané obaly nie sú biologicky rozložiteľné, dlhodobo narušujú ekosystém, dokážu plávať na hladine a znižujú estetickú hodnotu území, verejnosť ich taktiež vníma veľmi citlivo.Z álohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných jednorazových nápojových obalo v zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vypracovalo návrh zákona, ktorého snahou je zaviesť zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, a tým dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej úrovni a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia občanov Slovenskej republiky.

 

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie, čiastočne pozitívny aj negatívny sociálny vplyv a zároveň negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.B. Osobitná časť

 

K Čl. I

K § 1

V § 1 je upravený predmet zákona, ktorým sú práva a povinnosti dotknutých podnikateľských subjektov i konečných používateľov vybraných druhov obalov na nápoje. Predmetom zákonnej úpravy je aj postavenie tzv. správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“). Správca je subjekt, ktorý v zmysle návrhu zákona zastrešuje fungovanie celého zálohového systému, preto je potrebné zákonom upraviť, čo je jeho činnosťou. Zákon taktiež upravuje pôsobnosť štátnych orgánov a štátny dozor.

V odseku 2  je vymedzená pôsobnosť návrhu zákona. Návrh zákona sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje uvedené na trh v Slovenskej republike vrátane dovážaných obalov. Zákon sa nevzťahuje na obaly, ktoré sú vyvezené mimo územia Slovenskej republiky.

 

K § 2

V § 2 sú uvedené základné pojmy, s ktorými pracuje návrh zákona. Niektoré pojmy na účely tohto zákona sú zadefinované s pomocou odkazu na zákon o odpadoch.

 

K § 3

K odseku 1

Odsek 1 vymedzuje, ktoré konkrétne typy jednorazových obalov na nápoje budú predmetom zálohovania. Keďže cieľom zákona je zvýšenie zberu a následnej recyklácie plastových a kovových obalov, zálohovať sa v zmysle tohto zákona budú len jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu. Predmetom zálohovania budú plastové fľaše a plechovky od nápojov.

 

K odseku 2

Zálohový systém za určitých zákonom stanovených podmienok nevráti záloh. Keďže odber fliaš a plechoviek v rámci zálohového systému sa bude vykonávať dvoma formami – strojovo a manuálne, najmä v prípade manuálneho odobratia by mohlo dôjsť k bezdôvodnému odmietnutiu takéhoto odobratiaod konečného používateľa, je potrebné zákonom stanoviť, v ktorých konkrétnych prípadoch tak zamestnanec vykonávajúci odber odpadu z obalov nie je povinný spraviť. Ustanovenie tak slúži na ochranu subjektu vykonávajúceho odber, keďže nie je povinný odobrať napr. zdeformovaný obal, ktorý sa nedá identifikovať a zároveň na ochranu konečného používateľa, ktorého informuje o tom, že nevrátenie zálohu je možné len z uvedených zákonných dôvodov.

 

K § 4                                                                        

K odseku 1

Zavedením zálohového systému určitých typov obalov na nápoje nezaniká rozšírená zodpovednosť výrobcov týchto obalov. Vzhľadom na to zákon takémuto výrobcovi ukladá súbor povinností, ktoré v rámci zabezpečenia fungovania zálohového systému musí dodržiavať. Tieto povinnosti však nenahrádzajú všetky povinnosti výrobcu obalov vyplývajúce zo zákona o odpadoch v súvislosti s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov. Ustanovením sa vyhradzuje výrobcovi obalov súbor povinností, ktoré ako výrobca jednorazových nápojových obalov musí plniť vo vzťahu k zálohovému systému a k správcovi. Údaje, ktoré eviduje výrobca obalov o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje, a ktoré sa ohlasujú správcovi budú špecifikované v zmluve so správcom. Minimálne požiadavky na evidenciu a ohlasovanie správcu vo vzťahu k ministerstvu ustanoví vykonávací predpis v rozsahu, v ktorom evidujú a ohlasujú organizácie zodpovednosti výrobcov údaje ministerstvu podľa zákona o odpadoch, najmä mieru zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

 

K odseku 2

Výrobcovi jednorazových obalov na nápoje, ktorý je zároveň distribútorom, sa ukladajú povinnosti, ktoré je povinný plniť pre zabezpečenie riadneho fungovania zálohového systému. Na výrobcu, ktorýje zároveň distribútorom sa vzťahujú rovnaké povinnosti ako na distribútora(§ 5). V rámci tohto ustanovenia sa vymedzujú povinnosti distribútora, ktoré ako výrobca nemá vymedzené v odseku 1 – uvádzať výšku zálohu na cenovke tovaru, registrovať sa ako odberné miesto, odoberať jednorazové zálohované obaly, vrátiť konečnému spotrebiteľovi záloh. Takýmto výrobcom sa vymedzuje aj povinnosť zapojiťsa do odberu zálohovaných obalov, ak predávajú nápoje konečnému spotrebiteľovi na predajnej ploche väčšej ako 300 m2. Naopak výrobca, ktorý je zároveň distribútor a uvádza na trh zálohované obaly na ploche menšej ako 300 m2, sa môže rozhodnúť, či sa do systému okrem predaja zálohovaných obalov a uvádzania výšky zálohu zapojí aj odberom zálohovaných obalov. Plocha 300 m2 bola stanovená ako na základe prieskumu v rámci ostatných krajín, ktoré už zálohový systém zaviedli. Výrobca, ktorý je zároveň distribútor je napr. obchodný reťazec, ktorý uvádza na trh a do distribúcie výrobky pod vlastnou obchodnou značkou.

 

 

K § 5

K odseku 1

Rovnako ako výrobca aj distribútor zálohovaných obalov je dôležitou súčasťou systému zálohovania a tak zákon aj distribútorovi vymedzuje súbor povinností.

 

K odseku 2

Všetci distribútori bez ohľadu na veľkosť predajnej plochy, ktorí predávajú nápoje v plastových obaloch aleboplechovkách budú musieť tieto obaly zálohovať. Odoberať zálohované obaly však  budú povinní len distribútori s predajnou plochouväčšou ako 300 m2. Naopak distribútor, ktorý distribuuje zálohované obaly na ploche menšej ako 300 m2, sa môže rozhodnúť či sa do systému okrem predaja zálohovaných obalov a uvádzania výšky zálohu zapojí aj odberom zálohovaných obalov. Plocha 300 m2 bola stanovená na základe prieskumu v rámci ostatných krajín, ktoré už zálohový systém zaviedli. Z povinnosti zapojiť sa do odberu zálohovaných jednorazových obalov budú vylúčené prevádzky, ktoré síce spĺňajú podmienku predajnej plochy 300m2, ale predaj nápojov je pre takéto prevádzky ako doplnkový tovar.V praxi pôjde napríklad o predajne predávajúce drogériový tovar alebo predajne so stavebným sortimentom.

 

K odseku 3

Uvedené ustanovenie sa týka distribútorov, ktorí distribuujú zálohované obaly nie priamo konečnému používateľovi, ale iným distribútorom, a tak tvoria akýsi medzičlánok medzí výrobcom a distribútorom, ktorý distribuuje zálohovaný obal konečnému používateľovi. Aj takýto distribútor je povinný zálohovať obaly a dodržiavať výšku zálohu stanovenú priamo výrobcami, resp. správcom. Výška zálohu bude v rámci ceny zálohovaného obalu započítaná počas celého kolobehu obalu od uvedenia na trh výrobcom až po odovzdanie odpadu z obalu konečným používateľom.

 

K odseku 4

Distribútor, ktorý bude vykonávať odber odpadov z jednorazových obalov, nebude musieť mať udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Ustanovenie má odbúrať administratívnu záťaž podnikateľským subjektom a zároveň sa zosúlaďuje s už zavedenou povinnosťou distribútorov elektrozariadení a batérií a akumulátorov, ktorí v súčasnosti vykonávajú spätný odber odpadov z elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov bez udeleného súhlasu na zber.

 

K odseku 5

Zavádza sa povinnosť distribútorovi, aby v prípade odberu odpadu z jednorazových obalov na nápoje zhromažďoval odpady podľa druhov, t.j. samostatne plasty a kovy, v najlepšom prípade aj podľa materiálového zloženia (plasty - PET, PE, resp. iné, kovy – AL, FE) a aby odpady boli odovzdané správcovi, ktorý zabezpečí jeho ďalšie nakladanie.

 

K § 6

Definuje sa kto je správcom, jeho funkcie a proces vzniku. Predpokladá sa, že správca bude založenýzdružením právnických osôb, ktoré uvádzajú jednorazové obaly na trh, resp. konzorciom zloženýmz viacerých združení. MŽP SR zverejní výzvu na prihlásenie sa do výberu záujemcov na svojom webovom sídle. Záujemca, ktorý sa bude uchádzať o založenie správcu, predloží MŽP SR návrh dokladov podľa odseku 3. Správcu bude vyberať odborná komisia zložená z členov, ktorých bude menovať minister životného prostredia. MŽP SR uloží povinnosť založenia správcu konkrétnemu subjektu z okruhu záujemcov. Takto určený správca následne bude povinný MŽP SR predložiť zákonom vymedzené dokumenty na schválenie. MŽP SRschváli dokumenty len ak z nich bude zrejmé, že správca je schopný zabezpečiť fungovanie systému. V prípade, že by záujemca o založenie správcunesplnil podmienky alebo sa do výberu nikto neprihlási, MŽP SRvýzvu na založenie správcu zopakuje. Správca má povinnosť oznamovať každú zmenu v predkladaných dokumentoch, podstatné zmeny podliehajú opätovnému schváleniu MŽP SR, čím si MŽP SR ponecháva možnosť dohľadu nad spravovaním zálohového systému. V určených prípadoch bude môcť zmenu v zakladajúcich dokumentoch vykonať aj MŽP SR, vždy však po prerokovaní so správcom.

 

K § 7

Na zabezpečenie správneho a transparentného fungovania zálohového systému sú ustanovené povinnosti správcu, ktorý bude financovať celý zálohový systém. Pred samotným spustením zálohového systému bude potrebné, aby správca uzatvoril zmluvu o plnení povinností, ktoré  vznikli zavedením zálohového systému. Zmluvy so správcom bude musieť uzatvoriť každý výrobca obalov, ktorý uvádza na trh jednorazové obaly z plastu a kovu. Nemôže nastať situácia, že budú uvádzané na trh obaly, ktoré sú predmetom regulácie a nebudú pokryté zálohovým systémom. Uzatvoriť zmluvu so správcom bude musieť aj každý distribútor takýchto obalov, ktorý sa zapojí do zálohového systému, buď povinne zo zákona alebo dobrovoľne. Ak ide o výrobcu obalov a zároveň o distribútora, postačuje uzatvoriť so správcom len jednu zmluvu, v ktorej budeupravený právny vzťah k výrobcovi ako aj distribútorovi. Správca bude musieť uzatvoriť zmluvy aj s každým, kto sa bude podieľať na zabezpečení celého nakladania s odpadmi z jednorazových obalov až po samotné spracovanie, tzn. zberová spoločnosť, resp. dopravca, recyklátor. Finančné zabezpečenie celého zálohového systému bude závisieť od správne nastaveného financovania jednotlivými výrobcami. Správca bude musieť uhrádzať nielen nakladanie s vyzbieranými odpadmi z obalov, ale aj prevádzkové náklady na zabezpečenie celého zálohového systému, okrem iného aj poplatky distribútorom za odber odpadov z jednorazových obalov alebo financovanie informačných a propagačných aktivít vo vzťahu k zálohovému systému.Systém tak bude musieť financovať správca z vlastných zdrojov, v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale vylúčenou nie je podpora zo strany štátu, o ktorú môže správca požiadať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 587/2004 Z.z. o  Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správca bude zodpovedať za plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 1. Na zabezpečenie splnenia cieľov bude musieť správca zapojiť do odoberania odpadov z jednorazových obalov čo najväčší počet distribútorov. Pre zabezpečenie transparentnosti celého systému správca bude zverejňovať agregované údaje a informácie týkajúce sa zálohového systému na svojom webovom sídle a bude poskytovať údaje z evidencie MŽP SR. Správne fungovanie zálohového systému je podmienené aj pravdivými údajmi od výrobcov obalov, ktorí budú správcovi ohlasovať údaje o množstve obalov uvedených na trh. Vo vzťahu k týmto údajom, bude musieť správca zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti jednotlivých zamestnancov.

 

K § 8

Definujú sa štátne orgány príslušné pre zálohované obaly a odpady z týchto obalov.Okrem MŽP SR sú to Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia.

 

K § 9

K odseku 1 a 2

Ústredným orgánom štátnej správy pre zálohované obaly a odpady z týchto obalov je MŽP SR.MŽP SRje v polohe koordinačného orgánu z pozície ústredného orgánu štátnej správy, a to ako vo vzťahu k správcovi, tak práve k orgánom štátneho dozoru. Je potrebné zdôrazniť, že na správcu nebude prenesený výkon štátnej správy, ten stáva rozdelený medzi MŽP SR a orgány štátneho dozoru. 

 

K odseku 3

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti týkajúce sa zálohovania.

 

K § 10

Slovenská inšpekcia životného prostredia má postavenie orgánu štátneho dozoru v zmysle tohto zákona. V rámci tejto pôsobnosti Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje dodržiavanie povinností uložených fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám.

 

K § 11

Vymedzuje sa postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie ako orgánu štátnej správy  pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a  odpadov z týchto obalov na účely kontrol dodržiavania vymedzených povinností.

 

K § 12

Ustanovenie upravuje postup orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve pri výkone tohto dozoru. Výkonom štátneho dozoru sa kontroluje dodržiavanie povinností fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami podľa zákona, jeho vykonávacích predpisov a rozhodnutí vydaných na jeho základe.  Ustanovenie upravuje povinnosti kontrolovanej osoby počas výkonu štátneho dozoru ako aj  oprávnenia orgánu štátneho dozoru. Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie predpisov, je oprávnený osobe, ktorá sa porušenia dopustila, uložiť pokutu.

 

K § 13 a 14

Ustanovenie vymenováva správne delikty, ktorých sa môže dopustiť fyzická osoba - podnikateľ alebo  a právnická osoba. Správne delikty sú rozdelené podľa druhu povinností a ich závažnosti s určením dolných a horných hraníc pokút. Pokuty podľa vymedzených správnych deliktov a v medziach stanovených hraníc ukladá príslušný orgán štátnehodozoru, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia. Pokuty sa ukladajú  v správnom konaní. 

Ustanovenie upravuje obvyklé lehoty pre začatie konania o uložení pokuty.

Orgán štátnehodozorumôže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť osobe, ktorá porušila povinnosť, opatrenie na nápravu následkov protiprávneho konania s uvedením lehoty, do ktorej toto opatrenie je povinná vykonať. Osobe, ktorá znovu poruší v ročnej lehote od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za porušenie ktorej jej bola uložená pokuta, je možné uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku príslušnej hornej hranice. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota, pričom výnosy z pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

 

K § 15

Upravuje sa, že Slovenská inšpekcia životného prostredia postupuje pri výkone štátneho dozoru  podľa všeobecných predpisov o kontrole v štátnej správe a Slovenská obchodná inšpekcia postupuje podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Správny poriadok sa vzťahuje iba na konania o ukladaní pokút.

 

K § 16

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, cieľom ktorých je upraviť prechod na novú právnu úpravu.Obaly, ktoré nebudú označené ako zálohované v zmysle zákona môžu byť uvedené na trh do 31.12.2021a distribuovanélen do 30.06.2022, aby postupne došlo k úplnej výmene obalov na trhu. Zároveň je týmto zabezpečené aj financovanie triedených zložiek komunálneho odpadu – obalov z plastov nepokryté zálohovým systémom, keďže výrobcovia do konca roka už organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zaplatili poplatky na nakladanie s odpadom z týchto obalov.

 

K § 17 a 18

Upravuje sa transpozičný odkaz a odkaz na smernicu EP a Rady (EÚ) 2015/1535, keďže návrh zákona je zároveň technickým predpisom.

 

K Čl. II

Novelizuje sa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, kde sa dopĺňa výkon kontroly pre Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

K Čl. III

V článku III sa novelizuje zákon o odpadoch.Výrobca obalov, ktorý uvedie na trh zálohované jednorazové obaly na nápoje nebude platiť poplatky organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly za množstvo takýchto obalov, keďže tieto odpady z obalov nebudú súčasťou zberu triedených zložiek komunálneho odpadu. Avšak pre ostatné typy obalov, ktoré nebudú patriť do pôsobnosti tohto zákona, bude výrobca obalov plniť povinnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom zmluvnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Keďže tento návrh zákona používa vlastnú terminológiu, boli upravené niektoré pojmy v zákone o odpadoch.

 

K Čl. IV

Účinnosť ustanovení, ktorými sa zabezpečuje príprava spustenia zálohového systému,sa navrhuje od 1. januára 2020, účinnosť ostatných ustanovení sa navrhuje od 1. januára 2022.

 

K prílohe č. 1

Stanovujú sa ciele návratnosti pre zálohované obaly na nápoje. Pre plastové zálohované obaly sa stanovujú ciele s narastajúcou tendenciou do roku 2027 pre dosiahnutie cieľa najmenej vo výške 90%. Pre kovové zálohované obaly sa stanovuje len jeden cieľ, a to najmenej vo výške 90% od roku 2025. Ciele sú stanovené v nadväznosti na vykonanú analýzu Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR, ako aj v nadväznosti na európsku legislatívu.Cieľmi ustanovenými v tejto prílohe pre jednorazové nápojové obaly z plastu sa zohľadňuje cieľ ustanovený v čl. 9návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

 

K prílohe č. 2

Príloha obsahuje zoznam transponovaných právnych predpisov Európskej únie.

 

V Bratislave dňa 29. mája 2019

 

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predsedavlády

Slovenskejrepubliky

 

 

 

László Sólymos, v. r.

podpredsedavlády a minister životnéhoprostredia

Slovenskejrepubliky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 102
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: