TlačPoštaZväčšiZmenši

126/2019 Z. z.

14.5. 2019, 18:59 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

Všeobecná časť

 

                Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novely je zvýšenie ochrany štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, ktorý vychádza priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Taktiež ochrana tradícií, ktoré súvisia s používaním štátnych symbolov a aj ochrana štátnych symbolov pred ich znevažovaním v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe.

V súčasnosti vznikajú nejasnosti súvisiace s používaním štátnych symbolov, najmä pokiaľ ide o ich používanie pri reprezentovaní Slovenskej republiky v zahraničí,  v elektronickej komunikácii a v digitálnej podobe. Zároveň nie je úplne jasné, kedy môžeme hovoriť o znevažovaní štátnych symbolov, s čím súvisí nedostatočné definovanie kompetencií týkajúcich sa dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch. V praxi sa tak stáva, že štátne symboly sú nedôstojne vyobrazované či napodobňované, čo je vzhľadom na dôležitosť štátnych symbolov z pohľadu ochrany štátnosti neprijateľný jav, keďže neúcta k štátnym symbolom je v skutočnosti neúctou k samotnému štátu a ku každému jeho občanovi.

Navrhovanými úpravami zákona sa zvýši úroveň ochrany štátnych symbolov a spresnia sa kompetencie dohľadu nad zachovávaním zákonnosti pri používaní štátnych symbolov. Pri používaní štátnych symbolov v zahraničí sa priznáva štátnemu znaku osobitné postavenie. Novela tiež zavádza a definuje nové pojmy bezprostredne súvisiace so štátnymi symbolmi. Ide o znamenie štátneho znaku, ktoré sa používa v rôznych vyobrazeniach, a taktiež o národný symbol, ktorý má stáročnú tradíciu používania na našom území. Novelou sa okrem toho nahrádzajú zastarané pojmy, ktoré zákon používa, novými pojmami, ktoré sú platné v súčasnom legislatívnom prostredí.

Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh  zákona je v súlade s právom Európskej únie.

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

                Navrhovaným doplnením § 1 o nový odsek 3 sa zabezpečuje ochrana štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a pri ich vyobrazovaní v digitálnej podobe.

 

K bodu 2

                Doplnením § 3 v odseku 3 sa zavádza povinnosť športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach a pri príprave na túto súťaž reprezentovať Slovenskú republiku umiestnením štátneho znaku na športovom odeve. Týmto ustanovením sa tak štátnemu znaku priznáva špeciálne postavenie, keďže štátny znak je základným identifikátorom Slovenskej republiky, ktorý odlišuje štátne symboly Slovenskej republiky od štátnych symbolov iných krajín. Prax umiestňovania štátneho znaku na športovom odeve je tradícia, ktorá sa začala už v Česko-Slovensku a Slovenská republika ako nástupnícky štát túto tradíciu prebrala. Táto desaťročia trvajúca tradícia si preto zasluhuje zákonnú ochranu. Takéto používanie štátneho znaku unifikuje používanie štátneho znaku športovými reprezentáciami Slovenskej republiky.

 

K bodu 3

                Vytvorením nového § 6a sa definuje nový pojem „znamenie štátneho znaku“, ktorý sa vyobrazuje napríklad na štandarde prezidenta Slovenskej republiky, v označení  ozbrojených síl Slovenskej republiky či na slovenských eurominciach. Práve znamenie štátneho znaku je ten prvok štátneho znaku, ktorý z erbového štítu robí štátny znak Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby znamenie štátneho znaku požívalo rovnakú ochranu ako štátne symboly Slovenskej republiky. Znamenie štátneho znaku sa definuje bez farebnej špecifikácie, aby požívalo ochranu ako symbol bez prihliadnutia na farby.

 

K bodu 4

                V § 9a v odseku 3 sa spresňuje spôsob spustenia štátnej vlajky pri štátnom smútku, aby sa tak odstránila nejasnosť pri výklade tohto ustanovenia.

 

K bodu 5

                V § 13 odsek 2 sa dopĺňa dosiaľ chýbajúca časť o spievaní štátnej hymny cudzieho štátu, ktorá vzhľadom na platné znenie tohto paragrafu pred bodkočiarkou v tomto ustanovení absentovala.

 

K bodu 6

                V § 13 odsek 3 sa právna úprava v písm. f) oproti súčasnému zneniu zovšeobecňuje a rozširuje aj o významné kultúrne podujatia. Nie je dôvodné, aby každé športové podujatie, na ktorom sa hrá alebo spieva štátna hymna, muselo byť upravené v osobitnom predpise, keďže v praxi sa môže konať mnoho jedinečných významných športových alebo kultúrnych podujatí vôbec neupravovaných osobitnými predpismi. Zároveň sa tým vypúšťa neaktuálna poznámka pod čiarou.

 

K bodu 7

                Zákon v § 13b zavádza nový pojem „národný symbol“, ktorý je používaný a vyobrazovaný na našom území už stáročia, avšak dosiaľ bez náležitej právnej úpravy. Národný symbol, na rozdiel od štátneho znaku alebo znamenia štátneho znaku, nemá bližšie špecifikované trojvršie či dvojkríž. Z národného symbolu vznikol aj súčasný štátny znak Slovenskej republiky, ktorý má s pohľadom na tvar dvojkríža a trojvršia svoju presnú zákonnú definíciu. Používať národný symbol môžu ako fyzické osoby, tak aj právnické osoby. Jeho použitie však musí byť dôstojné.

 

K bodu 8

                V § 14 odsek 1 sa dopĺňajú niektoré ustanovenia tohto zákona, za ktorých porušenie môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty. K uvedenému doplneniu ustanovení dochádza najmä v nadväznosti na obsah navrhovaných doplnení tohto zákona. Zároveň sa zavádza možnosť udelenia sankcie za porušenie tohto zákona okrem právnických osôb aj fyzickým osobám, keďže v praxi k porušeniu ustanovení tohto zákona dochádza aj zo strany fyzických osôb, ktoré nemohli byť za porušenia ustanovení tohto zákona dosiaľ nijako sankcionované. Okrem toho sa upravujú sadzby pokút, ktoré môžu byť okresným úradom udelené za porušenie ustanovení tohto zákona. Navrhuje sa ustanovenie hornej sadzby pokuty pre fyzické osoby vo výške 3000 eur a pre právnické osoby vo výške 10000 eur zo súčasnej hornej sadzby 6638 eur.

 

K bodu 9 a 10

                Legislatívno-technická úprava s ohľadom na neaktuálnosť pojmu „obvodný úrad“, ktorý sa nahrádza aktuálnym pojmom „okresný úrad“.

 

K bodu 11

                V navrhovanom § 14a ods. 2 sa výslovne upravuje pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri udeľovaní súhlasu s používaním štátnych symbolov, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu. V súčasnosti nebolo vždy zrejmé, ktorý orgán verejnej moci je oprávnený na udeľovanie takéhoto súhlasu.

 

K Čl. II  

 

                S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 10. marca 2019.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 119
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: