TlačPoštaZväčšiZmenši

299/2019 Z. z.

29.10. 2019, 19:20 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Dôvodom predloženia „Návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ je povinnosť Slovenskej republiky (aj ostatných členských štátov EÚ) implementovať „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES“ (ďalej len „nariadenie(EÚ) 2018/302“).

 

Ako vyplýva z komentára k nariadeniu(EÚ) 2018/302, jeho cieľom je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu EÚ (ďalej len „VT“), najmä v oblasti voľného pohybu tovaru a v oblasti voľného pohybu služieb, ktoré patria, v zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ, medzi základné slobody VT.

 

Nariadenie(EÚ) 2018/302 rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte EÚz dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu EÚbez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v EÚ výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.

 

Dôvodom predloženia návrhu zákona do legislatívneho procesu bolo splniť povinnosti, ktoré nariadenie(EÚ) 2018/302ukladá všetkým členským štátom EÚ. Na základe čl. 7 a 8 predmetného nariadenia sa v návrhu zákona stanovuje orgán, ktorý bude účinne a primerane presadzovať nariadenie v SR,ustanovujú sapokuty v prípade porušenia nariadenia obchodníkmi usadenými v SR a určuje sa aj orgán na pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Uvedené bolo doplnené aj v novom § 1 návrhu zákona ako predmet zákona.

Návrh zákona vo väzbe na nariadenie (EÚ) 2018/302 je snahou zamedziť obchodníkovi uplatňovať neodôvodnené diskriminačné praktiky, ktoré sú obsahom čl. 3 až 5 tohto nariadenia vo vzťahu k spotrebiteľovi a podniku (zákazníkovi) v celej EÚ.Cieľom je odstrániť rozdielne zaobchádzanie obchodníkov so zákazníkmiz EÚ z dôvodu inej štátnej príslušnosti, bydliska, či sídla zákazníka.

Správne uplatňovanie nariadenia o geografickej diskriminácii v spojení s návrhom zákona má zabezpečiť odstránenie diskriminačných praktík obchodníkov (čl. 3 - 5 nariadenia(EÚ) 2018/302) vo vzťahu k zákazníkom z EÚ z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska, či sídla. Diskriminačné praktiky obchodníkov predstavujú napr. zablokovanie prístupu k  online rozhraniu (webové sídlo a aplikácie) zákazníkom, uplatňovanie rozdielnych všeobecných podmienok predajcu voči zákazníkom, prípadne neumožnenie zrealizovania platby/úhrady za tovar alebo službu zákazníkom z iného členského štátu EÚspôsobom, ktorý obchodník musí, v súlade s nariadením, akceptovať.

 

Z prieskumu Európskej komisie vyplynulo, že iba 37 % webových sídiel umožnilo zákazníkom z iného členského štátu EÚkúpiť si tovar alebo službu. Bolo tiež zistené, že v roku 2017 až 68 % používateľov internetu v EÚ nakupovalo online, a že nakupovanie cez hranice vo všeobecnosti má stúpajúcu tendenciu. Komisia konštatovala, že sa pravidelne stretáva s prípadmi rozdielneho zaobchádzania so zákazníkmi z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Tieto problémy sa týkajú ako spotrebiteľov, tak aj podnikov a vyskytujú sa ako v online prostredí, tak aj v reálnom prostredí (offline). Diskriminačné praktiky prispievajú k pomerne nízkej úrovni cezhraničných transakcií v EÚ vrátane odvetvia elektronického obchodu, čo neumožňuje dosiahnuť plný rastový potenciál VT.

 

K neochote obchodníkov nadväzovať obchodné vzťahy so zákazníkmi z iných členských štátov EÚprispieva v mnohých prípadoch napr. odlišné právne prostredie, súvisiace riziká, pokiaľ ide o uplatniteľné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, náklady na dodanie tovaru/služby alebo jazykové požiadavky. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú VT na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Záujem spotrebiteľov a podnikov (zákazníkov) o nákupy v EÚ sa zvyšuje, preto je potrebné im zaručiť viac možností a zabezpečiť, aby sa s nimi v rovnakej situácii zaobchádzalo rovnako.

 

Predpokladá sa, že vplyvom nariadenia (EÚ) 2018/302 dôjde k nárastu prípadov uzavierania cezhraničných obchodov, najmä prostredníctvom e-obchodu, a tým aj možným porušeniam ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/302. Vzhľadom na to, že pre SOI ide v praxi o novú agendu (doteraz sa také podnety nevyskytli), počíta sa s jej technickým a personálnym dobudovaním, a tým aj vplyvom na štátny rozpočet (kapitolu MH SR) v nasledujúcich rokoch. Možno však predpokladať aj pozitívny vplyv na štátny rozpočet v prípade vyberania pokút za porušenie nariadenia (EÚ) 2018/302, výnosy z ktorých budú príjmom štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie je možné vyčísliť výšku predpokladaného pozitívneho vplyvu na príjmovú časť verejných financií. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet obcí, iných samosprávnych orgánov, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na sociálnu oblasť, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ani na podnikateľské prostredie. Priamy vplyv na podnikateľské prostredie (na obchodníkov) má samotné nariadenie.

 

Materiál je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

Dôvodová správa

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

 

§ 1

Ustanovenieuvádza, čo je predmetom návrhu zákona. Predmet zákona spresňujú odkazy na príslušné predpisy umiestnené v poznámke pod čiarou.

 

 

§ 2

Určuje sa orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). SOI bude zabezpečovať dohľad nad povinnosťami obchodníka vyplývajúce z článkov 3 – 5 nariadenia (EÚ) 2018/302, na ktoré sa odvoláva zákon.

 

 

§ 3 odsek 1a 2

Ustanovujú sa pokuty za porušenie povinnosti obchodníkom v zmysle článkov 3 – 5 nariadenia (EÚ) 2018/302 s určením výšky pokuty v rozpätí od 100 eur do 25 000 eur, pričom SOI môže uložiť pokutu aj opakovane a do výšky až 50 000 eur, a to v prípade, ak obchodník poruší povinnosti vyplývajúce mu zo spomínaných článkov nariadenia (EÚ) 2018/302  opakovane.

 

 

§ 3 odsek 3 a 4

Stanovuje sa lehota, dokedy môže SOI začať konanie o uložení pokuty, a tiež konečný termín, po ktorom už nie je možné pokutu uložiť.

V odseku 4 sa uvádza, na aké kritériá musí SOI prihliadať pri určovaní výšky pokuty.

 

 

§ 3 odsek 5 a 6

Odsek 5 deklaruje,kam smerujú príjmy z pokút - v prospech štátneho rozpočtu.

Odsek 6 určuje procesný postup na konanie pri ukladaní pokút. Konanie sa v prípadoch ukladania pokút riadi správnym poriadkom – zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 4

Ustanovenie určuje orgán, ktorý  bude poskytovať praktickú pomoc spotrebiteľom, považovaným za slabšieho účastníka v cezhraničnom obchodnom vzťahuv spore s obchodníkom.

 

 

K Čl. II   

 

K 1. bodu, § 1 odsek 1 písm. a)

Týmto ustanovením sa v zákone č. 128/2002 Z. z. dopĺňa nová kompetencia SOI, a to dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu s odkazom 1aa) na poznámku pod čiarou, kde sa uvádzanariadenie (EÚ) 2018/302, ktoré súčasne mení a sú ním dotknuté aj nariadenie (ES)

č. 2006/2004 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/2394 v platnom znení a smernica 2009/22/ES v platnom znení.

 

K Čl. III

 

Článok stanovuje predpokladaný termín účinnosti zákona,ktorý vychádza z predpokladanej dĺžky trvania legislatívneho procesu.Vplyvom postupov legislatívneho procesu,možných termínov ďalších rokovaní na jednotlivých stupňoch legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na požiadavku a riešenie finančných nárokov na štátny rozpočet – verejnú správu pri presadzovaní  nariadenia (EÚ) 2018/302 prostredníctvom právneho rámca návrhu zákona, ako aj jeho následnú administráciu, bol termín účinnosti stanovený na 15. október 2019.

 

 

 

V Bratislave   29. mája 2019

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Peter Žiga  

                               minister hospodárstva Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 127
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-reaguje-na-vyzvu-ludi-z-oblasti-prava-na-zachovavanie-principov-pravneho-statu/

Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, ...

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: