TlačPoštaZväčšiZmenši

300/2019 Z. z.

29.10. 2019, 19:23 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

K vypracovaniu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa pristupuje v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 474 z 11. októbra 2017 (strategický cieľ č. 1„vytvorenie národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch“).

 

Účelom navrhovanéhovládneho návrhu zákona je zakotviť pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, usmerňuje a metodicky riadi koordináciu ochrany detí pred násilím, čím sa rozumie vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, čím prispieva k zosúlaďovaniu úloh a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni. Uvedeným nie sú dotknuté kompetencie subjektov, ktoré im vyplývajú z iných zákonov.

 

Problematika ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni je, na základe Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím č. 312041M679,riešená prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány štátnej správy, prokuratúra, Policajný zbor, školy a školské zariadenia, obce, vyššie územné celky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím) s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch (v oblasti prevencie, identifikácie a intervencie), ako aj profesionalitu výkonu všetkých subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím.

 

Koordinácia ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni vykonávaná prostredníctvomkoordinátorov ochrany detí pred násilím, ako aj koordinácia ochrany detí pred násilím na národnej úrovni, si vyžaduje zákonné ukotvenie za účelom podpory vykonávaných aktivít a opatrení, ich stability a udržateľnosti.

 

Cieľom navrhovanej vládnej právnej úpravy je posilnenie právnej istoty v rámci uskutočňovania vzájomnej spolupráce a súčinnosti subjektov ochrany detí pred násilím, rešpektujúc kompetencietýchto subjektov,a zachovanie dynamiky a kontinuity tvorby a realizácie systémových opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím v rámci celého územia Slovenskej republiky.

 

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Predkladaný vládny návrh zákona predpokladá pozitívne sociálne vplyvy a nezakladá vplyv na verejné financie. Vládny návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.

 

Predkladaný vládny návrh zákona nezakladá vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva, ani na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

 

K bodom 1 a 2

 

Navrhuje sa zakotvenie pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v oblasti ochrany detí pred násilím. Koordinácia ochrany detí pred násilím na národnej úrovni, rovnako ako koordinácia ochrany detí pred násilím na miestnej úrovni vykonávaná koordinátormi ochrany detí pred násilím, si vyžaduje zákonné ukotvenie za účelom podpory vykonávaných aktivít a opatrení, ich stability a udržateľnosti. Súčasťou znenia je aj demonštratívny výpočet subjektov, ktoré plnia úlohy v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, usmerňuje koordináciu politiky v oblasti ochrany detí pred násilím, čím sa rozumie vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, čo prispieva k vzájomnému zosúlaďovaniu úloh, činností a postupov realizovaných subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím na národnej a miestnej úrovni pri plnení úloh v tejto oblasti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikykreuje podmienky na zabezpečenie súladu úloh a spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami a školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím. Napriek tomu, že súdy a prokuratúra sa podieľajú na ochrane detí pred násilím, vzhľadom na ich osobitné postavenie mimo výkonnej moci, pre tieto subjekty nebude možné považovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za koordinačný orgán v oblasti ochrany detí pred násilím. Predmetná právna úprava však nebude brániť ukotveniu spolupráce s týmito subjektmi na základe nelegislatívnych opatrení, napr. memoranda o spolupráci.

 

Predmetnou koordináciouzároveň nie sú dotknuté vlastné kompetencie orgánov verejnej moci ani práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných zákonov, ktoré sa dotýkajú oblasti ochrany detí pred násilím, napr. autonómne pripravovať právnu úpravu v príslušnej právnej oblasti, ktorá sa môže týkať oblasti ochrany detí pred násilím.

 

 

 

K bodu 3

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vložením odseku 2 do § 3.

 

 

 

 

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 29. mája 2019

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnychvecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 126
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: