TlačPoštaZväčšiZmenši

68/2018 Z. z.

18.3. 2018, 17:35 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

Hlavným dôvodom na novelizáciu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a tiež zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

 

Navrhovaná právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR údaje“) pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Okrem iného má posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje PNR o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať ani sa cestujúcim neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré už leteckým dopravcom poskytujú. Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať PNR údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v návrhu zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu. 

 

Predmetný návrh pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie PNR údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. Rozsah PNR údajov je špecifikovaný v jednej z príloh predkladaného návrhu. V prípade nesplnenia povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.

 

V súvislosti s transpozíciou smernice sa navrhuje taktiež novelizácia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenia týkajúce sa už aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje sú časť údajov o cestujúcich, podskupinou PNR údajov, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.

 

Predmetný návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona predstavuje pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a na životné prostredie. 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Ide o aktualizáciou právneho aktu Európskej únie týkajúceho sa Europolu.

 

K bodu 2

 

K § 69h ods. 1 

Ide o transpozíciu čl. 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 smernice 2016/681, kde sa definuje predmet a rozsah pôsobnosti jej právnej úpravy. Záznamy o leteckých cestujúcich sa môžu využívať len pri predchádzaní, odhaľovaní a stíhaní vybraných trestných činoch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 (terorizmus a iné závažné trestné činy, za ktoré možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody najmenej tri roky).

 

K § 69h ods. 2

Ide o transpozíciu čl. 4 ods. 1 a 2 smernice 2016/681, kde sa definuje útvar zodpovedný za zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie PNR údajov a za ich prenos príslušným orgánom, iným štátom a Europolu. 

V Slovenskej republike bude týmto útvarom Národná ústredňa informácií o pasažieroch zriadená na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, rovnako ako ostatné ústredne (SIRENE, Interpol, Europol).

 

K § 69h ods. 3

Ide o transpozíciu definícii zavedených v čl. 3 ods. 2 smernice 2016/681 ako je samotný záznam o leteckom cestujúcom, let mimo Európskej únie a let v rámci Európskej únie. Zároveň sa tu vymedzujú príslušné orgány (čl. 7 smernice 2016/681), ktoré budú oprávnené prijímať PNR údaje a žiadať PNR údaje alebo výsledky ich spracúvania od národnej ústredni. Vymedzenie príslušných orgánov korešponduje s útvarmi podieľajúcimi sa na prevencii, odhaľovaní a stíhaní terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti.

 

K § 69h ods. 4

Ide o transpozíciu čl. 7 ods. 5 smernice 2016/681, kde sa uvádza, že spracúvaním PNR údajov v zmysle smernice nie sú dotknuté osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach. Medzinárodná justičná spolupráca je upravená v § 6 a piatej hlave Trestného poriadku. Príslušný orgán môže požiadať národnú ústredňu o PNR údaje alebo výsledky ich analýzy ako dôkaz na účely trestného konania. 

 

K § 69i ods. 1

Ide o transpozíciu čl. 1 ods. 1 písm. a) a čl. 2 ods. 2 smernice 2016/681, kde sa ukladá povinnosť leteckému dopravcovi zasielať PNR údaje o všetkých pasažieroch na letoch z územia mimo Európskej únie do Slovenskej republiky a naopak. Podľa čl. 2 ods. 1 smernice 2016/681 môžu členské štáty uložiť povinnosť aj leteckým dopravcom, ktorí uskutočňujú lety medzi Slovenskou republikou a inými štátmi Európskej únie, aby posielali PNR údaje národnej ústredni. V tomto ustanovení sa definuje spôsob uverejnenia povinnosti na konkrétne lety a ich dátum účinnosti v leteckej informačnej príručke, ktorá je portálom výmeny informácii medzi leteckými dopravcami a inými zainteresovanými subjektmi. Týmto spôsobom informovania sa zabezpečuje praktický a efektívny spôsob doručenia informácie leteckým spoločnostiam a iným subjektom v leteckej doprave. V zmysle smernice sa informácia o zbere údajov z letov v rámci Európskej únie oznamuje Európskej komisii a uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, čím sa zabezpečuje po právnej stránke informovanie dotknutých subjektov. 

 

K § 69i ods. 2

Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681, kde sa definuje letecký dopravca, ktorý je zodpovedný za prenos PNR údajov pri lete pod spoločnými letovými kódmi.

 

K § 69i ods. 3

Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 3 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca zasiela PNR údaje v časovom intervale 48 až 24 hodín pred plánovaným odletom a bezodkladne po uzatvorení letu. Tieto časové intervaly sú určené z dôvodu vytvorenia časového priestoru pre analýzu údajov v predstihu. Uzatvorenie letu znamená moment, kedy už leteckí cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a nikto už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť. Bezodkladne znamená hneď ako je to možné, čiže po tom, čo letecký dopravca alebo nim zazmluvnený subjekt (handlingový partner) zaznamená posledný záznam o cestujúcom, pošle tieto aktualizované údaje národnej ústredni. Iné časové upresnenie slova „bezodkladne“ nie je z legislatívneho hľadiska možné, keďže nie je nikde definované, ale vychádzajúc z aplikačnej praxe, ide o interval zvyčajne kratší ako 30 minút.

 

K § 69i ods. 4

Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 5 smernice 2016/681, podľa ktorého v prípade odôvodnenej naliehavej potreby získania PNR údajov ako reakcie na konkrétnu hrozbu môže národná ústredňa vyžiadať údaje PNR kedykoľvek aj mimo časový interval ustanovený v § 69i ods. 3.

 

K § 69i ods. 5

Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 4 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca posiela v každom dátovom balíku iba zmenené a doplnené údaje oproti údajom v už skôr zaslanom zázname o leteckom cestujúcom.

 

K § 69i ods. 6

Ide o transpozíciu čl. 8 ods. 1 smernice 2016/681, podľa ktorého letecký dopravca zasiela PNR údaje v rozsahu. v akom tieto údaje zhromaždil počas bežného výkonu svojich činností, ako aj o legislatívne jednoznačné vyjadrenie bodu 8 preambuly (recitálu) k smernici 2016/681, podľa ktorého sa leteckým dopravcom nemajú ukladať žiadne povinnosti zhromažďovať akékoľvek dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať.

 

K § 69i ods. 7

Ide o transpozíciu čl. 16 ods. 2 poslednej vety a ods. 3 smernice 2016/681. Spoločné protokoly a formáty sú stanovené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich. Tieto protokoly a formáty musia byť používané na prenos údajov PNR od leteckej spoločnosti národnej ústredni, pričom dopravca ním vybraný protokol a formát oznámi národnej ústredni.

 

K § 69i ods. 8

Ide o transpozíciu čl. 16 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681. Protokoly a formáty uvedené podľa odseku 7 musia byť používané na prenos údajov PNR od leteckého dopravcu národnej ústredni okrem prípadov, keď nastane technická porucha. V tomto prípade je povinný letecký dopravca zaslať údaje iným bezpečným spôsobom bezodkladne po zistení tejto poruchy. 

 

K § 69j ods. 1

Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 2 smernice 2016/681. Národná ústredňa môže PNR údaje spracúvať výlučne na automatickú lustráciu cestujúcich v národných a medzinárodných policajných operatívnych a pátracích databázach, na zaslanie odpovede k dožiadaniu informácií od príslušných orgánov alebo Europolu a na vlastnú analýzu PNR údajov s cieľom identifikácie neznámych páchateľov, obetí trestných činov a potenciálnych rizík na základe špecifických kritérií.

 

K § 69j ods. 2 a 3

Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 3 až 6 smernice 2016/681. Každý letecký cestujúci sa bude na základe PNR údajov zaslaných leteckým dopravcom automaticky lustrovať v jednotlivých relevantných databázach, na základe vopred zadaných kritérií za účelom identifikovať potenciálne rizikového cestujúceho voči ktorému by sa mali prijať nejaké ďalšie bezpečnostné opatrenia. Tieto kritéria nesmú byť kvôli ochrane základných ľudských práv cestujúcich diskriminačné, musia byť dostatočne konkrétne, primerané a cielené a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov (napríklad rasový pôvod, náboženské vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálna orientácia, atď.).

Národná ústredňa musí všetky tzv. hity preskúmať individuálne, aby nedochádzalo k neoprávnenému zásahu do práv osôb. Cieľom je vylúčiť možné pochybnosti pri automatizovanom posudzovaní. Následne spracované záznamy národná ústredňa distribuuje podľa potreby príslušným orgánom.

 

K § 69j ods. 4 a 5

Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 2 písm. b) smernice 2016/681. Vyžiadanie PNR údajov príslušnými orgánmi musí byť opodstatnené. V tejto súvislosti smernica 2016/681 umožňuje prenos údajov z národnej ústredne len na individuálnom základe, pričom žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Tento princíp je zachovaný pri prenose údajov zo systému PNR komukoľvek – príslušným orgánom, iným členským štátom, ako aj tretím krajinám. Cieľom je ochrana osobných údajov a oprávnené a odôvodnené nakladanie s údajmi cestujúcich mimo systém PNR a národnú ústredňu.

 

K § 69j ods. 6

Ide o transpozíciu čl. 6 ods. 3 písm. a) smernice 2016/681, podľa ktorého sa PNR údaje môžu porovnávať s databázami, ktoré sú relevantné na účely prevencie, odhaľovania a stíhania vybraných trestných činov (najmä operatívne a pátracie databázy).

 

K § 69k ods. 1

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a 4 smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená žiadať od podobných útvarov v iných členských krajinách PNR údaje alebo výsledky ich spracovania, ktoré ešte neboli pseudonymizované (maskované, t. j. už nie je možná priama identifikácia osoby na základe osobných údajov), ak je to potrebné na vymedzené účely. Národná ústredňa je tiež oprávnená žiadať podobný útvar v iných členských krajinách o osobitné vyžiadanie PNR údajov od leteckého dopravcu (napríklad mimo stanovené časy zasielania balíkov PNR údajov).

 

 

K § 69k ods. 2

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 poslednej vety smernice 2016/681. Toto ustanovenie nadväzuje na predchádzajúci odsek 1, podľa ktorého národná ústredňa môže  žiadať od podobných útvarov v iných členských krajinách aj tie PNR údaje alebo výsledky ich spracovania, ktoré sú staršie ako šesť mesiacov a boli pseudonymizované (maskované). Vyžiadanie takýchto starších údajov však podlieha osobitnému zdôvodneniu opodstatnenosti takejto žiadosti.

 

K § 69k ods. 3

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 1 druhej vety smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená prijímať PNR údaje a výsledky ich analýz od podobných útvarov v iných členských krajinách. Tieto informácie môže národná ústredňa zaslať ďalej príslušným orgánom, ak je predpoklad ich využitia na vymedzené účely.

 

K § 69k ods. 4

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 5 druhej časti prvej vety smernice 2016/681. Národná ústredňa je oprávnená – po nájdení „pozitívneho“ záznamu o leteckom cestujúcom – poskytnúť PNR údaje a výsledky analýzy inému členskému štátu, či už na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy v prípade hrozby pre dotknutý členský štát.

 

K § 69k ods. 5

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a čl. 12 ods. 5 smernice 2016/681. Toto ustanovenie upravuje oprávnenie národnej ústredni poskytovať zo svojho systému PNR údaje a výsledky ich analýzy podobným útvarom a príslušným orgánom iných členských štátov. Rovnako ako v predchádzajúcich ustanoveniach tohto paragrafu, vyžaduje sa zdôvodnenie zo strany žiadateľa. 

 

K § 69l ods. 1

Ide o transpozíciu čl. 9 ods. 2 a čl. 11 ods. 1 a 2 smernice 2016/681. Toto ustanovenie upravuje výmenu PNR údajov s tretími krajinami. Podmienky a rozsah výmeny PNR údajov budú ustanovené buď medzinárodnou zmluvou, ktorá sa uzatvorí s tretími krajinami alebo za splnenia podmienok ustanovených smernicou 2016/681 a smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorá sa transponuje v rámci nového zákona o ochrane osobných údajov – tlač 704).

Smernica 2016/681 upravuje aj možnosť „preposlať“ získané PNR údaje ďalšiemu tretiemu štátu, avšak len so súhlasom národnej ústredne (napr. Kanada prepošle PNR údaje získané od národnej ústredne spolu s PNR údajmi získanými zo svojich letov Austrálii).

 

K § 69l ods. 2

Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 1 písm. c) smernice 2016/681. V tomto ustanovení sa oprávňuje iný členský štát poskytnúť tretiemu štátu PNR údaje a výsledky analýzy získané od národnej ústredne, ale len s jej súhlasom.

K § 69l ods. 3

Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 1 písm. c) smernice 2016/681. V tomto ustanovení sa oprávňuje národná ústredňa poskytnúť tretiemu štátu PNR údaje a výsledky analýzy získané od iného členského štátu, ale len s jeho súhlasom.

 

 

K § 69l ods. 4 a 5

Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 2 smernice 2016/681, ktorý umožňuje výnimku z udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 2 a 3, ak ho z hľadiska bezprostrednej hrozby nie je možné získať včas. V takom prípade národnej ústredni vzniká povinnosť dodatočne informovať dotknutý členský štát, že boli poskytnuté PNR údaje tretej krajine bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

 

K § 69l ods. 6

Ide o transpozíciu čl. 11 ods. 4 smernice 2016/681. Akýkoľvek prenos PNR údajov a výsledkov ich analýzy mimo územie Európskej únie sa oznamujú zodpovednej osobe podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

K § 69m ods. 1

Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 1 smernice 2016/681. Všetky PNR údaje musia byť po piatich rokoch vymazané z informačného systému PNR; to sa však netýka PNR údajov, ktoré  sú ďalej zákonne využívané (už však nie sú súčasťou samotného informačného systému PNR).

 

K § 69m ods. 2

Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 2 smernice 2016/681, ktorý zakladá povinnosť maskovať údaje alebo väzby medzi explicitne vymenovanými údajmi. Cieľom je zabezpečiť vyššiu ochranu osobných údajov.

 

K § 69m ods. 3

Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 3 smernice 2016/681. Toto ustanovenie nadväzuje na odsek 2 tohto paragrafu. Maskované údaje alebo väzby medzi nimi (po ich demaskovaní, obnovení, teda v úplnom pôvodnom rozsahu) sa môžu poskytnúť príslušnému orgánu alebo inému štátu len na základe opodstatnenej žiadosti a so súhlasom prezidenta Policajného zboru, alebo ním poverenej osoby.

 

K § 69m ods. 4

Ide o transpozíciu čl. 12 ods. 5 smernice 2016/681. Národná ústredňa môže uchovávať analýzy PNR údajov len do momentu zaslania tejto analýzy príslušnému orgánu, podobnému útvaru informácií o pasažieroch z inej krajiny alebo Europolu.

 

K § 69m ods. 5

Ide o transpozíciu čl. 13 ods. 6 smernice 2016/681, ktorý zavádza povinnosť národnej ústredni uchovávať všetky žiadosti o poskytnutie alebo prenos PNR údajov.

 

K § 69m ods. 6

Ide o transpozíciu čl. 13 ods. 6 poslednej vety smernice 2016/681, ktoré výslovne ustanovuje dobu uchovávania logov (záznamov o činnosti) v informačnom systéme PNR.

 

K § 69m ods. 7

Ide o transpozíciu čl. 13 smernice 2016/681. Tento článok smernice odkazuje na všeobecné ustanovenia ochrany osobných údajov v Európskej únii a na rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, ktoré je nahradené smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ustanovenia týkajúce sa všeobecnej ochrany osobných údajov Policajným zborom budú upravené v zákone o ochrane osobných údajov, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese (tlač 704). 

 

K § 69n

Týmto ustanovením sa transponuje smernica Rady 2004/82/ES o povinnosti leteckých dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (tzv. API údaje) a primerane bod 18 prílohy č. 1 smernice 2016/681. Povinnosť leteckých dopravcov poskytovať API údaje podľa § 108 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov sa kvôli jednotnosti právnej úpravy, ktorá sa týka leteckých dopravcov, prenáša do zákona o Policajnom zbore. Ustanovenie špecifikuje okruh útvarov, ktorým sa poskytujú API údaje na účel uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou. API údaje z letov z krajín mimo schengenský priestor do Slovenskej republiky môžu byť v zmysle smernice 2004/82/ES použité len do 24 hodín.

 

K § 69o

Za neposkytnutie záznamu o leteckom cestujúcom, resp. za jeho poskytnutie v rozpore s pravidlami nastavenými v § 69i, sa navrhuje sankčné opatrenie vo forme správneho deliktu, za ktorý bude môcť národná ústredňa uložiť leteckému dopravcovi pokutu do výšky 20.000 eur. Predkladateľ návrhu zákona nenavrhuje minimálnu výšku pokuty, nakoľko zber PNR údajov na začiatku predstavuje isté technické nastavenie adekvátneho toku údajov od leteckých spoločností smerom k národnej ústredni a na začiatku uplatňovania môže dochádzať k technickým zlyhaniam prenosu, kým bude nastavený plynulý tok informácií. Pri nastavení maximálnej sumy pokuty sa vychádzalo z výšky pokút v okolitých krajinách Európskej únie, berúc do úvahy regionálnu koherenciu, pričom navrhovanú hornú hranicu pokuty možno označiť ako za jednu z najnižších v regióne.

Za porušenie inej povinnosti dopravcu ako je neposkytnutie záznamu o leteckom cestujúcom sa navrhuje nižšia pokuta s hornou hranicou 5.000 eur; ide o napríklad o neoznámenie formátu a protokolu poskytovanie PNR údajov podľa 69i ods. 7.

Odseky 3 až 6 sú štandardné ustanovenia o ukladaní pokút za správny delikt, kritériách na určenie jej výšky, splatnosti a príjme štátneho rozpočtu vrátane odkazu na použitie správneho poriadku pri ukladaní pokút.

 

K bodu 3

                Ide o legislatívno-technickú zmenu v nadväznosti na zmenu označenia transpozičnej prílohy.

 

K bodu 4

V prílohe č. 3 sa preberá príloha II smernice 2016/681, teda vymedzenie vybraných trestných činov, pri ktorých prevencii, odhaľovaní a stíhaní (ako aj pri pátraní po ich páchateľoch) možno využívať PNR údaje. Lokalizačným údajom záznamu o leteckom cestujúcom podľa písmena h) v prílohe č. 4 sa podľa ICAO guidelines rozumie číslo lokátora súboru, číslo rezervácie a číslo sledovania rezervácie.

 

K bodu 5

V prílohe č. 4 sa preberá príloha I smernice 2016/681, teda rozsah záznamu o leteckom cestujúcom.

V prílohe č. 5 sa  aktualizuje transpozičná príloha.

 

 

 

 

K čl. II

 

Zo zákona o pobyte cudzincov sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa povinnosti leteckého dopravcu o poskytovaní API údajov pre vybrané útvary na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja proti nelegálnej migrácii. API údaje sú súčasťou PNR údajov a aby leteckým dopravcom nevznikla povinnosť zasielať rovnaké údaje dvakrát na rôzne útvary, prenesie sa táto povinnosť do zákona o Policajnom zbore (čl. I). Pre uľahčenie praxe bude letecký dopravca zasielať všetky údaje len na jedno zberné miesto – národnej ústredni, odkiaľ sa API údaje z vonkajších schengenských letov sprístupnia najmä útvarom hraničnej kontroly. 

 

K čl. III

 

Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona sa navrhuje v súlade s transpozičným termínom smernice 2016/681, t. j. na 25. mája 2018.

 

 

 

V Bratislave, 8. novembra 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 276
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: