TlačPoštaZväčšiZmenši

171/2018 Z. z.

14.7. 2018, 17:27 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná  časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny návrh.

Z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 na podmienky rezortu obrany vyplynula úloha č. 6.7, ktorej účelom je zabezpečiť zlepšenie starostlivosti, zvýšenie kvality života a spoločenskej prestíže vojnových veteránov v súlade so schválenou  Koncepciou starostlivosti o vojnových veteránov.

Z analýzy stavu starostlivosti o vojnových veteránov vyplynula absencia ubytovacích zariadení pre vojnových veteránov. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje novelizovať zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Penzión má umožniť prístup k dlhodobému, cenovo prijateľnému ubytovaniu pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania.

Penzión nebude zariadením poskytujúcim sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá jednorazové náklady vo výške cca 150 000 eur. Predpokladá sa, že uvedené finančné prostriedky budú využité na prebudovanie časti niektorej z ubytovní v rezorte obrany. V prípade, že príjem vojnového veterána, poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku nebude postačovať na úhradu ceny za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a úhradu ceny za stravovanie,  rozdiel ktorý doplatí ministerstvo, sa odhaduje na sumu maximálne 1 000 eur mesačne, t. j. 12 000 eur za rok. Doplatok 1 000 eur mesačne zo strany ministerstva obrany je kvalifikovaným odhadom doplatku na viac osôb.

Prevádzkovateľom penziónu bude organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Do penziónu bude možné prijať vojnového veterána spolu s manželkou (manželom) alebo družkou (druhom).   Na posudzovanie žiadostí o prijatie do penziónu si prevádzkovateľ zriadi komisiu, ktorá bude zohľadňovať najmä životnú situáciu vojnového veterána. Na základe návrhu zákona bude možné prijať do penziónu aj poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s manželkou (manželom) alebo družkou (druhom) v prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi.

Návrh zákona upravuje podmienky prijatia do penziónu a ukončenia pobytu v penzióne. Podrobnosti týkajúce sa pobytu v penzióne (napr. prijímanie návštev, určenie nočného kľudu, hrubé porušenie povinností) bude určovať prevádzkový poriadok, ktorý vydá prevádzkovateľ penziónu. Písomnú žiadosť o prijatie do penziónu predkladá vojnový veterán prevádzkovateľovi penziónu, jej náležitosti sú uvedené v návrhu zákona a jej vzor bude zverejnený na webovom sídle ministerstva obrany. Na konanie o prijatí do penziónu sa nebude vzťahovať správny poriadok.

Penzión vojnovým veteránom poskytne ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a môže poskytovať aj stravovanie. V penzióne sa nebude poskytovať ošetrovateľská (opatrovateľská) starostlivosť.

Návrh zákona obsahuje aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam chorôb vylučujúcich pobyt vojnového veterána v penzióne.

Prijatie návrhu zákona bude mať  pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2019 okrem čl. I. § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu (§ 5a až 5c a § 6), ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2021. Rozdielna účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že penzión pre vojnových veteránov treba zriadiť prebudovaním niektorej ubytovne rezortu obrany.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 až 3

Legislatívnotechnická úprava vzhľadom na zmenu uvedenú v bode 4.

K bodu 4

Ustanovuje sa právomoc ministerstva. Doterajšie kompetencie sa dopĺňajú o oprávnenie zabezpečovať vojnovým veteránom ubytovanie v penzióne pre vojnových veteránov.

 

K bodu 5

§ 5a ustanovuje podmienky prijatia vojnového veterána na pobyt v penzióne. Ďalej ustanovuje, že penzión má byť zariadením v správe prevádzkovateľa penziónu, čiže organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Penzión má umožniť prístup k dlhodobému, cenovo prijateľnému ubytovaniu pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Do penziónu možno prijať aj  manželku (manžela) alebo družku (druha) vojnového veterána (ďalej len „životný partner“). Pre  prijatie na pobyt do penziónu vojnového veterána spolu so životným partnerom sa bude vyžadovať ich bývanie v spoločnej domácnosti, ktoré má byť deklarované čestným vyhlásením.

Ustanovujú sa obsahové náležitosti písomnej žiadosti o prijatí na pobyt v penzióne, ktorú vojnový veterán predkladá prevádzkovateľovi penziónu. Ďalej sa ustanovujú prílohy k žiadosti, najmä potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave vydané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, doklady o príjme, ktorý je vymedzený na účely návrhu zákona (dokladom o príjme je napríklad potvrdenie zamestnávateľa o príjme vojnového veterána, potvrdenie Sociálnej poisťovne, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o vyplatenom dôchodku za určité obdobie).

V návrhu zákona sa upravujú procesné pravidlá a postup pri posudzovaní žiadosti o prijatie na pobyt vojnového veterána do penziónu a pri ukončení pobytu v penzióne. Na konanie o prijatí vojnového veterána do penziónu sa nevzťahuje správny poriadok. Ak prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu umožňujú prijatie na pobyt, prevádzkovateľ penziónu túto skutočnosť písomne oznámi vojnovému veteránovi. Prílohou oznámenia o prijatí na pobyt v penzióne bude návrh zmluvy o pobyte v penzióne a prevádzkový poriadok. Ustanovujú sa obsahové náležitosti zmluvy o pobyte v penzióne. V prípade, že prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu neumožňujú prijatie na pobyt, prevádzkovateľ penziónu písomne oznámi vojnovému veteránovi neprijatie na pobyt v penzióne a zaradí ho do poradovníka.

Návrh zákona ustanovuje povinnosť vojnovému veteránovi a jeho životnému partnerovi oznámiť všetky rozhodujúce skutočnosti majúce vplyv na pobyt v penzióne. Medzi tieto skutočnosti patrí najmä zmena zdravotného stavu a zmena príjmu.

 

Ustanovuje sa, že v prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi je možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002   Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu so životným partnerom.

V § 5b sa ustanovujú dôvody ukončenia pobytu vojnového veterána v penzióne. Vojnový veterán môže vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je najviac 30 dní odo dňa doručenia výpovede prevádzkovateľovi penziónu. V takom prípade musí penzión opustiť aj životný partner vojnového veterána, keďže jeho pobyt je viazaný na pobyt vojnového veterána. Ďalšími dôvodmi na ukončenie pobytu vojnového veterána a jeho životného partnera v penzióne je neuvedenie pravdivých skutočností v žiadosti o prijatie na pobyt v penzióne, bezodkladné neoznámenie rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na pobyt v penzióne, strata bezúhonnosti, hrubé porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pobyte v penzióne, prevádzkového poriadku alebo nezaplatenie ceny za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním alebo stravovanie za čas dlhší ako jeden mesiac, hoci povinnosti porušil len jeden z nich. Prevádzkovateľ penziónu môže vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne aj z dôvodu, že zdravotný stav vojnového veterána alebo jeho životného partnera sa zmení na taký zdravotný stav, ktorý si po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí alebo trvale vyžaduje ošetrovanie alebo odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby.  V takomto prípade nesmie byť výpovedná lehota kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výpovede.

V prípade úmrtia vojnového veterána alebo umiestnenia vojnového veterána do zariadenia ústavnej starostlivosti  je možné ponechať jeho životného partnera v penzióne, ak o to požiada.

V § 5c sa ustanovuje rozsah poskytovaných služieb v penzióne a spôsob úhrady nákladov za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a stravovanie v penzióne. Vojnový veterán sa podieľa na úhrade ceny za ubytovanie, služieb spojených s ubytovaním a v prípade, že sa v penzióne stravuje, aj na úhrade ceny za stravovanie. Cena za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním ako aj cena za stravovanie bude zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa penziónu.

 

 Ustanovuje sa, že po úhrade ceny za ubytovanie, služieb spojených s ubytovaním a ceny za stravovanie vojnovému veteránovi musí zostať aspoň 25% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa v penzióne poskytuje stravovanie a vojnový veterán stravu odoberá. Vojnovému veteránovi musí zostať aspoň 75% zo sumy životného minima, ak sa v penzióne nestravuje. Vzhľadom na vyššie uvedené, ak príjem vojnového veterána nepostačuje na úhradu ceny za ubytovanie a služby spojené  s ubytovaním a úhradu ceny za stravovanie, rozdiel doplatí ministerstvo. V prípade, že vojnový veterán žije v penzióne spoločne so svojím životným partnerom, na účely úhrady ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie sa budú posudzovať spoločne a spoločne sa budú započítavať aj ich príjmy. Následne sa ustanovuje postup na určenie novej výšky ceny za ubytovanie, služby spojené  s ubytovaním a ceny za stravovanie ak došlo k zmene skutočností rozhodných pre ich výpočet, napríklad v prípade úmrtia alebo ukončenia pobytu vojnového veterána alebo jeho životného partnera v penzióne. Splatnosť ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie sa ustanovuje na 15. deň kalendárneho mesiaca, za ktorý tieto patria. V prípade prijatia do penziónu v priebehu kalendárneho mesiaca sa bude uhrádzať pomerná časť z ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie, pričom splatnosť týchto cien bude do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

 

 

K bodu 6

 

Ministerstvo obrany všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví zoznam chorôb vylučujúcich pobyt v penzióne.

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona 1. januára 2019 okrem čl. I § 5 písm. h) v štvrtom bode,  piateho bodu a šiesteho bodu (§ 5a až 5c a § 6), ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2021. Rozdielna účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že penzión pre vojnových veteránov treba zriadiť prebudovaním niektorej ubytovne rezortu obrany.

 

 

 

Bratislava 24. januára 2018.

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 242
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: