Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

276/2017 Z. z.

najpravo.sk • 28.11. 2017, 17:24

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Všeobecná časť:

 

                Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vychádza z úlohy č. 3 na mesiac jún Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

                Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvoril v Slovenskej republike ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. Zároveň predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).

                Návrh zákona v nadväznosti na aplikačnú prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike, vzhľadom na širokú platformu zmien vykonaných prijatím zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2015.

                Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo kryté a na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné  prostredie, informatizáciu spoločnosti,  ani sociálne vplyvy.

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

                Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 14 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Dopĺňa sa definícia príslušného orgánu na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií. Zároveň sa vypúšťa definícia manažéra, ktorá je prebraná do zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“).

 

K bodu 2

Ide o zosúladenie definície osvedčenia o odbornej spôsobilosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (ďalej len „smernica o uznávaní odborných kvalifikácií“). V súčasnej právnej úprave doklad osvedčujúci odbornú spôsobilosť absentuje, čo je v rozpore s európskou právnou úpravou a praxou v Slovenskej republike, kde takéto doklady existujú a vyžaduje sa ich uznanie.

 

K bodu 3

Definícia príslušného orgánu sa presúva do § 3 ods. 1 písm. i). V nadväznosti na túto zmenu pojem „príslušný orgán“ bude mať širšie uplatnenie, zároveň aj znenie §50, kde sú definované kompetencie ďalších príslušných orgánov.

 

K bodu 4

Z dôvodu doplnenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré môže byť potvrdené aj dokladom o ďalšom vzdelávaní, je nadbytočné aby pod definíciu dokladu o vzdelaní bol zaradený iný doklad o vzdelaní. Iný doklad o vzdelaní je možné získať v rámci ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.“ Za iný doklad o vzdelaní nie je možné považovať doklad o vzdelaní, ktorým sa získal stupeň vzdelania. Za doklad o vzdelaní sa považujú iba vysokoškolské diplomy, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške.

 

K bodu 5

Vykonáva sa jazyková úprava slova „predchádzajúcim“.

 

K bodu 6

Ide úpravu súčasnej právnej úpravy so zámerom zúžiť okruh žiadateľov len na občanov a kvalifikácie nadobudnuté na území Európskej únie. K uvedenému sa pristúpilo z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb na území Európskej únie, keďže tretie štáty neposkytujú súčinnosť pri uznávaní kvalifikácií s takou dôslednosťou, ako členské štáty. Vzhľadom na rozšírené možnosti digitalizácie, zavedenie IMI systému a iné mechanizmy sú členské štáty povinné odpovedať na žiadosti súvisiace s uznávaním odborných kvalifikácii z iných členských štátov.

Zmena terminológie z „regulovaného povolania“ na „odborné činnosti“ vyplýva z charakteru uznávania čiastočných kvalifikácií. Z definície regulovaného povolania vyplýva, že na výkon regulovaného povolania sa vyžaduje úplná kvalifikácia, definované príslušnými právnymi predpismi. Odbornú činnosť je však možné chápať, aj ako súbor viacerých odborných činností, skladbou ktorých je možné získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu. Z uvedeného dôvodu, pôvodné znenie zákona, kde uznávanie čiastočnej kvalifikácie sa definovalo na účely výkonu regulovaného povolania bolo neaplikovateľné. Predkladateľ zákona preto navrhuje zmenu terminológie s ohľadom na špecifický typ uznania  čiastočnej kvalifikácie.

 

K bodu 7

Vypúšťajú sa odseky 2 a 3 vzhľadom na to, že problematika vykonávania doplňujúcej skúšky je presunutá do nového § 18a a vykonávacieho predpisu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

K bodu 8

Vkladá sa nový § 18a, ktorý upravuje podmienky vykonania doplňujúcej skúšky. Podrobnejšia úprava doplňujúcej skúšky bude upravená vo vykonávacom predpise, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

K zavedeniu systému preverenia skutočných vedomostí a znalostí zdravotníckych pracovníkov z nečlenských štátov sa pristúpilo z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že smernica o uznávaní o odborných kvalifikácií (či už staré alebo novelizované znenie) kladie veľký dôraz na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti prostredníctvom zabezpečenia striktného celoeurópskeho systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Akákoľvek odchýľka od zadefinovaných podmienok poskytovania vzdelávania spôsobuje odštartovanie mechanizmov na odstránenie  porušenia pravidiel fungovania Európskej únie. Tiež právnymi predpismi EÚ sa dáva voľnosť členským štátom v tom, ako budú uznávať vzdelanie z tretích štátov, avšak len za predpokladu, že vzdelanie z tretích štátov bude spĺňať minimálne kritériá na obsah a rozsah vzdelania, spolu s porovnateľnými kompetenciami absolventov v týchto študijných programoch.

Aplikačnou praxou sa zistilo, že uvedené kritériá nie je možné zabezpečiť len na základe predložených dokladov a podkladov žiadateľov, lebo často nezodpovedajú skutočne absolvovaným predmetom a skutočným vedomostiam žiadateľov. Slovenská republika preto pristúpila k sprísneniu podmienok uznávania kvalifikácií zdravotníckym pracovníkom z tretích štátov, aby zabezpečila ochranu a bezpečnosť pacientov a verejného zdravia. Uvedené sa uskutočnilo na základe  zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií“).

Cieľom nového §18a je zadefinovať čo najpresnejšie podmienky uskutočnenia doplňujúcich skúšok. Konkrétnosti, ako sú periodicita uskutočnenia doplňujúcich skúšok, lehoty na prihlásenie, výška poplatku alebo i. boli vypracované v spolupráci s akademickou obcou, stavovskými organizáciami a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že doplňujúce skúšky uskutočňujú vzdelávacie inštitúcie, pri určení podrobností boli zohľadnené ich možnosti a dostupnosť skúšajúcich. V záujme zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť pri realizácii doplňujúcich skúšok, prítomní budú aj zástupcovia zdravotníckych stavovskýh organizácií.

Výška poplatku za vykonanie doplňujúcej skúšky sa určuje podľa sumy maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách alebo podľa normatívneho objemu finančných prostriedkov podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy. Týmto ustanovením je záujem zabezpečiť zohľadnenie finančnej náročnosti jednotlivých programov a finančná náročnosť preskúšávania.

 

K bodu 9 a 12

Súčasná právna úprava neumožňuje kompenzovať odbornú kvalifikáciu v prípade, ak sa preukazuje len dokladom o odbornej spôsobilosti. Ide o povolania, kde sa odborná kvalifikácia získava mimo formálneho systému vzdelávania v rámci profesijných združení. Zámer úpravy § 25  je nediskriminovať nikoho na základe dokladu, ktorý osvedčuje odbornú spôsobilosť. Zároveň ide o zosúladenie s európskou právnou úpravou.

 

K bodu 10 a 11

Zosúlaďuje sa právna úprava problematiky upravená v zákone o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

K bodu 13

Zosúlaďuje sa právna úprava v kontexte zmien vykonaných v  § 25 a  32. Zakladá sa právomoc orgánu, ktorý rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie vo svojej pôsobnosti rozhodnúť o uložení kompenzačného opatrenia.

K bodu 14

Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výpočet vypúšťa sa dovetok predmetného písmena z dôvodu nadbytočnosti.

 

K bodu 15 a 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu s ohľadom na zmenu vykonanú v bode 1.

 

K bodu 17

Po konzultácii s akademickou obcou sa pristúpilo k novej terminológii dokumentu osvedčujúceho absolvovanie doplňujúcej skúšky. Zároveň sa upravuje vnútorný odkaz.

 

K bodu 18, 19, 20 a 21

Zosúlaďuje sa právna úprava so zmenami vykonanými v § 2 a 25 (bod 1 a bod 6). V súčasnosti absentuje možnosť uložiť kompenzačné opatrenie v prípade, ak žiadateľ svoju odbornú spôsobilosť preukazuje iba osvedčením o odbornej spôsobilosti.

 

K bodu 22

Upravuje sa vnútorný odkaz vzhľadom na vloženie nového písmena d) v § 31 ods. 2.

 

K bodu 23

Vypúšťa sa uznávanie dokladu o vzdelaní, osvedčujúce získanie vedeckej hodnosti. K uvedenému kroku sa pristúpilo z dôvodu nesúladu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií zákonov a zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti upravujúceho konanie o uznaní dokladov

o vzdelaní, ktorými sú doklady o udelených vedeckých hodnostiach, ku ktorému je vydaný vykonávací predpis, tj. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb.

o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností. V zmysle platného znenia zákona o uznávaní vysoké školy sú kompetentné uznávať podľa § 33 a  39 doklady o vedeckých hodnostiach, pričom tieto doklady nie sú kvalifikačným predpokladom k žiadnemu regulovanému povolaniu, ani nepredstavujú stupeň vzdelania podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), tým pádom nepredstavujú prerekvizitný stupeň vysokoškoslkého vzdelania. Vzhľadom na to, že existuje platná právna úprava, ktorá dostatočne upravuje uznávanie vedeckých hodností úpravou § 33 ods. 1 sa odstráni rozpor medzi platnými právnymi predpismi.

 

K bodu 24

Vykonáva sa legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením skratky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v § 18a ods. 9.

 

K bodu 25

Ide o zosúladenie terminológie v rámci právneho predpisu.

 

K bodu 26

Do ustanovenia upravujúceho uznanie úplného stredného vzdelania, stredného odborného vzdelania, nižšieho stredného odborného vzdelania a nižšieho stredného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu sa dopĺňa uznaná zahraničná stredná škola zriadená na území Slovenskej republiky z dôvodu, že v zmysle ustanovenia § 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné zriadiť zahraničnú školu so súhlasom príslušného zastupiteľského úradu iného štátu, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských  zariadení SR.

 

K bodu 27

Cieľom úpravy znenia § 39 je jasné vymedzenie predmetu automatického uznávania v prípade ak ide o rôzne scenáre väzby Slovenskej republiky na vybranú skupinu štátov. V prípade ak ide o štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú bilaterálnu dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, postupuje sa podľa znení konkrétnych bilaterálnych dohôd, ktoré upravujú presné podmienky uznania dotknutých dokladov. V prípade ak doklad o vzdelaní pochádza zo štátu, ktorý je signatárom Bolonskej deklarácie a je členským štátom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania automaticky sa uznáva iba stupeň vzdelania.

V prípade ak ide o štát, s ktorým má SR uzavretú bilaterálu dohodu a je zároveň aj členským štátom EHEA, postupuje sa podľa bilaterálnych dohôd.

 

K uvedenému rozdeleniu postupov sa pristúpilo z dôvodu, že v zmysle Bolonskej deklarácie (a zároveň aj podľa zákona o vysokých školách) na účely pokračovania v štúdiu sa uznávajú iba stupne vzdelania (vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa) bez ohľadu na konkrétny študijný program a odbor v ktorom sa vzdelávanie uskutočnilo. Pri pokračovaní v štúdiu sa nepožaduje skončenie konkrétneho študijného programu v študijnom odbore, iba skončenie predchádzajúceho stupňa vzdelania. Uvedená zmena predstavuje reálnu možnosť dodržiavania stanovenej lehoty vysokými školami a zabezpečiť tak flexibilný systém mobility študentov.

 

K bodu 28

Ide o zosúladenie právnej úpravy s navrhovanými zmenami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len

 „ zákon o správnych poplatkoch“).

 

 

 

K bodu 29

Spresňujú sa  podmienky aplikácie ustanovení o Európskom profesijnom preukaze (ďalej len „EPP“). EPP bol pilotným projektom Európskej komisie s dopadom na 5 povolaní. Spustenie projektu vyžadovalo zosúladenie a koordináciu všetkých príslušných orgánov na území členských štátov EÚ, ktoré mali kompetencie uznávať alebo potvrdzovať príslušné odborné kvalifikácie. Pred spustením projektu 18.1.2016 nebola zaručená celoplošná platnosť EPP, vzhľadom na to, že aplikácia vyžadovala zapojenie všetkých členských štátov EÚ, všetkých príslušných orgánov členských štátov EÚ, Európskej komisie, rôzne komory a profesijné organizácie na území celej EÚ. V súčasnosti je možné skonštatovať, že projekt funguje a udelený EPP nahrádza proces uznania na území členských štátov EÚ. Úpravou ustanovenia je zámer uzákoniť túto skutočnosť.

 

K bodu 30

Vykonáva sa legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu a podľa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií  doklad totožnosti držiteľa EPP nie je obsiahnutý v zozname príloh k EPP, ale je platný len s platným dokladom totožnosti držiteľa EPP.

 

K bodu 31

Predmetným ustanovením sa upravujú kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sú rozšírené o vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých okresný úrad v sídle kraja a vysoké školy rozhodujú v prvom stupni. V nadväznosti na pôvodné znenie § 49 predkladateľ uvádza, že pôvodný §49 obsahoval síce splnomocňovacie ustanovenie k uznaniu stupňa dosiahnutého vzdelania, avšak absentoval mechanizmus k predmetnému typu uznania. Pôvodné znenie ods. 1 písm. c) sa nahrádza doplnením § 60.

 

K bodu 32

V nadväznosti na § 16 ods. 2 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., ktorý ustanovuje kompetenciu národným športovým zväzom uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov získanú v ďalšom neformálnom vzdelávaní, sa navrhovanou úpravou spresňuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uznáva doklady o vzdelaní, získané vo formálnom školskom systéme v zahraničí. 

 

K bodu 33 a 34

Dopĺňa sa ustanovenie týkajúce sa systému výstražného mechanizmu z dôvodu aplikačnej praxe, pretože aj iné právnické osoby môžu uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní, ktoré môže znamenať zákaz činnosti alebo obmedzenie činnosti. Ako príklad môžeme uviesť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ktorá  môže uložiť disciplinárne opatrenia aj vyčiarknutie z registra až po dobu piatich rokov za porušenie povinností vymedzených zákonom a zásad etiky súkromného veterinárneho lekára. Vyčiarknutím veterinárneho lekára z registra súkromných veterinárnych lekárov nie je možný výkon povolania veterinárneho lekára.

 

K bodu 35

Vymedzuje sa výnimka pri preskúšavaní jazykových znalostí. Podľa zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky český jazyk sa považuje za jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. Z uvedeného dôvodu sa aj štúdium v českom jazyku ustanovuje ako dostatočné preukázanie jazykových znalostí za účelom zabezpečenia bezpečnosti pacientov a verejného zdravia.

 

K bodu 36

Navrhuje sa úprava zákona vo svetle aplikačnej praxe. Podľa v súčasnosti platnej  právnej úpravy dvaja členovia komisie, ako kvalifikovaní odborníci príslušného povolania znamenajú vysokú administratívnu záťaž pri uskutočňovaní jazykových skúšok. Pri znížení  počtu kvalifikovaných príslušníkov povolania sa zohľadňovala aj skutočnosť, že v prípade preverenia jazykových znalostí nejde o preverenie odbornej spôsobilosti, ale o všeobecné preverenie úrovne ovládania štátneho jazyka. Predkladateľ návrhu zákona sa domnieva, že na tento účel v trojčlennej komisii, ktorú ustanoví príslušný orgán stačí jeden zástupca príslušného regulovaného povolania.

 

K bodu 37

Vykonáva sa legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že predmetné ustanovenie sa týka aj žiadateľov, ktorí svoje vzdelávanie nemali zamerané na výkon príslušného regulovaného povolania, ale absolvovali všeobecné vzdelávanie (základná škola, gymnázium). Všeobecné vzdelávanie vo väčšine prípadov pripravuje na ďalšie štúdium.

 

K bodu 38

Ide o spresňujúce ustanovenie.

 

K bodu 39 a 40

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu upravujúceho podmienky vykonávania doplňujúcej skúšky podľa § 18a.

 

K bodu 41

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie podľa ktorého sa konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018 dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2017.

 

K bodu 42

Dopĺňa sa transpozičná príloha z dôvodu prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Ide o formálne doplnenie prílohy, nakoľko všetky transpozičné povinnosti sú už v súčasnosti upravené v súlade s predmetnou smernicou.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Pojem „manažér“ sa presúva zo zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií do zákona o živnostenskom podnikaní. Predmetný pojem bol prvýkrát zavedený do právnej úpravy SR zákonom č. 293/2007 Z. z. o  uznávaní odborných kvalifikácií a predstavuje transponovaný pojem „riaditeľa podniku“, uvedený v čl. 3 ods. 1 písm. i) smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Predmetný pojem bol prvýkrát zavedený do právnej úpravy SR zákonom č. 293/2007 Z. z. o  uznávaní odborných kvalifikácií.

V súčasnej právnej úprave je definícia manažéra uvedená v zákone o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Avšak uznávanie odbornej spôsobilosti na výkon živností zaradených v zoznamoch I-III v prílohách 1 a 2 zákona o živnostenskom podnikaní upravujú postavenie manažéra. Navrhovaná zmena prináša zosúladenie definícii pojmov používaných v zákone o živnostenskom podnikaní so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

K bodu 2

Účelom navrhovanej zmeny je potreba zosúladenia možnosti uznania odbornej kvalifikácie za rovnakého zákonného predpokladu ako to upravuje zákon o živnostenskom podnikaní v prípade uznania odbornej praxe (výlučne pre vybrané odborné činnosti/regulované živnosti zaradené do zoznamov I až III).      

 

K bodu 3

Navrhovanú úpravu sa vyžiadala potreba vecného zosúladenia obsahu regulačnej úpravy zákona o živnostenskom podnikaní s príslušnou úpravou o uznávaní odborných kvalifikácií a s príslušnou úpravou zákona čo uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a  v regulačných podmienkach živnostenského podnikania.  Zároveň sa eliminuje administratíva v procesnom konaní, v ktorom, ako to potvrdzuje aplikačná prax, v prípadoch úplne podanej žiadosti v spojení s navrhovaným  zásadným skrátením lehoty na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe alebo o zamietnutí žiadosti (v rámci úpravy § 66h ods.5) dochádza k neodôvodnenej duplicite správnych  úkonov voči žiadateľovi. Navrhovanou zmenou pritom nedochádza k zásahu do práv a právom chránených záujmov žiadateľa v konaní.   

 

K bodu 4

Cieľom navrhovanej zmeny je potreba zosúladenia s obdobnou úpravou kmeňového zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v regulačných podmienkach živnostenského podnikania, podľa ktorej príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní /zamietnutí žiadosti alebo uložení kompenzačného opatrenia do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti (§ 30 ods. 1).  Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 42b.

 

K bodu 5

Vykonáva sa legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení odkazu 42b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42b.

 

K bodu 6

Navrhovaným doplnením zákona sa odstraňuje chýbajúca možnosť osoby spoločenstva podľa zákona o živnostenskom podnikaní (§ 66e ods. 2) preukázať odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II aj v postavení manažéra, čím sa odstraňuje súčasný nesúlad so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

K bodu 7

Zosúlaďuje sa forma náležitostí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie v konaní podľa

§ 66m ods.2 poslednej vety zákona čo živnostenskom podnikaní s korešpondujúcou úpravou zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií s cieľom zjednotiť regulačný rámec oboch konaní.

 

K bodu 8

Cieľom navrhovanej zmeny je zefektívnenie procesu konania a rozhodovania o uznaní odbornej kvalifikácie na základe a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní s odôvodnenou potrebou skrátenia časového horizontu o potrebné vyjadrenie sa Slovenskej živnostenskej komory k dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť žiadateľa, ktorý nemá charakter dokladu o vzdelaní. V súvislosti s rozšírením okruhu vzdelávacích inštitúcií na posúdenie obsahu a rozsahu vzdelávania získaného v inom členskom štáte EÚ o vzdelávacie zariadenia akreditované na základe a za podmienok ustanovených zákonom

 č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme spresniť pôsobnosť  Slovenskej živnostenskej komory v konaní o uznanie odbornej kvalifikácie, s poukazom na potrebu systémového riešenia diferencovanej pôsobnosti komory pri posudzovaní obsahu a rozsahu odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte EÚ v právnom rámci novo navrhovanej úpravy

 

K bodu 9

Cieľom navrhovanej zmeny je potreba zosúladenia s korešpondujúcou úpravou kmeňového zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v regulačných podmienkach živnostenského podnikania, podľa ktorej príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti (§ 32 ods.1), berúc zároveň do úvahy 1-mesačnú lehotu určenú na vyjadrenie sa Slovenskej živnostenskej komory, ktoré predchádza rozhodnutiu o uznaní odbornej kvalifikácie/rozhodnutiu o prerušení konania/rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti. 

Zároveň sa z praktických dôvodov precizuje začiatok lehoty na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie/rozhodnutiu o prerušení konania/rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti vrátane zosúladenia navrhovanej úpravy s korešpondujúcou úpravou zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií  v platnom znení.

 

K bodu 10

Navrhovanú úpravu sa vyžiadala potreba transpozície smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a  v regulačných podmienkach zákona o živnostenskom podnikaní vrátane možnosti a podmienok uznania odbornej kvalifikácie žiadateľa, ktorý je na tieto účely držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v treťom štáte/v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore okrem Švajčiarskej konfederácie.

Z dôvodov legislatívnej hospodárnosti sa zároveň navrhuje v konaní o uznanie odbornej kvalifikácie uplatniť subsidiárnym spôsobom procesno-právnu úpravu kmeňového zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií  v platnom znení.   

 

K bodu 11,12 a 13

Navrhovanú úpravu sa vyžiadala potreba vecného zosúladenia obsahu regulačnej úpravy zákona o živnostenskom podnikaní s príslušnou úpravou smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

K bodu 14 a 15

V nadväznosti na prijatie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zrušeniu akreditovaného vzdelávania športových masérov z dôvodu, že vzdelávanie športových odborníkov sa prenieslo do pôsobnosti národných športových zväzov v spolupráci s príslušnou vysokou školou. Po niekoľkých medzirezortných rokovaniach medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Komorou masérov Slovenska sa pre masérov, ktorí v prevažnej väčšine v športovej oblasti nepôsobia, navrhlo riešenie spočívajúce v nastavení systému akreditovaného celoživotného vzdelávania s tým, že činnosť wellness masérske služby bude možné vykonávať ako viazanú živnosť. Zároveň sa navrhuje jednoznačne odlíšenie masérov – zdravotníckych pracovníkov a wellness pracovníkov – masérske služby, ktorí budú pôsobiť na základe absolvovaného akreditovaného celoživotného vzdelávania.

K bodu 16

Transpozičná príloha sa dopĺňa vzhľadom na transpozíciu čl. 1 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z  20. novembra 2013 , ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) do § 66h ods. 2 zákona o živnostenskom podnikaní.

 

K Čl. III

 

K bodu 1

 

Zosúlaďujú sa správne poplatky, ktoré sú ustanovené zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Predmetný právny predpis zrušil, premenoval a ponechal niektoré v súčasnosti existujúce položky, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch.

V súčasnosti sa za úkon ustanovený v písm. e) vyberá 6,50 eur, avšak vzhľadom na digitalizáciu administratívnych procesov tento úkon vyžaduje nižšiu zapojenosť riešiteľov, než pred cca.15 rokmi, keď výška poplatku bola ustanovená. Znížením výšky správneho poplatku sa zároveň chce vyjadriť aj opodstatnenosť a dôležitosť bilaterálnych dohôd v uznávacom procese.

Za úkon ustanovený v písm. f) sa v súčasnosti vyberá správny poplatok vo výške 6,50 eur. Táto položka bola rozšírená, okrem akademického uznávania sa vzťahuje aj na všetky iné účely, ktoré nie sú uznávaním na výkon regulovaného povolania. Keďže získané rozhodnutie o uznaní má širokospektrálnu platnosť vyjadrenú v § 60, správny poplatok sa zvyšuje na 30,- eur.

Za úkony ustanovené písm. i) sa v súčasnosti vyberá správny poplatok vo výške 99,50 eur za uznávanie na výkon regulovaného povolania. Ide o zaokrúhlenie tejto sumy spolu s odstránením možnosti vyberať 99,50 eur 2 krát za uznávanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie v prípade ak nejde o spoločný proces. Ide zároveň aj o jasné rozdelenie procesov uznávania dokladu o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií aj z hľadiska správnych poplatkov rozdelených do písmen g) a h). V konečnom dôsledku ide o rovnaký obnos finančných prostriedkov pre štátny rozpočet, ako doteraz.

 

K bodu 2

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu položky, zároveň o mierne navýšenie správneho poplatku  zo 6,50 eur na 10,- eur. Pri navýšení správneho poplatku sa zohľadnila skutočnosť, že potvrdením sa získavajú profesijné práva, ktoré má žiadateľ záujem uplatniť na území iného členského štátu a vykonávať tak zárobkovú činnosť mimo SR.

 

K bodu 3

Vykonáva sa legislatívno-technická úprava vzhľadom na zrušenie  a premenovanie niektorých položiek  I. časti Všeobecnej správy Položky 2 zákona o správnych poplatkoch. Predmetným ustanovením sa aktualizuje znenie zákona o správnych poplatkoch, predchádzajúcimi novelami zákona o správnych poplatkoch došlo k pridaniu nových položiek do I. časti všeobecnej správy Položky 2, a z toho dôvodu súčasná odvolávka na písmeno e) nie je platná. Uznávanie zdravotníckych špecializácií nie je možné považovať za uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako výkon regulovaného povolania alebo regulovaných odborných činností v Slovenskej republike. Uznanie dokladov o získaných zdravotníckych špecializácií je považované za uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaných povolaní.

 

K Čl. IV

Ustanovenie upravujúce účinnosť návrhu zákona na 1. január 2018 v súlade s č. 20 ods. 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V nadväznosti na nastavenie postupov potrebných na zavedenie akreditovaného celoživotného vzdelávania v prípade wellness pracovníkov – masérske služby sa účinnosť vykonaných zmien navrhuje od 1. 1. 2019.

 

 

V Bratislave 24. júla 2017

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 734

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: