TlačPoštaZväčšiZmenši

30/2019 Z. z.

17.2. 2019, 14:54 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Prevádzkovanie hazardných hier najmä v online prostredív ostatných rokoch dynamicky rastie. Rozširovanie ponuky zo strany poskytovateľov hier prostredníctvom internetu sa spolu s prudkým rozvojom informačných  technológií  prejavuje v nepretržitom zvyšovaní herných príležitostí pre potenciálnych užívateľov. Nezanedbateľným faktorom zvyšovania záujmu o online hry je aj istá miera anonymity v prostredí internetu v porovnaní s kamennými prevádzkami, ktorej úspešne sekunduje efektívny marketing poskytovateľov hier. Tieto trendy spolu s rastom technologických zručností hráčov v online prostredí naznačujú potrebu nastavenia nových parametrov regulácie hazardných hier.

 

Aktuálne podmienky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku neumožňujú subjektom so sídlom v zahraničí uchádzať sa o udelenie onlinelicencie na prevádzkovaniehazardných hier na Slovensku, zároveň licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu (napr. na internetové kasíno) môže získať výlučne štátom zriadená národná lotériová spoločnosť.Uvedené skutočnosti predstavujú obmedzenie aktivít pre zahraničných poskytovateľov hier v online prostredí, pričom ďalším sprísnením podmienok bolo zavedenie reštrikčných opatrení proti nelicencovaným online prevádzkovateľom ostatnou novelou zákona o hazardných hrách.

 

Jednou z  možností pri nastavení moderných pravidiel regulácie podľa vzoru viacerých krajín EU je prehodnotenie politiky reštriktívneho prístupu a umožneniezískania licencie na prevádzkovanie hazardných hier v Slovenskej republike aj spoločnostiam so sídlom v  EÚ a EHP bez potreby sídla na našom území. Absencia harmonizácielegislatívy na európskej úrovniumožňuje Slovenskej republike nastavenia pravidiel, ktorépotenciálne riziká súvisiace s otvorením trhu  online hier prezahraničné subjekty umožniavyvážiť nastavením adekvátnych opatrení voblasti dozoru a zodpovedného hrania.

 

Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. Predkladaná právna úprava zároveň významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území.

 

K zásadným zmenám v porovnaní s doterajšou úpravou patrí predovšetkým návrh na uvoľnenie prístupu na trh internetových hier a zriadenie nového regulačného úradu s pôsobnosťou v oblasti hazardných hier. V rámci online hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla byť po splnení zákonom ustanovených podmienok udelená nielen domácim spoločnostiam ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom prevádzkovať online hry bude možné v internetovej herni a internetovom kasíne. S týmito navrhovanými zmenami úzko súvisí aj vymedzenie jednotlivých druhov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry a hierarchie licencií. Navrhovaná klasifikácia hier v porovnaní s doterajšou úpravou  dôslednejšie rešpektuje princíp jednotlivých hier pri súčasnom spresnení technických parametrov využívaných zariadení a podmienok prevádzkovania jednotlivých hier. Upravená štruktúra  hier sa premieta do nového rozdelenia licencií, ktoré zohľadňuje sprístupnenie licencií na prevádzkovanie online hier  pre širší okruh žiadateľov.

 

 

 

Vyššia miera otvorenostitrhu online hier si vyžaduje úpravu systému dozoru, ktorý by mal byť založený na získavaní základných údajov o hrách čo najviac v reálnom čase, prostredníctvom vytvorenia priameho prístupu regulačného orgánu k požadovaným údajom. Prístup k dátam prostredníctvom servera by mali pre regulátora zriadiť aj všetci prevádzkovatelia kurzových stávok, hazardných hier v kasíne a prevádzkovatelia hazardných hier na technických zariadeniach, pričom títo prevádzkovatelia budú povinní všetky svoje koncové zariadenia prepojiť na tento server.

 

V záujme centralizácie činnosti v oblasti hazardných hier sa navrhuje zriadenie nezávislého Úradu pre reguláciu hazardných hier. Do pôsobnosti úradu by maliprejsť s výnimkou legislatívy prakticky všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä licencovanie, výkon dozoru, ukladanie sankcií a správa odvodov.Navrhuje sa financovanie úradu z príspevkov prevádzkovateľov.

 

Úrad by mal okrem základnej činnosti regulátora v oblasti hazardných hier spolupracovať s príslušnými autoritamiaj v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v oblasti hazardných hier, aktívne vystupovať pri ochrane proti manipulačným praktikám v oblasti hier a stávok, ako aj spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie vzniku patologických javov spojených s hazardnými hrami. Zároveňsa predpokladá úzka spolupráca úradu so zahraničnými regulátormi.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že významné rozširovanie ponuky online hier s prihliadnutím na špecifickosť danej služby môže viesť k vzniku niektorých škodlivých javov, významnou súčasťou navrhovaných zmien je zavedenie pravidielna ochranu spotrebiteľa, najmä v rámci systému zodpovedného hrania. Ochranné opatrenia prednegatívnymi účinkami prevádzkovania hazardných hier spočívajúv možnosti prevádzkovania vybraných  druhov hazardných hier iba v herni, zákaze hrania vybraných druhov hazardných hier pre hráčov evidovaných v registri vylúčených osôb, či obmedzovaní reklamy na hry.

 

Predkladaný návrh zákona zavádza pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, ktoré boli spracované v prevažnej miere na základe poznatkov z aplikačnej praxe s prihliadnutím  na skúsenosti a postupy iných regulátorov a so zreteľom na dosiahnutie optimálnej vyváženosti fungovania celého odvetvia.

 

V súvislosti s predkladaným návrhom zákona sa navrhuje úprava Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to správnych poplatkov v oblasti hazardných hier z dôvodu zmeny štruktúry licencií. Zároveň sa navrhuje aj nevyhnutná úprava ďalších zákonov, súvisiaca s predkladaným návrhom zákona.

 

Predložený návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi, s právom Európskej únie,  medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Prijatie navrhovaného zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy,  podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy.Nebude mať vplyv na životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.Identifikované vplyvy návrhu zákona sú rozpracované v doložke vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou materiálu.

 

Návrh zákona je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca2019, pričom účinnosť ustanovení týkajúcich sa zriadenia nového Úradu pre reguláciu hazardných hier a úprav súvisiacich so zabezpečením jeho organizačno-personálnej, procesnej a materiálnej pripravenosti na výkon navrhovanej pôsobnosti sa predpokladá od 1. júna 2019.

 

 

Osobitná časť

 

K Čl. I.

 

K § 1 - Základné ustanovenia

Predmet a účel úpravy definuje okruh spoločenských vzťahov a situácií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia navrhovaného zákona. Zákon upravuje podmienky prevádzkovania a propagovania hazardných hier, podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, právo a povinnosť prevádzkovateľov hazardných hier, účastníkov hazardných hier a iných dozorovaných subjektov, rozsah a podmienky prevádzkovania štátnej lotérie, podmienky  používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti, ochranu účastníkov hazardných hier, vznik a pôsobnosť  Úradu pre reguláciu a dozor nad hazardnými hrami (úrad), dozor nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier a sankcie za porušenie povinností v oblasti hazardných hier.

 

Účelom zákona z pohľadu verejného záujmu je vytvorenie podmienok na ochranu verejného poriadku v rámci vyššie uvedených vzťahov a činností. Zákon vymedzuje aj územnú pôsobnosť regulácie poskytovania služieb v oblasti hazardných hier.

 

K § 2 

V rámci základných ustanovení zákona sú upravené viaceré významné pojmy, ako napríklad prevádzkovateľ hazardnej hry, prevádzkovanie a propagovanie hazardnej hry, hráč, stávka, vklad, herný plán, herňa, kasíno a internetové kasíno, poskytovanie zakázanej ponuky a podobne. Spresňuje sa teritoriálna pôsobnosť hazardnej hry ako hazardnej hry, ktorej sa možno zúčastniť z územia a na území Slovenskej republiky. Definované pojmy sa prelínajú celým zákonom a tvoria kostru právnej úpravy.

 

Ustanovenie vymedzuje nielen pojmy, pri ktorých môže byť obsah spoločensky známy, ako napr. už uvedený vklad, stávka, hráč, herňa, kasíno, dotýka sa však aj vymedzenia pojmov, ktoré doteraz neboli upravené zákonom, ako napr. internetová herňa a internetové kasíno a tiež pojmov, ktoré je nutné definovať a bližšie objasniť, napr. informácia o výhre, propagácia hazardnej hry a poskytovanie zakázanej ponuky. 

 

Zákonom sa vymedzujú priestorové objekty na prevádzkovanie hazardných hier, ktorými môžu byť kasíno, herňa, prevádzka, internetové kasíno a internetová herňa. Internetové kasíno a internetová herňa predstavuje virtuálny priestor v ktorom sa hrajú internetové hry. Hráči sa  nenachádzajú fyzicky v priestoroch vymedzených na prevádzkovanie hazardných hier ako napr. v prevádzke, herni a kasíne, ale zúčastňujú sa ich prostredníctvom technologických prostriedkov prepojených vo virtuálnom priestore.

 

Vymedzuje sa pojem informácia o výhre, pod ktorým sa rozumie reklama v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo v zvukovej a obrazovej forme, upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry, ktorá sa umiestňuje najmä na vonkajších častiach priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry alebo v blízkosti týchto priestorov. Ide najmä o rôzne jackpotové tabule, reklamné tabule, či iné tabule s pohyblivým alebo blikajúcim textom, ktoré oznamujú výšku možnej výhry. Vonkajšími priestormi herne sa rozumejú napr. vonkajšia fasáda, okná, dvere a na týchto častiach nesmie byť svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov (napr. logo pivovaru možno považovať vo vzťahu k zákonu č. 147/2001 Z. z. o reklame ako reklamu na podávanie alkoholických nápojov).

 

Vymedzením obsahu pojmu „propagovanie“ hazardných hier sa jednoznačnejšie určuje hranica medzi povolenými a nepovolenými aktivitami pri propagovaní hazardných hier. Propagovanie hazardnej hry sa navrhuje ustanoviť ako prezentáciu hazardnej hry, prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje hazardnú hru, t.j. akákoľvek forma informovania alebo podnecovania, ktorá smeruje k účasti hráča na hazardnej hre alebo nabáda hráča na hazardnú hru, najmä uvádzaním názvu hazardnej hry, charakteristických znakov hazardnej hry, odkazu na hazardnú hru, webovú stránku alebo adresu tejto webovej stránky, prostredníctvom ktorej je hazardná hra prevádzkovaná alebo webovej stránky, ktorá sprostredkúva prístup na webovú stránku, na ktorej je hazardná hra prevádzkovaná, vrátane presmerovaní na túto stránku.

 

Za propagovanie za účelom tohto zákona by sa nemala považovať napr. reklama, alebo umiestnenie oznamov v rámci športových podujatí najmä medzinárodného charakteru (na štadiónoch, na mantineloch), ktoré upozorňujú alebo odkazujú na možnosť hrania, na samotnú hazardnú hru, či jej prevádzkovateľa, pričom z obsahu a formy ponuky musí byť zrejmé, že táto hra nie je smerovaná pre slovenských hráčov, t.j. najmä nesmie byť ponuka lokalizovaná v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma a to ani v prípade, ak je takáto reklama alebo umiestnenie oznamov sprostredkovaná napr. v televíznom vysielaní.

 

Definuje sa pojem „poskytovanie zakázaných ponúk“, čo znamená propagovanie alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území alebo z územia Slovenskej republiky bez licencie podľa slovenského zákona o hazardných hrách prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a služieb a v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma.

 

Dostupnosťou hazardnej hry na území SR sa rozumie možnosť prístupu hráča k hazardnej hre a zúčastnenia sa na hazardnej hre na území alebo z územia SR. V prípade hazardných hier ponúkaných cez internet sa dostupnosťou hazardnej hry na území SR rozumie možnosť pripojenia sa hráča k webovej stránke, resp. aplikácii s príslušnou hrou prostredníctvom rôzneho zariadenia z územia SR, aj keď sa hrací alebo iný technický server, umožňujúci prevádzkovanie hazardnej hry fyzicky nachádza mimo územia SR.

 

V záujme presnejšieho vymedzenia priestorov na  prevádzkovanie vybraných druhov hier  sa upravujú pojmy prevádzka, herňa a kasíno, pričom rozdelenie „kamenných“ priestorov vychádza zo skutočnosti, že uvedené herné priestory vykazujú viacero rozdielov vecného charakteru, a to najmä možnosť prevádzkovania stolových hier výlučne v kasíne (okrem kartovej hry „texas holdem poker“) a povinnosti využívania monitorovacej techniky na kontrolu priebehu stolových hier a ich vyúčtovania. Úprava týchto pojmov zároveň umožní jednoznačné rozlíšenie v rámci formulácií v zákone pri špecifikácii podmienok prevádzkovania hier v uvedených priestoroch a presnom rozlišovaní licencií.

 

K § 3 - Národná lotériová spoločnosť

V súvislosti s vymedzením okruhu hier označených ako štátna lotéria návrh zákona určuje, že tieto hry môže prevádzkovať len národná lotériová spoločnosť ako právnická osoba, ktorej zakladateľom a akcionárom môže byť len Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR (ďalej „ministerstvo“) alebo iná národná lotériová spoločnosť. Sídlo národnej lotériovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky. Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti obsahuje označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ Označenie národná lotériová spoločnosť ani jeho preklady nesmie používať žiadna iná osoba.

 

Národná lotériová spoločnosť môže vykonávať niektoré alebo všetky podnikateľské činnosti uvedené v zákone. Výkon podnikateľských činností je viazaný na splnenie podmienok vymedzených navrhovaným zákonom a osobitnými zákonmi.

 

K vyhradeným druhom hazardných hier patria tri druhy lotériových hier označené ako štátna lotéria, a to číselné lotérie,  lotéria pokladničných dokladov a špeciálne bingo.

 

Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím určitého čísla, niekoľkých čísiel, kombinácie čísiel alebo číselného poradia. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška hernej istiny a výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov alebo úhrnnej výšky stávok alebo vopred stanoveným podielom alebo sa vypočítava násobkom stávky podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísiel žrebovaných pri žrebovaní  uhádol hráč herným plánom určený počet vyžrebovaných čísiel.

 

Lotéria pokladničných dokladov nesie znaky niektorých lotériových hier, preto sa zaraďuje do hier lotériového typu. K hlavným znakom odlišujúcim lotériu pokladničných dokladov od iných lotériových hier je to, že hráč môže získať žreb tejto lotérie výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu, pričom nie je podmienkou  účasti na  tejto hre zaplatenie stávky.  Prípadné iné platby uskutočnené hráčom na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa za vklad podľa tohto zákona nepovažujú.  V lotérii pokladničných dokladov nie je vopred určený počet žrebov a do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu. Výhercom v lotérii pokladničných dokladov je hráč, ktorý sa preukáže žrebom s číslom alebo iným označením, zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.

 

Špeciálne bingo je typ binga, ktoré sa na rozdiel od klasického binga nehrá v jednom priestore,   ale predaj žrebov a vyplácanie výhier sa uskutočňuje v zberniach (prevádzkach) oddelene od žrebovania. Žrebovanie je realizované centrálne a hráčom je sprostredkované formou televízneho vysielania.

 

K § 4 - Druhy hazardných hier

Na účely zákona sa za hazardné hry považujú všetky hry, v ktorých dobrovoľne zúčastnená fyzická osoba po úhrade vkladu a vložení stávky, ak existujú alebo nastanú stanovené podmienky, je oprávnená získať výhru. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry (žrebovanie, dostih, preteky, výsledné zobrazenie symbolov na hracom zariadení a podobne), nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvnený, ani ovplyvniteľný. Aby hra bola identifikovaná ako hazardná hra, musí o jej výsledku rozhodovať výlučne alebo čiastočne  prvok náhody (napr. ručné, mechanické alebo elektronické žrebovanie, výber znakov, čísel, alebo symbolov, hod kockou, rozdanie kariet a pod.) alebo vopred neznámy výsledok určitej okolnosti alebo udalosti (výsledok športového či iného podujatia). 

 

Z uvedeného je zrejmé, že hazardnými hrami sú aj hry, pri ktorých je prvok náhody kombinovaný so schopnosťami, vedomosťami, alebo inými danosťami hráča. Pre posúdenie hry ako hazardnej hry je irelevantné, či sa hra realizuje prostredníctvom samostatne fungujúceho zariadenia (akékoľvek mechanické či elektronické zariadenie, v ktorom je hra nainštalovaná - napr. hrací automat,  počítač, prenosné zariadenia) alebo zariadenia, ktoré umožňujú hranie hier umiestnených na vzdialenom mieste (serveri) spolu s využitím telekomunikačných sietí alebo internetu (napr. počítače, mobily, tablety). To znamená, že hazardnými hrami sú aj hry, v ktorých možnosť získania výhry vyžaduje vykonanie nasledovných úkonov, pričom na poradí úkonov nezáleží:

-           úhradu vkladu v akejkoľvek forme a stanovenie hodnoty stávky,

-           odpoveď na otázku a/alebo preukázanie inej schopnosti, či danosti,

-           odohranie samotnej hry, ktorá je podobná niektorému konkrétnemu druhu hazardnej hry.

 

Hazardnými hrami sú lotériové hry, stolové hry, stávkové hry, charitatívna lotéria, hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry na iných technických zariadeniach. Nakoľko vzhľadom na dynamický  vývoj v oblasti herného priemyslu nie je možné definíciou exaktne postihnúť všetky hry, ktoré napĺňajú pojmové znaky hazardnej hry, zákon počíta s tzv. nepomenovanými hazardnými hrami, ktoré zodpovedajú všeobecnej definícii hazardnej hry a je možné ich prevádzkovať výlučne za podmienok stanovených zákonom o hazardných hrách.

 

Toto ustanovenie obsahuje taktiež negatívne vymedzenie hazardných hier. Ide o hry, ktoré by mohli do určitej miery splniť náležitosti hazardných hier, avšak vychádzajúc z ich povahy nie je potrebné ich takto posudzovať a podriadiť režimu zákona o hazardných hrách, napr. športové podujatia, kvízy v médiách. Z vymedzenia hazardných hier sú vyňaté aj tomboly a žrebové vecné lotérie, ak herná istina neprekročí sumu 1500 €.

 

V prípade zábavných hier sa za hazardné hry nepovažujú také, v ktorých hráč môže získať vecné ceny (napr. hračky alebo drobné spotrebné predmety), pričom stávka nepresahuje sumu jedného eura s o výhre rozhoduje výlučne najmä šikovnosť a zručnosť hráča. Za hazardné hry sa nepovažujú ani hry založené na preukazovaní vedomostí a znalosti hráčov medzi ktoré patria predovšetkým rôzne typy súťaží, ankiet, kvízov, či iných podobných foriem hier organizovaných v printových a iných médiách. Jedná sa o diametrálne odlišné hry v porovnaní s hazardnými hrami na rôznych technických zariadeniach obsluhovaných hráčom  umiestňovaných najmä v priestoroch určených na prevádzkovanie hazardných hier (herne). Zákon explicitne zakazuje hazardné hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, napríklad pyramídové hry alebo reťazové hry, pričom toto ustanovenie reaguje taktiež na § 229 a § 230 Trestného zákona, ktorý upravuje skutkovú podstatu trestného činu prevádzkovania nepoctivých hier a stávok a nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných hier.

 

K § 5 až § 13 - Charakteristika jednotlivých druhov hazardných hier

Zákon presne vymedzuje základné charakteristiky a kritériá na zaradenie do zákonom rozoznávaných skupín hazardných hier, pre ktoré je možné získať povolenie na ich prevádzkovanie, a to lotériových hier, charitatívnej lotérie, stolových hier, stávkových hier, hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach.

 

Lotériové hry sú charakteristické tým, že hráč po zaplatení stávky získa výhru, pričom šanca na výhru je stanovená výlučne na náhode. Definícia lotériových hier zahŕňa žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie a patrí k nim aj lotéria pokladničných dokladov. Pri týchto hrách hráč nemá možnosť na základe svojich zručností ovplyvniť výsledok.

 

Bingo je lotériová hra, prevádzkovaná v špeciálne vybavených priestoroch - prevádzkach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu z vopred neurčeného počtu hráčov a výšky hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky stávky, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania. Výhru získava hráč, ktorý identifikuje na svojom žrebe zhodu s vyžrebovaným príslušným počtom čísel  a túto skutočnosť hlási obsluhe. Ak sa bingo prevádzkuje v internetovom kasíne, výhra sa hráčovi automaticky zobrazuje.

 

Charitatívna lotéria patrí k špecifickej lotérii. Lotéria ako taká, je vo všeobecnosti známy druh hazardnej hry, pri charitatívnej lotérii je však hráč ochotný prispieť vkladom na charitatívne účely. Pri zbieraní finančných prostriedkov na charitatívne účely je možné využiť inštitút verejnej zbierky, kde je vopred určený všeobecne prospešný účel a vo všeobecnosti je určená kratšia lehota zhromažďovania finančných prostriedkov. Inou možnosťou je charitatívna lotéria, ktorá môže byť povolená až na päť rokov a vytvára tak dlhodobé zdroje. Tento druh hazardnej hry môže prevádzkovať iba nadácia alebo záujmové združenie nadácií.

 

Stolové hry sú samostatnou  kategóriou tradičných kasínových hier, pre ktoré je charakteristická účasť  krupiéra ako zástupcu kasína, pričom hráči  hrajú proti krupiérovi alebo navzájom proti sebe. Stolové hry sú  najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami.

-           Ruleta je technické zariadenie ktoré pozostáva z otáčavého zariadenia s 37 štvorčekmi očíslovanými od 0 do 36 a hracieho poľa, na ktorom môžu hráči hrať v rôznych kombináciách. Hráči umiestnia podľa svojho výberu žetóny do hracieho poľa. Výsledok je známy, ak gulička, ktorá sa pohybuje v protismere pohybu  kolesa rulety, zapadne do jedného štvorčeka.

 

-           Kartová hra je hra, ktorá sa hrá s hracími kartami, pričom hráči hrajú proti krupiérovi alebo jeden proti druhému. Existuje mnoho typov kartových hier, najznámejšie sú rôzne verzie pokru a blackjack.

 

-           Hra s kockami – pri hre s kockami hráč umiestňuje svoju stávku prostredníctvom žetónov na hraciu plochu, pričom kockami môže hádzať krupiér alebo hráč.

 

Stávkové hry predstavujú druh hazardnej hry, pri ktorých hráč tipuje výsledok budúcej udalosti alebo s ním súvisiacich okolností.  Tieto udalosti  môžu byť športového charakteru (futbal, hokej, hádzaná), alebo nešportového charakteru, (napr. súťaže krásy, televízne talentové súťaže, politické voľby). Predmetom tipovania v rámci stávkových hier nesmie byť tipovanie na výsledky lotérie založenej na žrebovaní čísel (číselnej lotérie).

 

Stávky môžu byť prijímané prostredníctvom siete kamenných zberní (prevádzok), a to prevádzok s terminálom, ktorý vyžaduje prítomnosť obsluhy alebo s využitím samoobslužných terminálov. Samoobslužné terminály musia byť napojené na server prevádzkovateľa rovnako ako bežná stávková kancelária s obsluhou a nesmú umožňovať hranie iného druhu hier ako stávkových hier a to v súlade s udelenou licenciou. Stávky môžu byť prijímané aj prostredníctvom internetu.

 

Stávkové hry sa rozdeľujú z hľadiska systému určovania výhier na dva základné typy:

-           Stávky s pevnými kurzami (kurzové stávky), sú hry, pri ktorých výška výhry závisí priamo úmerne od výšky stávky a kurzu, v ktorom bola daná stávka prijatá (uzavretá) a výška výhry za predpokladu uhádnutia správneho výsledku je hráčovi vopred známa, pričom počet hráčov, či výška prijatej stávky nemá vplyv na výšku výhry.

 

-           Stávky totalizátorového typu – sú hry, pri ktorých  výška výhry závisí od sumy prijatej stávky a počtu výhercov, celková suma na výhry (výherná istina) sa určuje ako podiel zo stávky alebo fixná suma. Všetky výhry jedného poradia musia mať rovnakú výšku.

 

Osobitným typom stávkovej hry sú dostihové stávky, ktoré vychádzajú z princípu totalizátora. Navrhuje sa, aby dostihové stávky na dostihy konané v SR mohol prijímať len subjekt s licenciou, ktorá môže byť udelená len štátnemu podniku a so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zároveň sa navrhuje povoliť prijímanie kurzových stávok na dostihy konané na území SR len pre uvedený subjekt, nakoľko voľný prístup k uzatváraniu  stávok na dostihy v SR by mohol znížiť záujem o tieto stávky priamo v areáli závodiska.

 

Finančné ukazovatele vývoja kurzových stávok zaznamenávajú v posledných rokoch v SR významné medziročné prírastky, pričom za obdobie rokov 2014-2016 sa tieto hodnoty prakticky zdvojnásobili. Tento vývoj súvisí najmä s výrazne rastúcim podielom prevádzkovania kurzových stávok s využitím internetu a s rozširujúcou sa ponukou tzv. „live“ stávok, tzn. stávok, uzatváraných tesne pred a/alebo počas trvania stávkovej udalosti, stávok na výsledky virtuálnych športových podujatí (napr. počítačové animácie dostihov, či dostihov vysielaných z databázy, pretekov áut, motoriek, virtuálny tenis, futbal, ....) alebo stávok na e-športy (organizované súťaže v hraní počítačových hier),  stávok typu „Stávkovanie hráčov proti sebe“,  „Vzájomné stávkovanie“, Fantasy športy, „Stávkovanie so spoločným fondom v zahraničí“, atď.  Vzhľadom na dynamický vývoj segmentu stávkových hier je možné predpokladať, ich postupné doplnenie do ponuky licencovaných prevádzkovateľov.

 

Pri stávkovaní hráčov proti sebe nestávkuje hráč voči prevádzkovateľovi, ale systém je založený na princípe stávkovania dvoch hráčov proti sebe. Prevádzkovateľ stávkových hier je v tomto prípade iba sprostredkovateľ, resp. poskytovateľ platformy, ktorý za svoju aktivitu vyberá poplatok/províziu (podobný systém ako Texas Holdem Poker).

 

V prípade Fantasy sport sa jedná o hru, ktorá nemá výlučný charakter stávkovej hry. V tejto hre hráči súťažia medzi sebou počas určitej formy imaginárnych (fiktívnych) tímov vo vybraných športových odvetviach (napr. futbal, hokej). Hráči Fantasy športov po zaplatení poplatku /stávky/ dostanú k dispozícii „fiktívny“ rozpočet na nákup hráčov do imaginárneho tímu. Takéto tímy dostávajú počas sezóny (ligy, turnaja) body na základe toho, ako hráči tímu v skutočnosti hrajú. „Imaginárny“ futbalový tím, ktorý dostane najviac bodov za vyhlásené obdobie, získa výhru v podobe peňazí alebo tovaru. Stávky (poplatky) hráčov tvoria fond, z ktorého organizátor na základe schválených pravidiel vypláca hráčom výhry (ako podiel z vytvoreného fondu alebo fixnú sumu). Vzhľadom na charakter tvorby výhry  je možné túto hru považovať za stávkovú hru totalizátorového typu.

 

Špecifické typy stávok je možné prevádzkovať len na základe ich schválenia v hernom pláne, zachovaný však musí byť základný princíp príslušného typu stávkovej hry podľa udelenej licencie.

 

V záujme všeobecného trendu eliminovať riziká vzniku závislosti na hazardných hrách je jednou z možností zníženie atraktivity jednotlivých produktov, ku ktorému môže prispieť aj obmedzenie využívania rôznych motivačných nástrojov (cenových zvýhodnení, dotácií a pod.).

 

Výherný prístroj je autonómne fungujúce klasické zariadenie v oblasti hazardných hier, mechanické alebo elektronické, ktoré je obsluhované priamo hráčom a umožňuje hranie  naprogramovaných hier v ňom nastavených (mechanických) hier. Hry fungujú najčastejšie na princípe rotácie valcov (reálnych alebo virtuálnych ) na ktorých sú zobrazené rôzne symboly, znaky či obrázky, prípadne ako animácia kartových hier, ruletových alebo iných hier.  O výhre rozhoduje náhodne vytvorená kombinácia symbolov podľa schválených pravidiel konkrétnej hry. Na výherných prístrojoch je možné prevádzkovať aj prémiovú hru.

 

Hazardné hry na termináloch videohier  sú hry s použitím  terminálu videohier, ktorý umožňuje hranie podobných hier ako hier na výherných (elektronických) prístrojoch. Terminál videohier na rozdiel od výherného prístroja neobsahuje generátor náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier. Na termináloch je možné prevádzkovať tiež prémiovú hru. 

 

Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je zariadenie, ktoré obsahuje viac hracích miest, pričom na každom hracom mieste je možné v danom čase hrať rovnakú hru. Obsahuje mechanickú časť (v prípade rulety ruletové koleso) a elektronickú časť (napr. dotykovú obrazovku), ktorá umožňuje hráčovi na hracom mieste realizovať vklad. Najčastejšími hrami sú ruleta alebo hra s kockami. Na technických zariadeniach je možné prevádzkovať aj prémiovú hru. 

 

Hazardné hry na iných technických zariadeniach sú hazardné hry pri prevádzkovaní ktorých sa používa technické zariadenie, ktoré poskytuje zábavnú, vedomostnú, zručnostnú hru alebo ich kombináciu, prípadne čiastočnú kombináciu týchto hier spolu s hazardnými hrami.

 

Na účely tohto zákona sa za technické zariadenie nepokladá koncové zariadenie v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

 

Základné podmienky prevádzkovania hazardných hier

K § 14

Ustanovením sa navrhujú všeobecné podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí sú povinní ich dodržiavať. Ide najmä o technické, materiálne a personálne podmienky,  časové a priestorové obmedzenia prevádzkovania a finančné parametre.

 

Licencia predstavuje formu oprávnenia prevádzkovateľa poskytovať hazardné hry. Vypovedá o tom, že prevádzkovateľ je technicky kvalifikovaný a umožňuje predpokladať, že prevádzkovanie hazardnej hry bude vykonávať v súlade so zákonom a podmienkami uvedenými v licencii. Z toho dôvodu  je jednou z hlavných zásad, aby prevádzkovateľ hazardnej hry počas celej doby platnosti licencie dodržiaval zákonné podmienky, ktoré boli splnené pri udelení predmetnej licencie a bol zodpovedný za plnenie podmienok počas celej doby prevádzkovania hazardných hier uvedených v individuálnej licencii a v zákone o hazardných hrách. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

 

Osvedčenie je písomný doklad vystavený technickým skúšobným ústavom, ktorým táto autorita potvrdzuje, že zariadenie a/alebo  systém, ktoré budú využívané pri  prevádzkovaní hazardných hier spĺňa všetky podmienky ustanovené zákonom a podzákonnými normami. Predloženie platného osvedčenia úradu je jednou z licenčných podmienok. Doba platnosti osvedčenia na systém (program) musí korešpondovať s dobou platnosti osvedčenia na zariadenie, ktoré tvorí súčasť systému alebo využíva daný program. Z dôvodu eliminovania možnosti neoprávnenej manipulácie alebo zámeny zariadení sa stanovuje povinnosť mať vybrané zariadenia označené na viditeľnom mieste tak, aby zamestnanec poverený výkonom dozoru nemusel pri dozore manipulovať s predmetným zariadením (druh zariadenia a výrobné číslo).

 

Základným dokumentom pre hráča je herný plán, ktorý predstavuje súbor pravidiel hazardnej hry. Náležitosti všeobecného obsahu herného plánu určuje príslušné ustanovenie zákona, pričom herný plán musí byť k dispozícii v elektronickej alebo písomnej podobe v priestoroch v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, v plnom znení, počas otváracích hodín.

 

Ustanovenie upravuje aj zákaz prevádzkovania hazardných hier počas stanoveného času/dní, pričom dáva možnosť miestnej samospráve určiť si 12 dní v roku počas ktorých bude zakázané prevádzkovanie hazardných hier na území danej obce, a to napríklad počas cirkevného sviatku alebo počas významného verejného podujatia obce trvajúceho niekedy aj viac dní v mesiaci a pod.

 

Zákon zaväzuje prevádzkovateľov a iné osoby v záväzkovom vzťahu k nemu k mlčanlivosti o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri úkonoch súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.  Vychádzajúc z akceptácie nemožnosti a nevhodnosti absolutizovania požiadavky mlčanlivosti zákon rovnako obsahuje podmienky, za ktorých takéto osoby nie sú povinné mlčanlivosť zachovávať.

 

Okrem uvedeného zákon kladie ďalšie požiadavky na spôsob, rozsah a dobu prevádzkovania hazardných hier, ako aj zodpovednosť prevádzkovateľa.

 

Návrhom zákona sa umožní prevádzkovateľom zo štátov európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP poskytovať internetové hry na území Slovenskej republiky za presne stanovených podmienok a preto sa legislatívne  nastavujú nové technické požiadavky na tieto hry, vrátane umiestnenia serverov a vytvorenia prístupu pre úrad na server prevádzkovateľa pre potreby vykonávania dozoru. Vzhľadom k tomu, že nárast podielu hier v online prostredí si vyžaduje vyšší dôraz na ich reguláciu, najmä na zamedzenie rizika vzniku sprievodných negatívnych javov (t. j. obmedzenie prístupu mladistvých osôb a osôb s vyššou mierou náchylnosti k vzniku závislostí) sa navrhuje, aby servery prevádzkovateľov s požadovanými údajmi  boli lokalizované na území Slovenskej republiky. Zákonom sa preto vymedzuje obsah a rozsah údajov, ktoré musia byť na tomto serveri umiestnené. Nezanedbateľným prínosom nového  nastavenia technických požiadaviek  by malo byť lepšie monitorovanie finančných tokov a vytvorenia bariér na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.  Takéto nastavenie parametrov a požiadaviek na prevádzkovanie (najmä) online hier prispeje zároveň k zjednodušenie prístupu úradu  k vybraným údajom o prevádzkovaných hrách a o herných aktivitách hráča, čím sa vytvoria predpoklady na efektívnejší výkon dozorných činností, vrátane fyzickej kontroly. S uvedenou zmenou súvisí aj problematika  zdaňovania zahraničných subjektov, ktorá je upravená  zákonom o dani z príjmov a tiež pravidlami medzinárodného zdaňovania, ktoré umožňujú zdanenie osôb daňou z príjmu aj bez existencie ich sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, a to na základe povinnosti umiestnenia servera na území Slovenskej republiky.

K § 15 a 16 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni a v kasíne

Zákon stanovuje, na akom základe, za akých podmienok a povinností je možné prevádzkovať hazardné hry, pričom vybrané druhy hazardných hier je možné umiestniť iba do herne alebo kasína a v obci, v ktorej nie je prevádzkovanie hier obmedzené všeobecným záväzným nariadením, pričom zostavenie, podanie alebo vybavenie petície nie je dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie (návrhom sa reaguje na doterajšie skúsenosti s dobou trvania petície). Zákon dáva možnosť obci rozhodnúť sa o lokálnom umiestnení/obmedzení vzdialenosti herne od vybraných typov budov, v ktorých sa pohybujú hlavne mladistvé osoby, ktoré môžu byť považované z pohľadu hazardných hier za ľahšie ovplyvniteľnejšie skupiny osôb. Pre jednoznačnosť je definované, za akých podmienok je možné propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia.

 

V snahe znížiť príležitosti na hranie sa navrhuje komplexná úprava prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier z hľadiska ich umiestnenia. Definujú sa vybrané priestory, v ktorých je možné prevádzkovať hazardné hry. S ohľadom na charakteristiky druhov hier, ktoré z hľadiska princípu ich fungovania, najmä odohrania relatívne veľkého počtu hier v krátkom čase, vykazujú vyššie potenciálne riziko, v záujme ochrany skupín rizikových osôb sa navrhuje možnosť ich prevádzkovania  iba v špecifickom priestore - herni alebo v kasíne.

 

Z dôvodu potreby jednoznačného určenia herne a jej nezameniteľnosti s iným typom prevádzky sa navrhuje jej jednoznačné označenie viditeľným nápisom „Herňa“ a to z dôvodu zabezpečenia lepšej adresnosti a prehľadnosti pri výkone dozoru, pričom na účely tohto zákona sa za herňu pokladá priestor určený výlučne na prevádzkovanie hazardných hier.

 

Nápis herne však nesmie byť uvádzaný vyšším písmom ako 5 cm, aby herňa nepútala nežiadúcu pozornosť. Iná reklama, upozorňujúca na herňu, ako jej označenie alebo nabádajúca na hru nie je na vonkajších častiach herne povolená. Zákonom sa vymedzuje, aké druhy hazardných hier sa musia prevádzkovať v herni, pričom sa určuje aj minimálny počet zariadení prevádzkovaných v týchto priestoroch. Zároveň sa navrhuje, aby v jednej herni mohol prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo hazardné hry na iných technických zariadeniach iba jeden prevádzkovateľ, a to len jeden druh uvedených zariadení alebo aj ich kombináciu, podľa typu udelených licencií. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi. Prevádzkový čas herne musí korešpondovať s prevádzkovým časom uvedeným vo všeobecne záväznom nariadení obce, ak tak obec ustanovila.

 

Zákon definuje aj priestorové určenie objektu, v ktorom nie je možné v zmysle zákona umiestniť herne alebo kasína, konkrétne ide o školy, školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotnícke zariadenia, ubytovne mládeže a v budovy štátnych orgánov.

 

Oproti doterajšej právnej úprave sa významne posilňuje kompetencia obcí v otázke umiestnenia herní od objektov vymedzených zákonom. Ustanovenie sa týka objektov v ktorých sa primárne zdržujú alebo sú v blízkosti osoby mladšie ako 18 rokov. Obec bude môcť rozhodnúť všeobecne záväzným nariadením, že herne na jej území nesmú byť umiestnené vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. V tejto súvislosti sa za účelom jednotného určovania vzdialenosti navrhuje spresnenie postupu merania vzdialenosti 200 m a to kalibrovaným meradlom. Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania herní vo vzdialenosti 200 metrov od vybraných typov budov, žiadateľ o udelenie individuálnej licencie predkladá so žiadosťou aj vyjadrenie obce k dodržaniu tejto vzdialenosti pri umiestňovaní herne.

 

Na vonkajších častiach priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry nesmú byť informácie o výhre resp. výške naakumulovaného jackpotu (pútače, vývesky, bilboardy, polepy, a pod.), ktoré by lákali okoloidúce osoby na výhru, nabádajúce na hru alebo upozorňovali na možnosť získania výhry a tiež informácie na podávanie alkoholických nápojov. Informácie môžu byť umiestnené v interiéroch priestorov, slúžiacich na prevádzkovanie hazardných hier, a to tak, aby neboli viditeľné z vonkajšej strany týchto priestorov. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne a kasína alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani informácia o výhre v hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v herni alebo kasíne.

 

Zavádzajú sa aj ďalšie opatrenia na reguláciu herne. K zvýšeniu účinnosti výkonu stáleho dohľadu v herni by mal prispieť návrh, aby osoby vykonávajúce v herni stály dohľad, mali s prevádzkovateľom uzatvorený pracovný pomer a zároveň boli v herni a kasíne prítomné počas celej prevádzkovej doby. Na účely dozoru si môže úrad vyžiadať od prevádzkovateľov hazardných hier údaje o osobách vykonávajúci stály dohľad a tiež spolupracovať s Národným inšpektorátom práce, ktorý je orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa zákona č. 48/2012 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

 

V porovnaní s doterajšou úpravou sa navrhuje definovať výherný pomer pri vybraných hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne a v herni, ktorý vyjadruje návratnosť vložených vkladov v percentách, na základe určenia množiny (počtu) hier, pri ktorej by mala byť táto návratnosť vypočítavaná.

 

Zákonom sa upravuje, čo všetko musí byť obsahom prevádzkových pravidiel herne. Ustanovením dochádza k jednotnému obsahu takéhoto dokumentu u každého prevádzkovateľa s cieľom napr. poukázania na práva a povinnosti hráčov, ako aj na práva a povinnosti stáleho dohľadu herne.

 

Stanovuje sa spôsob prevádzkovania prémiovej hry v herni a jej maximálne sumy, ktoré sú súladné s doterajšou právnou úpravou.

 

Z dôvodu špecifík kasína ako osobitného typu herného priestoru sa upresňujú ďalšie požiadavky prevádzkovania hazardných hier v kasíne, pričom niektoré korešpondujú s požiadavkami na prevádzkovanie hazardných hier v herni.

 

Navrhuje sa, aby pojem kasíno v označení prevádzky, názvu spoločnosti a podobne mohol používať výlučne prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Vzhľadom na zo, že táto právna úprava umožňuje získať licenciu aj zahraničným subjektom, a to nielen na prevádzkovanie kasína, sú právnické osoby, ktorých meno je zavedené zákonom alebo medzinárodnou zmluvou z tohto ustanovenia vyňaté. Cieľom ustanovenia je zabrániť subjektom zneužívať pojem kasíno aj pre iné herne, či prevádzky.

 

V kasíne je možné pri hraní využívať hernú menu, ktorú úrad určí v licencii na základe žiadosti prevádzkovateľa. Pri stolových hrách hráči v kasíne využívajú žetóny, ktorých hodnota je vyjadrená finančnou stávkou hráča. Žetóny pre každého prevádzkovateľa schvaľuje v licencii úrad. Zákonom sa stanovujú požiadavky na žetóny a spôsob zaobchádzania s nimi. Samostatne sa nastavujú pravidlá pre nakladanie s obslužným.

 

Z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov sa zakazuje zamestnancom kasína zúčastniť sa ako hráči na hazardných hrách v kasíne, v ktorom sú zamestnaní. Ak tieto osoby vykonávajú odborné činnosti, nesmú sa zúčastňovať na hazardných hrách v kasínach povolených v celej Slovenskej republike. Cieľom ustanovenia je predchádzanie legalizácie trestnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 16 až § 21 - Podmienky prevádzkovania lotériových hier

Lotérie patria k tzv. klasickým druhom hazardných hier, pri ktorých nedochádza k vysokým finančným obratom a možno ich zaradiť k hrám s nižšou mierou vzniku závislosti. Nastavenie podmienok je skôr zamerané k zabezpečeniu návratnosti vložených vkladov hráčom. Zákon preto stanovuje popri všeobecných pravidlách pre lotériové hry aj osobitné pravidlá pri prevádzkovaní týchto lotérií, ako je napr. pravdepodobnosť výhry, najnižšiu výhru a úhrnnú hodnotu výhier.

 

Zákon ustanovuje podmienky predaja žrebov, tlače žrebov, náležitostí žrebov, vyraďovania a znehodnocovania žrebov, podmienky žrebovania a podmienky a lehoty na uplatnenie nároku na výhru. V rámci grafickej úpravy žrebov sa s výnimkou žrebov národnej lotériovej spoločnosti zakazuje používať na žreboch štátne symboly. Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. Cieľom ustanovenia je ochrana štátneho symbolu a jeho použitie len dôstojným spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu ako štátneho symbolu.

 

Ďalej sa vymedzujú minimálne požiadavky na obsah žrebu pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách z dôvodu nutnosti základnej bezprostrednej informovanosti hráča pri hraní týchto hier. Grafická úprava žrebu, ako aj výhra nesmie odporovať dobrým mravom (napr. propagácia alkoholu a/alebo tabakových výrobkov, zobrazovanie náboženských symbolov).

 

V záujme posilnenia ochrany žrebov pred zneužitím sa navrhuje zavedenie povinného bezpečnostného prvku vo forme jedinečného kódu na overenie výhernosti žrebu, ktorý musí byť v čase predaja zakrytý stieracou vrstvou.

 

Zákonom sa stanovujú požiadavky na priebeh žrebovania najmä z pohľadu transparentnosti, preto žrebovanie musí byť verejné. Upravuje sa postup dozoru pri osvedčovaní číselnej lotérie, ktorá môže byť prevádzkovaná národnou lotériovou spoločnosťou aj v spolupráci s prevádzkovateľmi so sídlom aj v inom členskom štáte EU alebo EHP. Táto lotéria sa prevádzkuje vo viacerých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, čím sa umožňuje vytváranie výhernej istiny zloženej z prostriedkov zúčastnených lotériových spoločností. Osoba odborne spôsobilá a zodpovedná za prevádzkovanie lotérie musí určiť zodpovedného zástupcu, ktorému prináležia práva a povinnosti určené v zákone. Po skončení platnosti licencie nie je dôvod, aby prevádzkovateľ uchovával nepredané žreby, preto zákon stanovuje lehotu na ich znehodnotenie.

 

Oproti doterajšej právnej úprave sa stanovuje nová povinnosť pre číselné lotérie a bingo a ich pripojenia na server, vrátane evidencie údajov na tomto serveri. Týmto ustanovením sa zabezpečí prehľadná kontrola na diaľku zo strany úradu. 

 

K § 22 - Podmienky prevádzkovania charitatívnej lotérie

Takisto ako pri číselnej lotérii, stanovuje sa povinnosť pripojenia charitatívnej lotérie na server prevádzkovateľa, nastavujú sa podmienky činnosti odborne spôsobilej a zodpovednej osoby, zodpovedného zástupcu a kritériá na predaj žrebov a nakladanie s nimi.

 

K § 23 - Podmienky prevádzkovania stolových hier

Pre stolové hry je charakteristické ich výlučné prevádzkovanie v kasíne. Pri prevádzkovaní sa používajú hracie žetóny, ktoré musia byť schválené úradom. Každý prevádzkovateľ stolových hier musí používať výlučne svoje jedinečné žetóny.

 

K § 24 - Podmienky prevádzkovania stávkových hier

Prevádzkovateľ stávkových hier je okrem všeobecných požiadaviek na prevádzkovanie hier povinný dodržať obmedzenie týkajúce sa najmä prijímania stávok, personálneho prepojenia  stávkujúceho a prevádzkovateľa hazardnej hry vo vzťahu k predmetu  stávky.

 

V súlade s terminológiou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza zákaz prijímania stávok na výsledky na športové podujatie, ktoré sa koná na území Slovenskej republiky a je podľa podmienok alebo pravidiel súťaže určené pre športovcov v kategóriách mládeže do 18 rokov. Prevádzkovateľovi sa dáva nová povinnosť bezodkladne informovať národný športový zväz príslušného športu o podozrení z manipulácie súťaže alebo podozrení z prípravy manipulácie súťaže v zmysle opatrení o boji proti manipulácii športových súťaží.

 

K § 25 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier na výherných prístrojoch

Výherné prístroje patria k tradičným technickým zaradeniam. Nastavenie základných parametrov  a požiadaviek ich prevádzkovania vychádza najmä z aplikačnej praxe a je založené na limitoch, ktoré majú za cieľ znížiť impulzívne, nutkavé hranie, smerujúce k vzniku patologickej hráčskej závislosti. Nastavenia sú vo forme časového obmedzenia (trvanie hry) a finančného obmedzenia (max. vklad a max. výhra) jednotlivého zariadenia, ktoré musí byť umiestnené v herni. Charakterizuje sa aj výherný pomer, ktorý vyjadruje návratnosť vložených vkladov v percentách.

 

Nová povinnosť je pre prevádzkovateľa výherného prístroja mať výherný prístroj pripojený na server, zároveň sa definuje potreba evidencie údajov na tomto serveri, a to najmä z dôvodu  vykonávania dozoru na diaľku zo strany úradu. 

 

K § 26 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier na termináloch videohier

Terminál videohier umožňuje hranie podobných hier ako výherné prístroje, avšak technologicky je vyspelejší. Obdobne ako pri výherných prístrojoch sa definujú finančné parametre hrania a výherný pomer. Povinnosť prevádzkovateľov terminálov videohier mať terminál pripojený na server je ustanovená už v doterajšej právnej úprave.

 

K § 27 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi

Technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi je možné z hľadiska charakteru hier zaradiť do jednej skupiny spolu s výhernými prístrojmi a terminálmi videohier. Aj tieto zariadenia majú zo zákona určený minimálny výherný pomer a finančné limity hry. Takisto aj pre tieto zariadenia sa definuje povinnosť ich pripojenia na server a potreba evidencie údajov na tomto serveri. 

 

K § 28 - Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na iných technických zariadeniach

Zákonom sa ustanovujú požiadavky na tieto technické zariadenia a zavádza sa taktiež povinnosť mať tieto technické zariadenia prepojené na server a potreba evidencie údajov.

 

K § 29 - Podmienky prevádzkovania hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)

Stanovujú sa požiadavky na tieto technické zariadenia a v závislosti od charakteru sa odkazuje na tie podmienky, ktoré sa najviac podobajú hazardnej hre ustanovenej v tomto zákone. Zavádza sa taktiež povinnosť mať tieto technické zariadenia prepojené na server a potreba evidencie údajov.

 

K § 30 až § 32 - Internetové hry

Globálny vývoj technológií má vplyv aj na medzinárodný trh s hazardnými hrami. Napredovali nielen prevádzkovatelia, ale aj spotrebitelia (hráči) sa snažia naplniť svoje potreby. Prístupom k internetu môžu títo spotrebitelia porovnávať produkty a sortiment produktov rôznych poskytovateľov služieb. Trvalý nárast ponuky internetových hier, najmä v Slovenskej republike nelicencovaných subjektov vytvára predpoklad vzniku negatívnych sociálnych dôsledkov, preto je nutné, aby online hazardné hry dostupné na území SR dostali adekvátny právny rámec, ktorý umožní ich reguláciu v súlade s požiadavkami na výkon dozoru a zaistenia dostatočnej ochrany hráčov. Posledná úprava zákona o hazardných hrách  prispela k zníženiu dostupnosti nelegálnej ponuky a zámerom aktuálnej predkladanej úpravy je umožnenie získania licencie pre online hazardné hry.

 

Zákon zavádza nový pojem „internetové kasíno“ a „internetová herňa“, ktoré predstavujú priestor, do ktorého sa hráč elektronicky pripojí na server prevádzkovateľa s cieľom hrať hazardnú hru. Zákon definuje, ktoré druhy hazardných hier je možné prevádzkovať ako internetové hry. Vymedzuje sa definícia pojmu internetových hier.

 

Internetové hry ako samostatná kategória zahŕňa tie druhy hier, ktoré je možné prevádzkovať    1. ako hry  umiestnené na serveroch prevádzkovateľa, pričom  hráči hrajú  proti tomuto systému alebo proti sebe navzájom (internetové kasíno).

 

2. ako hry, ktoré internet využívajú ako komunikačný prostriedok na prenos a zber údajov pri uzatváraní stávok,  prijímaní vkladov, a pod. (internetová herňa).

 

V oboch prípadoch sa jedná o taký systém hrania, kde hráč nemusí byť fyzicky prítomný v herni, kasíne, či inej prevádzke a na prístup k hre nevyužíva technické zariadenia prevádzkovateľa. Nutnou (nie postačujúcou) podmienkou pre hranie internetových hier pre hráča je mať zariadenie typu PC resp. mobilné zariadenie s prístupom na internet.

 

Základnou podmienkou účasti hráča v internetovom kasíne/herni je zriadenie hráčskeho účtu, pričom hráč môže mať u jedného prevádzkovateľ iba jedno konto (účet) a webová stránka internetového kasína a herne musí byť v slovenskom jazyku. Takisto aj internetová hra musí byť dostupná v slovenskom jazyku, pričom však niektoré výrazy, bežne používané v cudzom jazyku (napr. scatter, wild symbol, full house) nemusia byť prekladané do slovenského jazyka.

 

S cieľom čo najviac redukovať riziká prevádzkovania hazardných hier v oblasti online hazardných hier, zavádza zákon o hazardných hrách informačné povinnosti pre prevádzkovateľov týchto hazardných hier, a to jednak povinnosť zverejniť svoje identifikačné údaje, ďalej údaje o autorite, ktorá udelila tomuto prevádzkovateľovi licenciu, číslo tejto licencie, druh hazardných hier, na ktoré bola licencia udelená a herný plán.

 

Ak prevádzkovateľ  internetových hier v internetovej herni poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry vyššej ako by bola výhra z uzatvorenej stávky, nesmie toto zvýhodnenie zahrnúť do výpočtu výťažku.

 

Prevádzkovateľ internetových hier je povinný poskytnúť informácie /varovanie o zdravotných rizikách, ktoré prináša problémové hranie, rizikách vysokých finančných strát, dĺžke času hrania hráča a telefónne číslo alebo hypertextový odkaz webového sídla špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle. Tieto informácie musia byť na prednej strane webovej stránky prevádzkovateľa a musia byť viditeľné tak, aby si ich hráč mohol aktivovať kedykoľvek. Zároveň sa prevádzkovateľovi ukladá, aby zabezpečil informáciu o zákaze hrania maloletým osobám.

 

K § 33 - Zodpovedné hranie

Nastavenie primeraných opatrení na ochranu spotrebiteľa  s dôrazom na skupiny zraniteľných osôb (najmä mladistvých a osôb s vyššou mierou rizika vzniku závislosti), ktorého potreba   rezonuje vo väčšine dokumentov s problematikou regulácie hazardu a iniciatív organizácií tretieho sektora sa čoraz vo väčšej miere zohľadňuje pri tvorbe právneho rámca pre sektor hazardu. Ich neoddeliteľnou súčasťou je vymedzenie pravidiel a podmienok zodpovedného hrania, ktoré by mali prispieť najmä k zníženiu času stráveného hrou a uvedomeniu si miery rizík z toho plynúcich, prípadne úplnému zneprístupneniu hrania hier určitým skupinám.

 

V súlade s dokumentom Odporúčanie komisie č. 2014/478/EÚ o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hrania online hazardných hier v prípade maloletých osôb boli súčasťou doterajšej úpravy ustanovenia, ktoré zakazovali účasť na hrách  dvom hlavným skupinám osôb – a to mladistvým osobám  do doby dosiahnutia veku 18 rokov a osobám  evidovaným v tzv. registri fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách (ďalej len „v register vylúčených osôb“). Vzhľadom na svoj zásadný význam sú tieto opatrenia obsiahnuté  aj v návrhu novej právnej úpravy.

 

Vo vzťahu k registru vylúčených osôb sa navrhuje taká úprava, aby sa vybraných hazardných hier (určených výlučne pre herne a kasína, binga v prevádzkach a hier hraných na diaľku), bližšie špecifikovaných v tomto ustanovení, nemohla zúčastniť osoba, ktorá je zaevidovaná v registri vylúčených osôb. Osoba vylúčená z hrania hazardných hier bude mať takisto zákaz vstupu do herných priestorov.Prevádzkovateľ uvedených hazardných hier prevádzkovaných vo fyzických prevádzkach bude využívať na účely zabránenia účasti na hazardnej hre register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti. V prípade hazardných hier, pri ktorých hráči nie sú fyzicky prítomní v prevádzkových priestoroch, t.j. pri prevádzkovaní hazardných hier na diaľku (internetové hry)  na overenie totožnosti bude nutné poskytnúť prevádzkovateľovi okrem údajov z preukazu totožnosti aj údaje z ďalšieho dokladu, úplnú kópiu oboch dokladov prevádzkovateľovi  internetovej hry na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre (takýmto dokladom môže byť napr. faktúra, doklad o účte  v banke, či iný doklad, obsahujúci údaje identifikujúce hráča minimálne v rozsahu meno, priezvisko a adresa).

 

Ustanovením sa ďalej spresňuje výkon stáleho dohľadu. Osobám evidovaným v registri vylúčených osôb a osobám mladším ako 18 rokov je zakázaná účasť na vybraných druhoch hazardných hier. Prevádzkovateľ, resp. stály dohľad  je povinný takúto osobu z herných priestorov vykázať. 

 

V záujme sprístupniť  hráčovi odbornú pomoc v súvislosti s rizikovými faktormi hrania hier sa ukladá pre prevádzkovateľov vybraných druhov hazardných hier povinnosť zverejniť priamo na zariadení určenom na hranie, napr. na obrazovke, telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

 

Ukladá sa tiež prevádzkovateľovi povinnosť, aby sa zdržal ponuky poskytovania finančných prostriedkov hráčovi pred začatím hrania alebo v jeho priebehu.

 

K § 34 - Register vylúčených osôb

Na základe dostupných poznatkov a informácii z iných európskych krajín sa predpokladá, že vytvorenie registra vylúčených osôb by malo významnou mierou prispieť k zníženiu  vzniku gamblerstva ako jedného z negatívnych dôsledkov hrania hazardných hier. Fyzickými osobami vylúčenými z účasti na hazardných hrách budú všetky osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi (pomoc v hmotnej núdzi zahŕňa dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie), študenti vysokých škôl,  poberajúci sociálne štipendium, ďalej osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie a tiež osoby, ktorým  bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. Dôsledkom zápisu do registra fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách je zákaz zúčastniť sa na presne určených  hazardných hrách, čo je jedným zo základných zámerov úpravy zákona. Ak fyzická osoba požiada o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, správca registra vykoná zápis do registra vylúčených osôb pričom výmaz z registra vylúčených osôb bude možný až po uplynutí ½ roka. V prípade, že hráč si ešte pred zápisom do registra osôb vylúčených z hrania zriadil hráčske konto a sú na ňom evidované finančné prostriedky, má právo na vyplatenie týchto finančných prostriedkov. Následne je odporúčané hráčske konto zrušiť. 

Správca registra vylúčených osôb je povinný zabezpečiť nepretržitý prístup do registra vylúčených osôb, pričom prístup do tohto registra bude mať prevádzkovateľ len počas doby platnosti jeho licencie.

 

K § 35 - Druhy licencií na prevádzkovanie hazardných hier

Nadväzne na úpravu systematizácie jednotlivých druhov hazardných hier a zároveň v súvislosti  so zmenami prístupu na trh online hier pre spoločnosti so sídlom v SR a krajinách EU a EHP sa navrhuje aj nová štruktúra a rozdelenie licencií. Zásadnú zmenu v porovnaní s doterajšou úpravou predstavuje zavedenie licencií, ktorých udelenie bude umožňovať ich držiteľom prevádzkovať zároveň vybrané hry v tradičných /kamenných/ priestoroch a  v online priestore a licencií na prevádzkovanie hazardných hier len v online priestore. Navrhovaný systém licencií rozoznáva dva základné systémy - všeobecné licencie  a individuálne licencie, ktoré sa ďalej členia a odlišujú formou ich udeľovania, resp. podmienkami, pri splnení ktorých môže právnická osoba požiadať o udelenie licencie.

Navrhujú sa nasledovné druhy licencií:

a)  všeobecné licencia

- na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína,

- na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol,

b)  individuálne licencie, ktorými sú

1.  licencia na prevádzkovanie lotériových hier,

2.  licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,

3.  licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,

4. licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,

5.  licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v iných prevádzkach,

6.  licencia   na   prevádzkovanie    hazardných   hier   na    technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,

7.  licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,

8.  licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,

9. licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,

10. licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,

11. licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,

12. licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni a internetových hier v internetovom kasíne,

13. licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v iných prevádzkach a v internetovej herni,

14. licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,

15. licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,

16. licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i).

 

 

K § 36

V porovnaní s doterajšou úpravou, podľa ktorej je možné udeliť a vydať licenciu iba  právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky sa v súlade s aktuálnymi trendami v krajinách EU navrhuje možnosť udelenia licencie aj pre zahraničné právnické osoby, ktoré majú sídlo v krajine Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie a uplatňovania troch základných princípov – slobody usadiť sa, slobody poskytovať služby a voľný pohyb kapitálu, sa navrhuje  zosúladenie licenčnej politiky s uvedenými princípmi, tzn., aby sa spoločnosti z iného členského štátu, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska mohli uchádzať o udelenie licencie na Slovensku aj bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti na Slovensku. 

 

Podobne ako podľa doterajšej úpravy sa navrhuje, aby prevod získanej licencie bol zakázaný, a to ani pri prevode podniku alebo jeho časti. Rovnako licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení prípadne rozdelení prevádzkovateľa hry. Z dôvodu potreby zabezpečenia integrity pri prevádzkovaní hazardných hier sa ustanovuje, že podmienky na udelenie licencie  musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie, resp. počas prevádzkovania hazardných hier na základe všeobecnej licencie.

 

K § 37 - Všeobecná licencia

Na základe všeobecnej licencie možno prevádzkovať hazardné hry vo forme žrebových vecných lotérií,  tombol a kartových hier prevádzkovaných mimo kasína, ktoré sú vnímané ako hry lokálneho významu a najmä v prípade lotériových hier aj ako hry s relatívne nízkymi emisiami (hernou istinou). Všeobecná licencia vyhlásená úradom sa stáva základným dokumentom (okrem samotného zákona), ktorý upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania uvedených druhov hazardných hier. Systém všeobecných licencií sa ustanovuje v záujme zjednodušenia postupov na získanie oprávnenia na prevádzkovanie  tombol, žrebových vecných lotérií a kartových hier prevádzkovaných mimo kasína, ktoré je založené na princípe oznamovacej povinnosti  zámeru prevádzkovať tieto hry, pričom oznam je nutné zaslať úradu pred začatím ich prevádzkovania. Zákon vymedzuje základné podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, ak chce prevádzkovať hazardnú hru na základe takejto všeobecnej licencie. 

 

K § 38 - Oznamovacia povinnosť

Ako  vyplýva zo základného rozdielu medzi všeobecnou a individuálnou licenciou, v prípade záujmu prevádzkovať hazardné hry podľa všeobecnej licencie je budúci prevádzkovateľ povinný tento zámer oznámiť úradu ako príslušnej autorite. Z uvedeného dôvodu sa vymedzuje najmä rozsah oznámenia, lehoty a ďalšie podrobnosti v súvislosti s oznamovacou povinnosťou. Napriek zjednodušeniu postupov je v rámci oznamovacej povinnosti dôležité predložiť úradu základné informácie o spoločnosti a podrobnosti o hre, ktorú spoločnosť plánuje prevádzkovať.

 

Okrem úpravy povinností pre začínajúceho prevádzkovateľa hazardných hier podľa všeobecnej licencie sa upresňuje postup v prípade, ak sa tento rozhodne pokračovať v prevádzkovaní hazardných hier aj počas dlhšieho obdobia, ako uviedol vo svojom oznámení, podanom úradu. Z dôvodu osobitosti prevádzkovania kartovej hry mimo kasína sa ustanovuje postup pri vydávaní evidenčných štítkov slúžiacich na označovanie kartového stola, pričom bez takéhoto označenia kartového stola nie je možné prevádzkovať hazardnú hru.

 

K § 39 až § 41 - Udeľovanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier

Podnikanie v oblasti hazardných hier ako špecifického odvetvia si vyžaduje nastavenie  parametrov a pravidiel zohľadňujúcich tieto osobitosti. Záujmom regulátorov je, aby vo sfére hazardu pôsobili dostatočne kapitálovo vybavené spoločnosti s transparentnými vlastníckymi vzťahmi, ktoré sa budú schopné vysporiadať s vysokými nárokmi na technologické vybavenie z dôvodu neustáleho vývoja herných systémov a ich prepojenia na kontrolné systémy úradu.

 

V porovnaní so všeobecnými požiadavkami kladenými na obchodné spoločnosti sa v závislosti od druhu hier vyžaduje vyššie základné imanie,  zloženie finančnej zábezpeky na krytie rizík spojených s nevysporiadanými záväzkami, úhrada správnych poplatkov pri podaní žiadosti o licenciu, ktorých rozptyl zohľadňuje okrem druhu hry aj jej charakter. 

 

Povoľujúcim orgánom pri individuálnej licencií je úrad. Individuálne licencie sú tzv. nárokovými licenciami. Povoľujúci orgán ich udelí každému, kto splní zákonom ustanovené podmienky.

 

Ustanovujú sa maximálne lehoty vo väzbe na udelenie individuálnej licencie, pričom doba platnosti licencie je obmedzená a rozlišuje sa podľa druhu hazardnej hry.  Pri určovaní lehoty udelenia licencie môže úrad vychádzať aj z iných súvisiacich okolností pri ktorých môže byť lehota stanovená aj na kratšie obdobie. Úrad skúma všetky relevantné doklady predložené v žiadosti, z ktorých môže napr. vyplynúť, že žiadateľ nemá dostatočné skúsenosti s vykonávaním hazardných hier, nemá dostatok finančných prostriedkov, resp. iné relevantné okolnosti. Kratšia lehota prevádzkovania umožní prevádzkovateľovi preukázať úradu, že spĺňa všetky nároky na neho kladené a je oprávnený na udelenie maximálnej lehoty.  

 

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa zavádza inštitút opcie, ktorý pre účely zákona o hazardných hrách znamená v ustanovenom čase uplatnené právo prevádzkovateľa na predĺženie platnosti individuálnej licencie na prevádzkovanie vybraných druhov hazardných hier.  Opciu si prevádzkovateľ hazardných hier uplatní na základe žiadosti, najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby platnosti licencie (napr. ak je licencia udelená na tri roky s možnosťou opcie na ďalšie 2 roky, žiadosť sa predkladá pred uplynutím troch rokov tak, aby po splnení podmienok mohol prevádzkovateľ plynule pokračovať v prevádzkovaní hazardných hier. Ak niektorá obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier, prevádzkovateľ nedostane povolenie na prevádzkovanie herne v dotknutej obci na ďalšie obdobie). Po preukázaní splnenia všetkých zákonných podmienok bude môcť prevádzkovateľ pokračovať v prevádzkovaní hazardných hier, na ktoré uplatnil opciu.

 

Zákonom sa predlžuje lehota na vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie. Táto lehota je nastavená tak, aby zodpovedala vyšším nárokom kladeným na licenčný proces v súvislosti s otvorením trhu a príchodom nových prevádzkovateľov. Zákonom sú vymedzené základné charakteristiky obsahu rozhodnutia.

 

Zároveň sa zavádza kompetencia pre úrad rozhodovať o zmene individuálnej licencie ex offo. Uvedenou zmenou sa zjednoduší a urýchli vydávanie dodatkov licencií v prípade legislatívnych zmien zákona o hazardných hrách, spočívajúcich v zmene výlučne technických parametrov, uvádzaných v licencii.

 

V záujme všeobecnej informovanosti sa ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa hazardných hier, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, podať návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe individuálnej licencie. Pri zahraničnom prevádzkovateľovi je povinnosť obdobná.

 

Z dôvodu potreby zabezpečenia aktuálnosti údajov o prevádzkovateľovi evidovaných úradom sa zavádza povinnosť prevádzkovateľa hazardnej hry informovať úrad o zmenách v dokladoch a skutočnostiach predložených v rámci žiadosti o udelenie, ktoré nevyžadujú zmenu udelenej individuálnej licencie. Taktiež sa spresňuje povinnosť prevádzkovateľa požiadať o zmenu licencie pri takých zmenách v údajoch prevádzkovateľa, ktoré si to vyžadujú, a to z dôvodu, že sú uvádzané v licencii.

 

K § 42 - Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie

V závislosti od špecifík jednotlivých druhov hier sa ustanovujú podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie príslušných hazardných hier.

 

Zákon vyhradil prevádzkovanie niektorých hazardných hier výlučne národnej lotériovej spoločnosti. V osobitných ustanoveniach týkajúcich sa národnej lotériovej spoločnosti zákon ustanovuje, že Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť, kde zakladateľom a akcionárom môže byť len Slovenská republika zastúpená ministerstvom alebo iná národná lotériová spoločnosť. Sídlo národnej lotériovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky. Ďalej sú vymedzené základné charakteristiky obsahu rozhodnutia o udelení licencie.

 

K § 43 a § 44 - Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie

Navrhuje sa, aby licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie mohli získať iba nadácie alebo záujmové združenia, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a to z dôvodu, aby bola zabezpečená kontrola plnenia a rozsahu poskytovania verejnoprospešného účelu, ktorú vykonáva Ministerstvo vnútra SR. Hlavným dôvodom, pre ktoré sa stanovuje  právna forma nadácií je skutočnosť, že podľa súčasnej legislatívy práve nadácie predstavujú právnické osoby, ktorých prioritným účelom je zhodnocovať majetok a poskytovať ho na verejnoprospešné účely. Stanovujú sa kritériá na splnenie získania licencie, a to požiadavky finančného charakteru, požiadavky na preukázanie narábania so zozbieranými prostriedkami a daňové požiadavky. Zákonom sa definuje obsah rozhodnutia.

 

K § 45 - Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier štátnemu podniku

Zákon stanovuje možnosť udelenia licencie na prevádzkovanie dostihových stávok iba štátnemu podniku; z dôvodu istých odlišnosti štátneho podniku v porovnaní s klasickými obchodnými spoločnosťami sa zároveň určuje výška kmeňového imania.

 

K § 46 a §47 - Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne

Hazardné hry v kasíne predstavujú osobitú zmes hier technického charakteru a hier so živou obsluhou, pričom na rozdiel od hier prevádzkovaných v iných priestoroch nemajú hazardné hry v kasíne určené limity vkladov a výhier. Vzhľadom na osobitosti kasín sa preto navrhujú aj  špecifické podmienky udelenia licencie, a to spoľahlivosť a verejný záujem.

 

Keďže verejný záujem sa posudzuje s ohľadom na miesto prevádzkovania a obec ako samostatný územný celok, ktorého základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov vie najlepšie posúdiť lokálne umiestnenie objektu, je oprávnená vyjadriť sa, či umiestnenie je v súlade s verejným záujmom.

 

Spoľahlivosť osoby v rámci tohto ustanovenia sa preukazuje výpisom z registra trestov o bezúhonnosti právnickej osoby.

 

Osobitosti kasína sa prejavujú aj v iných náležitostiach rozhodnutia - povinnosť zabezpečiť monitorovaciu techniku počas obdobia prevádzkovania hazardných hier v kasínena účel kontroly priebehu hazardných hier a denného vyúčtovania výsledku hazardných hier, ktorá musí najmä umožniť:

-           sledovať v reálnom čase každý hrací stôl,

-           plynulé monitorovanie jednotlivých stolov, pokladne a priestorov kde sa uskutočňuje denné vyúčtovanie,

-           vybavenosť záznamu a prehrávanie  príslušnými časovými a dátovými funkciami.

Záznam musí byť dostatočne zreteľný a na dostatočnej rozlišovacej úrovni,  musí byť  sústredený v osobitne určených priestoroch zabezpečených proti neoprávnenému vstupu a archivovaný najmenej 45 dní nasledujúcich po vykonaní záznamu.

 

K § 48 až § 52 - Žiadosť o udelenie individuálnej licencie a jej náležitosti

Ustanovuje sa typ obchodných spoločností, ktorým je možné udeliť individuálnu licenciu pričom licenciu  je možné udeliť  nielen spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky ale aj  so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru. 

 

Individuálnu licenciu na vybrané druhy hazardných hier možno udeliť aj štátnemu podniku, nadácii alebo záujmovému združeniu so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Vymedzujú  sa všeobecné náležitosti žiadosti, v rámci ktorých musí žiadateľ preukázať svoje kapitálové vybavenie a jeho pôvod, vlastnícke vzťahy, štruktúru a zámery v podnikaní. Významnou súčasťou sú aj doklady o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom štátu a má dostatočnú materiálno - technickú a personálnu vybavenosť. K finančným podmienkam patrí aj preukázanie zloženia finančnej zábezpeky a zaplatenie správneho poplatku. Vo vzťahu k preukazovaniu bezúhonnosti právnických osôb ustanovenie plne rešpektuje opatrenie na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

 

Právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má záujem prevádzkovať hazardné hry, musí pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo zaslaním oznámenia o zámere prevádzkovať hazardné hry na základe všeobecnej licencie zriadiť na území Slovenskej republiky svoje zastúpenie na základe registrácie. O registrácii zastúpenia rozhoduje úrad a toto zastúpenie komunikuje s úradom v mene žiadateľa o licenciu a neskôr aj prevádzkovateľa. Zahraničné zastúpenie nemôže prevádzkovať hazardnú hru a nezapisuje sa do obchodného registra.

 

 

K § 53

V rámci úpravy licenčných postupov sa ustanovuje povinnosť úradu vyzvať žiadateľa o udelenie individuálnej licencie o doplnenie tých povinných skutočností a dokladov, ktoré neboli súčasťou žiadosti a zároveň sa určuje aj lehota na doplnenie.

 

Zákonom sa spresňuje lehota platnosti súhlasu a vyjadrenia obce pri hazardných hrách, pri ktorých žiadatelia (prevádzkovatelia) majú povinnosť predkladať takéto dokumenty v rámci žiadosti. Účelom je zosúladiť tieto dva dokumenty s príslušnou licenciou,  obci naďalej zostáva zachovaná pri výkone samosprávy povinnosť vydať stanovisko k umiestneniu prevádzky, herne a kasína na jej území, avšak zosúladením vydávania týchto dokumentov s dobou trvania licencie sa zníži administratívne zaťaženie pre obec. Pri uplatnení opcie vyjadrenie a súhlas obce je nutné predložiť opäť tak, aby boli platné po celú dobu uplatnenia práva na predĺženie platnosti individuálnej licencie.   

 

K § 54 - Základné imanie

V závislosti od druhu hier a spôsobu ich prevádzkovania sa vymedzuje minimálna výška základného imania. Zároveň sa ustanovuje,  že základné imanie musí byť splatené najneskôr  v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

 

K § 55 až § 66 - Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie licencie

V daných ustanoveniach sa zákonom definujú osobitné podmienky pre žiadateľov o udelenie licencií pre jednotlivé druhy hazardných hier.

 

Osobitné náležitosti žiadostí závisia od špecifík hry. V prípade hier lotériového typu sa vyžaduje najmä vzor žrebu, tiket a podobne, pričom v prípade žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií je potrebné preukázať primeranosť ochrany žrebu pred zneužitím (falšovanie, zistenie výhernosti bez zotretia stieracej vrstvy) dokladom autorizovanej osoby.

 

V prípade stávkových hier hry sú náležitosti upresnené aj v závislosti od formy uzatvárania stávok. Od žiadateľa pri kamenných prevádzkach sa vyžaduje, okrem iného, uviesť druh stávkovej hry, výšku manipulačnej prirážky, súhlas obce a adresy prevádzok.

 

V internetovom kasíne a internetovej herni sa okrem iného vyžaduje uviesť podmienky registrácie hráča.

 

V prípade kasín je nutné k žiadosti priložiť aj prevádzkové pravidlá, vzor žetónov, projekt monitorovacej techniky a charakteristiku hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne.

 

Osobitnými náležitosťami žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, technických zariadeniach a na iných technických zariadeniach je najmä preukázanie splnenia vzdialenosti umiestnenia herne 200 m od školy, školského zariadenia a ďalších zákonom vymedzených inštitúcií, ak obec tak rozhodla prijatím všeobecne záväzného nariadenia.

 

Pri tzv. nešpecifikovaných hazardných hrách (§ 4 ods. 2 písm. i) zákona) sa vymedzuje v ustanovení o osobitných náležitostiach žiadosti predloženie takých náležitostí a dokladov, ktoré sú uvedené pri hazardnej hre, ktorá je svojim charakterom najviac podobná nešpecifikovanej hazardnej hre.

 

Jednou z náležitostí žiadosti pri technických zariadeniach je povinnosť prevádzkovateľa predložiť vyjadrenie obce, pričom na žiadosť prevádzkovateľa môže jedno vyjadrenie obce zahŕňať rôzne technické zariadenia a taktiež nie je obmedzený ich počet. 

 

K § 67 - Finančná zábezpeka

Hlavnou úlohou finančnej zábezpeky je vyčlenenie časti finančných prostriedkov prevádzkovateľa na  prípadnú úhradu nevysporiadaných záväzkov z odvodov (vrátane úroku z omeškania), príspevku na financovanie úradu a výhier hráčov, ktorú je prevádzkovateľ pred udelením licencie povinný zložiť na účet úradu. Prevádzkovateľ má až do doby vysporiadania všetkých uvedených záväzkov obmedzené právo nakladať s týmito prostriedkami (nielen počas doby trvania licencie). V zmysle zákona je zásadne obmedzená možnosť disponovania s finančnou zábezpekou, ako aj presne stanovená jej minimálna výška. Zákon taxatívne vymedzuje, akým spôsobom, kedy  a na základe akých dokladov môže úrad uvoľniť finančnú zábezpeku, avšak k uvoľneniu finančnej zábezpeky alebo jej časti môže dôjsť aj vtedy, ak sa stane nadbytočnou, napr. ak bola zložená pred podaním žiadosti o licenciu a konanie sa ani nezačalo, alebo konanie o udelenie licencie bolo zastavené. Peňažné prostriedky tvoriace finančnú zábezpeku sú finančným majetkom prevádzkovateľa a pokiaľ prevádzkovateľ má vysporiadané všetky záväzky určené v zákone, je mu táto finančná zábezpeka po ukončení prevádzkovania hazardných hier vrátená. Zákon určuje aj postup v prípade nevysporiadaných záväzkov.  Špecifikom finančnej zábezpeky je, že vzhľadom na uloženie v Štátnej pokladnici nevznikajú prevádzkovateľovi úroky a zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu.

 

K § 68 a § 69

Minimálna výška finančnej zábezpeky je stanovená v závislosti od jednotlivých druhov hazardných hier, a to napr. ako percentuálny podiel hernej istiny, podiel zo sumy určenej na výhry, pevnou sumou. Nastavenie výšky finančnej zábezpeky sa odvíja predovšetkým od charakteru konkrétnej hry, s prihliadnutím na využívané technológie a potenciál vzniku záväzkov voči štátu a hráčom.

 

K § 70 - Odvod, spôsob a lehoty jeho úhrady (všeobecné ustanovenia)

Jedným zo špecifík  prevádzkovania hazardných hier v porovnaní s bežnými podnikateľskými aktivitami je v záujme tvorby zdrojov na čiastočné vyváženie potenciálnych negatívnych dôsledkov hrania zavedenie povinnosti osobitnej platby do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí. Zákon o hazardných hrách označuje túto platbu ako odvod, ktorého výška a spôsob určenia sa mení v závislosti od druhu hazardnej hry  a spôsobu (formy) prístupu k hre (online, resp. offline). Príjmami z odvodov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. V rámci zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia obyvateľstva sa prostriedky môžu využiť napr. na zmiernenie problémov súvisiacich z hraním založené najmä na prevencii a požiadavkách na zodpovedné hranie.

 

Zároveň sa zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účelovo určilo, že časť odvodov z prevádzkovania lotériových hier bude využívaná výlučne v oblasti podpory športu, pričom od roku 2019 bude na tento účel vyčlenená celá suma odvodov z prevádzkovania lotériových hier.

 

K § 71 - výška odvodu

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý má udelenú licenciu, je povinný odvádzať odvod do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí a to bez ohľadu na skutočnosť, či začal prevádzkovať hazardnú hru. V závislosti od charakteru, resp. druhu zariadení, ktoré sú pri prevádzkovaní využívané, sú odvody koncipované buď ako podiel z definovaného základu, ktorým môže byť suma prijatých vkladov, príjem z predaných žrebov, či výťažku, ktorý je rozdielom prijatých vkladov vyplatených výhier.

 

V prípade hier realizovaných na rôznom type technických zariadení sa v záujme zjednodušenia výpočtu a z dôvodu častých presunov týchto zariadení ustanovuje odvod formou paušálnej platby za jedno zariadenie v rámci príslušnej licencie za rok, pričom prevádzkovateľ platí vždy ročný paušál za jedno zariadenie v plnej výške bez ohľadu na skutočnosť, či zariadenie bolo prevádzkované počas roku.

 

V porovnaní s doterajšou úpravou sa z dôvodu navrhovaných zmien v  online hraní nastavujú nové kategórie odvodov pre  internetovú herňu a internetové kasíno.

 

K § 72 a § 73 - Spôsob a lehoty úhrady odvodu do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí

Zákonom sa stanovuje rovnako v závislosti od druhu hazardnej hry lehota na úhradu odvodu. Pri hazardných hrách z prevádzkovania ktorých sa uhrádza odvod percentom z hernej istiny, je odvod nastavený tak, aby ho prevádzkovatelia odvádzali do štátneho rozpočtu mesačne, na základe mesačného vyúčtovania odvodov. Pri ostatných hazardných hrách dvakrát do roka, s výnimkou kartových hier mimo kasína, kde sa odvod platí celý už v rámci oznamovacej povinnosti. V prípade lotériových hier s emitovanými žrebmi sa odvod uhrádza jednorazovo po skončení predaja emisie a vykonaní zúčtovania.

 

Ďalším ustanovením zákon reaguje na aplikačnú prax a stanovuje úhradu odvodov najneskôr do 30. apríla (prvá polovica odvodu) a do 31. augusta (druhá polovica odvodu).  

 

Osobitný režim je v prípade platieb odvodov paušálneho typu obciam alikvotne podľa počtu dní, kedy bolo zariadenie na území  povolené prevádzkovať, a to na základe hlásenia zo strany prevádzkovateľa o počte týchto zariadení a počte dní, počas ktorých bolo povolené zariadenie na území obce. Hlásenie predkladá prevádzkovateľ obci k 30. aprílu a k 31. decembru kalendárneho roka. V týchto termínoch prevádzkovateľ predkladá obci vyúčtovanie a uhrádza aj odvod. Ustanovenie sa zaoberá aj situáciou, kedy prevádzkovateľ premiestňuje vybrané zariadenie na územie inej obce, čím ho reálne neprevádzkuje, resp. začne alebo skončí jeho prevádzkovanie v priebehu roka. Tieto situácie sú navrhované tak, aby prevádzkovateľ uhradil odvod za prevádzkovanie vybraného zariadenia každej obci, na území ktorej mu bolo povolené prevádzkovať technické zariadenia.

 

K § 74 - Účtovná evidencia a oznamovacia povinnosť

V záujme potreby presnej evidencie sa ustanovuje povinnosť viesť všetky účtovné operácie súvisiace s hazardnými hrami oddelene od iných účtovných operácií. Prevádzkovateľovi sa ukladá povinnosť nahlasovať vybrané údaje úradu, čím sa sprehľadní celý segment prevádzkovania všetkých druhov zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier; vybrané údaje budú jedným z podkladov pre úrad pri zostavovaní štatistických údajov, monitorovanie prevádzkovateľov a výkon dozoru. Úrad si môže pri výkone dozoru na mieste tieto skutočnosti overiť.

 

Podľa druhu prevádzkovaných hazardných hier sa určuje prevádzkovateľovi viesť dennú alebo mesačnú evidenciu prijatých vkladov a vyplatených výhier, pri prevádzkovaní kartových hier aj poplatky za účasť na hazardnej hre.

 

Prevádzkovateľovi sa ukladá povinnosť v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložiť ročnú účtovnú závierku v registri účtovných závierok.

 

V rámci oznamovacích povinností zákon ukladá prevádzkovateľovi vopred oznámiť úradu pred spustením jednotlivého výherného prístroja, technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi, terminálu videohry a iného technického zariadenia do prevádzky, a to spolu s vyčíslením stavu počítadla zariadenia. Zároveň sa zavádza povinnosť pre prevádzkovateľa oznámiť výmenu počítadiel vrátane vyčíslenia ich stavov, resp. ukončenie prevádzkovania hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach vrátane vyčíslenia stavov počítadiel v stanovených termínoch.

 

Prevádzkovateľ kurzových stávok je povinný pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie oznámiť túto skutočnosť úradu. Prevádzkovateľ kurzových stávok oznámi ukončenie prevádzkovania stávkovej kancelárie do 5 dní odo dňa ukončenia prevádzkovania. Rozsah a spôsob oznámení podľa tohto odseku sa ustanoví opatrením.

 

Z dôvodu zefektívnenia výkonu dozoru u poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb nad ich povinnosťou zamedziť prístupu k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka na základe príkazu súdu, poskytovatelia elektronických komunikačných sietí a služieb poskytnú úradu adresu DNS servera a zabezpečia jeho prístupnosť z IP úradu.

 

K § 75 až § 79 - Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier

V záujme centralizácie činnosti v oblasti hazardných hier sa zákonom navrhuje zriadenie nezávislého orgánu štátnej správy - Úradu pre reguláciu hazardných hier (úrad). Centralizácia činností v oblasti hazardných hier v jednej inštitúcii by mala prispieť k zvýšeniu ich efektívnosti. Vytvorenie samostatného úradu pre oblasť hazardných hier predstavuje štandardný spôsob inštitucionálneho zabezpečenia  v oblasti hazardných hier vo viacerých krajinách EÚ. Do pôsobnosti úradu by mali  prejsť s výnimkou legislatívy prakticky všetky činnosti v oblasti hazardných hier, a to najmä licencovanie, metodika, správa odvodov, výkon dozoru a ukladanie sankcií.

 

V súvislosti s vytvorením nového úradu v oblasti hazardných hier sa upravuje kompetencia  ministerstva ako orgánu štátnej správy, ktorého pôsobnosť bude zahŕňať tvorbu legislatívy a spoluprácu s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti.

 

Navrhuje sa financovanie Úradu z príspevkov od prevádzkovateľov hazardných hier tak, ako je zaužívané aj inde v rámci Európskej únie.

 

Obci ostane naďalej kompetencia správy odvodu do svojho rozpočtu, ukladania sankcií a prijímania všeobecne záväzných nariadení v oblasti hazardných hier. Pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia sú výnimkou tí prevádzkovatelia ktorým bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia na ktorých sa VZN nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, a to z dôvodu integrity a legitimity podnikateľskej činnosti. Toto neplatí ak si prevádzkovateľ predĺži platnosť licencie opciou. Keďže pri prijímaní VZN ide o veci spoločného záujmu obyvateľov obce, je vhodné aby sa mohli vyjadrovať aj samotní obyvatelia, pričom je obvyklé využívať na vyjadrenie sa k závažným otázkam života obce inštitút petície. 

 

K § 80 - Dozorované subjekty

Zákon definuje dozorované subjekty, ktorými sú v zmysle zákona prevádzkovatelia hazardných hier, tiež osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti potrebné na realizáciu hazardných hier alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhajú pri prevádzkovaní hazardných hier, ďalej fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier, osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú a propagujú  hazardné hry, osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhajú pri propagovaní hazardných hier, tiež osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku, osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona používajú označenie "kasíno" vrátane z neho odvodených tvarov slov. Okruh dozorovaných subjektov uzatvárajú aj ďalšie osoby, u ktorých môže úrad vykonať dozor napr. u osôb, ktoré poskytujú elektronické komunikačné služby a siete a taktiež u subjektov organizujúcich športové podujatia, prevádzkujúcich súťaže, hry alebo kvízy, a to s cieľom zistiť, či sa jedná o hazardnú hru, prevádzkovanú bez potrebnej licencie.

 

K § 81 - Všeobecné zásady výkonu dozoru

Pre vyššie uvedené dozorované subjekty zákon stanovuje  všeobecné zásady výkonu dozoru, v rámci ktorých sa ustanovuje podstata výkonu dozoru, ktorou je zistiť a vyhodnotiť súlad skutočného stavu dozorovaných okolností so stavom ustanoveným v príslušných právnych predpisoch, príčiny nesúladu tohto stavu, ako aj zodpovednosť dotknutých osôb, ustanovujú sa oprávnenia úradu, jeho zamestnancov a prizvaných osôb (tzn. zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru technická kontrola). Predložený návrh zákona sa jednoznačne vyjadruje aj k povinnostiam úradu primerane k jeho oprávneniam vrátane oznamovacej povinnosti orgánom činným v trestnom konaní, ak sa dozorom zistí podozrenie z trestnej činnosti.

 

V rámci tohto ustanovenia sa vymedzujú aj formy výkonu dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier ako výkon dozoru na mieste, dozor na diaľku a vyhľadávacia činnosť (vrátane dozoru pod utajenou identitou), pričom pri výkone dozoru na diaľku úrad bude využívať aj technické možnosti, a bude využívať prístup prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa. Toto ustanovenie rieši aj náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, a to tak, že náklady, ktoré vznikli úradu  znáša úrad a náklady, ktoré vznikli dozorovanému subjektu, znáša dozorovaný subjekt.

 

Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci, ako aj ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, tzn. tretie osoby budú povinné umožniť výkon dozoru, ako aj zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru, čím môžu byť týmto tretím osobám sčasti a v určitom čase obmedzené ich obchodné a podnikateľské aktivity, preto sa navrhuje zároveň ustanoviť, že osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba nezodpovedajú týmto tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dozoru. Inými slovami povedané, dozorovaný subjekt, ako aj tieto tretie osoby budú musieť v záujme výkonu dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier podľa tohto zákona strpieť určité svoje konania. Osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba však budú z pracovnoprávneho hľadiska zodpovedné voči svojim zamestnávateľom za úkony urobené pri výkone dozoru a rovnako nebude dotknutá ich trestnoprávna zodpovednosť pri výkon dozoru. Povinnosťou je poskytnúť všetku dokumentáciu v štátnom jazyku.

 

K § 82 - Mlčanlivosť

Zákon zaväzuje zamestnancov úradu k mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti. Vychádzajúc z akceptácie nemožnosti a nevhodnosti absolutizovania požiadavky mlčanlivosti zákon rovnako obsahuje podmienky, za ktorých zamestnanci úradu nie sú povinní mlčanlivosť zachovávať.

 

K § 83 - Postup pri výkone dozoru na mieste

Cieľom tohto ustanovenia je podrobne upraviť postup pri dozore na mieste, ktorý sa na rozdiel od iných foriem výkonu dozoru vykonáva priamo u dozorovaného subjektu, v jeho priestoroch a u jeho zamestnancov. Úrad vykonáva dozor na mieste prostredníctvom svojich zamestnancov (osoby poverené výkonom dozoru, ktoré sa preukazujú služobným preukazom oprávňujúcim na výkon dozoru) a v prípade, ak je súčasťou výkonu dozoru aj technická kontrola, vykonáva sa dozor aj za účasti prizvanej osoby, ktorou sú zamestnanci poverenej skúšobne, ktorí musia mať na takúto činnosť osobitné písomné poverenie vydané úradom.

 

Zmyslom úpravy inštitútu zaujatosti je zamedziť, aby sa pri dozore vylúčili osobné, subjektívne záujmy osôb vykonávajúcich dozor alebo prizvaných osôb, a tak vytvoriť predpoklady na objektívny výkon dozoru.

 

Jednou zo základných podmienok pre objektívny výkon dozoru je aj presné vymedzenie oprávnení a povinností osôb poverených výkonom dozoru na mieste.

 

Predložený návrh zákona zakotvuje právo osôb poverených výkonom dozoru vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu a do herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru, ďalej právo vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali písomnosti, informácie, vyjadrenia, atď. k predmetu dozoru a zisteným nedostatkom, právo zaistiť doklady a technické zariadenia, resp. právo odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom a tiež vyžadovať súčinnosť od dozorovaného subjektu potrebnú na vykonanie dozoru, ak nemožno účel dozoru dosiahnuť inak, resp. prizvať zamestnanca poverenej skúšobne, ak súčasťou dozoru je aj technická kontrola.

 

Predložený návrh zákona jednoznačne vyjadruje aj povinnosti zamestnancov úradu primerane k ich oprávneniam, tzn. okrem preukázania sa dokladom oprávňujúcim na výkon dozoru najmä vydať potvrdenie o odňatí dokumentov potrebných k výkonu dozoru a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, poškodením atď. a ich vrátenie dozorovanému subjektu, vypracovať správu o výkone dozoru vrátane určenia primeranej lehoty na vyjadrenie sa k správe, preverenie oprávnenosti písomných námietok k správe a oznámenie o preverení predložených písomných námietok k správe. Navrhuje sa aj povinnosť zamestnancov úradu v prípade potreby určiť a písomne oznámiť dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný subjekt povinný prijať a splniť svoje opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dozore na mieste a príčin ich vzniku a predložiť úradu písomnú správu o prijatých opatreniach a o splnení prijatých opatrení a povinnosti zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste pred ich neoprávneným sprístupnením.

 

Úspešnosť činnosti úradu je okrem iného podmienená aj zodpovedným prístupom dozorovaného subjektu voči osobám povereným výkonom dozoru. Preto sa navrhuje, aby dozorovaný subjekt poskytoval týmto osobám súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon dozoru a primerane sa mu stanovujú povinnosti v súvislosti s výkonom dozoru.

 

Písomný dokument, ktorý vypracúva úrad sa označuje názvom správa o výsledku dozoru na mieste, pričom sa ustanovujú jej obsahové náležitosti. Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné námietky dozorovaného subjektu proti údajom uvedeným v správe, rovnopis písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia predložených písomných námietok dozorovanému subjektu a doklad o doručení tohto oznámenia dozorovanému subjektu. Vzhľadom na význam tohto dokumentu, sa navrhuje doba jeho archivácie 5 rokov. Návrh tohto ustanovenia rieši aj ukončenie dozoru na mieste a v súvislosti s pôsobnosťou úradu sa navrhuje aj poskytnutie ochrany zo strany Policajného zboru Slovenskej republiky, Kriminálneho úradu finančnej správy a Colného úradu.

 

K § 84 - Dozor pod utajenou identitou

Túto formu dozoru bude môcť vykonávať fyzická osoba, ktorá bude mať od úradu písomné poverenie na výkon dozoru pod utajenou identitou, ktoré obsahuje číslo preukazu osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou. Z dôvodu vyššej ochrany osôb poverených výkonom dozoru pod utajenou identitou číslo preukazu neobsahuje osobné údaje osoby poverenej výkonom tohto dozoru. Takýto dozor sa začne okamihom prvého úkonu, ktorý urobila osoba poverená výkonom dozoru voči dozorovanému subjektu, až do momentu preukázania sa tejto osoby písomným poverením úradu. V súvislosti s výkonom tohto dozoru sa stanovuje, že všetky plnenia vykonané pri dozore pod utajenou identitou sa od začiatku zrušujú preukázaním sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou. Dozorovaný subjekt je povinný uhradiť úradu všetky plnenia v rámci výkonu tohto dozoru a úrad vráti dozorovanému subjektu celé finančné plnenie uhradené v rámci výkonu tohto dozoru, pričom tieto finančné plnenia sa musia uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď sa osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou preukázala poverením na výkon dozoru.

 

K § 85 - Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk

V rámci aktuálnej ponuky na trhu hazardných hier prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a služieb, najmä internetu, sú k dispozícii hazardné hry nielen licencovaných spoločností – prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí spĺňajú podmienky doteraz platného zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj ponuky spoločností, ktoré nerešpektujú platnú slovenskú právnu úpravu pre oblasť podnikania vo sfére hazardných hier. Ich ponuka pre hráčov hazardných hier, na území Slovenskej republiky je častokrát výhodnejšia ako ponuka licencovaných subjektov z dôvodu neplnenia zákonných podmienok a je v rozpore s dobrými mravmi, čím predstavuje nežiaduci prvok v podnikaní v oblasti hazardu. Zákonom navrhnutá úprava, ktorá je zameraná na obmedzenie dostupnosti hazardných hier, na prevádzkovanie ktorých nebola udelená alebo vydaná príslušná licencia podľa slovenských právnych predpisov a ktoré prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a služieb (internetu) ponúkajú predovšetkým zahraničné spoločnosti. Navrhovaná úprava upresňuje špecifickú oblasť predmetu dozoru, vrátane postupu dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk, t.j. propagovaním alebo prevádzkovaním hazardnej hry dostupnej na území alebo z územia Slovenskej republiky bez licencie podľa slovenského zákona o hazardných hrách prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a služieb. Vymedzuje sa pôsobnosť úradu v oblasti dozoru nad poskytovaným zakázaných ponúk a určuje sa obsah zoznamu subjektov poskytujúcich zakázané ponuky. V súvislosti s webovým sídlom uvedeným v tomto zozname je nutné konštatovať, že webové sídlo nemusí byť ohraničené doménou, t.z. že môže byť súčasťou väčšej domény (napr. podriadené organizácie MV SR majú samostatné webové sídla v rámci domény www.minv.sk.) a v takomto prípade sa predpokladá spresnenie adresy. Návrhom sa stanovuje povinnosť úradu komunikovať s fyzickou alebo právnickou osobou s cieľom ukončenia jej činnosti v oblasti poskytovania zakázaných ponúk. Stanovuje sa postup vyradenia zakázaných ponúk zo zoznamu subjektov poskytujúcich zakázané ponuky, resp. ich nezaradenia v prípade, ak sa preukáže, že nie sú/nepoužívajú sa na poskytovanie zakázanej ponuky alebo bola zakázaná ponuka odstránená (prevádzkovanie a propagovanie hazardnej hry bez licencie prestalo byť dostupné z územia Slovenskej republiky). V tejto súvislosti sa stanovuje kompetencia úradu vyžadovať od poskytovateľa platobných služieb identifikáciu používateľa platobných služieb a ďalšie informácie o používateľovi platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu poskytovania zakázanej ponuky, úrad požiada Krajský súd v Banskej Bystrici o vydanie príkazu súdu na zamedzenie prístupu k webovému sídlu alebo telefónnemu číslu, prostredníctvom ktorého je zakázaná ponuka poskytovaná a zamedzenie vykonaniu platobnej operácie a inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky. Príkaz súdu zverejní úrad na svojom webovom sídle a doručí ho osobám určeným v tomto príkaze. Ak pominú dôvody pre vydanie príkazu súdu, úrad požiada tento súd o zrušenie príkazu.

 

K § 86 až § 90 - Odborné posudzovanie

Prevádzkovateľ hazardnej hry alebo žiadateľ o vydanie licencie je povinný nechať odborne posúdiť nasledovné zariadenia a systémy používané pri prevádzkovaní hazardnej hry: výherné prístroje, technické zariadenia priamo obsluhované hráčmi, zariadenia využívané pri prevádzkovaní videohier, zariadenia využívané pri prevádzkovaní binga, iné technické zariadenia, elektronické spojenie medzi jednotlivými prevádzkami prevádzkovateľa hazardnej hry a centrálnym miestom spracovania hazardnej hry, prepojenie a zabezpečenie prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sú používané na prevádzkovanie hazardnej hry, softvér, ktorým sa priamo prevádzkuje hazardná hra. Po vykonaní odborného posudzovania vydá poverená skúšobňa osvedčenie o tom, že technické zariadenia a systémy

- sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,

- sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané, odosielané a spracúvané,

- spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi a že

- prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.

 

V zmysle zákona je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný zabezpečiť odborné posúdenie zariadení a systémov vždy pred začiatkom prevádzkovania hazardnej hry na základe novej licencie a po uplynutí doby, na ktorú je osvedčenie vydané. Zariadenia a systémy môžu odborne posudzovať len subjekty poverené úradom, a to len tie zariadenia, systémy, prepojenia a spojenia, ktoré budú mať uvedené v poverení. Poverenie subjekt získa na základe žiadosti a po splnení zákonom stanovených podmienok. Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie nie je právny nárok.

 

K § 91 až § 96

Ak úrad v rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa zákona zistí, že dozorované subjekty porušili svoje povinnosti ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier podľa udelenej alebo vydanej licencie, povinnosti podľa herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo neplnenie povinnosti uložených právoplatným rozhodnutím, uloží pokutu. Pri ukladaní sankcií sa vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností a pri uložení výšky sankcie sa zohľadnia skutočnosti, že dozorovaný subjekt, resp. iné osoby vymedzené v príslušnom ustanovení do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny stav. Ustanovením sa zároveň upravuje lehota ukladania sankcií, postup pri opätovnom porušení povinností zo strany dozorovaného subjektu a splatnosť pokút.

 

Zákonom sa stanovujú pokuty a ich výška za priestupky, ktorých sa dopustí fyzická osoba, ktorá je dozorovaným subjektom podľa príslušných ustanovení zákona. Ďalej sa stanovujú pokuty a tiež ich výška za správne delikty, ktorých sa dopustí právnická osoba a ich rozpätie.

 

Zároveň sa ustanovuje, aby pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty, ktoré uloží úrad, spravoval Úrad vládneho auditu (ÚVA) a to z dôvodu, že ÚVA spravuje už v súčasnosti pokuty, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a ktoré udelilo Finančné riaditeľstvo SR alebo NBS.

 

K § 97 až § 98 - Spoločné ustanovenia

Zákonom sa určujú konania, na ktoré sa nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní. V rámci tohto ustanovenia sa splnomocňuje ministerstvo na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré stanovia náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier, požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier a rozsah a spôsob predkladania údajov úradu.

Na  žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak zákon neustanovuje inak.

 

K § 99 a § 100 - prechodné ustanovenia

Prechodnými ustanoveniami sa upravuje postup príslušných orgánov pre konania o vydaní povolenia na prevádzkovanie hazardných hier začaté do účinnosti zákona a pre konania o udelení sankcií začaté do účinnosti navrhovaného zákona.  Rovnako sa stanovuje režim, podľa ktorého sa spravujú povolenia na prevádzkovanie hazardných hier vydané podľa predpisov platných do účinnosti navrhovaného zákona. Taktiež sa stanovuje režim, podľa ktorého sa spravujú poverenia na odborné posudzovanie, finančné zábezpeky, odvod, výkon kontroly a dozoru začaté do účinnosti zákona a iné súvisiace postupy a procesy, neukončené podľa doteraz platného zákona, resp. ktoré budú platné len v určitom – prechodnom období.

 

Účinnosťou zákona sa zriaďuje úrad, avšak prechod kompetencií súvisiacich s právom a povinnosťami a prechodom majetku bude až od 1. júna 2019 keď úrad začne vykonávať svoju činnosť.

 

K § 101 a §  102 - záverečné ustanovenia

Zrušujúcimi ustanoveniami dochádza k zrušeniu zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k zrušeniu vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry. Táto vyhláška bude nahradená novou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier.

 

K Čl. II - IX

Úpravy ustanovení zákonov, uvedených v týchto článkoch sú potrebné z dôvodu prepojenia paragrafového znenia návrhu zákona s aktuálnym znením týchto právnych noriem.

 

K Čl. X

Účinnosť zákona o hazardných hrách sa navrhuje od 1. marca 2019 okrem čl. III až čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 26. septembra 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Peter  P e l l e g r i n i, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

                                                           Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 143
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: