Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
Predplatné
Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
TlačPoštaZväčšiZmenši

55/2018 Z. z.

najpravo.sk • 18.3. 2018, 16:54

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496 z 2. novembra 2016 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti platný zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 264/1999 Z. z.“) upravuje okrem oblasti poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru aj oblasť technickej normalizácie a oblasť posudzovania zhody, je teda rámcovým zákonom pre tri oblasti v pôsobnosti úradu, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

V minulosti bola implementácia jedným horizontálnym právnym predpisom vhodná, keďže
sa používajú obdobné definície a oblasti sú zjavne prepojené. Po prijatí Nového legislatívneho rámca na výrobky,[1] revízii právneho základu európskej normalizácie[2] a revízii smerníc Nového prístupu[3] nie je možné zabezpečiť podrobnú implementáciu všetkých nových ustanovení práva Európskej únie v jednom právnom predpise. Na základe uvedeného úrad predkladá návrh zákona, pričom zákon č. 264/1999 Z. z. bude postupne novými zákonmi zrušený a nahradený. Návrhom zákona sa zrušuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu, ktoré
v súčasnosti spolu so zákonom č. 264/1999 Z. z. zabezpečuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup
pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015) (ďalej len „smernica (EÚ) č. 2015/1535“).

Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia smernice (EÚ)
č. 2015/1535. Okrem samotnej transpozície smernice (EÚ) č. 2015/1535 návrh zákona upravuje proces vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a ustanovuje obsah notifikačných formulárov, nakoľko si to vyžiadala aplikačná prax.

V ďalších častiach návrhu zákona sú upravené práva a povinnosti úradu a zodpovedného orgánu pri oznamovaní návrhu technického predpisu na medzinárodnej úrovni podľa Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.), práva a povinností úradu a ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy
pri poskytovaní informácií o technickom pravidle podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) a práva a povinnosti úradu a orgánu samosprávy pri poskytovaní informácií o prekážke voľného pohybu tovaru podľa nariadenia Rady (ES) č. 2679/98
zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3).

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy
na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

Čl. I

 

 

K § 1

Ustanovuje sa predmet úpravy návrhu zákona.

K § 2

Vymedzujú sa základné pojmy na účely návrhu zákona. Základné pojmy sú transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241,
17. 09. 2015) (ďalej len „smernica (EÚ) č. 2015/1535“). Nad rámec transpozície je vymedzená definícia vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a definícia pripomienky.

Na základe požiadaviek aplikačnej praxe bola vymedzená definícia vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, keďže tento ustálený právny pojem sa používa aj v čl. 16 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie označuje proces poskytovania informácií o návrhoch technických predpisov podľa smernice (EÚ) č. 2015/1535. Smernica (EÚ) č. 2015/1535 tento pojem nepozná a nevyužíva.

Poskytnutím služby na diaľku znamená poskytnutie služby informačnej spoločnosti bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné.

Technický predpis je všeobecne záväzný právny predpis (zákon, nariadenie vlády Slovenskej republiky, vyhláška atď.) alebo iný dokument (napríklad dokumenty podľa zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Technickým predpisom na účely tohto zákona rozumieme aj návrh technického predpisu v každom štádiu jeho prípravy pred jeho prijatím.

Zodpovedným orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy, zodpovedný za predloženie návrhu technického predpisu.

 

K § 3

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vykonáva činnosť v oblasti výmeny informácií o technickom predpise. Za účelom zabezpečenia výmeny informácií o technickom predpise úrad spolupracuje so zodpovedným orgánom a informuje Komisiu o návrhu technického predpisu, o spôsobe vysporiadania sa s podrobným stanoviskom k návrhu technického predpisu alebo o spôsobe vysporiadania sa s pripomienkou k návrhu technického predpisu, oznamuje zodpovednému orgánu ukončenie vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, informuje zodpovedný orgán o návrhu technického predpisu členského štátu, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „ EZVO“) a Turecka, ktorý je možné pripomienkovať, metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o návrhu technického predpisu a spravuje zoznam návrhov technických predpisov prijatých v procese poskytovania informácií o návrhu technického predpisu. Zodpovedný orgán doručí úradu návrh na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy k technickému predpisu, ktorý predložil slovenskému národnému normalizačnému orgánu spolu s odôvodnením potreby jej prijatia (čl. 4 smernice (EÚ) č. 2015/1535) a ktorý úrad následne doručí Komisii.

K § 4

Ustanovujú sa povinnosti zodpovedného orgánu o vykonávaní postupu poskytovania informácií o návrhu technického predpisu. Návrh technického predpisu zodpovedný orgán doručí úradu. Zodpovedný orgán doručí úradu slovenskú technickú normu, ak má byť priamo uvedená v technickom predpise a odôvodnenie potreby jeho prijatia (čl. 5 ods. 1 smernice (EÚ)  č. 2015/1535).

Na zaslanie návrhu technického predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie sa používa elektronická databáza Európskej komisie „Technical Regulation Information System“ (TRIS), ktorú je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sk/search/. K zaslaniu návrhu technického predpisu musí byť úradu doručená sprievodná dokumentácia podľa § 7 návrhu zákona. Následne Európska komisia doručený návrh technického predpisu zaregistruje, pridelí mu číslo oznámenia a určí lehotu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. Zároveň je potrebné predkladať na opätovné vnútrokomunitárne pripomienkové konanie aj vládny návrh zákona vtedy, ak sa významne zmenil, napríklad po schválení pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky. V prípade, ak zodpovedný orgán nedodrží postup podľa § 4 ods. 1 návrhu zákona, môže to mať vplyv na právne účinky technického predpisu (napr. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-194/94 CIA Security International SA proti Signalson SA a Securitel SPRL, Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-443/98 Unilever Italia SpA proti Central Food SpA).

Zodpovedný orgán nie je povinný doručiť úradu návrh technického predpisu aj v prípade,
že technický predpis ustanovuje opatrenie, ktoré patrí do gescie jednotlivých rezortov a ktoré bolo prijaté na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Európskej únii, ktoré slúžia na ochranu osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobok používajú, za podmienky že tento technický predpis, ktorý takéto opatrenie ustanovuje nemá vplyv na výrobok (čl. 1 ods. 6 smernice (EÚ) č. 2015/1535). Zodpovedný orgán nie je povinný doručiť úradu návrh technického predpisu aj v prípade medzinárodnej dohody, ktorá obsahuje presné ustanovenia, v ktorých neexistuje priestor pre odlišnosť a obsahuje prijatie jednotného súboru pravidiel všetkými členskými štátmi Európskej únie, ktoré v princípe nemajú za následok prekážky obchodu.

 

K § 5

V § 5 sa ustanovuje určená lehota a podmienky jej predĺženia počas vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Skutočnosti spôsobujúce predĺženie určenej lehoty upravuje návrh zákona, pričom o presnom dátume rozhoduje Európska komisia.

K § 6

K návrhu technického predpisu členského štátu Európskej únie môže zodpovedný orgán predložiť pripomienku alebo podrobné stanovisko. A naopak členské štáty Európskej únie
a Európska komisia môžu predložiť podrobné stanovisko alebo pripomienku k návrhu slovenského technického predpisu. Členské štáty EZVO a Turecka môžu predkladať iba pripomienky k návrhom technických predpisov členských štátov Európskej únie, k návrhom technických predpisov členských štátov EZVO a Turecka nie je možné predložiť podrobné stanovisko. Predloženie podrobného stanoviska zároveň predlžuje dobu odloženia prijatia návrhu technického predpisu. Je preto vhodné, aby sa podrobné stanovisko predkladalo v odôvodnených prípadoch, a to len vtedy, ak sa obmedzuje voľný pohyb tovaru, sloboda poskytovania služieb alebo sloboda usadiť sa poskytovateľovi služieb. Predloženie pripomienky neznamená kategorický nesúhlas s návrhom technického predpisu iného členského štátu Európskej únie, členského štátu EZVO a Turecka. Za pripomienku sa považujú odôvodnené návrhy na doplnenie návrhu alebo odstránenie menších nezrovnalostí v návrhu členského štátu Európskej únie, členského štátu EZVO alebo Turecka, resp. prednesenie iného podnetného návrhu. K predloženiu pripomienky, podrobného stanoviska a vyjadrenia k nemu sa používa notifikačná správa.

Povinnosť zodpovedného orgánu primerane zohľadniť pripomienku alebo podrobné stanovisko
a informovať úrad o spôsobe vysporiadania sa s nimi vyplýva z § 4 ods. 1 písmen d) a e) návrhu zákona.

K § 7

Ustanovuje náležitosti a formu sprievodných dokumentov, ktoré sa posielajú spolu s návrhom technického predpisu, a sú teda nevyhnutnou súčasťou postupu poskytovania informácií o návrhu technického predpisu. Sprievodnými dokumentmi sú notifikačný formulár, doložka o posúdení vplyvov, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy ako aj informácia podľa
§ 3 písm. c) návrhu zákona, ak je potrebné vypracovať pôvodnú slovenskú technickú normu k návrhu technického predpisu a odôvodnenie potreby jej prijatia. Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa § 7 ods. 1 písm. c) návrhu zákona predstavuje dokument zasielaný zodpovednými osobami spolu s návrhom technického predpisu a formulárom, ktorý je vytvorený v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov je potrebné predkladať pri všeobecne záväzných právnych predpisoch, pri iných dokumentoch sa tieto dokumenty nepredkladajú. Notifikačný formulár sa používa ako sprievodný dokument pri prvotnom oznámení návrhu technického predpisu a je sprístupnený na webovom sídle úradu. Forma notifikačného formulára nie je ustanovená v smernici (EÚ) č. 2015/1535, ale nakoľko systém zavedený Európskou komisiou, ktorý slúži na zasielanie návrhov technických predpisov je plne automatizovaný, nie je možné použiť inú formu. Z vyššie uvedených dôvodov pristúpil úrad k uvedeniu základných náležitostí notifikačného formulára priamo v texte návrhu zákona.

Sprievodné dokumenty sa zasielajú úradu v štátnom jazyku v elektronickej podobe. Ak má zodpovedný orgán záujem o zrýchlenie komunikácie napr. s Európskou komisiou, je možné zaslať odpoveď aj v inom oficiálnom jazyku Európskej únie napr. v anglickom jazyku.

Okrem všeobecných informácií o návrhu technického predpisu, t. j. názov predpisu, kód výrobku, predmet navrhovanej úpravy a zdôvodnenie navrhovaných zmien uvádza zodpovedný orgán v notifikačnom formulári všetky súvisiace právne záväzné akty Európskej únie, na základe ktorých je povinný návrh technického predpisu oznámiť Európskej komisii. V prípade ak má návrh technického predpisu vplyv na medzinárodný obchod podľa Dohody o technických prekážkach obchodu alebo Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.), vyznačí zodpovedný orgán tento vplyv v notifikačnom formulári. Vyznačenie tejto skutočnosti má za následok uskutočnenie postupu podľa § 8 návrhu zákona.  Ak  zodpovedný orgán v notifikačnom formulári nevyznačí požiadavku na zachovanie dôverného charakteru celého postupu o poskytovaní informácií o návrhu technického predpisu podľa § 4 ods. 3, tak sú informácie o návrhu technického predpisu aj samotný technický predpis verejne prístupné na stránke Komisie. Verejne prístupné nie sú pripomienky ani podrobné stanoviská. V prípade, ak zodpovedný orgán požiadavku o dôverné zaobchádzanie vyznačí v notifikačnom formulári, tak sa návrh technického predpisu a informácie o ňom nesprístupňujú tretím stranám, ktorými sú strany bez oprávnenia pripomienkovať návrh technického predpisu. Teda nejde o Európsku komisiu, členské štáty Európskej únie, členské štáty EZVO a Turecko, ktoré sú oprávnené návrh pripomienkovať a v súlade so zásadou transparentnosti majú prístup aj ku všetkým komunikáciám.

V prípade, ak tretia strana požiada o sprístupnenie návrhu technického predpisu, ktorý má dôverný charakter, resp. o sprístupnenie pripomienky alebo inej komunikácie, tak sa postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145,
31. 05. 2001). Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 98 zo 4. marca 2015
k Mechanizmu pre vybavovanie žiadostí o prístup k dokumentom v držbe orgánov Európskej únie, ktorých pôvodcom je Slovenská republika  je koordinátorom procesu sprístupňovania dokumentov, ktoré v tomto procese zasiela Slovenská republika, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

K § 8

Návrhom zákona sa upravujú práva a povinnosti úradu a zodpovedného orgánu pri oznamovaní návrhu technického predpisu osobitným postupom podľa Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).

 

K § 9

Zabezpečuje sa implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z
9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 764/2008“), ktoré sa uplatňuje všade tam, kde nejestvuje osobitný predpis Európskej únie upravujúci požiadavky na uvedenie výrobku na trh Európskej únie. V súlade s nariadením (ES) č. 764/2008 sa úrad v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 902 z 10. decembra 2008 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam ES a rozhodnutiam ES/EÚ v kontinuite predchádzajúcich uznesení vlády, ale najmä uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 702 z 18. júla 2001 o budovaní inštitucionálnych kapacít, na základe ktorého mu bola zverená realizácia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 3052/95/ES z 13. decembra 1995, ktorým sa zriaďuje postup na výmenu informácií o vnútroštátnych opatreniach, ktoré sa odchyľujú od princípu voľného pohybu tovaru v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 321, 30.12.1995) určuje ako kontaktné miesto pre všetky výrobky spadajúce do pôsobnosti tohto nariadenia, okrem stavebných výrobkov. Upravuje sa povinnosť kontaktného miesta vypracovať správu o uplatňovaní nariadenia, ktorá sa následne zasiela Európskej komisii. Správa sa spracováva raz ročne na základe podkladov od príslušných štátnych orgánov. V § 9 sa ďalej upravuje oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa obmedzenia prístupu výrobkov na trh, ktoré vyplýva z ustanovení nariadenia (ES) č. 764/2008.

K § 10

Upravujú sa práva a povinnosti úradu a orgánu samosprávy pri poskytovaní informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru podľa nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3).

K § 11

Ide o tzv. transpozičný odkaz.

K § 12

Zrušuje sa doposiaľ platné a účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z.
o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu.

Čl. II

Vypúšťajú sa jednotlivé ustanovenia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa preberajú do tohto návrhu zákona.

 

Čl. III

Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona.

 

Bratislava 8. novembra 2017

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r. 

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

 a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 [1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)
č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES zo dňa 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade
s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008).

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).

[3] Napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 744

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: