TlačPoštaZväčšiZmenši

188/2019 Z. z.

19.7. 2019, 17:31 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.

 

Návrh zákona  sa vypracováva nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochrany podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie.  Preto sa navrhuje pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky ustanoviť zo zákona odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok.

 

Návrh zákona sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu, že nedostatok pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami môže spôsobiť protiprávny stav, keďže podnikatelia si nebudú môcť splniť povinnosti vyplývajúce

zo zákona, nie ich vlastným pričinením. Uvedeným by došlo k obmedzeniu jedného zo základných práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je aj právo na podnikanie.

Cieľom návrhu zákona je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. 

 

Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Z dôvodu, že nastali mimoriadne okolnosti a štátu hrozia  značné hospodárske škody, zákon nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými  právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.

 

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (viď analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy), nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti,  ani na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

 

 

                        Osobitná časť

 

K článku I

 

§ 18cf

 

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších  predpisov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 boli podnikatelia, ktorí už používajú elektronickú registračnú pokladnicu povinní na účely evidencie tržieb začať najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu).

Podnikatelia, ktorí vznikli po 1. apríli 2019 sú povinní používať na účely evidencie tržieb pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu).

Aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh v dostatočnom množstve zásobený on-line registračnými pokladnicami, resp. potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Uvedená situácia znamená pre podnikateľov neriešiteľnú situáciu a stav neistoty pri dosiahnutí právneho stavu vyplývajúceho zo zákona.

S prihliadnutím na uvedené sa preto navrhuje prijať legislatívne opatrenie na dosiahnutie eliminácie vzniknutej situácie. Konkrétne ide o riešenie v oblasti ukladania pokút.

 

k ods. 1

 

Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto on-line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, navrhuje sa, aby za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty, ak podnikateľ preukáže (písomné potvrdenie alebo e-mail), že si  do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice.

Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice, ak  si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii.

V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona podnikateľovi dodaná, ale podnikateľ aj napriek tomu používa elektronickú registračnú pokladnicu, pokuta mu bude uložená.

Podnikatelia, ktorí preukážu vyššie uvedené podmienky budú aj naďalej môcť používať až do 30. septembra 2019 elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby sankcie.

 

 

Príklad č. 1

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice, ktorú vykonal do dňa účinnosti zákona zistil, že podnikateľ, ktorý má zrušený daňový kód pokladnice (napríklad na žiadosť), neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu. Daňový úrad podnikateľovi uložil pokutu.

Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient požiadal do dňa účinnosti zákona.

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona dňom jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa dňom účinnosti zastavuje zo zákona. 

 

Príklad č. 2

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona zistil, že podnikateľ neuviedol do prevádzky on-line registračnú pokladnicu.

Následne podnikateľ preukázal, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu do dňa účinnosti zákona a o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient požiadal do dňa účinnosti zákona.

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, daňový úrad podnikateľovi pokutu neuloží.

 

k ods. 2

 

Podľa predloženého návrhu, ak si podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019, vybral na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu, pretože virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám a táto

on-line registračná pokladnica podnikateľovi nebola dodaná, resp. nebude dodaná, navrhuje sa, aby za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice neboli ukladané pokuty,

a to do 30. septembra 2019, ak podnikateľ preukáže (písomné potvrdenie alebo e-mail), že si  záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice a viedol náhradnú evidenciu formou paragónov.

Aby sa podnikateľovi uznala podmienka pre neuloženie pokuty za nepoužívanie

on-line registračnej pokladnice, ak  si on-line registračnú pokladnicu objednal napr. od sprostredkovateľa, ktorý nedostal rozhodnutie o certifikácii priamo, takýto sprostredkovateľ musí používať len také technické riešenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii. 

Náhradná evidencia formou paragónov sa bude uplatňovať primerane podľa § 10 ods. 6, t. j. pri uvedení on-line registračnej pokladnice do prevádzky podnikateľ paragóny zaeviduje v pokladnici. Podmienka náhradnej evidencie formou paragónov sa neaplikuje pri týchto podnikateľoch v období od 1. apríla 2019 do dňa účinnosti tohto zákona. Ak v tomto období podnikateľ neviedol náhradnú evidenciu, pokuta sa mu odpustí, ak splnil zvyšné podmienky.

V prípade, ak je on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona podnikateľovi dodaná, paragóny môže vydávať len v zákonom ustanovených podmienkach, teda pri poruche pokladnice.

 

Príklad č. 3

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice do dňa účinnosti zákona zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 nepoužíva na evidenciu tržieb ani virtuálnu registračnú pokladnicu a ani on-line registračnú pokladnicu a podnikateľovi uložil pokutu.

Vzhľadom na to, že podnikateľ dodržal podmienky zo zákona, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona dňom jeho účinnosti. Pokiaľ prebieha konanie, toto sa dňom účinnosti zastavuje zo zákona. 

 

Príklad č. 4

 

Daňový úrad pri kontrole používania registračnej pokladnice po dni účinnosti zákona zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 nepoužíva na evidenciu tržieb virtuálnu registračnú pokladnicu ani on-line registračnú pokladnicu a ani nevedie náhradnú evidenciu formou paragónov, a preto podnikateľovi uložil pokutu, a to aj napriek skutočnosti, že si u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska objednal pokladnicu a požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Vzhľadom na to, že podnikateľ nedodržal jednu z podmienok zo zákona, a to vedenie evidencie formou paragónov, daňový úrad podnikateľovi pokutu nezruší.

 

k ods. 3

 

Zároveň sa navrhuje, aby podnikatelia, ktorým bol zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a k dátumu zrušenia tohto kódu neuviedli do prevádzky pokladnicu

e-kasa klient mohli na evidenciu tržieb, za účelom odpustenia sankcie používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.

 

K čl. II

 

Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Schválené vládou SR dňa 12. júna. 2019.

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ladislav Kamenický, v. r.

minister financií Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 113
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-reaguje-na-vyzvu-ludi-z-oblasti-prava-na-zachovavanie-principov-pravneho-statu/

Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, ...

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: