Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

184/2018 Z. z.

najpravo.sk • 14.7. 2018, 17:46

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Táto úloha bola odložená do 31. marca 2018.

Návrhom zákona dochádza k úprave a doplneniu nasledovných definícií pojmov – farmový chov, držiteľ zvierat, schválená osoba, osoba oprávnená disponovať so zvieratami za účelom, aby sa predchádzalo pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu.

Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat,  v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Uvedená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často preplnené. Návrh zákona podrobne upravuje zriaďovanie  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a  na účely určené v zákone. Cieľom predloženej novely je zjednodušiť a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo prejde na obec.

Návrh zákona obsahuje úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik.

Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov hospodárskych zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní medikovaných krmív na ich prípravu a uvádzanie na trh, upravuje sa systém schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu v súvislosti s posúdením podmienok na ochranu zvierat.

Predložená novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v  Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať negatívne aj pozitívne sociálne vplyvy tak, ako je uvedené v doložke vplyvov a analýzach vplyvov. Návrh zákona nebude mať žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

B. Osobitná časť

 

K bodom 1 a 2

Do predmetu úpravy sa dopĺňajú v § 1 písm. b) „krmivá“ vzhľadom na to, že aj na krmivá sa vzťahujú veterinárne požiadavky a sú predmetom veterinárnych kontrol a v § 1 písm. d) „fyzické osoby – podnikatelia“, na ktoré sa tiež vzťahujú práva a povinnosti podľa tohto zákona.

 

K bodu 3

V § 2 písm. d) sa dopĺňa za účelom spresnenia výkladu pojmu zver vo farmovom chove a farmový chov. Identifikácia farmovej zveri je potrebná aj za účelom bezpečného rozlíšenia od voľne žijúcej zveri v prípade jej úniku z farmy a potreby jej okamžitého odstránenia z voľnej prírody z dôvodu ochrany genofondu voľne žijúcej zveri.

 

K bodom 4 a 5

Dopĺňajú sa krmivá do ustanovení o veterinárnych požiadavkách v súvislosti s veterinárnymi kontrolami pri obchode s členskými štátmi a pri dovoze, prevoze a vývoze do tretích krajín.

 

K bodu 6

Upravuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti s prijatím právnych aktov Európskej únie v oblasti veterinárnych požiadaviek na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat s príslušnými vykonávacími právnymi aktmi Európskej Únie, na ktoré odkazuje ustanovenie zákona o veterinárnych požiadavkách. Poznámka pod čiarou sa rozširuje o právny akt Európskej únie, ktorý upravuje požiadavky na hygienu krmív v súvislosti s úpravou príslušnosti orgánov veterinárnej správy v oblasti výkonu kontrol veterinárnych požiadaviek vo vzťahu ku krmivám.

 

K bodom 7 až 9

Dopĺňa sa ustanovenie v súvislosti s výkonom veterinárnych kontrol dodržiavania nielen potravinového, ale aj krmivového práva v súlade s § 1 a § 3 tohto zákona a na účely dodržiavania ochrany zvierat, ktorej je nutné sa venovať vo zvýšenej miere, najmä z dôvodu mnohých problémov a podnetov v praxi.

Upravuje sa poznámka pod čiarou o príslušné právne predpisy v oblasti krmív v súvislosti s výkonom veterinárnych požiadaviek pri krmivách určených na kŕmenie potravinových zvierat najmä vo vzťahu k možnému riziku rozšírenia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).

 

K bodu 10

Upresňuje sa ustanovenie s tým, že ide už v súčasnosti o centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý je odlišný od centrálneho registra spoločenských zvierat a ustanovuje sa kompetencia ministerstva poveriť inú FO - podnikateľa alebo právnickú osobu vedením počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat, ktorá doteraz vyplývala len z § 19 ods. 1. Ustanovuje sa písomná forma poverenia vo forme zriaďovacej listiny.

 

K bodu 11 až 13

Spresňuje sa ustanovenie vzhľadom na nesprávny vnútorný odkaz a rozširuje sa rozsah výkonu veterinárnych kontrol pre ŠVPS SR aj na oblasť zdravia zvierat, identifikácie a registrácie zvierat a ochrany zvierat.

 

K bodu 14

Návrhom zákona sa ďalej upravuje kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na vydávanie, pozastavovanie a zrušovanie rozhodnutí o schválení prevádzkarní, ktoré sú pod jej kontrolou a na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa § 3 a požiadavka na schválenie predtým, ako začnú vykonávať svoju činnosť (napr.: cirkusy, chov zvierat na účel zachovania druhov, odchyt túlavých zvierat).

Právny predpis Európskeho spoločenstva (Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005), ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi, ustanovuje povinnosť umožnenia registrácie cirkusu v členskom štáte, v ktorom majú obvykle bydlisko alebo v ktorom sa zdržiavajú, aj v prípade, že to nie je členský štát ich pôvodu. Cirkus sa môže presunúť do iného členského štátu, iba ak je registrovaný a ak sú splnené požiadavky v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1739/2005. Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu absencie kompetencie orgánu veterinárnej správy k realizácii vyššie uvedeného (registrácia cirkusov v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1739/2005).

 

K bodu 15

Upravuje sa kompetencia pri vydávaní záväzných posudkov.

K bodu 16

Upravuje sa kompetencia vydávania certifikátov o dodržaní veterinárnych požiadaviek pre ŠVPS SR, pokiaľ ide o dovoz cez hraničnú inšpekčnú stanicu.

 

K bodu 17

Upravuje poznámku pod čiarou k odkazu 37 v súvislosti s novou právnou úpravou v oblasti nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat a stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva.

 

K bodom 18 a 19

Upravuje sa kompetencia na zrušovanie pridelenia sériových čísiel pasov spoločenských zvierat a kompetencia zrušovať udelené výnimky.

Dopĺňa sa kompetencia na povolenie a zrušenie výnimiek týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov podľa osobitného predpisu

 

K bodu 20

Dopĺňa sa kompetencia posudzovať vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad HACCP aj na vedľajšie živočíšne produkty.

 

K bodu 21

Dopĺňa sa kompetencia na pozastavenie a zrušenie daných výnimiek podľa osobitného predpisu.

 

K bodu 22

Vypúšťa sa ustanovenie pre neaplikovateľnosť.

 

K bodu 23

V návrhu zákona sa zavádza kompetencia štátnej veterinárnej a potravinovej správy vydávať a zrušovať rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ďalej sa zavádza kompetencia viesť „register odchytených túlavých zvierat“, povoľovať a zrušovať výnimky zo zákazu verejného vystupovania zvierat a výnimky podľa osobitného predpisu pri obchode s opicami.

Register odchytených túlavých zvierat sa zriaďuje pre veterinárne účely, pretože je potrebné, aby orgány veterinárnej správy mali určité informácie o osobách, ktoré vykonávajú odchyt túlavých zvierat (schválená osoba) a o odchytených túlavých zvieratách, ktoré predstavujú vysoké veterinárno-zdravotné riziko, keďže ide o zvieratá s neznámym zdravotným stavom a môžu ohroziť zdravie nielen iného zvieraťa ale aj človeka. Register odchytených túlavých zvierat má slúžiť na získanie informácii o odchytenom zvierati (napr.: miesto a čas odchytu, identifikácia zvieraťa – počíta sa s čipovaním, osoba, ktorá zviera odchytila, následné umiestnenie zvieraťa – karanténna stanica/útulok) a umožniť držiteľovi zvieraťa zistiť, kde sa jeho stratené zviera nachádza a prevziať ho do opätovnej starostlivosti, čím by sa znížil počet túlavých psov a mačiek a znížili by sa náklady na ich každodennú starostlivosť. Ide o úpravu vyplývajúcu z praktických skúseností.

 

K bodu 24

Vypúšťa sa odkaz na osobitný predpis čl. 5 nariadenia EP a Rady (ES) č. 998/2003 pre neaplikovateľnosť v praxi.

 

K bodu 25

Ustanovuje sa, že veterinárne kontroly v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 môže vykonávať aj úradný veterinárny asistent, ktorý pomáha veterinárnemu inšpektorovi pri výkone kontrol na bitúnkoch.

 

K bodu 26

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5; bod 145 návrhu zákona.

 

K bodu 27

Ustanovuje sa kompetencia na vydávanie záväzných posudkov.

 

K bodu 28

RVPS vydáva podľa § 8 ods. 3 písm. i) rozhodnutia o schválení a zrušuje rozhodnutia o schválení pre prevádzkarne podľa čl. 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009. Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 69 z dôvodu rozšírenia príslušnosti RVPS vydávať vyššie uvedené rozhodnutia aj podľa článku 24 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

 

K bodu 29

Upravuje sa kompetencia v ustanovení aj na zrušovanie povolení na zapracovanie živočíšnych bielkovín do krmív.

 

K bodu 30

Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na to, že príslušné orgány veterinárnej správy majú povinnosť kontrolovať celý systém identifikácie a registrácie zvierat, nielen hospodárske ale aj spoločenské zvieratá.

 

K bodu 31

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s legislatívnou úpravou v § 12 ods. 2.

 

K bodu 32

RVPS podľa § 8 ods. 3 písm. q) povoľuje a zrušuje výnimky na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely podľa čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009. Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 72 z dôvodu prenesenia príslušnosti povoľovať výnimky podľa čl. 16 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 zo ŠVPS SR na RVPS.

 

K bodu 33

Upravuje sa kompetencia na zrušovanie povolení zberu, prepravy, spracúvanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka.

 

K bodu 34

Upravuje sa poznámka pod čiarou o príslušný právny predpis v oblasti kontroly bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v súvislosti s výkonom kontroly veterinárnych požiadaviek pri krmivách určených na kŕmenie potravinových zvierat a s tým súvisiacim zákazom skrmovania živočíšnych bielkovín prežúvavcami. V takýchto prípadoch príslušný orgán veterinárnej správy vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa spolu s prežúvavcami chovajú aj neprežúvavé zvieratá.

 

K bodu 35

Ustanovuje sa kompetencia na schvaľovanie činností v súvislosti so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat pri obchode a vývoze do tretích krajín

 

K bodu 36

Upravuje sa ustanovenie v súvislosti so zmenami príslušnej legislatívy EÚ (nariadenie č. 999/2001 v platnom znení) a zároveň sa vypúšťa časť ustanovenia vzhľadom na to, že kompetencia schvaľovať takéto zariadenia bola presunutá na ŠVPS SR.

 

K bodu 37

Upresňuje sa ustanovenie o zariadenia fyzických osôb nepodnikateľov, ktoré tiež musia byť schválené príslušným orgánom.

 

K bodu 38

Vkladá sa výnimka z povinnosti schválenia na chov a držbu nebezpečného živočícha, ak je zariadenie schválené ako zariadenie na záchranu chránených živočíchov.

 

K bodu 39

Upravuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti so zmenou príslušnosti povoľovať a zrušovať výnimky pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov podľa čl. 19 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

 

K bodu 40

Upravuje sa kompetencia RVPS vykonávať kontroly zabezpečovania systému osvedčovania úlovkov rýb.

 

K bodu 41

Novelizačným bodom sa rozširuje kompetencia RVPS na povoľovanie výnimiek z povinnosti označovať vajcia v súlade s legislatívou EÚ, . vydávanie povolenae na usmrtenie farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírim nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat a to vzhľadom na situáciu, keďže tieto zvieratá nie je možné v súvislosti so spôsobom chovu previezť na bitúnok na zabitie, pretože preprava a ďalšia manipuláciu s takýmto zvieraťom spôsobuje stres. Taktiež sa doplna kompetencia RVPS registrovať resp. zrušiť registráciu prevádzky a chovu zvierat, ktoré sú určené na obchod.

 

K bodu 42

Ustanovenie písm. a) sa vypúšťa pre neaplikovateľnosť v praxi.

Upravuje sa ustanovenia s ohľadom na schvaľovanie prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív.

 

K bodu 43

Upresňuje sa povinné vzdelanie odborne spôsobilých osôb na asistenciu pri dobre vzoriek a prehliadke včelstiev.

 

K bodom 44 až 46

V súvislosti so situáciami vznikajúcimi pri výkone úradných veterinárnych kontrol sa dopĺňajú príslušné ustanovenia o oprávneniach a povinnostiach úradných veterinárnych lekárov. Vzhľadom na praktické skúsenosti je pri výkone veterinárnych kontrol v niektorých prípadoch (napr. kontroly pri cestách, kontrola dopravy, kontrola welfare zvierat) nevyhnutné vykonať kontrolu a situáciu a stav zvierat zdokumentovať nielen fotograficky, ale aj vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam ako dôkazný materiál. Každému úradnému veterinárnemu lekárovi (štátnemu resp. poverenému) sa dáva kompetencia odoberať vzorky na účely veterinárnej certifikácie.

 

K bodu 47 a 48

Ustanovujú sa kompetencie úradného veterinárneho lekára v súvislosti so vstupom na pozemky, do stavieb, zariadení, prevádzkarní a iných miest, ktoré súvisia s výkonom a účelom kontroly. V každom čase je možné vstúpiť do priestorov, kde sa držia alebo chovajú zvieratá a to samozrejme len v záujme zdravia a ochrany zvierat a ochrany spotrebiteľa (napr. nelegálne výroby mäsových výrobkov), požiadavka nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany života a zdravia osôb, na ochranu práv a slobôd iných je pri veterinárnych kontrolách splnená. Veterinárni inšpektori sú oprávnení vstúpiť do priestorov, ktoré sú zároveň obydlím, ak sa v nich chovajú a držia zvieratá resp. sa používajú na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť a ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa.

 

K bodom 49

Vzhľadom na praktické skúsenosti, pri výkone veterinárnych kontrol je v niektorých prípadoch (napr. kontroly pri cestách, kontrola dopravy, kontrola welfare zvierat) nevyhnutné vykonať kontrolu a situáciu a stav zvierat zdokumentovať nielen fotograficky, ale aj vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam ako dôkazný materiál. Každému úradnému veterinárnemu lekárovi (štátnemu resp. poverenému) sa dáva kompetencia odoberať vzorky na účely veterinárnej certifikácie.

 

K bodu 50

Ustanovujú sa povinnosti pre súkromných veterinárnych lekárov na zadávanie údajov o identifikovaných psoch, o zapisovaní údajov o zvierati a jeho vlastníkovi, o zapísaní vakcinácie a revakcinácie proti besnote do centrálneho registra spoločenských zvierat.

Zavádza sa povinnosť pre súkromných veterinárnych lekárov, že nesmú vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný transpondérom, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

 

K bodom 51 až 57

Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia pre súkromných veterinárnych lekárov a súkromných veterinárnych lekárov poverených na vydávanie pasov spoločenských zvierat v súvislosti so zisťovaním totožnosti vlastníka spoločenského zvieraťa, zadávaním údajov o spoločenskom zvierati do centrálneho registra spoločenských, vydávaním pasov pre spoločenské zvieratá a vedením vlastnej evidencie.

Vlastná evidencia súkromného veterinárneho lekára nemusí obsahovať údaje podľa čl. 21 ods. 1 písm. h) a i). Pre účely vedenia evidencie sa tieto údaje nevyžadujú pričom aj údaj o súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota a iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa budú samozrejme zapísané v pase spoločenského zvieraťa pri jeho vydávaní a nie je potrebné ich uvádzať vo vlastnej evidencii SVL. Na účely evidencie a z medicínskeho hľadiska je najdôležitejšie viesť údaje z pohľadu besnoty, pretože ide o najviac rizikovú chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka a preto sa na evidenciu besnoty kladie aj najväčší dôraz. Údaje podľa čl. 21 ods. 1 písm. h) a i) nie sú z hľadiska vedenia evidencie rozhodujúce a preto aj z praktických dôvodov zníženia administratívnej záťaže uvedené údaje v vlastnej evidencii súkromného veterinárneho lekára nevyžadujeme. Pokiaľ ide o podpis vlastníka, pre účely vedenia vlastnej evidencie SVL nie je podpis, potrebný a postačuje údaj o vlastníkovi. Samozrejme vlastník bude podpísaný v pase spoločenského zvieraťa.

Ďalšou povinnosťou pre SVL je zaslať znehodnotené, zrušené, neplatné pasy spoločenských zvierat výrobcovi pasov. Toto ustanovenie bolo doplnené z dôvodu aby sa tieto pasy nezneužili na účely nelegálneho obchodovania.

 

K bodom 58 až 60

Vypúšťa sa slovné spojenie pre neaplikovateľnosť, rozširujú sa veterinárne kontroly aj na kontrolu krmív na skrmovanie zvieratami a rozširuje sa možnosť uloženia opatrení na mieste pokiaľ ide o dočasné umiestnenie zvieraťa do náhradnej starostlivosti.

 

K bodu 61

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014 zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu – právneho nástupcu, ktorá vznikla splynutím zanikajúcich organizácií Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov a veterinárneho ústavu a to jeden Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Dolný Kubín. Ustanovuje sa spôsob vymenovania generálneho riaditeľa štátneho veterinárneho a potravinového ústavu a ustanovuje sa jeho zodpovednosť ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR.

 

K bodom 62 a 63

Ustanovuje povinnosť úradných laboratórií a súkromných laboratórií vykonávajúcich analýzy vzoriek podávať informácie príslušným orgánom veterinárnej správy.

 

K bodu 64

Ustanovuje postavenie a úlohy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v oblasti organizovania a vykonávania školení vo veterinárnej oblasti.

 

K bodu 65

Ustanovuje sa povinnosť obcí poskytovať súčinnosť pri nariaďovaní veterinárnych opatrení v prípade vážneho nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.

 

K bodu 66

Ustanovenie upravuje súčinnosť orgánov veterinárnej správy s orgánmi štátnej správy na úseku ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v súvislosti so štátnym dozorom.

 

K bodom 67 a 68

Dopĺňajú sa názvy chorôb, ktoré podliehajú kontrole, prevencii a diagnostike zo strany orgánov veterinárnej správy.

 

K bodu 69

Ustanovuje sa výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote pokiaľ ide o kožušinové zvieratá, ak sú splnené podmienky uvedené v predmetnom ustanovení. Ide o zvieratá, ktoré sú určené na získanie produktov živočíšneho pôvodu.

 

K bodu 70

Ustanovuje povinnosť vlastníka zvieraťa odovzdať poranenému doklad o vyšetrení zvieraťa na besnotu. Ak vlastník psa nepredloží poškodenému Osvedčenie o vyšetrení, ošetrujúci lekár považuje pacienta ako by bol poranený neznámym alebo nevyšetreným zvieraťom s následnou profylaktickou vakcináciou proti besnote napriek tomu, že zviera bolo vyšetrené.

 

K bodu 71

Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly systém povinností, ktoré musí poverená osoba plniť vrátane zabezpečenia softwaru, vedením registra je možné poveriť len fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu. Uvedené je ustanovené v § 5 písmeno j) a preto sa z dôvodu duplicity v § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

 

K bodu 72 a 73

Ustanovená povinnosť identifikácie a povinnosť byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa pre každé spoločenské zviera (pes, mačka, fretka), ktoré sú predmetom premiestňovania. Údaje o týchto zvieratách musia byť zapísané do centrálneho registra pre účely kontroly a pri nezrovnalostiach vedieť spätne vypátrať, o aké zvieratá ide.

 

K bodu 74

Ustanovujú sa jednotlivé súčasti centrálneho registra spoločenských zvierat. Ustanovenie sa mení z dôvodu zjednotenia legislatívnej techniky a lepšej zrozumiteľnosti, pričom všetky zložky registra tvoria celý systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat.

 

K bodu 75

Ustanovuje sa povinnosť pre poverenú osobu pokiaľ ide o hospodárske zvieratá a KVL SR ak ide o spoločenské zvieratá zapísané v registroch, ktoré spravujú vydať pre držiteľa zvierat výpis o aktuálnom stave zvierat v ich držbe.

 

K bodu 76

Doplnené ustanovenie o kompetencii aplikovať transpondér len veterinárnymi lekármi u všetkých druhov zvierat. Vzhľadom k tomu, že ide o medicínsky úkon, ktorým pri neodbornej aplikácii môžu byť zvieraťu spôsobené zdravotné problémy a je nutné ho vykonať za určitých podmienok. Výnimku tvorí aplikácia transpondéra u koňovitých zvierat, kde európsky predpis dovoľuje vymedziť skupinu osôb, ktoré sú odborne spôsobilé aplikovať transpondér.

 

K bodu 77

Ustanovuje sa všeobecná povinnosť pokiaľ ide o psy chované na území Slovenskej republiky, že musia byť označené transpondérom a ich údaje musia byť zapísané do registra spoločenských zvierat, čo prinesie progres v mnohých problémových oblastiach chovu, zdravia a ochrany psov a zdravia ľudí. Ustanovuje sa povinnosť nezameniteľného trvalého označenia všetkých psov chovaných na území Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa navrhuje vzhľadom na množstvo problémov v praxi v súvislosti s dohľadávaním zvierat, v súvislosti s páchaním priestupkov, keď zviera poraní človeka, s dokazovaním trestných činov týrania psov, s identifikáciou a registráciou zvierat, ktoré sa stratili, boli opustené a pod. ako aj pri dokazovaní vlastníckeho alebo iného vzťahu k zvieraťu a v neposlednom rade poskytne prehľad o vakcinovaných psoch proti besnote.

Informácie o zvierati, ale aj o vlastníkovi budú musieť byť zapísané do centrálneho registra spoločenských zvierat (CRZS).

 

K bodu 78

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou vzhľadom na to, že požiadavky na vstup spoločenských zvierat na územie SR upravuje nariadenie EP a R (EÚ) č. 576/2013, ktoré nahradilo už neplatný právny predpis uvedený v poznámke pod čiarou v teraz platnom zákone.

 

K bodu 79

Ustanovuje sa kompetencia pre ŠVPS SR ustanovovať zdravotné požiadavky a vzory certifikátov na dovoz z tretích krajín, ak požiadavky na dovoz nie sú harmonizované na úrovni EÚ.

 

K bodu 80

Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka doplniť ustanoviť, ktoré konanie človeka sa bude klasifikovať klasifikovať ako týranie. Ďalej sa v ustanovení § 22 uvádza legálna definícia utýrania, za ktoré sa nepovažujú iba prípady konania, ktorým páchateľ priamo navodí smrť zvieraťa, ale aj tie, kedy ich zviera prežije, ale jeho zdravotný stav si vyžaduje nutnosť jeho eutanázie (utratenia). Nie je teda potrebné, aby páchateľ dokonal skutok, ale postačujú aj následky, ktoré si vyžadujú jeho utratenie.

Novelou zákona sa preklasifikoval a predefinoval § 22 ods. 5, kde bolo potrebné spresniť a jasne vymedziť primeraný dôvod na usmrtenie zvieraťa, aby nedochádzalo k „nelegálnemu“ usmrcovaniu zvierat.

Z dôvodu ochrany zvierat používaných na verejné vystúpenia, predovšetkým v cirkusoch sa ustanovuje zákaz použitia zvierat uvedených v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenia, výcvik za účelom verejného vystúpenia a výnimka z tohto zákazu. Z dôvodu možnej potreby tvorby, najmä audiovizuálneho diela alebo vysielania programovej služby, sa ustanovuje výnimka z vyššie uvedeného zákazu.

Novelou sa slovo útek zvieraťa mení na únik. Ide o rozšírenie významu, keďže termín „útek“ nepokrýval všetky možné prípady.

Z dôvodu zavedenia komplexného systému riešenia otázky túlavých zvierat, nájdených zvierat („živý nález“), zvierat, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a zvierat, ktoré boli zaistené na účely trestného konania sa upravujú a dopĺňajú odseky 9 až 20. Systém zahŕňa odchyt túlavých zvierat, umiestňovanie odchytených túlavých zvierat do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, registráciu odchytených túlavých zvierat do elektronického systému ŠVPS SR a ukladá povinnosti osôb, oprávnených manipulovať s týmito zvieratami. Odseky 9 až 16 ustanovujú ministerstvu a obciam povinnosť zabezpečovať prevádzku alebo sa podieľať na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. V súvislosti so zavedením nového systému odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovania do karanténnych staníc a útulkov sa zavádza pojem osoby, ktorá bude po splnení stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia ochrany zvierat oprávnená odchytávať túlavé zvieratá.

V porovnaní s platnou právnou úpravou sa táto povinnosť precizuje, keďže v aplikačnej praxi sa vykonávala nedôsledne. Na tento účel sa ustanovila povinnosť pre obce uzavrieť zmluvu s podnikateľským subjektom schváleným na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osôb vyškolených na odchyt. Návrhom sa zároveň stanovuje lehota na prechod vlastníckych práv ku zvieraťu na obec, ak sa oň vlastník neprihlási v trojmesačnej lehote. Podľa platnej legislatívy by vlastníctvo k zvieraťu prešlo na štát po roku od jeho umiestnenia v útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanici, čo v prípade zvieraťa ako „živej“ veci predkladateľ považuje za príliš dlhú dobu vzhľadom na potreby zvieraťa ako vnímavej bytosti. Návrh zákona teda upravuje postup nakladania so „živými nálezmi“ (stratené alebo opustené zvieratá) a to z dôvodu neexistencie špecializovanej právnej úpravy.

 

K bodu 81

Ustanovenie upravuje povinnosti chovateľa.

Jednou z jeho povinností je, že môže hovädzí dobytok a ošípané zabíjať na súkromnú domácu spotrebu len, ak sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy.

 

K bodu 82

V doterajšej praxi nevznikli také problémy, ktoré by si vyžadovali prijímať všeobecne záväzný právny predpis upravujúci podrobnosti tohto ustanovenia, preto sa v § 23 odsek 2 vypúšťa pre jeho neaplikovateľnosť.

 

K bodom 83 a 84

Ustanovenie sa dopĺňa a vzťahuje sa aj na dovoz krmív z tretích krajín vzhľadom na to, že pri dovoze z tretích krajín musia byť krmivá podrobené na hraničnej inšpekčnej stanici veterinárnej kontrole. Ustanovuje sa zároveň kompetencia ŠVPS SR ustanovovať vzory certifikátov, stanovovať zdravotné požiadavky na dovoz a stanovovať zoznam tretích krajín, ak ide o produkty, vrátane krmív, ktorých požiadavky nie sú harmonizované na úrovni EÚ. Ide o kompetencie, ktoré sa prenášajú na ŠVPS SR z hlavného veterinárneho lekára SR.

 

K bodom 85 až 86

Upravuje sa ustanovenie a vypúšťajú sa z neho slová pre neaplikovateľnosť. Povinnosťou je v prvom rade zákonným spôsobom odstrániť živočíšne vedľajšie produkty, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy, hlásenie sa v praxi ukázalo ako nadbytočné. Zároveň sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu 115 vzhľadom na jeho doterajšiu nesprávnosť.

 

K bodu 87

Ustanovuje sa ale povinnosť každoročného hlásenia produkcie živočíšnych vedľajších produktov z kontrolných a štatistických dôvodov.

 

K bodom 88

Ustanovuje sa povinnosť odstránenia živočíšnych vedľajších produktov alebo tela zvieraťa správcom komunikácie alebo užívateľom poľovného revíru.

 

K bodu 89

Ustanovenie sa aktualizuje v súvislosti so zmenou terminológie a jej zosúladením v texte zákona.

 

K bodu 90

Ustanovuje sa povinnosť hlásiť každoročne množstvo spracovaných a prepravených živočíšnych vedľajších produktov na účely kontroly a na štatistické účely.

 

K bodom 91 a 92

Ustanovenia sa aktualizujú v súvislosti so zmenou terminológie a jej zosúladením v texte zákona.

 

K bodu 93

Upravuje sa systém odstraňovania a likvidácie vedľajších živočíšnych produktov v prípade, ak došlo k ich nezákonnému umiestneniu na nehnuteľnostiach v rozpore s požiadavkami ustanovenými v § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade, že po odstránení vedľajších živočíšnych produktov bude v konaní o zisťovaní zodpovednej osoby zistená konkrétna zodpovedná osoba, bude povinná uhradiť náklady na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov. Ak však osoba z akýchkoľvek dôvodov nebude zistená a bude potrebné odstrániť vedľajšie živočíšne produkty na vlastné náklady (často ide o zdeformované telá, zámerne odstránené ušné značky a pod), na túto činnosť bude potrebné z rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR vyčleniť osobitne sumu 80 000 € pre ŠVPS SR na zabezpečenie včasného odstránenia a likvidácie vedľajších živočíšnych produktov, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zvierat a zdravia ľudí možnými chorobami.

 

K bodu 94

Ustanovuje sa povinnosť predchádzania ohrozenia alebo poškodenia zdravia zvierat a zabezpečenia zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu aj pri skladovaní už pripravených medikovaných krmív.

 

K bodu 95

Dopĺňajú sa kompetencie RVPS kontrolovať certifikáty k medikovaným krmivám a kontrolovať evidencie, skladovanie a používanie medikovaných krmív.

 

K bodu 96

Ustanovenie odkazuje na ďalšiu rozsiahlu legislatívu, ktorá sa vzťahuje na krmivá.

 

K bodom 97 až 100

Ustanovuje sa rozsah veterinárnych kontrol pri obchode medzi členskými štátmi aj pokiaľ ide o krmivá.

Ustanovuje sa kompetencia výkonu veterinárnych kontrol v oblasti krmív, pri preprave zásielok na celom území SR.

Ustanovuje sa povinnosť hlásenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky, nevyžaduje sa nahlasovanie vopred, čo spôsobovalo problémy v nahlasovaní najmä pri vznikajúcich rozdieloch objednaného množstva a skutočne dodaného množstva produktov a nevyhnutnosti následných opráv.

 

K bodu 101

Upravuje sa nadpis ustanovenia vzhľadom na terminologickú nesprávnosť, v praxi jeho výklad môže spôsobovať nezrovnalosti.

 

K bodom 102 až 110

Ustanovujú sa princípy veterinárnych kontrol pri dovoze a prevoze a rozširujú sa o veterinárne kontroly krmív, vedľajších živočíšnych produktov, vybraných produktov rastlinného pôvodu, ktoré sú tiež predmetom veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach, pričom sa na nich vzťahujú všetky opatrenia, ktoré môže orgán veterinárnej správy nariadiť v záujme ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí a bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu. Terminologicky sa zjednocuje používanie slov „produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“ v tejto časti ako aj v ďalších častiach návrhu zákona.

 

K bodom 111 a 112

Rozširujú sa požiadavky na certifikáciu na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek aj na krmivá.

 

K bodu 113

Upravuje sa nadpis, keďže povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ktoré sú ustanovené v § 37, zahŕňajú aj plnenie povinností v oblasti krmív.

 

K bodu 114

Úprava vnútorného odkazu v ustanovení v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5 a zároveň rozšírenie výpočtu druhov hospodárskych zvierat, ktoré môžu byť použité na domácu zabíjačku v súvislosti so zmenou v § 23 návrhu zákona.

 

K bodu 115

Ustanovuje sa povinnosť umožniť orgánom veterinárnej správy poskytovať súčinnosť pri výkone veterinárnych kontrol najmä umožniť vstup na pozemky, do stavieb, prevádzkarni, zariadení, dopravných prostriedkov na účely vykonania veterinárnych kontrol. Návrh dopĺňa vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch sú zvieratá chované aj v obydliach vlastníkov, držiteľov zvierat, je potrebné umožniť len v rozsahu výkonu veterinárnej kontroly aj vstup do týchto priestorov v záujme ochrany zdravia zvierat pričom nevyhnutnosť takého vstupu v demokratickej spoločnosti je zabezpečená pretože sleduje účel ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí.

 

K bodu 116

Dopĺňa sa povinnosť hlásenia orgánu veterinárnej správy každé podujatie na predvádzanie zvierat a ich vystavovanie v súvislosti s možnosťou vykonať kontrolu na predchádzanie šírenia chorôb zvierat a hlásenie počtu rituálne zabitých zvierat ročne.

 

K bodu 117

Ustanovuje sa povinnosť hlásiť úhyn zvieraťa len v prípade, ak je podozrenie na choroby uvedené v ustanovení.

 

K bodu 118

S plošnou identifikáciou psov na území Slovenskej republiky boli navrhnuté nové povinnosti pre chovateľov a súkromných veterinárnych lekárov.

Pri zmene vlastníka psa je pôvodný vlastník povinný najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka nahlásiť údaje o novom vlastníkovi do centrálneho registra spoločenských zvierat.

Jedným z údajov, ktoré bude nutné zapísať do CRSZ bude aj rodné číslo. Návrh zákona zahŕňa povinnosť fyzickej osobe, aby na účely vedenia CRSZ a preukazovania držby zvieraťa poskytla orgánom veterinárnej správy rodné číslo, tak ako to je u hospodárskych zvierat.

 

K bodu 119

Ustanovuje sa povinnosť nahlásiť úhyn registrovaného psa a povinnosť hlásenia a zasielania zmien v chove hospodárskych zvierat. Za zaslanie dokladu o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdeného pôvodným aj novým držiteľom, sú zodpovední pôvodný aj nový držiteľ.

 

K bodu 120

Ustanovuje sa povinnosť rešpektovať zákaz premiestňovania zvierat a iného nakladania s nimi v súvislosti s opatreniami na ochranu zvierat, pričom sa dáva možnosť aj jeho zhabania resp. dočasného umiestnenia do náhradnej starostlivosti.

 

K bodom 121 a 122

Ustanovujú sa požiadavky na dovoz z tretích krajín aj pre krmivá.

 

K bodu 123

Z dôvodov plánovania a zabezpečenia kontrol sa vyžaduje od osôb zamýšľajúcich uskutočniť vývoz do tretích krajín, aby toto oznámili vopred, najmenej tri pracovné dni.

 

K bodu 124

Ustanovuje sa výnimka z povinnosti zúčastniť sa akreditovaného kurzu podľa § 37a pre osoby s vedeckou hodnosťou DrSc., u ktorých je predpoklad bohatých praktických skúseností v nimi skúmaných oblastiach.

 

K bodom 125 až 128

Schvaľovanie prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medi kovaných krmív a procesný postup schvaľovania boli vyčlenené do samostatného ustanovenia § 39d, preto bolo nevyhnutné upraviť aj príslušné ustanovenie reflektujúc na uvedenú zmenu. Dopĺňajú sa vzhľadom na rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť podľa § 39 schválené na výkon činností podľa odseku 6 aj fyzické osoby, aj identifikačné údaje fyzickej osoby.

Dopĺňajú sa prevádzkarne a činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť schválenia príslušným orgánom veterinárnej správy pred začatím činnosti a mení legislatívno-technická úprava ustanovenia tak, aby bola viac prehľadná pre adresáta.

 

K bodom 129 až 131

Oprava vnútorných odkazov vzhľadom na vecnú nesprávnosť.

 

K bodu 132

Ustanovuje sa, že registrácia prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty bude vykonaná po podaní žiadosti pričom musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov.

 

K bodu 133

Ustanovuje sa, že na zrušenie registrácie sa primerane vzťahujú ustanovenia o zrušovaní rozhodnutí o schválení.

 

K bodu 134

Úprava vnútorných odkazov vzhľadom na zmenu v § 41.

 

K bodu 135

Upravuje sa úprava pozastavenia a zrušenia schválenia a povolenia pre prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty. Ustanovuje sa, že sa primerane použijú ustanovenia o zrušení schválenia pre produkty živočíšneho pôvodu aj na prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty.

 

K bodu 136

Ustanovenie upravuje samostatne systém schvaľovaní a podmienečného schvaľovania prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív, rieši podávanie žiadosti, náležitosti žiadosti, vykonané kontroly, zamietnutie žiadosti, ak nesplní požiadavky, zmeny po schválení, prideľovanie úradných čísiel a zapisovanie schválených prevádzkarní do zoznamu.

 

K bodu 137

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5.

 

K bodom 138 a 139

Ustanovuje sa, že registrácii podľa tohto zákona podliehajú maloobchodné prevádzkarne, ktoré dodávajú malé množstvá mlieka a mliečnych výrobkov a vyrábajú mäsové produkty priamo konečnému spotrebiteľovi, pričom mlieko musí pochádzať zo zvierat z ich vlastného chovu.

 

K bodu 140

Ustanovuje sa systém registrácie chovov hospodárskych zvierat. Ustanovenie upravuje náležitosti žiadosti o registráciu, postup pri registrácii, pričom podmienky musia byť preverené kontrolou na mieste, vedenie zoznamov registrovaných chovov hospodárskych zvierat, ukladanie opatrení vrátane zrušenia registrácie chovu hospodárskych zvierat.

Zaviesť registráciu chovov hospodárskych zvierat je potreba, ktorá vyplýva z praxe a z dôvodu stále sa zvyšujúceho množstva podnetov zakladania chovov hospodárskych zvierat, na miestach, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky a v mnohých prípadoch zasahujú do vlastníckych práv osôb k nehnuteľnostiam alebo sú v rozpore s požiadavkami na zabezpečenie zdravia a ochrany zvierat.

 

K bodu 141

Upravujú sa poznámky pod čiarou vzhľadom na to, že požiadavky podľa nariadenia (ES) 1099/2009 pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na ochranu zvierat pri zabíjaní na bitúnkoch sú upravené v nových ustanoveniach a tým sa poznámka pod čiarou stala neaplikovateľnou.

 

K bodom 142 až 149 

Ustanovenia upravujú nový systém schvaľovania bitúnkov, ktoré musia byť v súlade s legislatívou EÚ (nariadenie (ES) č. 1099/2009) posúdené nielen z hľadiska splnenia požiadaviek na hygienu, ale aj z hľadiska dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat, preto pri schvaľovaní bitúnkov príslušný orgán veterinárnej správy je povinný usporiadanie bitúnku, stavbu a vybavenie povinný posúdiť aj z hľadiska požiadaviek na ochranu zvierat počas usmrcovania. Ustanovuje sa, kedy môže príslušný orgán veterinárnej správy vydať rozhodnutie, ktorým prevádzkareň schváli resp. podmienečne schváli, pričom vždy predpokladom takého schválenia je splnenie nie len hygienických požiadaviek podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a 852/2004, ale aj požiadaviek na ochranu zvierat počas usmrcovania. Ustanovuje sa, za akých okolností môže byť žiadosť o schválenie zamietnutá a k schváleniu prevádzkarne nedôjde.

 

K bodu 150

Precizovanie legislatívneho textu ustanovenia.

 

K bodu 151 a 152

Ustanovenie sa vypúšťa pre neaplikovateľnosť v praxi. Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 153

Ustanovenie upravuje naliehavé zabitie zvierat mimo bitúnku, ak ide o mimoriadne situácie z dôvodu zranenia zvierat, ak by ich preprava na bitúnok znamenala nadmerný stres resp. spôsobenie nepohody zvierat, pričom musí ísť o zvieratá inak klinicky zdravé. Naliehavé zabitie uskutoční spôsobilá osoba a len povolenými metódami, pričom prehliadku pred zabitím vykoná príslušný veterinárny lekár, ktorý vystaví aj vyhlásenie o zdravotnom stave zvieraťa naliehavo zabitého mimo bitúnku.

Farmovú zver alebo dobytok chované spôsobom chovu voľne pod šírim nebom bude možné na základe povolenia príslušného orgánu veterinárnej správy zabiť v mieste držby, pretože ich preprava na bitúnok ako aj manipulácia s nimi by bola podstatne sťažená resp. úplne nemožná vzhľadom na spôsob chovu a na ich správanie. Také povolenie sa vydáva na obmedzené obdobie 1 roka s presným počtom zvierat určených na usmrtenie pričom musí byť preukázané, že ich preprava na bitúnok by ohrozovala zdravie zvierat alebo zdravie ľudí pri manipulácii s týmito zvieratami. K vydaniu povolenia je nevyhnutné doložiť pracovné postupy, ktoré zaručujú splnenie požiadaviek na hygienu produktov živočíšneho pôvodu ako aj požiadaviek na ochranu zvierat. Tieto postupy budú príslušným orgánom posúdené.

 

K bodom 154 až 156

Ustanovuje sa doplnenie okruhu osôb, ktorým bolo vydané rozhodnutie a schválení alebo povolení v prípade, že je potrebné pristúpiť k jeho zrušeniu.

Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 157

V súvislosti s praktickými problémami pri výkone veterinárnych kontrol zo strany prevádzkarní, ktoré po schválení buď prestanú vykonávať činnosti resp. tieto ani nezačnú vykonávať bez toho, aby orgánu veterinárnej správy podávali aktuálne informácie teda skončenie činnosti neoznámia orgánu veterinárnej správy resp. zaniknú, vymažú sa z obchodného registra, ustanovenie navrhuje skrátiť dobu, po ktorej môže orgán veterinárnej správy za splnenia podmienok odobrať schválenie takejto prevádzkarni z 24 mesiacov na 12 mesiacov. Praktickým problémom je hlavne to, že tieto prevádzkarne sú napriek vyššie uvedeným skutočnostiam (nevyrábajú resp. prestanú vykonávať niektorú činnosť) bez toho, aby o tom orgán veterinárnej správy vedel, zapísané do zoznamu a zoznam je zverejnený, čo spôsobuje jeho neaktuálnosť resp. riziko, že prevádzkareň resp. jej úradné číslo môže byť potenciálne použité resp. zneužité na nekalé obchodovanie.

 

K bodu 158

Ustanovuje sa právomoc príslušného orgánu veterinárnej správy vydávať záväzné posudky pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní pokiaľ ide o stavby určené na výrobu, spracovanie alebo skladovanie produktov živočíšneho pôvodu.

 

K bodu 159

Ustanovuje sa rozsah subjektov povinných platiť poplatky za výkon veterinárnych kontrol pri obchode s členskými štátmi, pričom tie sú povinní platiť aj vlastníci alebo držitelia či osoby oprávnené disponovať so zvieratami, zárodočnými produktmi, násadovými vajcami, živočíšnymi vedľajšími produktmi a produktmi živočíšneho pôvodu pri ich obchode s členskými štátmi EÚ.

 

K bodu 160

Ustanovuje sa, že poplatky za výkon veterinárnej kontroly na hraničnej inšpekčnej stanici sú povinní platiť aj dovozcovia resp. iné osoby zodpovedné za zásielku vedľajších živočíšnych produktov.

 

K bodu 161

Ustanovuje sa, že poplatky sú povinní platiť aj osoby oprávnené disponovať so zvieratami, zárodočnými produktmi, násadovými vajcami, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov aj pri premiestňovaní a pri vývoze.

 

K bodu 162

Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 163

Upravuje sa rozsah požiadaviek, kedy je prevádzkovateľ zodpovedný za ich nedodržanie v prípade nariadenia opatrení povinný uhradiť orgánu veterinárnej správy jeho výdavky.

 

K bodom 164 až 175

Upravuje skutkové podstaty priestupkov, ktorých sa môže dopustiť fyzická osoba pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek pričom tieto reflektujú na nové povinnosti resp. na aktualizované veterinárne požiadavky.

 

K bodu 176

Vychádzajúc z praktických problémov pri chove zvierat ustanovenie umožňuje orgánu veterinárnej správy nariadiť opatrením obmedzenie chovu zvierat alebo chov zakázať až na 5 rokov nielen z dôvodu nedodržania požiadaviek na ochranu zvierat, ale akýchkoľvek iných veterinárnych požiadaviek rovnako dôležitých.

 

K bodu 177

Rozširuje sa okruh priestupkov, za ktoré možno uložiť pokutu v rozkaznom konaní aj na § 48 ods. 1, pričom výška pokuty je stanovená na 250 eur.

 

K bodom 178 a 179

Ustanovuje sa skutková podstata priestupku v prípade neposkytnutia súčinnosti a neumožnenia vstupu orgánu veterinárnej správy za účelom vykonania veterinárnej kontroly resp. prešetrenia podaného podnetu resp. odmietne preukázať svoju totožnosť orgánu veterinárnej správy

 

K bodom 180 až 191

Ustanovujú sa a aktualizujú skutkové podstaty iných správnych deliktov v súvislosti s novými povinnosťami resp. aktualizáciou doterajších veterinárnych požiadaviek a s nimi spojenými povinnosťami.

 

K bodu 192

Vychádzajúc z praktických problémov pri chove zvierat ustanovenie umožňuje orgánu veterinárnej správy nariadiť opatrením obmedzenie chovu hospodárskych zvierat alebo chov zakázať až na päť rokov nielen z dôvodu nedodržania požiadaviek na ochranu zvierat, ale akýchkoľvek iných veterinárnych požiadaviek rovnako dôležitých.

 

K bodu 193

Ustanovuje sa, že na stanovovanie veterinárnych požiadaviek na dovoz, na registráciu subjektov a povoľovanie a zrušovanie výnimiek podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

K bodom 194 až 196

Ministerstvo vyhláškami ustanoví podrobnosti o požiadavkách na odchyt túlavých zvierat, požiadavky na kvalifikovanú osobu podľa § 19 ods. 8, podmienky zabíjania farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírim nebom strelnou zbraňou v mieste držby zvierat ako aj podrobnosti o podmienkach verejného vystúpenia zvierat v súvislosti so zákazom vystupovania niektorých druhov zvierat v cirkusoch a iných verejných vystúpeniach.

 

K bodu 197

Návrh zákona dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti územných podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných pozemkov resp. od hraničnej čiary ulice a pod.) Obce nemajú oprávnenie vstupovať do úpravy v oblasti zdravia a zvierat a ochrany zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a výkonu orgánov veterinárnej správy, pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý chov pred začatím činnosti zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.

 

K bodu 198

Ustanovuje sa povinnosť poskytovať pre účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat a preukazovania vlastníctva a držby zvierat aj rodné číslo osoby na jednoznačnú identifikáciu, adresu držby zvierať a kontaktný údaj - telefónne číslo na účely kontaktovania v prípade, že sa stratené alebo zabehnuté zviera nájde, aby si ho vlastník mohol vyzdvihnúť.

 

K bodom 199 až 201

Terminologická úprava názvu choroby hydiny platná pre celý text v zákone. V ďalších bodoch sa vypúšťa terminológia, ktorá je zastaraná a nepoužíva sa.

 

K bodu 202

Ustanovuje sa prechodné obdobie pre konania začaté do účinnosti tohto zákona, prechodné obdobie pre čipovanie psov narodených do 31.8.2018, ktoré sa ustanovuje na jeden rok od účinnosti právneho predpisu, t.j. do 31.8.2019. Takisto sa ustanovuje prechodné obdobie pre zvieratá chované vo farmových chovoch pred 31.8.2018 - tie musia byť označené a identifikované do 30.11.2018 a prechodné obdobie pre bitúnky uvedené do prevádzky pred 1.1.2013, u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám podmienok usporiadania, stavby resp. vybavenia.

 

K Čl. II

Článok II obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Každá živá bytosť má svoju osobitnú hodnotu a je nutné pre ňu vytvoriť osobitné podmienky. Historicky práva zvierat podmienil filozofický a právny vývoj, vedecké chápanie človeka a zvierat, etické a náboženské dôvody ako aj prirodzené spojenie medzi človekom a zvieraťom.

 

K Čl. III

Upravuje sa právomoc RVPS uložiť opatrenie a nepovoliť zabíjanie zvierat, ak nie je zo strany prevádzkovateľa zabezpečená požiadavka na klasifikáciu.

 

K Čl. IV

Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

 

Bratislava, 21. februára 2018

 

Robert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Gabriela Matečná v.r.

podpredsedníčka vlády a

ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

I n f o r m á c i a

 

o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

           

            Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1099 z 13. marca 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866) na prerokovanie týmto výborom:

 

 

 

            Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

            Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

 

            Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol  vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona  (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

 

 

III.

 

 

            Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

            Ústavnoprávny   výbor    Národnej   rady  Slovenskej   republiky  uznesením

 č. 356  z 2. mája 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

Výbor  Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 159 z 25. apríla 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 141 z 3. mája 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil  a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

 

 

IV.

 

           

            Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

 

1. V čl. I, 1. bode, § 1 ods. 1 písm. b) poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.“.

 

 

Legislatívno-technická úprava uvedenia celého oficiálneho znenia daného právne záväzného aktu EÚ z dôvodu jeho prvého použitia v zákone (bod 41. legislatívno-technických pokynov).

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

2. V čl. 1 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 2 písm. a) sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

V § 2 písm. a) platného zákona je zavedená legislatívna skratka „členský štát“, ktorá však nezohľadňuje fakt, že viaceré právne záväzné akty EÚ, na ktoré zákon priamo odkazuje, sa uplatňujú aj v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

3. V čl. I bod 7 znie:

„7. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.“.“.

 

Nahradenie novelizačného bodu novým znením z dôvodu, že pojem „potravinové právo“ je definovaný v čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení, na ktoré už platný zákon v predmetnom ustanovení odkazuje v odkaze na poznámku pod čiarou č. 9 a zahŕňa zákony a iné právne predpisy a správne opatrenia, upravujúce potraviny vo všeobecnosti a najmä potravinovú bezpečnosť, a vzťahuje sa na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín aj krmív vyrábaných pre zvieratá určené na produkciu potravín alebo pre zvieratá určené na kŕmenie takýchto zvierat. Novelizačný bod bol nahradený legislatívno-technickou úpravou úplnej citácie na skrátenú citáciu v odkaze na poznámku pod čiarou č. 9.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

4. V  čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:

„10. V § 4 ods. 4 sa odkaz 14 nad slovami „slobodných skladoch“ umiestňuje nad slová „slobodných pásmach“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava, v nadväznosti na čl. I, bod 200 kde sa slová „slobodný sklad“ vo všetkých tvaroch v celom texte vypúšťajú, preto je potrebné poznámku pod čiarou umiestniť nad slová „slobodných pásmach“.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

5. V čl. I, 11. bode v § 6 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a slovo „an)“sa nahrádza slovom „am)“.“.

 

Legislatívno-technická úprava, preznačenie vnútorných odkazov v súvislosti s vypustením písmena am) v § 6 ods. 2 (čl. I, 22. bod).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

6. V čl. I bod 13 znie:

„13. V § 6 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov zvierat, držiteľov zvierat, sprostredkovateľov, dovozcov, vývozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo právnických osôb poverených vlastníkom zvieraťa v ním určenom rozsahu vykonávať právne úkony týkajúce sa zvereného zvieraťa (ďalej len „osoba oprávnená disponovať so zvieraťom“).“.“.

 

Vypustenie pojmu „prevozca“ z ustanovenia nakoľko takýto pojem v právnom poriadku nie je zadefinovaný.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

7. V čl. I sa za bod 22 vkladá nový bod 23, ktorý znie:

„23. V § 6 ods. 2 písm. ap) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového odseku 3 do § 14 (bod).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

8. V čl. I, 23. bode, § 6 ods. 2 písm. bb) v poznámke pod čiarou k odkazu 50f sa za slovo „Čl.“ vkladajú slová „11 a“.

 

Ide o doplnenie príslušného ustanovenia, ktoré upravuje predmetnú kompetenciu.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

9. V čl. I sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:

„24. § 6 ods. 5 písm. a) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného predpisu,50h) ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov zveri pri eradikácii choroby zvierat, zoonózy alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia; ustanovenia osobitného predpisu50i)  tým nie sú dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 50h) a 50i) znejú:

„50h) § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

50i) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Doplnenie sa týka právomoci hlavného veterinárneho lekára nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu alebo nesprávneho spôsobu lovu v mimoriadnych núdzových situáciách, ak sa pri veterinárnych kontrolách zistí prítomnosť  chorôb, zoonóz alebo ak sú orgány veterinárnej správy informované o takomto pôvodcovi a o opatreniach nariadených na úrovni EÚ, kedy hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

 

10. V čl. I, bod 34 znie:

„34. V poznámke pod čiarou k odkazu 78a sa na konci dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001 v platnom znení.“.“.

 

Úprava v zmysle 47. bodu Prílohy č. 2, Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), nakoľko ide o taxatívny výpočet, nie demonštratívny výpočet právnych predpisov na ktoré sa odkazuje.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

11. V čl. I, 47 bode v § 12 ods. 2 písm. b) sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ak sa majú veterinárnou kontrolou odstrániť pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel,“.

 

Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia je ústavne prípustné, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat. Púhe odstránenie pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel, nedosahuje stupeň „dôvodného podozrenia“ a preto a javí ako protiústavné.

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

12. V čl. I, 55. bode, § 13 ods. 4 písm. d) poznámka pod čiarou k odkazu 89c znie:

„89c) Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (2000/258/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.3/zv.28; Ú. v. ES L 79, 30.3.2000) v platnom znení.

Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2010, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2000/258/ES, pokiaľ ide o skúšky odbornosti na účely zachovania povolení pre laboratória na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (2010/436/EÚ) (Ú. v. EÚ L 209, 10.8.2010).“.

 

Úprava v zmysle 47. bodu Prílohy č. 2, Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), nakoľko ide o taxatívny výpočet, nie demonštratívny výpočet právnych predpisov na ktoré sa odkazuje a oprava oficiálneho názvu a doplnenie čísla rozhodnutia.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

13. V čl. I, 57. bode v § 13 ods. 6 sa slová „§ 13 ods.“ nahrádzajú slovami „odseku“.

 

Legislatívno-technická úprava, v zmysle 18. bodu Prílohy č. 2, Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

14. V čl. I. sa za bod 60 vkladá nový bod 61, ktorý znie:

„61. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vlastníkom zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu sa stáva štát. Správu zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu zabezpečuje regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá vydala rozhodnutie o zhabaní.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Podrobnejšie upravuje inštitút zhabania zvieraťa. Zákon už v platnom znení dovoľuje v stanovených prípadoch ako krajné riešenie najmä ak hrozí poškodenie zdravia a ochrany zvierat ich zhabanie, pričom bližšie neupravuje, kto sa stane vlastníkom zhabaného zvieraťa resp. následne ktorý štátny orgán bude vykonávať správu takého majetku, ak sa zhabané zviera stane vlastníctvom štátu. Vzhľadom na to, že neexistuje analógia medzi úpravou zhabania zvieraťa podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a napríklad zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) v platnom znení, zhabanie zvieraťa podľa zákona o veterinárnej starostlivosti automaticky neznamenalo jeho prechod do vlastníctva a majetku Slovenskej republiky. V súvislosti s tým, že jednotlivé opatrenia v tom aj opatrenie na zhabanie zvieraťa môže uložiť regionálna veterinárna a potravinová správa, ustanovenie jej zveruje aj správu nad týmto majetkom a s jeho ďalším nakladaním. Rovnako je potrebné vlastníka a správcu majetku v danom prípade určiť aj pri zhabaní násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

 

15. V čl. I, 62. bode v § 15 ods. 3 písm. d) a v čl. I, 63. bode v § 15 ods. 6 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. i), príloh č. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. j), choroby podľa príloh č. 3 a 4“.

Legislatívno-technická úprava, preznačenie vnútorných odkazov v súvislosti s vložením  nového písmena c) v § 17 ods. 1 (čl. I, 67. bod) a gramatická úprava.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

16. V  čl. I, 80. bode v § 22 ods. 3 sa slová „§ 22 ods.“ nahrádzajú slovom „odseku“.

 

Legislatívno-technická úprava, v zmysle 18. bodu Prílohy č. 2, Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

17. V čl. I bode 80 § 22 ods. 4 písm. e) sa slovo „štátne“ nahrádza  slovom „odborné“.

 

Zmena sa týka ochrany výkonu odborných veterinárnych činností, ktoré môžu byť vykonávané iba odborne spôsobilými osobami. Nakoľko sa navrhované ustanovenie bude týkať okrem štátnych veterinárnych činností aj súkromných veterinárnych činností, je potrebné v uvedenom ustanovení zmeniť slová „štátne veterinárne činnosti“ za  slová „odborné veterinárne činnosti“.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

 

18. V  čl. I, 80. bode v § 22 ods. 4 písm. e) sa slovo „činnosť“ nahrádza slovom „činnosti“.

 

Legislatívno-technická  a gramatická úprava.

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

19. V  čl. I, 80. bode, § 22 poznámka pod čiarou k odkazu 106b znie:

„106b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016) v platnom znení.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

 

Úprava v zmysle 47. bodu Prílohy č. 2, Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), nakoľko ide o taxatívny výpočet, nie demonštratívny výpočet právnych predpisov na ktoré sa odkazuje.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

20. V čl. I sa za bod 84 vkladá nový bod 85, ktorý znie:

„85. V § 29 ods. 5 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „na svoje náklady“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Dopĺňa sa povinnosť vlastníka zvierat, držiteľa zvierat a pôvodcu živočíšnych vedľajších produktov zabezpečiť ich odstránenie na svoje náklady.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

21. V čl. I, bod 94 znie:

„94. V § 30 ods. 1 sa za slovo „trh,“ vkladajú slová „skladovaní medikovaných krmív,“.“.

 

Legislatívno-technická a gramatická úprava.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

22. V čl. I, bod 103 znie:

„103. V § 35 ods. 2 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu“.“.

 

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa koriguje znenie novelizačného bodu.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

23. V čl. I sa za bod 103 vkladajú nové body 104 a 105, ktoré znejú:

„104. V § 35 ods. 3 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.

 105. V § 35 ods. 4 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybrané produkty rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

 

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa koriguje znenie novelizačného bodu 103.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

24. V čl. I, 109. bode v § 35 ods. 7 sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.

 

Legislatívno-technická a gramatická úprava.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

25. V čl. I bod 115 v § 37 ods. 1 písm. b) tretí bod sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ak sa majú veterinárnou kontrolou odstrániť pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel,“.

 

Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia je ústavne prípustné, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat. Púhe odstránenie pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel, nedosahuje stupeň „dôvodného podozrenia“ a preto a javí ako protiústavné.

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

26. V čl. I bod 121 znie:

„121. V § 37 ods. 3 úvodná veta znie:

„Pri obchode so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, krmivami a vybranými produktmi rastlinného pôvodu s členskými štátmi sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné“.“.

Úprava ustanovenia vzhľadom na to, že sa v ňom upravuje obchodovanie medzi členskými a nie prevoz a dovoz z tretích krajín, čím by došlo k duplicite s § 37 ods. 4 platného zákona.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

27. V čl. I sa za bod 123 vkladá nový bod 124, ktorý znie:

„124. V § 37a ods. 1 a 5 sa slovo „as)“ nahrádza slovom „ar)“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava, preznačenie vnútorných odkazov v súvislosti s vypustením písmena am) v § 6 ods. 2 (čl. I, 22. bod).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

28. V čl. I bod 129 znie:

„129.  V § 39 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“, slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 8“ a slová „odsekov 1 a 6“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „odseku 1“.“.

 

Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu na odsek 9 v nadväznosti na vypustenie odseku 6 novelizačným bodom 128.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

29. V  čl. I, 136. bode v § 39d ods. 8 sa vypúšťa prvé slovo „pridelí“.

 

Legislatívno-technická a gramatická úprava, vypustenie nadbytočného slova.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

30. V  čl. I, 139. bode, § 40 ods. 3 písm. h) v poznámke pod čiarou k odkazu 131a sa slovo „prevádzkarňam“ nahrádza slovom „prevádzkarniam“.

 

Legislatívno-technická úprava, uvedenie správneho názvu nariadenia vlády Slovenskej republiky

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

31. V  čl. I, 153. bode v § 41 ods. 22 písm. b) sa slová „osobitného predpisu42)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov42)“.

 

Legislatívno-technická úprava, vzhľadom na to, že v poznámke pod čiarou k odkazu 42 sú uvedené dva predpisy.

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

31. V čl. I, 156. bod sa vypúšťa.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava, v § 36 sa vypúšťa odsek 6 (čl. I, bod 128), v ustanovení § 42 ods. 5 však nie je potrebné preznačiť vnútorný odkaz, odstráni sa tak nesprávny vnútorný odkaz v platnej právnej úprave.

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

32. V čl. I bod 178 v § 49 ods. 1 písm. c) sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ak sa majú veterinárnou kontrolou odstrániť pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel,“.

 

Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia je ústavne prípustné, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat. Púhe odstránenie pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel, nedosahuje stupeň „dôvodného podozrenia“ a preto a javí ako protiústavné.

 

 

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 33. V čl. I, 188. bode v § 50 ods. 2 písm. l) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

 

                                                                Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na platnú           právnu úpravu a navrhovanú zmenu § 22 (čl. I, 80. bod).

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

34. V čl. I sa za bod 188 vkladá nový bod 189, ktorý znie:

„189. V § 50 ods. 2 písm. o) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava, preznačenie vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením písmena t) v § 41 ods. 5. (čl. I, 145. bod)

 

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

35. V čl. IV sa na konci pripájajú tieto slová „okrem čl. I. bodu 23 § 6 ods. 2 písm. aw), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.“.

 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. aw) Štátna veterinárna a potravinová správa bude viesť register odchytených túlavých zvierat. Doplnenie ustanovenia vyplýva z potreby, aby sa zabezpečilo prechodné obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona pre vytvorenie registra odchytených túlavých zvierat.

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

 

 

 

 

V.

 

            Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy k  vládnemu  návrhu  zákona, ktorým  sa   mení   a    dopĺňa   zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866).

 

            Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rada Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

            Uznesením výboru č. 152 z 28. februára 2018 poveril Jána Kvorku v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.

 

 

 

 

 

Peter   A n t a l, v. r.

predseda výboru

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 733
PoUtStŠtPiSoNe
: