TlačPoštaZväčšiZmenši

279/2019 Z. z.

30.9. 2019, 19:04 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

  1. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovpredkladajúposlanci Národnej rady Slovenskej republikyRóbert Puci a Maroš Kondrót.

Predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v rámci výkonu jeho dozornej činnosti, predovšetkým v súvislosti so správnymi konaniamitýkajúcimi sa jadrovýchzariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru SR vedené.Hlavným cieľom je predovšetkým zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie vedených správnych konaní. Činnosti, ktoré sú predmetom dozoru Úradu jadrového dozoru SR sa dotýkajú ochrany životného prostredia a tedavyvolávajú zvýšený záujem verejnosti, čo sa môže prejaviť i na zvýšenom počte účastníkov konania z radov verejnosti, na čo navrhovaná právna úprava reaguje.

Jednou zo základných požiadaviek, ktoré sú na správne orgány pri výkone verejnej moci kladené je transparentnosť.Súčasťou požiadavky na transparentnosť pri rozhodovaní dozorného orgánu v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení je aj zvýšená informačná povinnosť účastníkov rozhodovacích procesov v tejto oblasti. Navrhovaná úprava prispieva k informovaniu verejnosti o jednotlivých úkonoch Úradu jadrového dozoru SR adresovaných účastníkom konania v rámci správnych konaní a je tak plne v súlade s princípom transparentnosti.

Zároveň sa upravuje proces nakladania Úradu jadrového dozoru SR s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, t.j. citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Navrhovaná úprava rešpektuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky týkajúce sa prístupu k informáciám týkajúcim sa životného prostredia.

Úrad jadrového dozoru SR je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov aj iným stavebným úradom pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovýmzariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia. Vo viacerých prípadoch pritom dochádza k paralelným konaniam vedených pred Úradom jadrového dozoru SR ako dozorným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti a súčasne ako pred špeciálnym stavebným úradom. Navrhovaná úprava preto precizuje úpravu konaní vedených podľa atómového zákona a stavebného zákona, berúc do úvahy ich vzájomný vzťah.

Predkladaný návrh rešpektuje medzinárodné a európske záväzky Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany životného prostredia, a to Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) (ďalej len „Aarhuský dohovor“) a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS. Rovnako návrh zákona zohľadňuje i Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, a to predovšetkým Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 16 o správnych konaniach týkajúcich sa veľkého počtu osôb a Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2007)7 o dobrej verejnej správe.

Predkladaný návrh zákonanemá žiadne negatívnesociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmiÚstavného súdu Slovenskej republiky, s právomEurópskej únie a s medzinárodnýmizmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. augusta 2019.

 

 

B.        Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Navrhovaná úprava precizuje zákonnú úpravu, ktorá už podľa súčasného právneho stavu v § 19 predpokladá vydanie súhlasu na etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a skúšobnú prevádzku a dopĺňa tieto súhlasy v záujme konzistentnosti právnej normy aj do §5, ktorý obsahuje zoznam súhlasov a povolení vydávaných Úradom jadrového dozoru SR, potrebných za účelom využívania jadrovej energie.

 

K bodu 2

Zmenou príslušného ustanovenia dochádza k precizovaniu úpravy nesprístupnenia citlivej informácie účastníkom konaní podľa atómového zákona. Podľa aktuálneho znenia § 8 ods. 3 sa citlivá informácia nesprístupní účastníkom konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Príslušná poznámka pod čiarou pritom odkazuje na zákon § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. upravuje situáciu, ak došlo k vzniku účastníctva v konaní vedeného podľa atómového zákona z titulu účasti daných osôb v konaní podľa uvedenej právnej úpravy týkajúcej sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. S prihliadnutím na cieľ a účel nesprístupňovania citlivých informácií navrhovaná úprava zosúlaďuje tento režim pre všetkých účastníkov v konaniach podľa atómového zákona (s výnimkou žiadateľa samotného). Predkladaná novela navrhuje vyňať z okruhu osôb, ktorým sa citlivá informácia zneprístupní žiadateľa o povolenie alebo súhlas, keďže v danom prípade ide o iniciátora správneho konania, ktorý disponuje správnym konaním a rozhoduje sa o jeho právach, právom chránených záujmoch resp. povinnostiach.

 

K bodu 3

Navrhovaná úprava dopĺňa a precizuje spôsob komunikácie Úradu jadrového dozoru SR voči tzv. dotknutej verejnosti, ktorej účasť v konaniach pred Úradom jadrového dozoru SR vyplýva z osobitného predpisu (§ 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z.z.) a Aarhuského dohovoru. Za týmto účelom sa primerane dopĺňa aj poznámka pod čiarou č. 11b. Vzhľadom na to, že môže ísť o veľký počet osôb, atómový zákon už v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky. S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie dotknutej verejnosti sa navrhuje,aby sa v týchto prípadoch doručovali v priebehu konania prostredníctvom verejnej vyhlášky aj výzvy, upovedomenia, predvolania alebo iné písomnosti. Takýto postup je zároveň v súde s princípom transparentnosti verejnej správy, ktorý podporuje Aarhuský dohovor práve s cieľom posilnenia zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov, ako i Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2007)7 o dobrej verejnej správe.

Takáto úprava zároveň prispeje k zefektívneniu konania (nie je potrebné preukazovať doručenie každému členovi dotknutej verejnosti jednotlivo) a súčasne i k jeho väčšej hospodárnosti. Zároveň, možnosť komunikovať s verejnosťou prostredníctvom verejnej vyhlášky pripúšťa i Aarhuský dohovor a Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 16 o správnych konaniach týkajúcich sa veľkého počtu osôb. Predmetné Odporúčanie pritom zohľadňuje a vychádza z potreby vyvažovaniapožiadaviek na dobrú a efektívnu správu na jednej strane so spravodlivou a účinnou ochranou v prípadoch administratívnych konaní s veľkým počtom osôb.

 

K bodu 4

Navrhovaná úprava dopĺňa znenie atómového zákona o osobitnú úpravu týkajúcu sa nakladania Úradu jadrového dozoru SR s informáciami, ktoré spadajú do jednej z nasledovných kategórií: citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo iná zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

V súlade s povinnosťou chrániť takéto informácie a povinnosťou mlčanlivostije podľa navrhovaného znenia odseku 11Úrad jadrového dozoru SR povinný urobiť všetky potrebné opatrenia, aby k nedošlo k sprístupneniu chránených informácií pri nahliadaní do spisu, resp. pri doručovaní písomností. Ide o precizovanie úpravy postupu Úradu jadrového dozoru SR v konaniach podľa atómového zákona, keďže povinnosť ochrany takýchto informácii podľa súčasnej úpravy vyplýva aj z osobitných predpisov, napr. zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.Takýto postup je potrebný a vhodný najmä vzhľadom na špecifický charakter daných informácií, keďže ich sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na právach a chránených záujmoch, ktorým zákonodarca priznal prednosť pred právom na slobodný prístup k informáciám.

V rámci predchádzania situácii, že Úrad jadrového dozoru SR by svojím konaním sprístupnil informácie predstavujúce obchodné tajomstvo alebo citlivú informáciu sa v odseku 12 zavádza povinnosť Úradujadrového dozoru SR upozorniť žiadateľa na možnosť označiť informácie, ktoré považuje za citlivé alebo za predmet obchodného tajomstva.Takýto postup nie je výnimočný a predpokladá ho napr. i zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.

Samotné posúdenie toho, či sa s označenými informáciami bude nakladať v osobitnom režime, t.j. či sadané informácie nesprístupnia iným účastníkom konania je na Úrade jadrového dozoru SR.Úradjadrového dozoru SR pritom môže podľa navrhovaného odseku 13 od žiadateľa, ktorýoznačil určité informácie ako citlivé alebo predstavujúce predmet obchodného tajomstva žiadať, aby písomne odôvodnil ich označenie ako obchodné tajomstvo alebo ako citlivú informáciu. Z navrhovaného znenie zákona vyplýva, že Úrad jadrového dozoru SR zváži, kedy je potrebné takéto písomné zdôvodnenie označenia od žiadateľa požadovať. Pôjde najmä o prípady, kedy nejde o zrejmé prípady obchodného tajomstva, resp. citlivej informácie. V prípade, ak Úrad jadrového dozoru SR nebude akceptovať zdôvodnenie označenia určitej informácie ako citlivej alebo predstavujúcej predmet ochrany obchodného tajomstva je povinný o tom informovať žiadateľa.

 

K bodu 5

Navrhovaná úprava reflektuje špecifické postavenie vydávania súhlasu na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky. Uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky je podmienené získaním povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, avšak samotný proces uvádzania je členený na etapy, pričom pokračovanie v ďalšej etape je podmienené súhlasom Úradu jadrového dozoru SR na základe vyhodnotenia predchádzajúcej etapy. Nejde teda o typické správne konanie, ale o regulovanú technickú činnosť, na ktorú už bolo povolenie udelené. Túto skutočnosť je preto potrebné zohľadniť aj vzhľadom k procesnej úprave daného postupu a vylúčiť pôsobnosť všeobecného správneho predpisu.

 

K bodu 6

Zmena príslušného ustanovenia reflektuje zavedenie osobitnej právnej úpravy v bodoch 3 (doručovanie). Vzhľadom na to, že atómový zákon ako lex specialis má v súvislosti s inštitútom doručovania a rozkladu úpravu odlišnú od úpravy Správneho poriadku ako lex generalis,je potrebné túto skutočnosť zohľadniť a v tomto rozsahu vylúčiť pôsobnosť Správneho poriadku.

Z dôvodu zvýšenia efektivity a hospodárnosti konaní sa spája režim týkajúci sa upovedomenia účastníkov konania o podanom rozklade s výzvou na vyjadrenie sa pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku.

Zároveň sa v súvislosti s konkrétnymi konaniami podľa atómového zákona navrhuje vylúčenie aplikácie inštitútu obnovy konania a inštitútu preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania ako mimoriadnych opravných prostriedkov. Keďže v daných prípadoch nejde o rozhodnutia, ktoré by mali statusový charakter ale naopak o rozhodnutia, ktorých predmetom je povolenie určitých procesov, ktoré majú spravidla dočasný charakter a ich realizáciou ich je možné považovať za konzumované, aj s ohľadom na princíp právnej istoty je vhodné vylúčiť využitie uvedených mimoriadnych opravných prostriedkov. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že praktická využiteľnosťuvedených typov mimoriadnych opravných prostriedkov (ktoré zo svojej povahy zasahujú do platného právneho stavu a právnej istoty, resp. v tomto prípade už realizovaných procesov) je v súvislosti s predmetnými konaniami podľa atómového zákona ťažko realizovateľná. Navyše, Úrad jadrového dozoru SR vykonáva pravidelnú revíziu ním vydaných rozhodnutí  a v prípade potreby prostredníctvom zmien rozhodnutí reviduje podmienky príslušných  rozhodnutí. Tento inštitút tak predstavuje existujúci právny nástroj Úradu jadrového dozoru SR na zohľadnenie akýchkoľvek potrieb revízie svojich skôr vydaných právoplatných rozhodnutí. Možnosť podania riadnych opravných prostriedkov zostáva zachovaná, rovnako aj možnosť súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva, a to vrátane možnosti súdu priznať správnej žalobe odkladný účinok. Právna úprava tak plne rešpektuje právo účastníkov konania na súdny prieskum požadované Aarhuským dohovorom, Odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy, či inými medzinárodnými dokumentmi.  S prihliadnutím na právnu úpravu vzťahu atómového zákona, Stavebného zákona a Správneho poriadku (podľa ktorej je Atómový zákon vo vzťahu špeciality k ostatným uvedeným zákonom) sa bude navrhovaná výluka uvedených mimoriadnych opravných prostriedkov aplikovať aj na konania o vydanie povolení podľa Stavebného zákona, tak ako ich predpokladá najmä § 19 atómového zákona (t.j. konania o vydaní povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia).

 

K bodu 7

Navrhované ustanovenie precizuje existujúci právny stav, kedy Úrad jadrového dozoru SR ako osobitný stavebný úrad vydáva pre jadrové zariadenia povolenia a súhlasy podľa Stavebného zákona, pričom však vydávanie takýchto povolení bolo čiastočne upravené i v atómovom zákone. Navrhovaným znením dôjde k explicitnému vyjadreniu, že atómový zákon je vo vzťahu ku konaniam o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien lex specialis voči Stavebnému zákonu.

 

K bodu 8

            Ide o prechodné ustanovenie upravujúce aplikáciu zmien prijatých navrhovanou novelou na už začaté konania podľa atómového zákona.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Za účelom precizovania právnej úpravy sa navrhuje pridať vnútorný odkaz na príslušné zákonné ustanovenie. 

 

K bodom 2 a 3

Navrhovaná úprava reaguje na špecifický povoľovací režim upravený atómovým zákonom, v rámci ktorého dochádza ku konaniu o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby a následne aj ku konaniu o vydaní súhlasu na dočasné užívanie stavby. Nakoľko k získaniu relevantných záväzných stanovísk dotknutých orgánov dochádza v rámci konania o povolení predčasného užívania stavby, v záujme procesnej efektivity a hospodárnosti konania sa navrhuje zamedziť duplicite predkladania týchto stanovísk a vypustiť nutnosť dosiahnutia dohody s dotknutými orgánmi aj vo fáze konania o súhlase na  dočasné užívanie stavby.  Zároveň sa v tejto súvislosti navrhuje, aby záväzné stanoviská vydané v konaní o povolení na predčasné užívanie stavby boli využiteľné aj v rámci kolaudačného konania, a to v rozsahu, v akom boli vydané pre účely konania o povolení predčasného užívania stavby. Vo zvyšnom rozsahu zostáva povinnosť zabezpečiť záväzné stanoviská pre účely konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia zachovaná.

 

K bodu 4

Navrhovaným znením sa precizuje vzťah procesnej úpravy voči osobitnému zákonu, ktorým je v danom prípade atómový zákon. Zosúlaďuje sa tak znenie režimu procesnej úpravy konaní podľa stavebného zákona, čím sa posilňuje jeho kompatibilita s právnou úpravou podľa atómového zákona.

 

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2019.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 117
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: