TlačPoštaZväčšiZmenši

64/2018 Z. z.

18.3. 2018, 17:17 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Základným cieľom návrhu zákona je

•          Podpora pracovnej mobility uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility za prácou. Navrhuje sa zvýšenie maximálnej mesačnej výšky oboch príspevkov, umožnenie poskytovať príspevok na dochádzku za prácou bez ohľadu na vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania, vypustenie obmedzenia jeho poskytovania v rámci jednej obce a predĺžiť obdobie jeho poskytovania pre znevýhodnených UoZ. Súčasne sa navrhuje rozšírenie možnosti podpory mobility za prácou zavedením kombinácie poskytovania oboch príspevkov tak, že sa umožní poskytovať príspevok na podporu mobility za prácou aj zamestnancovi, ktorý sa presťahuje do miesta výkonu svojho zamestnania v období počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania.

•          Navrhuje sa zavedenie príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý bude určený na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním občana do nového miesta trvalého pobytu.

•          Rozšírenie povinností zamestnávateľa, ku ktorému sú na výkon práce vysielaní štátni príslušníci tretích krajín, o povinnosť zabezpečenia primeraného ubytovania pre vysielaných zamestnancov, ako aj o povinnosť doloženia príslušných dokladov preukazujúcich ich vyslanie.

•          Zjednodušenie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

•          Zavedenie podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a pre udelenie povolenia na zamestnanie je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1 [§ 12 písm. ai)]

 

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) v SR k 30. 9. 2017 dosiahla 6,42 % a je najnižšia od roku 1991. V 51 okresoch bola zaznamenaná MEN nižšia ako celoslovenský priemer, z toho v 33 okresoch nižšia ako 5 %. Ide najmä o okresy TN, BA, TT a NR kraja, kde pôsobia najväčší zamestnávatelia, ktorí už dlhodobo avizujú nedostatok pracovnej sily a problémy spojené s jej zabezpečením aj z radov nezamestnaných. Táto situácia spôsobila, že za uplynulý rok sa zdvojnásobil počet štátnych príslušníkov tretích krajín pracujúcich na území SR, v dôsledku čoho dochádza aj k zvyšovaniu administratívnej záťaže a predlžovaniu obdobia pri udeľovaní jednotných povolení (prechodný pobyt a povolenie na zamestnanie) štátnym príslušníkom tretích krajín. V súvislosti s riešením nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých profesiách na slovenskom trhu práce sa preto navrhuje, podobne ako v ostatných krajinách V4, zjednodušenie podmienok pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to pre

-           zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily – zoznam týchto zamestnaní by stanovila komisia na tripartitnej úrovni a bol by zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke ústredia PSVR,

-           okresy s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

 

V tejto súvislosti sa preto navrhuje doplniť novú kompetenciu ústrediu PSVR identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za uplynulý kalendárny rok je nižšia ako 5 % a zverejňovať tento zoznam na svojom webovom sídle do 31. januára nasledujúceho roka. Na identifikované zamestnania bude pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretích krajín platiť zjednodušený proces (napr. nebude na tento účel potrebné nahlasovať voľné pracovné miesta).

 

K bodu 2 [§ 21 ods. 4]

 

S cieľom zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení vo všeobecnosti sa navrhuje skrátenie obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní.

 

K bodom 3, 6, 8, 10, 12, 15 až 19, 21, 22, 32, 35 [§ 21 ods. 5, § 21b ods. 2 písm. e), § 21b ods. 4 písm. c), § 21b ods. 9, § 22 ods. 4 písm. c) a d) a ods. 13, § 23 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5, § 23a ods. 1 písm. c), § 23b ods. 7 a ods. 11 písm. b), § 65b, § 70 ods. 8]

 

Legislatívno-technické úpravy.

 

K bodu 4 [§ 21 ods. 9]

 

V súvislosti s návrhom na zjednodušenie podmienok pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretích krajín na výkon zamestnania v identifikovaných profesiách s nedostatkom pracovnej sily sa navrhuje kvantitatívne obmedziť počet takýchto zamestnancov na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby sa tento nástroj nevyužíval na zabezpečovanie pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR. Zjednodušenie podmienok a zrýchlenie procesu má len napomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

K bodom 5, 7 a 11 [§ 21a ods. 3, § 21b ods. 3, § 22 ods. 2]

 

Navrhuje sa ustanoviť, že podmienkou pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu (§ 21a ods. 3), potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (§ 21b ods. 3) a pre udelenie povolenia na zamestnanie (§ 22 ods. 2) je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.

 

K bodu 9 [§ 21b ods. 6]

 

V súvislosti s riešením nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých profesiách na slovenskom trhu práce sa navrhuje zrušenie podmienky nahlasovania voľných pracovných miest, ak ide o zamestnania s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % podľa návrhu v § 12 písm. ai).

 

K bodom 13, 20 a 23 [§ 22 ods. 4 písm. e), § 23b ods. 6 a ods. 12]

 

S cieľom zabezpečiť pre štátnych príslušníkov tretích krajín vysielaných na územie Slovenskej republiky tak z iných členských štátov (§ 23a ods. 1 písm. w)), ako aj z tretích krajín (§ 22 ods. 10), okrem porovnateľných pracovných podmienok, aj adekvátne podmienky ubytovania, sa navrhuje v § 22 ods. 4 písm. e) ustanoviť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ku ktorej budú vyslaní štátni príslušníci tretích krajín na výkon práce, doložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitných predpisov. Táto povinnosť sa v súčasnosti vyžaduje pri udeľovaní prechodného pobytu, resp. akéhokoľvek pobytu, ktorý sa udeľuje podľa zákona o pobyte cudzincov. Vzhľadom na to, že v prípade vysielaných zamestnancov sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov do 90 dní podmienka prechodného pobytu nevyžaduje, a teda sa žiadnym spôsobom nekontrolujú vhodné ubytovacie podmienky, navrhuje sa ustanoviť túto povinnosť pre zamestnávateľa v uvedených prípadoch aj v zákone o službách zamestnanosti.

 

S cieľom predchádzať nelegálnemu zamestnávaniu, ako aj zabrániť podvodným praktikám zahraničných agentúr, ktoré na územie SR vysielajú štátnych príslušníkov tretích krajín, sa v § 23b ods. 6 navrhuje, okrem doloženia dokladu o zabezpečení primeraného ubytovania, ustanoviť právnickej alebo fyzickej osobe, ku ktorej sú vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa, povinnosť pri predkladaní informačných kariet v zmysle § 23b ods. 6 doložiť aj kópiu formulára A1, ktorým sa dokladuje sociálne poistenie štátneho príslušníka tretej krajiny v členskom štáte, z ktorého je vyslaný na výkon práce na územie SR, ako aj kópiu dokladu o jeho pobyte v tomto štáte. Táto povinnosť by sa vzťahovala na prípady, ak je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný zahraničným zamestnávateľom so sídlom v inom členskom štáte v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom (§ 23a ods. 1 písm. w)).

 

Povinnosť zabezpečiť priemerné ubytovanie (§ 23b ods. 12) sa navrhuje ustanoviť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ku ktorej budú vysielaní štátni príslušníci tretích krajín v zmysle § 22 ods. 10 alebo § 23a ods. 1 písm. w).

 

K bodu 14 [§ 22 ods. 5 písm. a)]

 

S cieľom zosúladenia jednotlivých ustanovení zákona sa aj v prípade udeľovania povolení na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania navrhuje doplniť, že zabezpečené ubytovanie pre sezónneho pracovníka taktiež spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitných predpisov.

 

K bodom 24 a 34 [§ 53 ods. 2 a 3 a § 69 písm. i)]

 

V záujme zosúladenia podpory pracovnej mobility pre skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa navrhuje predĺžiť obdobie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie o ďalších 6 mesiacov na 12 mesiacov tak, ako pri poskytovaní príspevku na podporu mobility za prácou podľa § 53a. 

 

Príspevok sa navrhuje poskytovať bez ohľadu na spôsob dopravy do zamestnania v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania a od počtu odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci, a to na základe preukazovania trvania zamestnania a dochádzky do zamestnania. Týmto sa umožní poberanie príspevku aj tým zamestnancom, ktorí dochádzajú za prácou a nemajú spojenie hromadnými dopravnými prostriedkami, prípadne hromadné dopravné prostriedky nepremávajú v danej lokalite podľa potreby výkonu zamestnania. Navrhuje sa súčasne vypustiť zákaz poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce a tým umožniť poskytovať príspevok aj zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania v rámci väčších obcí a miest, v ktorých je doprava do zamestnania nevyhnutnosťou. Zároveň sa nadväzne na poznatky aplikačnej praxe so zámerom zmierniť výdavky občana na cestovné navrhuje zvýšenie maximálnej mesačnej výšky príspevku z aktuálnej sumy 135 eur na sumu 200 eur.

 

Nadväzne na navrhované úpravy sa v § 69 písm. i) navrhuje spresnenie splnomocňovacieho ustanovenia.

 

K bodu 25 [§ 53 ods. 6]

 

Navrhovaným novým ustanovením pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou sa rozširujú možnosti podpory pracovnej mobility tak, aby v prípade, ak zamestnanec počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania zmení miesto trvalého pobytu alebo nahlási prechodný pobyt v súvislosti s výkonom zamestnania a jeho zamestnanie naďalej trvá, mohol požiadať o príspevok na podporu mobility za prácou podľa § 53a alebo o príspevok na presťahovanie za prácou podľa § 53c, pričom poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou sa zastaví.

 

K bodom 26 až 29 [§ 53a ods. 1, 2 a ods. 4 písm. a) a písm. b)]

 

Navrhuje sa rozšíriť cieľová skupina na účel príspevku na podporu mobility za prácou o zamestnancov, ktorí počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania zmení miesto trvalého pobytu alebo nahlási prechodný pobyt v súvislosti s výkonom zamestnania a jeho zamestnanie naďalej trvá (ods. 1). Nadväzne na poznatky aplikačnej praxe so zámerom zmierniť výdavky občana na bývanie súvisiace so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania sa navrhuje skrátiť vzdialenosť pre vznik nároku na príspevok zo 70 km na 50 km (§ 53a ods. 1 a 2) a zvýšiť maximálnu mesačnú výšku príspevku na 400 eur (600 eur pre manželov) počas prvých 6 mesiacov, resp. 200 eur (300 eur pre manželov) počas ďalších 6 mesiacov [§ 53a ods. 4 písm. a) a písm. b)].  

 

K bodu 30 [§ 53a ods. 6]

 

V súvislosti s navrhovaným novým ustanovením § 53 ods. 6 sa navrhuje doplnenie možnosti požiadať o príspevok na podporu mobility za prácou aj zamestnancovi, ktorý zmení miesto trvalého pobytu alebo nahlási prechodný pobyt v súvislosti s miestom výkonu zamestnania v období počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania. V takomto prípade sa navrhuje príspevok na podporu mobility za prácou poskytovať vo výške podľa § 53a ods. 4 písm. b), a to počas zostávajúceho oprávneného obdobia na poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 2 alebo najviac 3 mesiace, ak o príspevok požiada zamestnanec po skončení poberania príspevku na dochádzku za prácou.  

 

K bodu 31 [§ 53c]

 

S cieľom podpory zvýšenia motivácie prijať zamestnanie aj vo väčšej vzdialenosti od miesta trvalého pobytu sa novým § 53c navrhuje zavedenie nového príspevku na presťahovanie za prácou a to pre zamestnancov, ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia miesto svojho trvalého pobytu, ktoré bude od pôvodného miesta trvalého pobytu vzdialené najmenej 70 km. Obdobne ako pri príspevku podľa § 53a sa navrhuje, aby o príspevok mohol požiadať aj zamestnanec, ktorý zmení miesto trvalého pobytu v súvislosti s miestom výkonu zamestnania v období počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania (odsek 1).

 

V odseku 2 sa navrhujú ustanoviť príslušné prílohy k žiadosti o príspevok. Príspevok sa navrhuje neposkytovať v prípade, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok podľa § 53 alebo podľa § 53a. V odseku 3 sa stanovuje minimálna vzdialenosť zmeny miesta trvalého pobytu ako podmienka pre vznik nároku na príspevok.

 

Účel príspevku sa navrhuje ustanoviť na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním zamestnanca do miesta nového trvalého pobytu (napr. náklady na sťahovaciu službu, náklady na poplatky potrebné pre vybavenie úradných dokumentov), ako aj na úhradu nájomného alebo iných plnení súvisiacich s užívaním bytu (odsek 4).

 

Suma príspevku sa navrhuje najviac do výšky 4 000 Eur v úhrne, alebo v prípade manželov, ktorí spĺňajú podmienky, až do výšky 6 000 Eur v úhrne. Príspevok sa navrhuje vyplácať do 30 dní na základe predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady. Termín na predloženie dokladov sa navrhuje ponechať na dohode medzi úradom a zamestnancom, t.z., že príspevok sa môže vyplácať mesačne alebo štvrťročne, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov (odseky 5 až 7).

 

V odseku 8 sa ustanovujú náležitosti dohody uzatváranej medzi úradom a zamestnancom.

 

 

 

K bodu 33 [§ 68 ods. 4 písm. a)]

 

Na účel kontroly splnenia minimálnych požiadaviek zabezpečeného ubytovania v zmysle novelizačných bodov 5 až 7 sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť kontrolných orgánov tak, aby boli oprávnené vstupovať do ubytovacích zariadení na výkon kontroly.

 

K bodu 36 [§ 72ad]

 

V novom § 72ad sa navrhujú prechodné ustanovenia k navrhovaným úpravám.

 

V súvislosti s identifikáciou zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily sa navrhuje, aby ústredie prvý krát zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní najneskôr do 30. júna 2018.

 

V súvislosti s navrhovaným zmenami pri vydávaní potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a pri udeľovaní povolenia na zamestnanie sa navrhuje, aby sa predmetné žiadosti podané pred 1. májom 2018 posudzovali podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

 

V súvislosti s navrhovanými zmenami pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a § 53a sa navrhuje, aby sa pri ich poskytovaní, začatom pred 1. májom 20187, postupovalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018. Zároveň sa navrhuje, aby žiadosti podané pred 1. májom 2018 boli vybavené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

 

K čl. II

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 235
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: